Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Ðɛ́ Báɓòɔ̀ Ɓɛ́ìn À Tɛ̀mɛ̀ìn Nyɛ́?

 WUÐU-KPÀ 5

Mú-Gbǎìn-Ðɛ̀ɔ̀ Mɔ̀ Gèɖèpɔ́ɔ̀ Nyíí-Ðɛ̀ Zi Ðɛ Kpauń

Mú-Gbǎìn-Ðɛ̀ɔ̀ Mɔ̀ Gèɖèpɔ́ɔ̀ Nyíí-Ðɛ̀ Zi Ðɛ Kpauń

1, 2. (1) Ðɛ́ nyu ké nyíí-ɖɛ̀ ɖò kpa ɖɛ ɖé m̀ gbo kɛ́? (2) Xwíníínɔ̀ nyɛ́ kɔ̃̀ jè mú-gbǎìn-ɖɛ̀ɔ̀ mɔ̀à Gèɖèpɔ́ɔ̀ nyíí-ɖɛ̀ zi ɖɛ kpauń kɛ́?

ÐƐ́ MƆ̀ nyíí-ɖɛ̀ zi ɖɛ kpauń ɓɛ́ nyɔ ɖò ɖǎ m̀ nyí ɖò kɛ́? Nyíí-ɖɛ̀ ɖò se ɓéɖé ɓɛ́ ɔ ké wíɖí pàɖǎ kpa, hwɛ̀ ɓɛ́ ɔ ké ɖɛ kpa. Ɔ jǔ ké nyíí-ɖɛ̀ ɖò dyi m̀ múàǔn po, ké ɔ dyi ɖɛ m̀ mɔ́ jɛ́ɛ́ kɛɛ jǔ ní, nìí, nì mu nyíí-ɖɛ̀ɔ̀ tò-nyɔ̀ zùo poùn ɓóɛ jè.

2 Ðé nyíí-ɖɛ̀ séín ɓě ɓɛ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɖǎ à nyíɛɛ hwìɛ̀ kɛɛ, nyíí-ɖɛ̀ dyúáɖò nì ɓó ɓɛ́ à kɔ̃̀ à ké ɓéɖé, ké ɔ zi ɖɛ séín ɖò dyíɛ. Ɔ mɔ̀ Gèɖèpɔ́ɔ̀ nyíí-ɖɛ̀ zi ɖɛ kpauń ɓɛ́ ɔ nyíà nyɔǔn wɛ̃. Nɔ̄ wuɖu-kpà nìà kɛ múɛɛ, à muɛ cɛ̃́ìn kà ɓɛ́ Jɛ̀hóvà ɖoɓo ma ɔ Dyú-gàà Jízɛ̀ Kɛ́ɖɛ́ì, ɓɛ́ à ké cĩ́ɛ ɓɛ́ìn kánáá pū kɛ. (Zà Máfíò 20:28 wuɖuún.) Dyììn ɖé Jízɛ̀ nɔ̄ ɓóɖó-kpàà kɔ̃ ɖoɓo-ɖoɓo ɓɛ́ ɔ ké mú-gbǎìn-ɖɛ̀ jǔ kɛ múɛɛ, Jɛ̀hóvà ɖǎa tɛ̀mɛ̀ìn kà ɓɛ́ ɔ ɖɛ̀ɓɛ̀ à mú jɛ́ɛ́ cá kɛ.

ÐƐ́ MƆ̀À MÚ-GBǍÌN-ÐƐ̀Ɔ̀ KƐ́?

3. Ðɛ́ kɔ̃̀ jè nyɔǔn-dyù mɛ́à kɛ́?

3 Mú-gbǎìn-ɖɛ̀ɔ̀ mɔ̀ kà Jɛ̀hóvà mu nyɔǔn nàmàǔn kè gĩɔ xwaún buɛ̀ɛ̀ nyuùn wɛ̃. (Ìfísĩ̀ɔ̀ 1:7) Ɓɛ́ à ké xwíníín kɔ̃̀ jè mú-gbǎìn-ɖɛ̀ɔ̀ ɓéɖé ɓɛ́ ɔ ké ma nì kɛɛ múin wɔ̃́ ní, nìí, à ɓéɖé ɓɛ́ à ké ɖɛ kpá ma ɖé Ídɛ̃̀ìn-ɓàǎ-ɖɛ̀-gbǎɔ̀ mú, ké ɔ ɖǎà zɔ̃ táázĩ̀ìn pàɖǎ zĩ̀ìn nyɛɛ dyí dyuò. À wóɖóìn-nyɔ̀ kĩ́ín-kĩ́ín ɓě mɔ̀à Áɖɔ̀ùn kè Íì kɛɛ nyu ma nàmàǔn. Sepóɛɖé wa nyu ma nàmàǔn jèɛɛ, wa mɛ́ ma. À mɔ̀ùn mɛ́ ɖekè, sepóɛɖé à sè nàmàǔn sɔ̀àìn ɖé Áɖɔ̀ùn kè Íì múɛɛ dúí jè.—Dyé Mánáín-Hwɛ̀ìn-Wùɖù 9.

