Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Ðɛ́ Báɓòɔ̀ Ɓɛ́ìn À Tɛ̀mɛ̀ìn Nyɛ́?

 WUÐU-KPÀ 17

Ɓaà-Ɓaà Mɔ̀ Nyíí-Ðɛ̀

Ɓaà-Ɓaà Mɔ̀ Nyíí-Ðɛ̀

“[Jɛ̀hóvà] mɔ̀ nyɔ mɛà dyɔɔ̀ kè ɓóɖó-kpàà kɛɛ” mɔ́ ɓɛ́ ɔ ké à ɓaà-wùɖù ɓěɔ̀ ɖùǔ gbo tò.Wɛ́ɖɛ́ 115:15

1, 2. Ðɛ́ kɔ̃̀ jè m̀ poɛ̀n hwìɖǐi kà ɓɛ́ ɓaà-ɓaà mɔ̀ nyíí-ɖɛ̀ kpa ɖɛ ɖò kɛ́, ké ɖɛ́ kɔ̃̀ jè à ɓéɖé ɓɛ́ à ké ɖɛ Báɓòɔ̀ tɛ̀mɛ̀ìn ɓá ɔ jè dyíɛɛ dyí dyuò kɛ́?

M̀ DYI ɓóɖó-kpàà kè dyɔɔ̀ dyí poìn ní, ɓóɖó-kpàà ɓíè dyí mìɔ cá. Jɛ̀hóvà dyi ɓóɖó-kpàà kɔ̃ gmɔ̀ ní, nyɔ séín ɓě nìà ɖé ɓóɖó-dù séín kɔ̃ɛɛ nì kà ní-ɓò tííwè dyúáɖò sɔ̀à ɖé gbǎ-wĩín múɛɛ nìà kɛ. (Wɛ́ɖɛ́ 115:15; Àzédyà 40:15) Ðé à kè dyɔɔ̀ kè ɓóɖó-kpàà dyí-poìn-poìn múɛɛ, à ɓíè dyí dyɛo, kɛɛ Wɛ́ɖɛ́ 145:18, 19 ɖá, “[Jɛ̀hóvà] se nyɔ séín ɓě ɓɛ́ wa ɖá ɔ ɖé jǎà múɛɛ bũ̌in tɔmɔìn. Nyɔ séín ɓě ɓɛ́ wa dyé ɔ kpéín nyɛɛ, ɔ nyí wa waà mɔ́ɔ́-ɖɛ̀ ɓěɔ̀ ní. Ɔ wɔ̃́ waà kpé-po-wùɖù, ké ɔ póìn wa.” Ɔ mɔ̀ nyíí-ɖɛ̀ kpa ɖɛ ɖò cá ɓɛ́ à ɓéɖéɛ. Jɛ̀hóvà ɓɛ́ ɔ mɔ̀à ɖɛ séín Mɛ-nyɔ̀ ɓéɖéà kpé séín nyɛɛ mɔ́ ɓɛ́ ɔ ké à bũ̌in xwɛ̃́ìn, ké ɔ mɔ́ ɓɛ́ ɔ ké à ɓaà-wùɖù ɓěɔ̀ ɖùǔ gbo tò. Ǹdye, ɓaà-ɓaà mɔ̀ nyíí-ɖɛ̀, ɔ mɔ̀ nyíí-ɖɛ̀ kpa ɖɛ ɓɛ́ Jɛ̀hóvà ɖǎ à ɖò-ɖò séín nyíɛ.

2 Kɛɛ Jɛ̀hóvà mu à ɖùǔ gbo tòùn ɔ jǔ ké à dyi ɔ gbo wùɖù kà ɔ mɔ́ ɓɛ́ à kéɛ nyuɛɛ ní. Xwɛ̌ à ɓɛ́ìn náa nyuɛ kɛ́? Ɓěà dyé ɖɛ Báɓòɔ̀ cɛ̃ ɓá ɓaà-ɓaà jè dyíɛ.

ÐƐ́ KƆ̃̀ JÈ M̀ MƐ ƁAÀ JƐ̀HÓVÀ KƐ́?

3. Ðɛ́ kɔ̃̀ jè à mɛ ɓaà Jɛ̀hóvà kɛ́?

3 Jɛ̀hóvà mɔ́ ɓɛ́ m̀ ké ɔ ɓaà, mɔɔ ɓɛ́ m̀ ké ɔ gbo wùɖù. Xwɛ̌ à nyuɛ dyí dyuòɛ̀ kɛ́? Fèɖópĩ̀ɔ̀ 4:6, 7 wuɖuún. Poìn kpéí-po-wùɖù nìà wɛ jè hwìɖǐi. Nyɔ mɔ̀à ɓóɖó-kpàà kè dyɔɔ̀ wuɖuí-kɔ̃̀-nyɔ̀ɔ̀ kɛɛ kɔ̃̀ ɖé nì jè gbo mìɔ, ké ɔ mɔ́ ɓɛ́ m̀ ké kà nì hwòɖǒ nyu nìɛ̀ kɛɛ ɔ kè nì fũ̀à-fṹá-ɖɛ̀ ɓěɔ̀ jè ɔ gbo cɛ̃.

4. Xwɛ̌ ɓaà-ɓaà ti séín nyuɛ ɓɛ́ m̀ ké Jɛ̀hóvà ɓǎto xwɛ̃́ìn bũ̌in jǔ kɛ́?

 4 Ɓaà-ɓaà kpá à gbo, ɓɛ́ à ké Jɛ̀hóvà ɓǎto xwɛ̃́ìn bũ̌in ɓě jǔ. Ɓǎto ɓě dyi gbo wùɖùǐn ti séín ɓá waà hwìɖǐi-poìn-ɖɛ̀ ɓě kè hwòɖǒ-kpɔ̃-ɖɛ̀ ɓě ɔ kè kà wa hwòɖǒ nyu nìɛ̀ kɛɛ jè dyí ní, nìí, wa mu ɓǎto xwɛ̃́ìn bũ̌in ɓě jǔùn. Kà dyúáɖòɔ̀ kǎà Jɛ̀hóvà ɓaà jè nyu nìɛ̀. Dyììn ɖé Báɓòɔ̀ múɛɛ, Jɛ̀hóvà ɖǎ ɔ hwìɖǐi-poìn-ɖɛ̀ ɓě kè kà ɔ hwòɖǒɔ̀ nyu nìɛ̀ kɛɛ jè m̀ gbo cɛ̃, ké ɔ cɛ̃ ɖɛ ɔ mu nyuùn ɖé dyúa kɛ. M̀ ɓɛ́ìn ɖɛ kpɔ̃ m̀ hwòɖǒ mìɔ kɛɛ ɔ gbo cɛ̃ɛ dyììn ɖé ɔ gbo-wùɖù-wùɖù mú ti séín. Kà nì muà náa nyuùn wɛ̃ɛ, nì mu Jɛ̀hóvà bũ̌in xwɛ̃́ìn mìɔ cá.—Jĩ́ìn 4:8.

ÐƐ́ À MƐ NYU ƁƐ́ GÈÐÈPƆ́Ɔ̀ KÉ À ƁAÀ-WÙÐÙ WƆ̃́ KƐ́?

5. Xwɛ̌ à nyuɛ dyí dyuòɛ̀ kà ɓɛ́ Jɛ̀hóvà ní tò ɓaà-wùɖù séín ɖùǔ gbo kɛ́?

5 Jɛ̀hóvà tò ɓaà-wùɖù séín ɖùǔ gboò? Gbào, ɔ ní nyuɛ náa. Ðé kpáá-ɖɛ̀-cɛ̃-nyɔ̀ Àzédyà tiín nyɛɛ, Jɛ̀hóvà cɛ̃ɛ ma Éézùɖùɛ̀-nyɔ̀ ɓěɔ̀ gbo, ké ɔ ɖá, “Kɛbì ɓě mɛ nyu ɓaà-wùɖù  kúɖúúɛɛ, ḿ seɛ wɔ̃́ɔ mu, sepóɛɖé nyɔmɔɔ dyí ɓě xwa.” (Àzédyà 1:15) Ɔ jèɛɛ, ɔ jǔ ké à se mú ma ní, à ɓɛ́ìn ɖɛ ɓě ɓɛ́ wa ɓɛ́ìn à kè Jɛ̀hóvà gboi tɔmɔìn nyɛɛ nyuɛ, ɓɛ́ ɔ ké se à ɓaà-wùɖù ɓěɔ̀ ɖùǔ gbo tò.

6. Ðɛ́ kɔ̃̀ jè hwìɖǐǐ-taɓa-taɓa kpaà ɖɛ mìɔ kɛ́? Xwɛ̌ m̀ ɓɛ́ìn tɛ̀mɛ̀ìn kà ɓɛ́ m̀ ɓéɖé hwìɖǐǐ-taɓa-taɓa kɛ́?

6 À dyi mɔ́ ɓɛ́ Jɛ̀hóvà ké à ɓaà-wùɖù ɓěɔ̀ ɖùǔ gbo tò ní, nìí, à ɓéɖé ɓɛ́ à ké ɔ hwìɖǐǐ taɓa. (Máà 11:24) Àpɔ́sò Pɔ́ɔ̀ zaìn kɔ̃in kà ɓɛ́ “nyɔ ɖò se hwìɖǐǐ-taɓa-taɓa ɓéɖéín, Gèɖèpɔ́ɔ̀ hwòɖǒ se ɔ múin dèɛ̀n ɓɛ́ìn. Sepóɛɖé nyɔ mɔ̀ nyɔ ɓɛ́ ɔ dyi Gèɖèpɔ́ɔ̀ gboɛɛ, ɔ ɓéɖé ɓɛ́ ɔ ké hwìɖǐǐ-taɓa-taɓa ɓéɖé kà ɓɛ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ nì kɛ, ɔ kè kà ɓɛ́ ɔ nyí nyɔ ɓě ɓɛ́ wa mɔ́ ɔ dyiɛɛ pɛ́ɛ̀-ɖɛ̀ kɛ.” (Híìbúɖúù 11:6) Kɛɛ ɓɛ́ à ké níiń à ɓéɖé hwìɖǐǐ-taɓa-taɓa kɛɛ seɛ séín pū. À ɓéɖé ɓɛ́ à kéɛ tɛ̀mɛ̀ìn wáɖáá kà ɓɛ́ à ɓéɖé hwìɖǐǐ-taɓa-taɓa kɛ dyììn ɖé Jɛ̀hóvà wuɖu-nyu-nyu mú ɓó wé séín.—Jĩ́ìn 2:26 wuɖuún.

7. (1) À dyi Jɛ̀hóvà ɓaàǔn nìǐn, ɖɛ́ kɔ̃̀ jè à mɛ dyàà à mìɔùn ɓíɖíi, ké à mɛ ɓéɖéà kpéín-dyé-dyéɛ́? (2) À dyi ɓaàǔn nìǐn, xwɛ̌ à ɓɛ́ìn tɛ̀mɛ̀ìn kà à hwòɖǒɔ̀ nì wáɖáá kɛ́?

7 À mɛ dyà à mìɔ ɓíɖíi, ké à mɛ ɓaà Jɛ̀hóvà ɖé kpéín-dyé-dyé mú. Xwíníínɔ̀ nyɛ́ kɔ̃̀ jèɛ́? Ɔ jǔ ké à dyiɔ́ má kã́á ɖò mɔɔ pɛ́ɖɛ́zĩ̀ìn ɖò gbo wùɖùɛ̀ mu ní, à muɔ́ máa nyuùn kpéín-dyé-kà. Jɛ̀hóvà mɔ̀ Kpé-séín-ɓéɖé-Gèɖèpɔ́ɔ̀. Ɔ jèɛɛ, à dyi ɔ gbo wùɖùɛ̌n nìǐn, à se ɓéɖé ɓɛ́ à ké ɔ kpéín dyé mìɔɔ̀, kè ɓɛ́ à ké à mìɔùn ɓíɖíi dyà cáà? (Jɛ́nɛ́sì 17:1; Wɛ́ɖɛ́ 138:6) Ké ɖeɛɛ, à mɛ ɓéɖé hwòɖǒ wáɖáá, ɓɛ́ à ké Jɛ̀hóvà ɓaà sɔ̀ìn ɖé à hwòɖǒɔ̀ bũ̌, ké ɔ se wuɖu fóɖóún kɔ̃in-kpa-kpa kánáá pū.—Máfíò 6:7, 8.

8. À dyi ɖɛ ɖò jè ɓaà ní, ɖɛ́ à ɓéɖé ɓɛ́ à ké nyu ɖeɛ́?

8 Ké à dyi ɖɛ ɖò jè ɓaà ní, à mɛ nyu ɖɛ séín à ɓɛ́ìn nyuɛ ɓó ɖɛ à nìà jè ɓaàǔn wɛ̃ɛ jè. Ɔ hwɛ̀ìn kà ɔ jǔ ké à dyi Jɛ̀hóvà ɓaà ɓó ɖɛ à kɔ̃̀ à ké ɓéɖé wé séín nyɛɛ jè, ké à dyi kũ̀à nyuɛ ɓɛ́ìn ɓóɛ jè ní, nìí, à se ɓéɖé ɓɛ́ à ké fó, ɓɛ́ à kéɛ hwìɖǐi dè kà ɓɛ́ Jɛ̀hóvà mu à ɖɛ séín  nyíìn nyɛ. À ɓéɖé ɓɛ́ à ké kũ̀à nyu kóɖó-kóɖó, ké à mɛ kpɔ̃ kũ̀à séín ɖò ɓɛ́ à ɓɛ́ìn nyuɛ kɛɛ dyi. (Máfíò 6:11; 2 Tɛ̀sàɖónìà 3:10) Mɔɔ ɔ jǔ ké à dyi Jɛ̀hóvà ɓaà, ɓɛ́ ɔ ké à gbo kpá, ɓɛ́ à ké ɖɛ gbà ɖò nyu-nyu dyi táà ní, nìí, à ɓéɖé ɓɛ́ à ké ɖɛ séín ɖò ɓɛ́ ɔ ɓɛ́ìn à mú dɔ̃̌ɔ kɛɛ dyí ɓàɖàìn. (Kɔ̀ɖɔ́sĩ̀à 3:5) Ɓěà dyéá dyi-diè-ɖɛ̀ ɓě ɓɛ́ nyɔ pàɖǎ diè dyi ɓá ɓaà jè dyíɛ.

DYI-DIÈ-ÐƐ̀ ƁĚ ƁƐ́ NYƆ PÀÐǍ DIÈ DYI ƁÁ ƁAÀ JÈ DYÍƐ

9. Nyɛ́ à mɛ ɓaà kɛ́? Ðɛ́ Jɔ̃́ɔ́ 14:6 tɛ̀mɛ̀ìn à ɓá ɓaà jè dyíɛ́?

9 Nyɛ́ à mɛ ɓaà kɛ́? Jízɛ̀ tɛ̀mɛ̀ìn ma ɔ ɖeín-sí-nyɔ̀ ɓěɔ̀ ɓɛ́ wa ké “à ɓǎ . . . nìà ɖé dyɔún wɛ̃ɛ” ɓaà. (Máfíò 6:9) Ɔ cɛ̃ɛ ma ɖe, ké ɔ ɖá, “Mɔ̄ mɔ̀ hwìèɔ̀. Mɔ̄ mɔ̀ jǎàɔ̀. Mɔ̄ mɔ̀ fɛ̀ɛ̀ɔ̀. Nyɔ ɖò se ɖé Ɓǎɔ̀ gbo muɛ ɓɛ́ìn, ɔ mùìn dyɛ ɖé ḿ mú hwɛ̀.” (Jɔ̃́ɔ́ 14:6) Ɔ jèɛɛ, à mɛ mùìn ɖé Jízɛ̀ mú, ɓɛ́ à ké Jɛ̀hóvà ɖòùn ɓaà. Ðɛ́ mɔ̀ Jízɛ̀ mú-mùìn-mùìn ɖé ɓaà-wùɖù múɛɛ xwíníín nyɛ́? Hwɛ̀ ɓɛ́ Jɛ̀hóvà ké à ɓaà-wùɖù ɓěɔ̀ dyi kpɔ̃ɛɛ, à ɓéɖé ɓɛ́ à ké Jízɛ̀ kpéín dyé ɓó kũ̀à kpa ɖɛ ɓɛ́ Jɛ̀hóvà ɖǎà ɔ nyíɛɛ jè. À ɖǎa cɛ̃́ kà ɓɛ́ Jízɛ̀ dyi ma ɓóɖó-kpàà kɔ̃, ɓɛ́ ɔ ké ma à gbǎà ɖé nàmàǔn kè gĩɔ xwaún wɛ̃. (Jɔ̃́ɔ́ 3:16; Wóɖómà 5:12) Jɛ̀hóvà ɖǎ Jízɛ̀ Sáa-zà-nyɔ̀ Vɛ̀nɛ̀ kè Zaa-wɔ̃-po-nyɔ̀ mú nyu.—Jɔ̃́ɔ́ 5:22; Híìbúɖúù 6:20.

M̀ ɓɛ́ìn ɓaà ti séín

10. À ɓéɖé ɓɛ́ à ké kà jɛ́ɛ́ ɖò nì hwɛ̀ à ké ɓaà? Zaìn kɔ̃in.

10 À ɓéɖé ɓɛ́ à ké kà jɛ́ɛ́ ɖò nì hwɛ̀ ɓɛ́ à ké ɓaà? Gbào, Jɛ̀hóvà seɛ à gbo cɛ̃, ɓɛ́ à ké kɔ́-dù hwuɖu taɓa, mɔɔ ɓɛ́ à ké dyi kò, mɔɔ ɓɛ́ à ké dyi nyànà, hwɛ̀ ɓɛ́ à ké ɓaà. Báɓòɔ̀ tɛ̀mɛ̀ìn kà ɓɛ́ à ɓɛ́ìn kpéín-dyé-kà séín ɖò nìɛ̀ ɓɛ́ à ké Jɛ̀hóvà gbo wùɖù. (1 Kánáníkɔ̀ 17:16; Níòmádyà 8:6; Dànyá 6:10; Máà 11:25) À dyi Jɛ̀hóvà ɓaà ní, ɖɛ kpa ɖɛ ɖé ɔ gbo mìɔ kɛɛ mɔ̀, ɓɛ́ à ké ɔ gbo wùɖù ɖé hwòɖǒ wáɖáá mú, kɛɛ ɔ se kà à nyu nìɛ̀ kɛ. À ɓɛ́ìn ɓaà ɓɛ́ nyɔ ɖò ké à wuɖu wɔ̃́, mɔɔ sáná-kà ɖé dà séín à mu nììn nyɛ, kè ti séín ɖò ɓaɖa ɓó dyóɖóaún kè máaún. À  dyi Jɛ̀hóvà ɓaà ní, à ɓɛ́ìn hwòɖǒ kɔ̃ dèɛ̀ kà ɓɛ́ ɔ mu à wuɖuɔ̀ wɔ̃́ùn, kɛbì nyɔ kà kò ɖò mɛ seɛ wɔ̃́ kɛ.—Níòmádyà 2:1-6.

11. Ðɛ́ mɔ̀ ɖɛ ɖíɛ́ ɓě ɓɛ́ à ɓɛ́ìn jè cɛ̃ɛ ɖé Jɛ̀hóvà gboɛ́?

11 Ðɛ́ à ɓɛ́ìn jè ɓaà kɛ́? À ɓɛ́ìn ɖɛ séín ɖò ɓɛ́ ɔ nɔ̀mɔ̀ dyíin ɖé Jɛ̀hóvà gboɛɛ jè ɓaà. Báɓòɔ̀ ɖá, “À dyi ɔ ɖɛ ɖò zɔ̀ìn, ké ɔ dyi ɔ mɔ́ɔ́-ɖɛ̀ jǔǐn, nìí, ɔ mu à wuɖu wɔ̃́ùn.” (1 Jɔ̃́ɔ́ 5:14) À ɓɛ́ìn ɖɛ ɓě ɓá à mìɔùn jè dyíɛɛ jè ɓaà? Ǹdye. Jɛ̀hóvà ɓaà-ɓaà mɛ nì kà m̀ nìɔ̌ kà ɓǎto xwɛ̃́ìn bũ̌in ɖò gbo wùɖùɛ̌n nyɛ. À ɓɛ́ìn ɖɛ séín ɖò ɓɛ́ ɔ kpɔ̃ à hwòɖǒɛɛ jè Jɛ̀hóvà gbo cɛ̃ɛ. (Wɛ́ɖɛ́ 62:8) À ɓɛ́ìn ɓaà, ɓɛ́ ɔ ké ɔ zùù hwɛ̀ǐn-hwɛ̀ǐn ɓéɖé kpéɔ̀ à nyí, ɓɛ́ ɔ ké à gbo kpá, ɓɛ́ à ké dyí-sɛ́ɖɛ́ìn-ɖɛ̀ nyu. (Ðúù 11:13) À ɓɛ́ìn Jɛ̀hóvà hwòɖǒ-fɔ̀nɔ̀-fɔ̀nɔ̀ zɔ̀ìn, ɓɛ́ à ké ɖɛ nɔ̀mɔ̀ dyíin ɓě gbɔ po, ké à ɓɛ́ìn ɓaà ɓɛ́ ɔ ké à kpé nyí, ɓɛ́ à ké ti kàmàǔn-kàmàǔn ɓě hwòɖǒ kùìn. (Jĩ́ìn 1:5) À mɛ zɔ̀ìn Jɛ̀hóvà, ɓɛ́ ɔ ké à nàmàǔn ɓěɔ̀ kɔ̃in zĩ̀ìn. (Ìfísĩ̀ɔ̀ 1:3, 7) À mɛ ɓaà ɓó nyɔ tɔ̀ɔ̀ ɓě kè à xwéɖé-dùɔ̀ ɔ kè à ɖíí-gàà kè ɖíí-màà ɓě nìà ɖé dyí-poìn-kpòòɔ̀ múɛɛ bìì ɖekè.—Àpɔ́sò 12:5; Kɔ̀ɖɔ́sĩ̀à 4:12.

12. Ðɛ́ mɛ kpa ɖɛ mìɔ ɖé à ɓaà-wùɖù ɓěɔ̀ múɛ́?

12 Ðɛ́ mɛ kpa ɖɛ mìɔ ɖé à ɓaà-wùɖù ɓěɔ̀ múɛ́? Ɔ mɔ̀, Jɛ̀hóvà kè ɔ mɔ́ɔ́-ɖɛ̀. À mɛ po Jɛ̀hóvà zùo sɔ̀ìn ɖé à hwòɖǒɔ̀ bũ̌ ɓó ɖɛ séín ɓě ɓɛ́ ɔ ɖǎà à bìì nyuɛɛ jè. (1 Kánáníkɔ̀ 29:10-13) À dyuò ɖɛ nìà kɛ dyí, sepóɛɖé ti ɓɛ́ Jízɛ̀ nì ma dà ɓóɖó-kpàà kɔ̃ɛɛ, ɔ tɛ̀mɛ̀ìn ma ɔ ɖeín-nà-nyɔ̀ ɓěɔ̀ kà wa ké ɓaà nyuɛ. (Zà Máfíò 6:9-13 wuɖuún.) Ɔ cɛ̃ɛ ma kà ɓɛ́ ɖɛ kĩ́ín wa mɛ ɓaà jèɛɛ mɛ mɔ̀, ɓɛ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ nyɛ́nɛ́ɔ̀ ké mú hwɛ̀. Ɔ xwíníín mɔ̀, ɓɛ́ wa kéɛ jè dyi kpɔ̃ mú-hwɛ̀-kà. Púɛɛ, Jízɛ̀ tɛ̀mɛ̀ìn ma kà ɓɛ́ à mɛ ɓaà, ɓɛ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ Kã́á-ɓòɖòɔ̀ ké dyi, kè ɓɛ́ wa ké Jɛ̀hóvàà mɔ́ɔ́-ɖɛ̀ nyu ɖé ɓóɖó-kpàà dà séín nyɛ. Jízɛ̀ ɖǎ ma ɖɛ kpa ɖɛ ɓě nìà kɛ jè ɓaà hwɔ, hwɛ̀ ké ɔ ɖá à mɛ ɓaà ɓó ɖɛ ɓě à kɔ̃̀ à  ké ɓéɖéɛɛ jè. À dyi Jɛ̀hóvà kè ɔ mɔ́ɔ́-ɖɛ̀ po kĩ́ín ɖé à ɓaà-wùɖù ɓěɔ̀ mú ní, nìí, à tɛ̀mɛ̀ìn ɖɛ ɓɛ́ ɔ kpa ɖɛ mìɔ ɖé à gboɛ.

13. Ti jĩ̀ xwɛ̌ à ɓaà-wùɖù ɓěɔ̀ mɛ nyu kɛ́?

13 Ti jĩ̀ xwɛ̌ à ɓaà-wùɖù ɓěɔ̀ mɛ nyu kɛ́? Báɓòɔ̀ seɛ cɛ̃. À ɓaà-wùɖù ɓěɔ̀ ɓɛ́ìn ɓoún xwã́a, mɔɔ wa ɓɛ́ìn ɓoún tɔ̀mɔ̀ɔ̀ ɓá ɖɛ à nìà jè ɓaàǔn wɛ̃ɛ dyí. Ɔ hwɛ̀ìn kà à ɓɛ́ìn ɓaà-wùɖù xwã́-xwã́ ɖò nyuɛ, hwɛ̀ ɓɛ́ à ké ɖɛ ɖi, kɛɛ à dyi Jɛ̀hóvà zùo poɛń nìǐn, mɔɔ à dyi ɖɛ ɓě kpɔ̃ à hwòɖǒɛɛ jè ɔ gbo cɛ̃iń nìǐn, nìí, à ɓaà-wùɖùɔ̀ ɓɛ́ìn  ɓoún tɔ̀mɔ̀ɔ̀. (1 Sámíò 1:12, 15) À se mɔ́ ɓɛ́ à ké à ɓaà-wùɖù ɓěɔ̀ ɓoún tɔ̀mɔ̀ìn, ɓɛ́ à ké dyéɖéi nyu ɖé nyɔ tɔ̀ɔ̀ ɓě gbo kà nyɔ ɖíɛ́ ɓě nyuɛ ma kà ɖé Jízɛ̀ tiín nyɛ. (Ðúù 20:46, 47) Jɛ̀hóvà hwòɖǒ se ɓaà-wùɖù nì kà ɓěa múin dèìn. Ðɛ kpa ɖɛ ɖé Jɛ̀hóvà gboɛɛ mɔ̀, ɓɛ́ à ké ɓaà sɔ̀ìn ɖé à hwòɖǒɔ̀ bũ̌.

14. Kpa jĩ̀ xwɛ̌ à mɛ ɓaàìn nyɛ́, ké ɖɛ́ ɔ tɛ̀mɛ̀ìn à ɓá Jɛ̀hóvà jè dyíɛ́?

14 Kpa jĩ̀ xwɛ̌ à mɛ ɓaàìn nyