Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Ðɛ́ Báɓòɔ̀ Ɓɛ́ìn À Tɛ̀mɛ̀ìn Nyɛ́?

 WUÐU-KPÀ 1

Nyɛ́ Mɔ̀ Gèɖèpɔ́ɔ̀ Kɛ́?

Nyɛ́ Mɔ̀ Gèɖèpɔ́ɔ̀ Kɛ́?

1 , 2. Nyɔ ɓě diè ɖɛi kpɛ́-kpɛ́ ɓá ɖɛ́ ɓě jè dyíɛ́?

DYÚ mɛ́nɛ́ɛ́ ɓě diè ɖɛi mìɔ. M̀ ɓɛ́ìn wa ɖɛ ɖò gbo kɔ̃in zaìn, kɛɛ wa diè ɖɛi kpɛ́-kpɛ́, ké wa ɖá, ‘Xwíníínɔ̀ nyɛ́ kɔ̃̀ jèɛ́?’ Ké m̀ dyi vɔ̃ ɓɛ́ m̀ ké wa gɔ̃̌ jǔ ní, wa ɓɛ́ìn ɖɛi dièɛ̀ ɖe, ɓɛ́ wa ké níiń, ‘Ðɛ́ kɔ̃̀ jèɛ́?’

2 Kɛbì à mɛ mɔ̀ nyɔ gmɔ̀ mɔɔ nyɔ vɛ̀nɛ̀ ɓěɛɛ, à séín ɓéɖé dyi-diè-ɖɛ̀ ɓě. À ɓɛ́ìn dyi-diè-ɖɛ̀ ɓě ɓéɖéɛ ɓá ɖɛ à ké ɖi mɔɔ ɖɔ à ké mú po mɔɔ ɖɛ à ké dɔ̃ kɛɛ jè dyí. Mɔɔ à ɓɛ́ìn dyi-diè-ɖɛ̀ kpa ɖɛ ɓě ɓéɖéɛ ɓá cĩ́-cĩ́ kè ɖɛ mu kpáùn ɖé dyúa kɛɛ jè dyí. Kɛɛ ɔ jǔ ké à se dyi-diè-ɖɛ̀ ɓě nìà kɛ gɔ̃̌-jǔ-wùɖù ɓě ɓɛ́ wa dè à hwìɖǐiɛɛ dyé ní, nìí, à ɓɛ́ìn gɔ̃̌-jǔ-wùɖù ɓěɔ̀ dyi mɔ́ɔ ɓɔ́ɔ.

3. Ðɛ́ kɔ̃̀ jè nyɔ pàɖǎ poɛ̀n hwìɖǐi kà ɓɛ́ wa se gɔ̃̌-jǔ-wùɖù ɓě dyéɛ ɓɛ́ìn ɓó waà dyi-diè-ɖɛ̀ kpa ɖɛ ɓěɔ̀ jè kɛ́?

3 Báɓòɔ̀ ɓéɖé gɔ̃̌-jǔ-wùɖù ɓě ɓó dyi-diè-ɖɛ̀ kpa ɖɛ ɓě ɓɛ́ à diè dyiɛɛ jèè? Nyɔ ɖíɛ́ ɓě ɓɛ́ìn náa hwìɖǐi poɛ̀n, kɛɛ wa hwòɖǒ ɖá Báɓòɔ̀ kàmà múin wɔ̃́uń mìɔ. Wa ɓɛ́ìn hwìɖǐi poɛ̀n kà ɓɛ́ ɖɛ-tɛ̀mɛ̀ìn-nyɔ̀ ɓě mɔɔ píɖíì ɓě ɖòùn mɔ̀ nyɔ ɓéɖé gɔ̃̌-jǔ-wùɖù ɓěɔ̀ kɛ. Ké dɛ̃ nyu nyɔ tɔ̀ɔ̀ ɓě, ɓɛ́ wa kéɛ cɛ̃ kà wa se gɔ̃̌-jǔ-wùɖù ɓěɔ̀ dyí dyuòɛ. Xwɛ̌ m̀ poɛ̌n hwìɖǐiɛ́?

4, 5. Ðɛ́ mɔ̀ dyi-diè-ɖɛ̀ kpa ɖɛ ɓě ɓɛ́ m̀ ɓéɖéɛ́? Ðɛ́ kɔ̃̀ jè m̀ mɛ mɔ́à wa gɔ̃̌-jǔ-wùɖù ɓěɔ̀ dyi kánáá pū kɛ́?

4 M̀ ɓɛ́ìn dyi-diè-ɖɛ̀ ɓěɛ̀ gɔ̃̌-jǔ-wùɖù ɓě mɔ́ɔ dyɛ̀. Wa mɔ̀, ɖɛ́ kɔ̃̀ jè ḿ nìà dà kɛ́? Ḿ dyi mɛ́ín, ɖɛ́ mu ḿ gbo kpáùn wɛ̃́? Xwɛ̌ Gèɖèpɔ́ɔ̀ nyu nìɛ̀ kɛ́? Jízɛ̀ ɓɛ́ ɔ mɔ̀ ma ɖɛ-tɛ̀mɛ̀ìn-nyɔ̀ ɓɛ́ nyɔ pàɖǎ dyuò dyíɛɛ cɛ̃ɛ ma, ké ɔ ɖá, “Ɓě zɔ̀ɔ̀, ké ɓě muɛ dyéìn. Ɓě mɔ́ɔ dyi, ké ɓě muɛ dyéìn. Ɓě ɓaɖa gbǒɔ̀  kɔ̃ún, ké gbǒɔ̀ mu kaàùn ɓó ɓě bìì.” (Máfíò 7:7) Ɓɔ́ saa ɓɛ́ m̀ ké gɔ̃̌-jǔ-wùɖù ɓě ɓɛ́ m̀ ɓɛ́ìn hwòɖǒ kɔ̃ dèɛ̀ kɛɛ dyé hwɛ̀.