4. Nyɛ́ mɔ̀ ma Áɖɔ̀ùn, ké ɖɛ́ ɔ ɓéɖé ma kɛ́?

4 Ti ɓɛ́ Jɛ̀hóvà mɛ ma gàa kĩ́ín-kĩ́ín mɔ̀ ma Áɖɔ̀ùn kɛɛ, Ɔ nyí  ma ɔ ɖɛ kpa ɖɛ ɖò. Ɔ nyí ma Áɖɔ̀ùn fɛ̀ɛ̀ se kɛɛ ɖò ɓéɖéɛ. Áɖɔ̀ùn ɓéɖé ma hwìɖǐi-poìn-poìn se kɛɛ ɖò ɓéɖé kè kpóɖó-dyùà se ma kɛɛ ɖò ɓéɖéɛ. Ɔ se ma wɛ́ɛ mu, ké ɔ se ma súá kpáa mu, ké ɔ se ma mɛ́ɛ mu fɔɔ. Sepóɛɖé Jɛ̀hóvà mɛ ma Áɖɔ̀ùn jèɛɛ, Gèɖèpɔ́ɔ̀ nì ma kà ɓǎ nìà kɛ ɖé ɔ gbo. (Ðúù 3:38) Jɛ̀hóvà wùɖù ma Áɖɔ̀ùn gbo ti séín. Gèɖèpɔ́ɔ̀ zaìn ma ɖɛ ɓɛ́ ɔ mɔ́ ɓɛ́ Áɖɔ̀ùn ké ma nyuɛɛ ɔ gbo kɔ̃in wáɖáá, ké ɔ nyí ma ɔ múà-kũ̀à, ɓɛ́ ɔ kéɛ ma nyu.Jɛ́nɛ́sì 1:28-30; 2:16, 17.

5. Báɓòɔ̀ dyi níiń, Jɛ̀hóvà mɛ ma Áɖɔ̀ùn “kà ɔ mìɔùn nìà kɛ” ní, ɖɛ́ mɔ̀ ɔ xwíníín nyɛ́?

5 Jɛ̀hóvà mɛ ma Áɖɔ̀ùn “kà ɔ mìɔùn nìà kɛ.” (Jɛ́nɛ́sì 1:27) Jɛ̀hóvà nyí ma ɔ kpeɖe ɓě ɓɛ́ wa nì kà Ɔ mìɔùn nììn kpeɖe ɓěɛ. Wa mɔ̀, ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn-ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn kè hwòɖǒ-fɔ̀nɔ̀-fɔ̀nɔ̀ kè dyí-sɛ́ɖɛ́ìn-sɛ́ɖɛ́ìn ɔ kè kpé. Áɖɔ̀ùn ɓɛ́ìn ma ɔ mìɔùn nììn mɔ́ɔ́-ɖɛ̀ gãa. Ɔ se ma nì kà kũ̀à-nyùìn-nɛ̀ɛ̀-kpà ɖò ɓɛ́ wa po kũ̀à gbo ɓó kũ̀à jɛ́ɛ́ ɖò nyu jè kɛɛ nìà kɛ. Gèɖèpɔ́ɔ̀ mɛ ma ɔ, ɓɛ́ ɔ ké ɖɛ sɛ́ɖɛ́ìn dyí mɔɔ ɖɛ gbà nyu-nyu gãa ɓɛ́ìn. Ɔ jǔ ké Áɖɔ̀ùn dyiɛ ma gã ɓɛ́ ɔ ké ma Gèɖèpɔ́ɔ̀ wuɖu nyu ní, nìí, ɔ mu ma Páɖédǎ mú cĩ́ìn kánáá pū.

