Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Bɔ̃̌ Nɔ̀mɔ̀ Dyíin Sɔ̀ìn Ðé Gèɖèpɔ́ɔ̀ Gbo!

Ðɛ́ mɔ̀ bɔ̃̌ nɔ̀mɔ̀ dyíin sɔ̀àìn ɖé Gèɖèpɔ́ɔ̀ gbo kɛ́?  Ðɛ́ kɔ̃̀ jè à ɓɛ́ìn ɔ jǎà poɛ kɛ́? Bòɖòsóò nìà kɛɛ tò gɔ̃̌-jǔ-wùɖù ɓó dyi-diè-ɖɛ̀ ɓě ɓá Báɓòɔ̀ dyí ɓɛ́ nyɔ vò-vò diè Dyiɛ

Kà Bòɖòsóò Nìà Kɛɛ Ɓɛ́ìn M̀ Gbo Kpáa Kɛ

Bòɖòsóò nìà kɛ mu m̀ gbo kpáùn ɓɛ́ m̀ ké Gèɖèpɔ́ɔ̀ Wuɖu nìà ɖé Báɓòɔ̀ mú jɛ́ɛ́ kɛɛ cɛ̃́. Dyé kà m̀ ké m̀ mìɔùn nììn Báɓòɔ̀ kũ̀à mú nyuìn ɓɛ́ m̀ ké Báɓò vɔ̀sì ɓě da dyéɛ.

Ðɛ́ Mɔ̀ Bɔ̃̌ Nɔ̀mɔ̀ Dyíinɔ̀ Kɛ́?

Cɛ̃́ ɖɛ mɔ̀à bɔ̃̌ sɔ̀àìn ɖé Gèɖèpɔ́ɔ̀ gbo kɛ, ɖɛ kɔ̃̀ jè ɔ kpaà ɖɛ zɛ̀ kɛ, kè ɖɛ m̀ ké nyuɛ.

Nyɛ́ Mɔ̀ Jǎà Gèɖèpɔ́ɔ̀ Kɛ́?

Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɓéɖé nyɛ́nɛ́ɛ̀, ké ɔ kɔ̃̀ ɖé ɓěà jè gboò?

Bɔ̃̌ Nɔ̀mɔ̀ Dyíinɔ̀ Sɔ̀ìn Ðé Gèɖèpɔ́ɔ̀ Gbo Jǎà?

Xwɛ̌ à ɓɛ́ìn dyí dyuòɛ̀ kà bɔ̃̌ nìà ɖé Báɓòɔ̀ múɛɛ mɔ̀ jǎà kɛ́?

Nyɛ́ Mɔ̀ Jízɛ̀ Kɛ́ɖɛ́ì Kɛ́?

Cɛ̃́ ɖɛ kɔ̃̀ jè Jízɛ̀ mɛ́ ma kà kɛ, kè ɖɛ mɔ̀à mú-gbǎàìn-ɖɛ̀ɔ̀ kɛ, ɔ kè ɖɛ ɔ nì nyuɛń kàǔn wɛ̃.

Ðɛ́ Mɔ̀ Gèɖèpɔ́ɔ̀ Hwòɖǒɛ̀-Gbɔ-Po-Ðɛ̀ Ɓá Ɓóɖó-kpàà Jè Dyíɛ́?

Báɓòɔ̀ zaìn xwíníín kɔ̃̀ jè Gèɖèpɔ́ɔ̀ mɛ ma kà ɓóɖó-kpàà kɛ, kè ti gǎ-dyé-dyé mu mánáín hwɛ̀ìn nyɛ, ɔ kè kà ɓóɖó-kpàà kè nyɔ ɓě nìà kɔ̃ cĩ́ɛń nyɛɛ mu nììn ɖé dyúa kɛɛ jè kɔ̃in.

Ðɛ́ Mɔ̀ Hwòɖǒ-Kɔ̃-Dè-Ðɛ̀ Ɓɛ́ Ɔ Nì Ɓó Nyɔ Ɓě Ðǎà Mɛ́ɛ Bììɛ́?

À dyi mɛ́ ní, ɖɛ́ kpá à bũ̌ kɛ́? À mu náá à ɖɛ̀ɓɛ̀-nyɔ̀ ɓě ɓɛ́ wa ɖǎà mɛ́ɛ dyéìn ɖeè?

Ðɛ́ Mɔ̀ Gèɖèpɔ́ɔ̀ Kã́á-Ɓòɖòɔ̀ Kɛ́?

Nyɛ́ mɔ̀ kã́á ɓó Gèɖèpɔ́ɔ̀ Kã́á-ɓòɖòɔ̀ ɓììɛ́,  ɔ kè ɖɛ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ Kã́á-ɓòɖòɔ̀ mu nyuùn wɛ̃́?