5 Ǹdye, ɔ jǔ ké m̀ dyi gɔ̃̌-jǔ-wùɖù ɓěɔ̀ “dyi mɔ́” kánáá pū ní, nìí, nì mu wa dyéìn ɖé Báɓòɔ̀ mú. (Nɔ́ɔ́ 2:1-5) Gɔ̃̌-jǔ-wùɖù ɓě nìà wɛ se múin wɔ̃́uń kàmà. Ðɛ m̀ cɛ̃́ ɖé Báɓòɔ̀ múɛɛ mu m̀ múà nyíìn kàǔn kè hwòɖǒ-kɔ̃-dè-ɖɛ̀ kpa ɖɛ ɖò ɓó ɖé dyúa bìì. Ɓěà cɛ̃ dyi-diè-ɖɛ̀ ɖò ɓɛ́ ɔ ɖǎ nyɔ pàɖǎ hwòɖǒ kɔ̃in cá kɛɛ jè.

GÈÐÈPƆ́Ɔ̀ KƆ̃̀ ÐÉ À JÈ GBOÒ, MƆƆ Ɔ NYÌNÌÌN HWÒÐǑ KƆ̃INǸ?

6. Ðɛ́ kɔ̃̀ jè nyɔ ɖíɛ́ ɓě poɛ̀n hwìɖǐi kà ɓɛ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ se waà gǎ-dyé-dyéɔ̀ jè gbo kɔ̃̀ kɛ́?

6 Nyɔ pàɖǎ poɛ̀n hwìɖǐi kà ɓɛ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ se à jè gbo kɔ̃̀ kɛ. Wa hwòɖǒ ɖá ɔ jǔ ké Gèɖèpɔ́ɔ̀ dyiɔ́ má à jè gbo kɔ̃̀ ní, nìí, ɓóɖó-kpàà muɔ́ má dyíin nɔ̀mɔ̀ǔn. Sepóɛɖé to kè nyɛ́ín-nyɛ́ín ɔ kè fũ̀à-fṹá nì dà séín. Ké nyɔ ɓě wɛ́, ké wa dyé gǎ, ké wa mɛ́. Nyɔ ɖíɛ́ ɓě cɛ̃ɛ ɖé wa hwòɖǒ bũ̌, ké wa ɖá, ‘Ɔ jǔ ké Gèɖèpɔ́ɔ̀ dyi à jè gbo kɔ̃̀ìn, nìí, ɖɛ́ kɔ̃̀ jè ɔ ní po gǎ-dyé-dyé séín ɓě nìà kɛ ɓɔ́íɛ́?’

7. (1) Xwɛ̌ cɔ́cì-nàìn-nyɔ̀ ɓě ɖǎa nyɔ ɓě tɛ̀mɛ̀ìn kà ɓɛ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ nyìnììn hwòɖǒ kɔ̃in nyɛ́? (2) Ðɛ́ kɔ̃̀ jè à ɓɛ́àìn dyí dyuòɛ̀ jǎà kà ɓɛ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ se ɖɛ gbà ɓě kpáa kɛɛ nyu-nyɔ̀ kɛ́?

7 Tiɔ̀ ɖíɛ́ ɓě ní, cɔ́cì-nàìn-nyɔ̀ ɓě nyuɛ ké nyɔ ɓě poɛ jǎà kà ɓɛ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ nyìnììn hwòɖǒ kɔ̃in nyɛ. Ɔ jǔ ké ɖɛ gbà ɖò dyi kpáín, wa ɖá ɔ mɔ̀ Gèɖèpɔ́ɔ̀ mɔ́ɔ́-ɖɛ̀. Wa ɖá Gèɖèpɔ́ɔ̀ mɔ́ ɓɛ́ ɔ ké kpá. Wa dyiɛ náa cɛ̃ ní, nìí, wa nì Gèɖèpɔ́ɔ̀ kàǐn jɛ́ɛ́. Kɛɛ Báɓòɔ̀ tɛ̀mɛ̀ìn kà ɓɛ́ ɖɛ gbà se Gèɖèpɔ́ɔ̀ gbo sɔ̀ìn fɔɔ kɛ. Jĩ́ìn 1:13 cɛ̃ɛ à gbo kà ɓɛ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ ní dɔ̃̌ìn nyɔ ɖò ɖɛ gbà múɛ. Ɔ ɖá, “Nyɔ ɖò dyi mú-dɔ̃̌-dɔ̃̌ dyéɛń nìǐn, ɔ mɛ ɓɔ́ɔ cɛ̃ɛ, ɓɛ́ ɔ ké níiń, ‘Gèɖèpɔ́ɔ̀ mɔ̀ nyɔ dɔ̃̌à ḿ múɛ̀.’ Sepóɛɖé ɖɛ ɖò se Gèɖèpɔ́ɔ̀ mú dɔ̃̌ɔ ɓɛ́ìn, ɓɛ́ ɔ ké ɖɛ gbà nyu. Ké Gèɖèpɔ́ɔ̀ mìɔùn ní dɔ̃̌ nyɔ ɖò mú.” Ɔ xwíníín mɔ̀, Gèɖèpɔ́ɔ̀ séè ɖɛ gbà ɓɔ́í po ke  dyɛo, kɛɛ ɔ ní nyuɛ ɓɛ́ wa ké kpá. (Zà Jóɓò 34:10-12 wuɖuún.) Ɓěà poɛ̀n ɔ kè ɖɛ ɖò dyí.