6. Ti ɓɛ́ Áɖɔ̀ùn zà ma Gèɖèpɔ́ɔ̀ wuɖu ɖùǔn wɛ̃ɛ, ɖɛ́ ɔ sè ma xwáɖáún wɛ̃́? Ké ɖɛ́ ɔ nyu à bũ̌ kɛ́?

6 Ti Áɖɔ̀ùn zà ma Gèɖèpɔ́ɔ̀ wuɖu ɖùǔn, ké Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɖá ɔ mu ma mɛ́ìn nyɛɛ, ɔ sè ma ɖɛ séín xwáɖáún. Ɔ sè ma ɔ fɛ̀ɛ̀ se kɛɛ ɖò ɓéɖéɛ kè ɔ ɓíɖí Páɖédǎɔ̀ xwáɖáún, ké ɔ se ma Jɛ̀hóvà ɓǎto ɖe. (Jɛ́nɛ́sì 3:17-19) Áɖɔ̀ùn kè Íì gãa ma ɓɛ́ wa ké ma Gèɖèpɔ́ɔ̀ wuɖu ɖùǔn zà jèɛɛ, hwòɖǒ-kɔ̃-dè-ɖɛ̀ ɖò se ma nì ɓó wa bìì. Ɓó ɖɛ Áɖɔ̀ùn nyu ma kà kɛ jèɛɛ, ɔ “dyà ma nàmàǔn ɓóɖó-kpàà kɔ̃, ké nàmàǔn dyà mɛ́-mɛ́. Ké kǎà mɛ́-mɛ́ nyu nyɔǔn séín kɔ̃ dyiɛ, sepóɛɖé nyɔǔn séín ɖǎ nàmàǔn nyu jè.” (Wóɖómà 5:12) Ti ɓɛ́ Áɖɔ̀ùn ɖǎ ma nàmàǔn nyuɛɛ, ɔ nyuɛ ké nàmàǔn “dɔ̃” ma à kè ɔ mìɔùn, ɓɛ́ à ké gǐì jǔ ɖé nàmàǔn kè gĩɔ xwaún. (Wóɖómà 7:14) Hwòɖǒ-kɔ̃-dè-ɖɛ̀ ɖò nì ɓó à bìì? Ǹdye, ɔ nììn.

7, 8. Ðɛ́ mɔ̀ mú-gbǎìn-ɖɛ̀ kɛ́?

 7 Ðɛ́ mɔ̀ mú-gbǎìn-ɖɛ̀ kɛ́? Ðɛ mɔ̀ mú-gbǎìn-ɖɛ̀ kɛɛ ɓéɖé fɔ̀nɔ̀-hwòɖǒ sɔ̃́. Kĩ́ín nyɛɛ, mú-gbǎìn-ɖɛ̀ mɔ̀ ɖɛ ɓɛ́ wa pɛ́ɛ̀, ɓɛ́ wa ké nyɔ ɖò buɛ̀, mɔɔ ɓɛ́ wa ké ɖɛ ɖò dɔ̃ ɖeɛ. Ké sɔ̃́ ɖeɛɛ, mú-gbǎìn-ɖɛ̀ mɔ̀ ɖɛ ɓɛ́ ɔ ɓáìn ɖɛ ɖò kɔ̃in, mɔɔ ɔ pɛ́ɛ̀ ɖɛ ɖò jèɛ.

8 Nyɔǔn-dyù ɖò se ɖɛ jĩ̀ kà ɓɛ́ Áɖɔ̀ùn gbɔɔ̀ ma mú ti ɓɛ́ ɔ nyu ma nàmàǔn, ké ɔ dyà ma mɛ́-mɛ́ à kɔ̃ɛɛ jè pɛ́ɛ̀ ɓɛ́ìn fɔɔ. Kɛɛ Jɛ̀hóvà kaà ma hwìè ɖò, ɓɛ́ ɔ ké à gĩɔ kè nàmàǔn xwaún buɛ̀. Ɓěà cɛ̃́ kà mú-gbǎìn-ɖɛ̀ɔ̀ nyu à buɛ̀ kè kà à ɓɛ́ìn kpáná dyéɛ sɔ̀ìn ɖé ɔ múɛɛ jè.

KÀ JƐ̀HÓVÀ NYU MA MÚ-GBǍÌN-ÐƐ̀Ɔ̀ TÒƐ̀ KƐ

9. Xwɛ̌ mú-gbǎìn-ɖɛ̀ɔ̀ mu ma pɛ́ɛ̀ nyuùn wɛ̃́?

9 À ɖò se ma fɛ̀ɛ̀ se kɛɛ ɖò ɓéɖé ɓɛ́ Áɖɔ̀ùn sè ma kà xwáɖáún wɛ̃ɛ jè pɛ́ɛ̀ ɓɛ́ìn fɔɔ. Xwíníínɔ̀ nyɛ́ kɔ̃̀ jèɛ́? Sepóɛɖé à séín ɓéɖé kɛɛ jè. (Wɛ́ɖɛ́ 49:7, 8) Mú-gbǎìn-ɖɛ̀ ɓɛ́ ɔ ɓéɖé ɔ ké ma pɛ́ɛ̀ kɛɛ mɔ̀ nyɔǔn-dyù fɛ̀ɛ̀ ɓɛ́ ɔ se kɛɛ ɖò ɓéɖéɛ. Ðɛa kɔ̃̀ jè Jízɛ̀ “tò ma ɔ mìɔùn,” sepóɛɖé ɔ ɓéɖé ma nyɔǔn-dyù fɛ̀ɛ̀ dyúáɖò se kɛɛ ɖò ɓéɖé ɓɛ́ Áɖɔ̀ùn sè ma kà xwáɖáún wɛ̃. (1 Tímétè 2:6) Mú-gbǎìn-ɖɛ̀ɔ̀ ɓéɖé ɓɛ́ ɔ ké ma nì kà fɛ̀ɛ̀ ɓɛ́ Áɖɔ̀ùn sè ma kà xwáɖáún wɛ̃ɛ nì ma kà kɛ.

10. Xwɛ̌ Jɛ̀hóvà nyu ma mú-gbǎìn-ɖɛ̀ɔ̀ tòɛ̀ kɛ́?

10 Xwɛ̌ Jɛ̀hóvà nyu ma mú-gbǎìn-ɖɛ̀ɔ̀ tòɛ̀ kɛ́? Jɛ̀hóvà ɖoɓo ma ɔ Dyú-gàà ɓɛ́ ɔ ɖɛ̀ɓɛ̀ mú mìɔ kɛɛ nɔ̄ ɓóɖó-kpàà kɔ̃. Dyú nìà kɛ mɔ̀ ma Jízɛ̀, ké mɔ̀ ma ɔ mɛɛ-ɖɛ̀ kĩ́ín-kĩ́ínɔ̀. (1 Jɔ̃́ɔ́ 4:9, 10) Jízɛ̀ hwòɖǒ wɔ̃́ ma, ɓɛ́ ɔ ké ma ɔ Ɓǎ bũ̌ sɔ̀, kè ɓɛ́ ɔ ké ma ɔ ɓíɖí sɔ̀ ɖé dyɔún. (Fèɖópĩ̀ɔ̀ 2:7) Jɛ̀hóvà zà ma Jízɛ̀ ɖé dyɔún, ké ɔ ɖoɓo ma ɔ ɓóɖó-kpàà kɔ̃, ké Jízɛ̀ wóɖó ma, ké ɔ jǔ ma nyɔǔn-dyù se nàmàǔn kè kɛɛ ɖò ɓéɖéɛ.—Ðúù 1:35.

Jɛ̀hóvà tò ma ɔ Dyú-gàà ɓɛ́ ɔ ɖɛ̀ɓɛ̀ mú mìɔ kɛ, ɓɛ́ ɔ ké mú-gbǎìn-ɖɛ̀ jǔ ɓó à bìì

11. Xwɛ̌ gàa dyúáɖò ɓɛ́ìn ma mú-gbǎìn-ɖɛ̀ jǔɛ ɓó nyɔǔn séín bììɛ́?

11 Ti ɓɛ́ gàa kĩ́ín-kĩ́ín mɔ̀à Áɖɔ̀ùn kɛɛ zà ma Gèɖèpɔ́ɔ̀ wuɖu ɖùǔn wɛ̃ɛ, ɔ sè ma fɛ̀ɛ̀ se kɛɛ ɖò  ɓéɖéɛ xwáɖáún ɓó nyɔǔn séín bìì. Gàa kà kò ɖò ɓɛ́ìn ma gĩɔ jè dyi zĩ̀ɛ̀n ɓó Áɖɔ̀ùnɛ̀ dyú séín ɓěɔ̀ bìì? Ǹdye. (Zà Wóɖómà 5:19 wuɖuún.) Jízɛ̀ ɓɛ́ ɔ se ma nàmàǔn ɖò nyu fɔɔ kɛɛ tò ma ɔ fɛ̀ɛ̀ se kɛɛ ɖò ɓéɖéɛ, ɓɛ́ ɔ ké ma mú-gbǎìn-ɖɛ̀ɔ̀ jǔ. (1 Kɔ̀ɖéíntĩ̀ɔ̀ 15:45) Ɔ fɛ̀ɛ̀ se kɛɛ ɖò ɓéɖé ɓɛ́ ɔ tò ma kɛɛ ɓɛ́ìn gĩɔ dyi zĩ̀ɛ̀n ɓó Áɖɔ̀ùnɛ̀ dyú séín ɓěɔ̀ bìì.—1 Kɔ̀ɖéíntĩ̀ɔ̀ 15:21, 22.

12. Ðɛ́ kɔ̃̀ jè Jízɛ̀ dyé ma gǎ jĩ̀ kà kɛɛ dyíɛ́?

12 Báɓòɔ̀ zaìn kà Jízɛ̀ nyu ma gǎ dyéɛ mìɔ hwɛ̀ ɓɛ́ ɔ ké ma mɛ́ kɛɛ jè kɔ̃in. Wa ɓaɖaa ma kànàǎ-kà, ké wa kɔ̀ìn ma ɔ cu ɖò dya dyií, ké ɔ dyé ma gǎ cá, sepóɛɖé ɔ se ma mɛ́ wàɖà. (Jɔ̃́ɔ́ 19:1, 30; Àpɔ́sò 5:30) Ðɛ́ kɔ̃̀ jè Jízɛ̀ dyé ma gǎ jĩ̀ kà kɛɛ dyíɛ́? Sepóɛɖé Sétɔ̃̀ ɖá nyɔ ɖò se Gèɖèpɔ́ɔ̀ hwìɖǐǐ taɓaa ɓɛ́ìn ɔ jǔ ké ɔ dyi gǎ dyé mìɔ ní. Kɛɛ Jízɛ̀ tɛ̀mɛ̀ìn ma nyɔǔn dyí kà ɓɛ́ gàa ɓɛ́ ɔ se kɛɛ ɖò ɓéɖéɛɛ ɓɛ́ìn Gèɖèpɔ́ɔ̀ hwìɖǐǐ taɓaa, kɛbì ɔ mɛ dyé gǎ mìɔ kɛ. Nàìn hwìɖǐi kà Jɛ̀hóvà hwòɖǒ dèìn ma Jízɛ̀ múin cá kɛ!—Nɔ́ɔ́ 27:11; dyé Mánáín-Hwɛ̀ìn-Wùɖù 15.

13. Xwɛ̌ mú-gbǎìn-ɖɛ̀ɔ̀ nyu ma pɛ́ɛ̀ kɛ́?

13 Xwɛ̌ mú-gbǎìn-ɖɛ̀ɔ̀ nyu ma pɛ́ɛ̀ kɛ́? Jízɛ̀ nyí ma ɔ Ɓǎ ɖɛ ɔ fɛ̀ɛ̀ɔ̀ kpa kɛ. Ðé zɔ̃ mɔ̀à 33 kɛɛ xwíníín, ɓó ɔ Nísàùn-dɛ̀nɛ̀ nìà Júù-nyɔ̀ ɓěɔ̀ nììn dɛ̀nɛ̀-cèè-ɖɛ̀ɔ̀ múɛɛ ɔ wé 14 kɔ̃ɛɛ, Jɛ̀hóvà wɔ̃́, ké Jízɛ̀ɛ̀ mú-nyɛ́-nyɔ̀ ɓěɔ̀ ɖáɓá ma ɔ. (Híìbúɖúù 10:10) Ti ɓɛ́ wé tã ɖǎ ma ziɛɛ, Jɛ̀hóvà zà ma Jízɛ̀ gĩɔ, ké ɔ se ma nyɔǔn-dyù ɖe, kɛɛ ɔ mɔ̀ ma zùù. Ti Jízɛ̀ mu ma ɔ Ɓǎ gbo ɖé dyɔún ɖeɛɛ, ɔ tò ma ɖɛ ɔ nyɔǔn-dyù fɛ̀ɛ̀ se kɛɛ ɖò ɓéɖéɛ kpa kɛɛ Jɛ̀hóvà dyí, ɓɛ́ ɔ ké ma mú-gbǎìn-ɖɛ̀ɔ̀ jǔ. (Híìbúɖúù 9:24) Kà mú-gbǎìn-ɖɛ̀ɔ̀ ɖǎ pɛ́ɛ̀ kɛɛ, à ɓéɖéá ti nɔ̀mɔ̀ dyíin ɓɛ́ à ké gĩɔ kè nàmàǔn xwaún buɛ̀.—Wóɖómà 3:23, 24 wuɖuún.

 KÀ M̀ ƁƐ́ÌN KPÁNÁ DYÉƐ SƆ̀ÌN ÐÉ MÚ-GBǍÌN-ÐƐ̀Ɔ̀ MÚƐ

14, 15. Ðɛ́ à mɛ nyu ɓɛ́ Jɛ̀hóvà ké à nàmàǔn ɓěɔ̀ kɔ̃in zĩ̀ìn nyɛ́?

14 À ɖǎ kpáná dyé sɔ̀ìn ɖé Gèɖèpɔ́ɔ̀ nyíí-ɖɛ̀ zi ɖɛ kpauńɔ̀ mú. Ɓěà dyé kà à nyu kpáná dyéɛ kàǔn, kè kà à muɛ dyéɛ nyuùn ɖé dyúa kɛ.

15 Jɛ̀hóvà zĩ̀ìn à nàmàǔn ɓěɔ̀ kɔ̃in. Ɔ kàmà mú ɓɛ́ nyɔ ɖò ké dyí-sɛ́ɖɛ́ìn-ɖɛ̀ nyu ti séín. À bĩ ɖɛ xwa, ké tiɔ̀ ɖíɛ́ ɓě ní, à cɛ̃ mɔɔ à nyu ɖɛ se dyí-sɛ́ɖɛ́ìn nyɛ. (Kɔ̀ɖɔ́sĩ̀à 1:13, 14) Xwɛ̌ Jɛ̀hóvà ɓɛ́ìn à nàmàǔn ɓěɔ̀ kɔ̃in zĩ̀ɛ̀n nyɛ́? À mɛ kpá wìǐn ɓó ɖɛ gbà ɓɛ́ à ɖǎà nyuɛɛ jè, ké à mɛ dyà à mìɔùn ɓíɖíi, ɓɛ́ à kéɛ Jɛ̀hóvà zɔ̀ìn, ɓɛ́ ɔ ké à kɔ̃in zĩ̀ìn. Nìí, à ɓɛ́ìn hwòɖǒ kɔ̃ dèɛ̀ kà ɓɛ́ ɔ mu à nàmàǔn ɓěɔ̀ kɔ̃in zĩ̀ìn nyɛ.—1 Jɔ̃́ɔ́ 1:8, 9.

16. Ðɛ́ à mɛ nyu ɓɛ́ à ké hwòɖǒ wáɖáá ɓéɖéɛ́?

16 À ɓɛ́ìn hwòɖǒ wáɖáá ɓéɖéɛ. Ɔ jǔ ké à hwòɖǒ-xwíníín-hwòɖò-dyùàɔ̀ dyiɛ à gbo cɛ̃ kà ɓɛ́ à ɖǎ ɖɛ gbà ɖò nyu ní, nìí, ɔ kpɔ̃̀ìn à zaa, ké à nì kà nyɔ se hwòɖǒ-kɔ̃-dè-ɖɛ̀ ɖò ɓéɖé, kè nyɔ se ɖɛ kpaa nìà kɛ. Kɛɛ à se ɓéɖé ɓɛ́ à ké sa. Ɔ jǔ ké à dyi Jɛ̀hóvà ɓaà, ɓɛ́ ɔ ké à nàmàǔn ɓěɔ̀ kɔ̃in zĩ̀ìn ní, à ɓɛ́ìn hwòɖǒ kɔ̃ dèɛ̀ kà ɓɛ́ ɔ mu à ɖùǔ gbo tòùn, ké ɔ mu à nàmàǔn ɓěɔ̀ kɔ̃in zĩ̀ìn nyɛ. (Híìbúɖúù 9:13, 14) Jɛ̀hóvà mɔ́ ɓɛ́ à ké ɔ gbo wùɖù ɓá à fũ̀à-fṹá-ɖɛ̀ ɓěɔ̀ kè à kpéí-hwɛ̀-hwɛ̀ ɓěɔ̀ jè dyí. (Híìbúɖúù 4:14-16) Sɔ̀ìn ɖé ɖɛ ɓě nìà kɛ múɛɛ, gìɖìǐ ɓɛ́ìn à kè Gèɖèpɔ́ɔ̀ pṹa nìɛ̀.

17. Ðɛ́ mɔ̀ mana ɓě ɓɛ́ wa ɓɛ́ìn nìɛ̀, sepóɛɖé Jízɛ̀ mɛ́ ma ɓó à bììɛ́?

17 À dè sè-ná-sèɛ̀ fɛ̀ɛ̀ hwòɖǒ kɔ̃. “Ðɛ ɓɛ́ nàmàǔn pɛ́ɛ̀ nyɔ kɛɛ mɔ̀ mɛ́-mɛ́, kɛɛ ɖɛ ɓɛ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ nyí nyɔ ɓó pídyiɛɛ, ɔ mɔ̀ sè-ná-sèɛ̀ fɛ̀ɛ̀ ɖé Kɛ́ɖɛ́ì Jízɛ̀ mɔ̀à à Bounɓoɔ̀ kɛɛ mú.” (Wóɖómà 6:23) À ɓɛ́ìn cĩ́ɛ kánáá pū, ké à ɓɛ́ìn dyi-káná-káná múàǔn dyi kpáìn, sepóɛɖé Jízɛ̀ mɛ́ ma ɓó à bìì. (Wɛ̀ɖɛ̀ɓèɖésĩ̀ɔ̀ 21:3, 4) Kɛɛ ɖɛ́ à mɛ nyu ɓɛ́ à ké mana ɓě nìà wɛ dyé kɛ́?

 NÌ MU MÚ-GBǍÌN-ÐƐ̀Ɔ̀ JÈ DYI KPƆ̃ÙNǸ?

18. Xwɛ̌ à nyuɛ dyí dyuòɛ̀ kà ɓɛ́ Jɛ̀hóvà ɖɛ̀ɓɛ̀ à múɛ́?

18 Poìn kà ɔ nyu nì hwòɖǒ dyi tóɛ ɔ jǔ ké nyɔ ɖò dyi m̀ nyíí-ɖɛ̀ nɔ̀mɔ̀ dyíin ɖò nyí níɛɛ jè hwìɖǐi. Mú-gbǎìn-ɖɛ̀ɔ̀ mɔ̀ nyíí-ɖɛ̀ kpa ɖɛ ɓɛ́ ɔ zi nyíí-ɖɛ̀ séín dyíɛ, ké à mɛ po Jɛ̀hóvà zùo ɓáún-ɓáún ɓóɛ jè. Jɔ̃́ɔ́ 3:16 cɛ̃ɛ à gbo kà ɓɛ́ ‘Gèɖèpɔ́ɔ̀ zi ɓóɖó-kpàà mú ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn mìɔ jèɛɛ, ɔ tò ma ɔ Dyú-gàà dyúáɖòɔ̀.’ Ǹdye, Jɛ̀hóvà ɖɛ̀ɓɛ̀ à mú mìɔ jè ɔ tò ma ɔ Dyú-gàà mɔ̀à Jízɛ̀ ɓɛ́ ɔ ɖɛ̀ɓɛ̀ mú mìɔ kɛɛ ɓó à bìì. Ké à dyuòɛ̀ dyí kà ɓɛ́ Jízɛ̀ ɖɛ̀ɓɛ̀ à mú ɖekèɛ, sepóɛɖé ɔ hwòɖǒ wɔ̃́ ma, ɓɛ́ ɔ ké ma mɛ́ ɓó à bìì. (Jɔ̃́ɔ́ 15:13) Nyíí-ɖɛ̀ mɔ̀à mú-gbǎìn-ɖɛ̀ɔ̀ kɛɛ mɛ nyuɛ, ɓɛ́ m̀ kéɛ dyí dyuò kà ɓɛ́ Jɛ̀hóvà kè Jízɛ̀ ɖɛ̀ɓɛ̀ m̀ mú jǎà kɛ.—Gàɖézìà 2:20.

Kà à muà Jɛ̀hóvà jè cɛ̃́ìn nyɛɛ, à ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn-ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn ɓó ɔ bììɛɛ mu kɔ̃ kpáùn, ké à mu ɔ ɓǎto jǔùn

19, 20. (1) Xwɛ̌ m̀ ɓɛ́ìn Jɛ̀hóvà ɓǎto jǔɛ kɛ́? (2) Xwɛ̌ m̀ ɓɛ́ìn tɛ̀mɛ̀ìn kà ɓɛ́ m̀ kpɔ̃ Jízɛ̀ɛ̀ sáa-zà-zà mɔ̀à mú-gbǎìn-ɖɛ̀ɔ̀ kɛɛ jè dyi kɛ́?

19 Kà m̀ ɖǎà Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn-ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn ɓúá kpéínɔ̀ jè cɛ̃́ɛ, xwɛ̌ m̀ ɓɛ́ìn ɔ ɓǎto jǔɛ kɛ́? Ɔ se xwa fɛ̃́ìn ɓɛ́ m̀ ké nyɔ ɓɛ́ m̀ se dyí dyuòɛɛ mú ɖɛ̀ɓɛ̀. Jɔ̃́ɔ́ 17:3 cɛ̃ɛ kà ɓɛ́ à ɓɛ́ìn Jɛ̀hóvà dyí dyuòɛ̀ kɛ. Kà nì muà ɖɛ nìà kɛ nyuùn wɛ̃ɛ, nì ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn-ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn ɓó ɔ bììɛɛ mu kɔ̃ kpáùn, ké nì muɛ mɔ́ùn ɓɛ́ m̀ ké ɔ hwòɖǒ dyi dè, ké nì mu ɔ ɓǎto jǔùn. Ɔ jèɛɛ, m̀ mɛ cɛ̃́ Jɛ̀hóvà jè kánáá pū dyììn ɖé Báɓòɔ̀ cɛ̃́-cɛ̃́ mú.—1 Jɔ̃́ɔ́ 5:3.

20 Kpɔ̃ sáa-zà-zà mɔ̀à mú-gbǎìn-ɖɛ̀ɔ̀ kɛɛ jè dyi. Báɓòɔ̀ cɛ̃ɛ kà ɓɛ́ “nyɔ mɔ̀ nyɔ ɓɛ́ ɔ taɓa Dyú-gààɔ̀ hwìɖǐǐɛɛ ɓéɖé sè-ná-sèɛ̀ fɛ̀ɛ̀.” (Jɔ̃́ɔ́ 3:36) Ðɛ́ mɔ̀ hwìɖǐǐ-taɓa-taɓa ɓéɖé-ɓéɖé xwíníín nyɛ́? Ɔ xwíníín mɔ̀ ɓɛ́ à ké ɖɛ Jízɛ̀ tɛ̀mɛ̀ìn ma kɛɛ nyu. (Jɔ̃́ɔ́ 13:15) À seɛ cɛ̃ɛ ɓɛ́ìn pū kà ɓɛ́ à taɓa Jízɛ̀ hwìɖǐǐɛ. Kɛɛ ɓɛ́ à ké mú-gbǎìn-ɖɛ̀ɔ̀ jè dyi kpɔ̃ ní, à ɓéɖé ɓɛ́ à ké ɖɛ ɖò nyu ɓá à hwìɖǐǐ-taɓa-taɓaɔ̀ jè dyí. Jĩ́ìn 2:26 ɖá, “Hwìɖǐǐ-taɓa-taɓa ɓɛ́ ɔ se kũ̀à ɖò ɓéɖéɛɛ se fɛ̀ɛ̀ ɖò ɓéɖé.”

21, 22. (1) Ðɛ́ kɔ̃̀ jè à mɛ muà Kɛ́ɖɛ́ì mɛ́-mɛ́ɔ̀ jè hwìɖǐi-dyà-dyà gbo ɖé zɔ̃ séín xwíníín nyɛ́? (2) Ðɛ́ céè-ɖɛ̀ nìà kɛ Wuɖu-kpà 6 kèɛ̀ 7 mu kɔ̃in zaìn nyɛ́?

 21 Mu Kɛ́ɖɛ́ì mɛ́-mɛ́ɔ̀ jè hwìɖǐi-dyà-dyà gbo. Ɓó hwìo-kà hwɛ̀ ɓɛ́ Jízɛ̀ ké ma mɛ́ɛ, ɔ tɛ̀mɛ̀ìn ma kà ɓɛ́ à mɛ dyà ɔ mɛ́-mɛ́ɔ̀ jè hwìɖǐiɛ. À nyu ɖɛ nìà kɛ zɔ̃ séín xwíníín, ké wa ɖáìn Ðɛ-hwìɖǐi-dyà-dyà mɔɔ “Bounɓoɔ̀ ɖii-ɖɛ̀ɔ̀.” (1 Kɔ̀ɖéíntĩ̀ɔ̀ 11:20; Máfíò 26:26-28) Jízɛ̀ mɔ́ ɓɛ́ ɔ ké à hwìɖǐi nì kà ɓɛ́ ɔ tò ma ɔ fɛ̀ɛ̀ se kɛɛ ɖò ɓéɖé, ɓɛ́ ɔ ké mú-gbǎìn-ɖɛ̀ jǔ ɓó à bììɛ. Ɔ cɛ̃ɛ ma, ké ɔ ɖá, “Ɓě mɛ nyu ɖɛ nìà kɛ, ɓɛ́ ɔ ké ní jè ɓě hwìɖǐi dyà.” (Zà Ðúù 22:19 wuɖuún.) M̀ dyi Ðɛ-hwìɖǐi-dyà-dyàɔ̀ gbo mu ní, nìí, m̀ tɛ̀mɛ̀ìn kà ɓɛ́ mú-gbǎìn-ɖɛ̀ɔ̀ kè ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn-ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn ɓɛ́ Jɛ̀hóvà kè Jízɛ̀ ɓéɖéà ɓó à bììɛɛ jè nì m̀ hwìɖǐiɛ.—Dyé Mánáín-Hwɛ̀ìn-Wùɖù 16.

22 Mú-gbǎìn-ɖɛ̀ɔ̀ mɔ̀ nyíí-ɖɛ̀ zi ɖɛ kpauń ɓɛ́ à ɓɛ́ìn ɓéɖéɛ kɛ. (2 Kɔ̀ɖéíntĩ̀ɔ̀ 9:14, 15) Nyíí-ɖɛ̀ kpa ɖɛ nìà wɛɛ mu nyɔ méɔ̀ùn pàɖǎ ɓě ɖǎà mɛ́ɛ kpáná dyí nyuùn ɖekè. Céè-ɖɛ̀ nìà kɛ Wuɖu-kpà 6 kèɛ̀ 7 mu kà ɖɛ nìà kɛ mu kpáùn wɛ̃ɛ jè kɔ̃in zaìn.