Ðɛ́ Kɔ̃̀ Jè Gèɖèpɔ́ɔ̀ Wɔ̃́ Ɓɛ́ Ðɛ Gbà Kè Gǎ-Dyé-Dyé Kéà Nì Kɛ́?

Xwɛ̌ ɖɛ gbà nyu ma gbɔ dèɛ̀ kɛ́, kè ɖɛ́ kɔ̃̀ jè Gèɖèpɔ́ɔ̀ wɔ̃́ ɓɛ́ gǎ-dyé-dyé kéà nì ke kàǔn wɛ̃́? Gǎ-dyé-dye mu náá mánáín hwɛ̀ìn?

Xwɛ̌ Nì Xwéɖé-Dùɔ̀ Ɓɛ́ìn Múàǔn Nìɛ̀ Kɛ́?

Jɛ̀hóvà mɔ̀à múà Gèɖèpɔ́ɔ̀ kɛɛ mɔ́ ɓɛ́ xwéɖé-dù ɓě ké múàǔn nì. Dyé Báɓòɔ̀ náún-po-wùɖù ɓɛ́ nyɔ ɓɛ́ìn kũ̀à mú nyùɛ̀ kɛɛ ɓó nyɔ́nɔ́-ɓǎ ɓě kè gmàà ɓě kè wóɖóìn-nyɔ̀ ɓě ɔ kè dyú ɓě bìì.

Xwɛ̌ M̀ Ɓɛ́ìn Jǎà Ɓiè-Ɓiè Dyí Dyuòɛ̀ Kɛ́?

Jǎà ɓiè-ɓiè-kpò nì dyúáɖò kpeé-kpeé? Dyé ɖɛ dyí dyuòìn b hm̀m̌ ɓě ɓá jǎà ɓiè-kpò jè dyíɛ.

Xwɛ̌ Báɓòɔ̀ Jǎà Wùɖù Ɓě Nyu À Nɔ̀mɔ̀ Dyíin Dyíɛ́?

Jízɛ̀ zaìn ma ɖɛ kɔ̃̀ jè à mɛ ɓéɖé hwìè-da-zàìn-zàìn nyɛɛ ɔ kè gma kpa ɖɛ sɔ̃́ ɓě jè kɔ̃in.

Xwɛ̌ M̀ Ɓɛ́ìn Gèɖèpɔ́ɔ̀ Bũ̌in Xwɛ̃́ìn Nyɛ́?

Dyéɛ kɛbì Gèɖèpɔ́ɔ̀ tò ɓaà-wùɖù séín ɖùǔ gbo ní, kè kà à ké ɓaà nyuɛ, ɔ kè ɖɛ à ɓɛ́ìn nyuɛ ɖe ɓɛ́ à ké Gèɖèpɔ́ɔ̀ bũ̌in xwɛ̃́ìn nyɛ.

Ðɛ́ Mɔ̀ Bɔ̃̌ Nɔ̀mɔ̀ Dyíin Ɓá Ɓiè-Kpò Jè Dyíɛ́?

Ti ɖò mu náá nììn ɓɛ́ nyɔǔn séín ké dyúáɖò nì ɖé jǎà Gèɖèpɔ́ɔ̀ dyúáɖòɔ̀ ɓiè-ɓiè múù?

Ðɛ́ Kɔ̃̀ Jè Gèɖèpɔ́ɔ̀ Ɓéɖéà Dyí-Poìn-Kpòò Kɛ́?

Báɓòɔ̀ cɛ̃ xwíníín kɔ̃̀ jè Kɛ́ɖɛ́ì ɖeín-sí-nyɔ̀ ɓě mɔ̀à dyí-poìn-kpòò, ɔ kè kà wa dyí-poìn-kpòɔ̀ nyu nìɛ̀ kɛ.

Ðɛ́ Kɔ̃̀ Jè M̀ Mɛ Mu Dyúa Kɛ́?

Xwɛ̌ nì ɖɛ-dyuò-dyuò ɓá Gèɖèpɔ́ɔ̀ kè ɔ Wuɖuɔ̀ jè dyíɛɛ ɓɛ́ìn nyɔ tɔ̀ɔ̀ ɓě nɔ̀mɔ̀ dyíin dyí nyuɛ kɛ́? Ðɛ́ mɔ̀ gbo-kpɔ̃ìn-kpɔ̃ìn ɓɛ́ ɔ ɓɛ́ìn m̀ kè Gèɖèpɔ́ɔ̀ pṹa nìɛ̀ kɛ́?