8, 9. Ðɛ́ kɔ̃̀ jè ɔ se dyí sɛ́ɖɛ́ǐn mu ɓɛ́ à ké Gèɖèpɔ́ɔ̀ kàìn ɓó à fũ̀à-fṹá ɓěɔ̀ jè kɛ́? Poɛ̀n ɔ kè ɖɛ ɖò dyí.

8 Nàìn gàa-dyù gmɔ̀ ɖò ɓɛ́ ɔ tã́ìn ɔ wóɖóìn-nyɔ̀ ɓě gboɛɛ jè hwìɖǐi. Ɔ ɓǎ ɖɛ̀ɓɛ̀ ɔ mú mìɔ, ké ɔ ɖǎa ɔ tɛ̀mɛ̀ìn kà ɔ ké ɖɛ ɓě dyí sɔ́ɔ nyu nɔ̀mɔ̀ dyíin nyɛ. Kɛɛ gàa-dyù gmɔ̀ɔ̀ po ɔ ɓǎ dyií dyi, ké ɔ sɔ̀ taà mú. Ɔ nyu ɖɛ gbà ɓě, ké fũ̀à-fṹá dyi ɔ kɔ̃. Nì mu ɔ ɓǎ kàìn ɓó ɖɛ ɓě kpáa kɛɛ jèè, sepóɛɖé ɔ se ɔ dyú-gààɔ̀ ɓɔ́í po ɓó taà mú sɔ̀ jèè? Hée ɔ se ná nì! (Ðúù 15:11-13) Kà ɓǎ nìà wɛ nyuà kɛɛ, kǎà ɖé Gèɖèpɔ́ɔ̀ se ma nyɔǔn ɓɔ́í po ti ɓɛ́ wa zà ma ɔ wuɖu ɖùǔn, ké wa nyu ma ɖɛ gbà kɛ. Ɔ jèɛɛ, ɖɛ gbà ɖò dyi kpáín, ɔ mɛ nì à hwìɖǐi kà ɓɛ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ mɔ̀ nyɔ seɛ nyu ɓɛ́ ɔ ké kpá kɛ. Ɔ se dyí sɛ́ɖɛ́ǐn mu ɓɛ́ à ké Gèɖèpɔ́ɔ̀ kàìn.

9 Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɓéɖé xwíníín nɔ̀mɔ̀ dyíin ɖò kɔ̃̀ jè ɔ séèà ɖɛ gbà ɓɔ́í po keɛ̀. Nì mu ɖɛ Báɓòɔ̀ cɛ̃ ɓá ɖɛ nìà kɛ jè dyíɛɛ cɛ̃́ìn ɖé céè-ɖɛ̀ nìà kɛ Wuɖu-kpà 11 mú. Kɛɛ m̀ ɓɛ́ìn dyí dyuòɛ̀ jǎà kà ɓɛ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɖɛ̀ɓɛ̀ à mú, ké ɔ se nyɔ ɓɛ́ à ké kàìn ɓó à fũ̀à-fṹá ɓěɔ̀ jèɛ. Jǎà kɛɛ, ɔ ɖòùn mɔ̀ Nyɔ ɓɛ́ìn wa dyi zĩ̀ɛ̀n.—Àzédyà 33:2.

10. Ðɛ́ kɔ̃̀ jè à ɓɛ́àìn dyí dyuòɛ̀ jǎà kà ɓɛ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ mu ɖɛ ɓě ɓɛ́ ɖɛ-gbà-nyu-nyɔ̀ ɓě ɖǎ dyíin nyìnììn nyɛɛ xwa nɔ̀mɔ̀ìn nyɛ́?

10 Gèɖèpɔ́ɔ̀ hwɛ̀ mú. (Àzédyà 6:3) Ðɛ séín ɔ nyuɛɛ nɔ̀mɔ̀ dyíin, ké ɔ hwɛ̀ mú, ké ɔ nì pàà. Ɔ jèɛɛ, à ɓɛ́ìn ɔ hwòɖǒ kɔ̃ dèɛ̀. Nyɔǔn-dyù se ná nì. Sepóɛɖé wa nyu ɖɛ gbà ɓě tiɔ̀ ɖíɛ́ ɓě ɓaɖa. Kɛbì ɔ mɛ mɔ̀ ɓóɖó-wuduí-kɔ̃̀-nyɔ̀ ɖò ɓɛ́ ɔ nɔ̀mɔ̀ kpeɖeín mìɔ wɛ̃ɛ, ɔ se kpé ɓéɖé dyɛ mɔ̀ùn, ɓɛ́ ɔ ké ɖɛ ɓě ɓɛ́ ɖɛ-gbà-nyu-nyɔ̀ ɓě ɖǎ dyíin nyìnììn nyɛɛ xwa nɔ̀mɔ̀ìn. Nyɔ ɖò se kpé ɓéɖé mìɔ kà Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɓéɖéà kpéɛ. Ɔ ɓɛ́ìn ɖɛ ɓě ɓɛ́ ɖɛ-gbà-nyu-nyɔ̀ ɓě ɖǎ dyíin nyìnììn nyɛɛ xwa nɔ̀mɔ̀ǐn. Ké ɔ muɛ náa nyuùn. Ɔ mu hwòɖǒ-kɔ̃in-nyìnììn-nyìnììn  séín dà ɓó zàùn, ké wa se nìɛ̌ mu ɖe fɔɔ.—Wɛ́ɖɛ́ 37:9-11 wuɖuún.

NYƆ ƁĚ DYI GǍ DYÉÍN, XWƐ̌ GÈÐÈPƆ́Ɔ̀ HWÒÐǑƆ̀ NYU NÌƐ̀ KƐ́?

11. Xwɛ̌ Gèɖèpɔ́ɔ̀ hwòɖǒɔ̀ nyu nìɛ̀ ɓá nì gǎ-dyé-dyéɔ̀ jè dyíɛ́?

11 Gèɖèpɔ́ɔ̀ dyi ɖɛ ɓě nìà ɓóɖó-kpàà kɔ̃ kpáuń wɛ̃ kè ɖɛ ɓě m̀ nìà dyí dyéɛń nyɛɛ dyé ní, xwɛ̌ ɔ hwòɖǒɔ̀ nyu nìɛ̀ kɛ́? Báɓòɔ̀ tɛ̀mɛ̀ìn kà ɓɛ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ ‘ɖɛ̀ɓɛ̀ dyí-sɛ́ɖɛ́ìn-ɖɛ̀ múɛ.’ (Wɛ́ɖɛ́ 37:28) Ɔ jèɛɛ, dyí-sɛ́ɖɛ́ìn-ɖɛ̀ kè ɖɛ se dyí sɛ́ɖɛ́ìn nyɛɛ jè kpɔ̃ ɔ hwòɖǒ mìɔ. Ɔ nyɛ́ nyɔǔn gǎ-dyé-dyé mú. Báɓòɔ̀ ɖá Gèɖèpɔ́ɔ̀ “hwòɖǒ kpá ma ɖé ɖei mìɔ” ti ɓɛ́ ɔ dyéɛ ma kà ɖɛ gbà dyíìn ma ɓóɖó-kpàà kɔ̃in mìɔ ɖé ti sùà múɛ. (Jɛ́nɛ́sì 6:5, 6) Gèɖèpɔ́ɔ̀ séè gbo zĩàìn. (Máɖékà 3:6) Báɓòɔ̀ ɖá Gèɖèpɔ́ɔ̀ kɔ̃̀ ɖé nì jè gbo mìɔ.—1 Píɖɛ̀ 5:7 wuɖuún.

Báɓòɔ̀ tɛ̀mɛ̀ìn kà ɓɛ́ Jɛ̀hóvà mɔ̀ dyɔɔ̀ kè ɓóɖó-kpàà Mɛ-nyɔ̀, ɓɛ́ ɔ ɓéɖé ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn-ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn nyɛ

12, 13. (1) Ðɛ́ kɔ̃̀ jè à ɖɛ̀ɓɛ̀à nyɔ tɔ̀ɔ̀ ɓě mú ké à kɔ̃̀à wa jè gbo kɛ́, ké xwɛ̌ à hwòɖǒ nyu nìɛ̀ ɓá gǎ-dyé-dyé nìà ɓóɖó-kpàà kɔ̃ɛɛ jè dyíɛ́? (2) Ðɛ́ kɔ̃̀ jè à ɓɛ́ìn dyí dyuòɛ̀ kà ɓɛ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ mu gǎ-dyé-dyé kè se-dyí-sɛ́ɖɛ́ìn-ɖɛ̀ séín dà ɓó zàùn wɛ̃́?

12 Báɓòɔ̀ cɛ̃ɛ ɖe kà ɓɛ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ mɛ ma nyɔǔn-dyù kà ɔ nìà kɛ. (Jɛ́nɛ́sì 1:26) Ɔ xwíníín mɔ̀, Gèɖèpɔ́ɔ̀ nyí à kpeɖe nɔ̀mɔ̀ dyíin ɓě ɓɛ́ ɔ mìɔ ɓéɖé kɛ. Ɔ jèɛɛ, ɔ jǔ ké nì hwòɖǒ dyi ɖé ɖei kpá, sepóɛɖé m̀ dyé nyɔ ɓě gǎ dyéɛ ɓó ɖɛ wa se nyuɛ jè ní, nìí, dyuòɛ̀ dyí kà Gèɖèpɔ́ɔ̀ hwòɖǒ kpá ɖé ɖei mìɔ, ɔ jǔ ké ɔ dyiɛ dyé níɛ. Xwɛ̌ à nyuɛ dyí dyuòɛ̀ kɛ́?

13 Báɓòɔ̀ tɛ̀mɛ̀ìn à kà ɓɛ́ “Gèɖèpɔ́ɔ̀ mɔ̀ ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn-ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn” nyɛ. (1 Jɔ̃́ɔ́ 4:8) Ɔ nyu ɖɛ séín ɖé ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn-ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn mú. Ɔ jèɛɛ, à ɓéɖé ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn-ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn, sepóɛɖé Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɓéɖé ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn-ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn. Poìn ɖɛ nìà kɛ jè hwìɖǐi. Ɔ jǔ ké m̀ dyiɔ́ má kpé ɓéɖé ní, nì muɔ́ má gǎ-dyé-dyé kè se-dyí-sɛ́ɖɛ́ìn-ɖɛ̀ ɓě nìà ɓóɖó-kpàà kɔ̃ɛɛ dà ɓó zàùnǹ? Ǹdye, nì muɔ́ máa nyuùn, sepóɛɖé m̀ ɖɛ̀ɓɛ̀ nyɔ ɓě mú jè. Gèɖèpɔ́ɔ̀ mɔ̀ùn ɖé? Ɔ ɓéɖé kpé, ké ɔ ɖɛ̀ɓɛ̀ à mú jèɛɛ, ɔ mu gǎ-dyé-dyé  kè se-dyí-sɛ́ɖɛ́ìn-ɖɛ̀ séín dà ɓó zàùn. M̀ ɓɛ́ìn dyí dyuòɛ̀ jɛ́ɛ́ kà ɓɛ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ nyɛ́nɛ́ín-ɖáìn-ɖɛ̀ ɓě nìà céè-ɖɛ̀ nìà kɛ gbɔ-dè-naín nyɛɛ mu jǎà kpáùn wɛ̃! Kɛɛ ɓɛ́ à ké nyɛ́nɛ́ín-ɖáìn-ɖɛ̀ ɓě nìà kɛ hwòɖǒ kɔ̃ dèɛ̀ ɓɛ́ìn nyɛɛ, à ɓéɖé ɓɛ́ à ké ɖɛ pàɖǎ ɓá Gèɖèpɔ́ɔ̀ jè dyíɛɛ cɛ̃́.

GÈÐÈPƆ́Ɔ̀ MƆ́ ƁƐ́ M̀ KÉ Ɔ DYÍ DYUÒ

Ɔ jǔ ké m̀ dyi mɔ́ ɓɛ́ m̀ ké nyɔ ɖò ɓǎto jǔ ní, m̀ ɖá nì nyɛ́nɛ́ɔ̀ nyɔɔ̀ gbo. Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɖá ɔ nyɛ́nɛ́ɔ̀ à gbo ɖé Báɓòɔ̀ mú

14. Xwɛ̌ Gèɖèpɔ́ɔ̀ nyɛ́nɛ́ jǔ kɛ́, ké xwɛ̌ à nyuɛ dyí dyuòɛ̀ kà à mɛ ɖáa kɛ́?

14 Ɔ jǔ ké m̀ dyi mɔ́ ɓɛ́ m̀ ké nyɔ ɖò ɓǎto jǔ ní, ɖɛ́ nì mu ɔ gbo ɖáùn kĩ́ín nyɛ́? Nì nyɛ́nɛ́. Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɓéɖé nyɛ́nɛ́ɛ̀? Ɓiè-kpòò pàɖǎ ɖá ɔ nyɛ́nɛ́ mɔ̀ Gèɖèpɔ́ɔ̀ mɔɔ Bounɓo. Kɛɛ wuɖu ɓě nìà kɛ se nyɛ́nɛ́ín-nyɛ̀nɛ̀ ɓě. Wa mɔ̀ dya-dè-nyɛ̀nɛ̀ ɓě pū kà “kã́á” mɔɔ “pɛ́ɖɛ́zĩ̀ìn” nìà kɛ. Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɖǎa à gbo cɛ̃ kà ɔ nyɛ́nɛ́ mɔ̀ Jɛ̀hóvà kɛ. Wɛ́ɖɛ́ 83:18 ɖá, “Mɔ̀ kɔ̃̀ nyɛ́nɛ́ mɔ̀à [Jɛ̀hóvà kɛɛ,] m̀ ɖòùn mɔ̀ Ðɛɓíɔ́ ɓó ɓóɖó-kpà gànáà kɔ̃in.” Báɓò-céè-nyɔ̀ ɓěɔ̀ céè ma Gèɖèpɔ́ɔ̀ nyɛ́nɛ́ɔ̀ kpá táázĩ̀ìn kè táázĩ̀ìn. Jɛ̀hóvà mɔ́ ɓɛ́ m̀ ké ɔ nyɛ́nɛ́ dyuò, ɔ kè ɓɛ́ m̀ kéɛ ɖá. Ɔ ɖá ɔ nyɛ́nɛ́ɔ̀ m̀ gbo, ɓɛ́ m̀ ké ɔ ɓǎto jǔ.

15. Ðɛ́ mɔ̀ Jɛ̀hóvà-nyɛ̀nɛ̀ɔ̀ xwíníín nyɛ́?

15 Gèɖèpɔ́ɔ̀ nyɛ́nɛ́ mɔ̀à Jɛ̀hóvà kɛɛ ɓéɖé xwíníín. Ɔ xwíníín mɔ̀ Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɓɛ́ìn ɖɛ séín ɖò ɓɛ́ ɔ ɖáìn nyɔǔn nyɛ́nɛ́ín nyɛɛ nyuɛ, ké ɔ ɓɛ́ìn nyuɛ ɓɛ́ ɔ hwòɖǒɛ̀-gbɔ-po-ɖɛ̀ ké jǎà kpá.  Ðɛ ɖò se ɔ ɓɔ́í poɛ ɓɛ́ìn fɔɔ. Jɛ̀hóvà ɖòùn mɔ̀ nyɔ ɓɛ́ìn nyɛ́nɛ́ nìà kɛ ɓéɖéɛ. *

16, 17. Ðɛ́ mɔ̀ dya-dè-nyɛ̀nɛ̀ ɓě nìà kɛ xwíníín nyɛ́? (1) “nyɔ ɓéɖéà kpé séín” nyɛ (2) “sè-ná-sèɛ̀ Kã́á” (3) ɖɛ séín “Mɛ-nyɔ̀ɔ̀”

16 À ɖǎ ɖɛ Wɛ́ɖɛ́ 83:18 cɛ̃ ɓá Jɛ̀hóvà jè dyíɛɛ wuɖuún zà kĩ́ín. Ɔ ɖá, “M̀ ɖòùn mɔ̀ Ðɛɓíɔ́.” Ké ɖeɛɛ, Wɛ̀ɖɛ̀ɓèɖésĩ̀ɔ̀ 15:3 ɖá, “[Jɛ̀hóvà] Gèɖèpɔ́ɔ̀, mɔ̀ mɔ̀ nyɔ ɓéɖéà kpé séín nyɛɛ,  nì nyuu-ɖɛ̀ ɓúá kɔ̃in, ké wa kpa ɖɛ mìɔ.” Ðɛ́ mɔ̀ dya-dè-nyɛ̀nɛ̀ mɔ̀à “nyɔ ɓéɖéà kpé séín” nyɛɛ xwíníín nyɛ́? Ɔ xwíníín mɔ̀, Jɛ̀hóvà ɓéɖé kpé mìɔ ké ɔ zi nyɔ séín ɖò ɓɛ́ ɔ nì ɖé dyɔún mɔɔ ɓóɖó-kpàà kɔ̃ɛɛ dyí. Ké 1 Tímétè 1:17 ɖáìn Jɛ̀hóvà “sè-ná-sèɛ̀ Kã́á.” Dya-dè-nyɛ̀nɛ̀ mɔ̀à “sè-ná-sèɛ̀ Kã́á” kɛɛ xwíníín mɔ̀ Jɛ̀hóvà ɖǎ nì kánáá pū. Wɛ́ɖɛ́ 90:2 zaìn kɔ̃in kà ɓɛ́ ɔ nì ɓó sè-ná-sèɛ̀ tiín nyɛ. Ɔ mɔ̀ dyi-giniìn-ɖɛ̀ cá wa!

17 Jɛ̀hóvà ɖòùn mɔ̀ ɖɛ séín Mɛ-nyɔ̀ɔ̀. Wɛ̀ɖɛ̀ɓèɖésĩ̀ɔ̀ 4:11 ɖá, “[Jɛ̀hóvà] à Gèɖèpɔ́ɔ̀, m̀ kpa ɖɛ, ɓɛ́ m̀ ké ɓàìn-ɓàìn kè dya-dè-dè ɔ kè kpé ɓéɖé. Sepóɛɖé m̀ mɛ ma ɖɛ séín. Ɔ mɔ̀ ma nì mɔ́ɔ́-ɖɛ̀, ké m̀ mɛ ma wa, ké wa nìà kɛ̀.” Kɛbì ɔ mɛ mɔ̀ ínjà ɓě nìà ɖé dyɔún wɛ̃ mɔɔ dɛ̀nɛ̀ mɛ́nɛ́ɛ́ ɓě nìà ɖé dyɔɔ̀ dyíɛ kè ɓo ɓě tòɖòà cu ɓě dyaa mɔɔ zimii ɓě nìà ɖé dyóóɔ̀ kè ní mɛ́nɛ́ɛ́ ɓě gboɛɛ, Jɛ̀hóvà mɔ̀ nyɔ mɛ ma wa!

 M̀ ƁƐ́ÌN JƐ̀HÓVÀÀ ƁǍTO JǓƐƐ̀?

18. Ðɛ́ kɔ̃̀ jè nyɔ ɖíɛ́ ɓě ɓɛ́àìn hwìɖǐi poɛ̀n kà ɓɛ́ wa se Gèɖèpɔ́ɔ̀ bũ̌in xwɛ̃́ìn ɓɛ́ìn fɔɔ cá kɛ́? Ðɛ́ Báɓòɔ̀ cɛ̃ ɓá ɖɛ nìà kɛ jè dyíɛ́?

18 Nyɔ ɖíɛ́ ɓě dyi Jɛ̀hóvàà dĩ́ín-dĩ̀ìn-kpèɖè ɓěɔ̀ jè cɛ̃́ ní, ɔ nyùìn wa fã̀à, ké wa hwòɖǒ ɖá, ‘Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɓéɖé kàa kpé, ké ɔ kpa ɖɛ mìɔ, ké ɔ nì dà vɛ̃in, nìí, xwíníínɔ̀ nyɛ́ kɔ̃̀ jè ɔ mɛ kɔ̃̀ ní jè gbo kɛ́?’ Kɛɛ kà Gèɖèpɔ́ɔ̀ mɔ́ ɓɛ́ à ké hwìɖǐi poìnǹ? Gbào, ɔ se ná nì fɔɔ. Jɛ̀hóvà mɔ́ ɓɛ́ ɔ ké à bũ̌in xwɛ̃́ìn. Báɓòɔ̀ ɖá Gèɖèpɔ́ɔ̀ “kè à ɖò se gboi tɔmɔìn.” (Àpɔ́sò 17:27) Gèɖèpɔ́ɔ̀ mɔ́ ɓɛ́ m̀ ké ɔ bũ̌in xwɛ̃́ìn. Ɔ cɛ̃ɛ kà ɓɛ́ “ɔ mu . . . mɔ̀ùn bũ̌in xwɛ̃́ìn” nyɛ.—Jĩ́ìn 4:8.

19. (1) Xwɛ̌ m̀ ɓɛ́ìn Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɓǎto jǔɛ kɛ́? (2) Jɛ̀hóvàà kpeɖe ɓěɔ̀ nyɛ́ m̀ ɖɛ̀ɓɛ̀ mú mìɔ kɛ́?

19 Xwɛ̌ m̀ ɓɛ́ìn Gèɖèpɔ́ɔ̀ bũ̌in xwɛ̃́ìn nyɛ́? Jízɛ̀ ɖá, “Ké sè-ná-sèɛ̀ fɛ̀ɛ̀ɔ̀ kɛà kɛ̀. Ɔ mɔ̀, ɓɛ́ nyɔǔn ɓě ké mɔ̀ mɔ̀à jǎà Gèɖèpɔ́ɔ̀ dyúáɖòɔ̀ kɛɛ dyí dyuò, ɔ kè ɓɛ́ wa ké mɔ̄ mɔ̀à Jízɛ̀ Kɛ́ɖɛ́ì ɓɛ́ m̀ ɖoɓoà kɛɛ dyí dyuò.” (Jɔ̃́ɔ́ 17:3) M̀ mɛ cɛ̃́ ɖɛ tee, ké nì mu Jɛ̀hóvà kè Jízɛ̀ dyí dyuòùn. Nìí, m̀ ɓɛ́ìn sè-ná-sèɛ̀ fɛ̀ɛ̀ ɓéɖéɛ. À ɖǎa cɛ̃́ kà ɓɛ́ “Gèɖèpɔ́ɔ̀ mɔ̀ ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn-ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn” nyɛ. (1 Jɔ̃́ɔ́ 4:16) Kɛɛ ɔ ɓéɖé kpeɖe nɔ̀mɔ̀ kɔ̃in pàɖǎ tɔ̀ɔ̀ ɓě ɖekè. Báɓòɔ̀ cɛ̃ɛ à gbo kà ɓɛ́ Jɛ̀hóvà “mɔ̀ jĩ́á-jè kè wìì Gèɖèpɔ́ɔ̀” kɛ. Ɔ “dyoɖo-hwòɖò mɛɛ̀ ní, ké ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn-ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn kè jǎà dyíìn [ɔ] múin.” (Ɛ́séɖɔ̀ 34:6) Jɛ̀hóvà “kpeɖe zi dyíin nɔ̀mɔ̀ǔn,” ké ɔ “zĩ̀ìn nyɔ kɔ̃in.” (Wɛ́ɖɛ́ 86:5) Gèɖèpɔ́ɔ̀ ku hwòɖǒ, ké ɔ mɔ̀ hwòɖǒ-kɔ̃-dè-nyɔ̀. (2 Píɖɛ̀ 3:9; Híìbúɖúù 10:23) Kà nì muà ɖɛ ɓě ɓá ɔ jè dyíɛɛ wuɖuún zàùn ɖé Báɓòɔ̀ múɛɛ, nì mu ɖɛ pàɖǎ cɛ̃́ìn ɓá ɔ kpeɖe nɔ̀mɔ̀ kɔ̃in ɓěɔ̀ jè dyí.

20-22. (1) Xwɛ̌ à ɓɛ́ìn Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɓɛ́ à se dyéɛ ɓɛ́ìn nyɛɛ bũ̌in xwɛ̃́ìn nyɛ́? (2) Ɔ jǔ ké nyɔ tɔ̀ɔ̀ ɓě dyi mɔ́ ɓɛ́ m̀ ké nì Báɓò-cɛ̃́-cɛ̃́ɔ̀ ɓɔ́í po ní, nìí, ɖɛ́ m̀ mɛ nyu kɛ́?

20 Xwɛ̌ m̀ ɓɛ́ìn Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɓɛ́ m̀ seà dyéɛ ɓɛ́ìn nyɛɛ bũ̌in xwɛ̃́ìn  nyɛ́? (Jɔ̃́ɔ́ 1:18; 4:24; 1 Tímétè 1:17) M̀ dyi ɖɛ ɓě ɓá Jɛ̀hóvà jè dyíɛɛ wuɖuún zà ɖé Báɓòɔ̀ mú ní, nì mu ɔ dyí dyuòùn kà Nyɔ jɛ́ɛ́ ɖò nìà kɛ. (Wɛ́ɖɛ́ 27:4; Wóɖómà 1:20) Kà nì muà ɖɛ pàɖǎ ɓá Jɛ̀hóvà jè dyíɛɛ cɛ̃́ìn nyɛɛ, nì ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn-ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn ɓó ɔ bììɛɛ mu kɔ̃ kpáùn, ké nì mu ɔ bũ̌in xwɛ̃́ìn mìɔ.

Ɓǎ ɖò ɖɛ̀ɓɛ̀ ɔ dyú ɓě mú, kɛɛ à dyɔún Ɓǎɔ̀ ɖɛ̀ɓɛ̀ à mú mìɔ

21 Nì muɛ múin wɔ̃́ùn kà Jɛ̀hóvà mɔ̀ à Ɓǎ kɛ. (Máfíò 6:9) Ɔ nyí à fɛ̀ɛ̀, ké ɔ mɔ́ ɓɛ́ à ké cĩ́-cĩ́ nɔ̀mɔ̀ dyíin ɓéɖéɛ ɓɛ́ìn. Kǎà ɖé ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn-ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn ɓǎ ɖò muɛ mɔ́ùn ɓó ɔ dyú ɓě bìì. (Wɛ́ɖɛ́ 36:9) Ǹdye, Báɓòɔ̀ tɛ̀mɛ̀ìn kà ɓɛ́ m̀ ɓɛ́ìn Jɛ̀hóvà ɓǎto jǔɛ kɛ. (Jĩ́ìn 2:23) Nàìn ɖɛ nìà kɛ hwìɖǐi. Jɛ̀hóvà ɓɛ́ ɔ mɔ̀à dyɔɔ̀ kè ɓóɖó-kpàà Mɛ-nyɔ̀ɔ̀ kɛɛ mɔ́ ɓɛ́ m̀ ké ɔ ɓǎto jǔ!

22 Nyɔ ɖíɛ́ ɓě ɓɛ́ìn mɔ́ɔ ɓɛ́ m̀ ké Báɓòɔ̀ cɛ̃́ɛ ɓɔ́. Wa ɓɛ́ìn fã̀à peɖeɛ kà ɓɛ́ nì mu nì ɓiè-kpòòɔ̀ gbo zĩàìn nyɛ. Kɛɛ mɔ̀ǔn ɖá ɓɛ́ nyɔ ɖò ké m̀ ɓɔ́í po, ɓɛ́ mɔ̀ ní kɔ̃̀ ɖà Jɛ̀hóvà ɓǎto jǔ. Ɔ mɔ̀ ɓǎto nɔ̀mɔ̀ dyíin mìɔ ɓɛ́ m̀ ɓɛ́ìn ɓéɖéɛ kɛ.

23, 24. (1) Ðɛ́ kɔ̃̀ jè à mɛ dièà ɖɛi kánáá pū kɛ́? (2) Ðɛ́ à mu jè cɛ̃ìn ɖé wuɖu-kpà dyɛ̀ kɔà ɓó dyíɛɛ múɛ́?

23 Kà nì muà Báɓòɔ̀ cɛ̃́ìn nyɛɛ, ɖɛ ɓě mu nììn ɓɛ́ m̀ se múin wɔ̃́ɔ muɛ. Dɛ̃ mɛ ɓɔ́ m̀ nyuɛ, ɓɛ́ m̀ ké ɖɛi diè, mɔɔ ɓɛ́ m̀ ké gbo-kpá-kpá zɔ̀. Jízɛ̀ cɛ̃ɛ ma kà ɓɛ́ à mɛ dyà à mìɔùn ɓíɖíi kà dyú-gbɔ́ɔ́ wè nìà kɛ. (Máfíò 18:2-4) Ké dyú ɓě diè ɖɛi mìɔ. Gèɖèpɔ́ɔ̀ mɔ́ ɓɛ́ m̀ ké gɔ̃̌-jǔ-wùɖù ɓěɔ̀ dyé. Ɔ jèɛɛ, cɛ̃́ Báɓòɔ̀ kóɖó-kóɖó ɓɛ́ m̀ kéɛ dyí dyuò jɛ́ɛ́ kà ɖɛ m̀ nìà cɛ̃́ɛń nyɛɛ mɔ̀ jǎà kɛ.—Àpɔ́sò 17:11 wuɖuún.

24 Kà m̀ ké Jɛ̀hóvà jè cɛ̃́ nɔ̀mɔ̀ dyíin nyɛɛ mɔ̀ ɓɛ́ m̀ ké Báɓòɔ̀ cɛ̃́. Ðé wuɖu-kpà dyɛ̀ kɔà ɓó dyíɛ múɛɛ, à mu xwíníín kɔ̃̀ jè Báɓòɔ̀ kòà ɓó céè-ɖɛ̀ tɔ̀ɔ̀ séín ɖò gboɛɛ dyéìn.

^ wɖkp. 15 Ɔ jǔ ké nì Báɓòɔ̀ se nyɛ́nɛ́ mɔ̀à Jɛ̀hóvà kɛɛ ɓéɖé, mɔɔ m̀ dyi mɔ́ ɓɛ́ m̀ ké ɖɛ pàɖǎ ɓá Gèɖèpɔ́ɔ̀ nyɛ́nɛ́ɔ̀ xwíníín kè ɔ ɖá-kà jè dyíɛɛ cɛ̃́ ní, nìí, dyé Mánáín-Hwɛ̀ìn-Wùɖù 1.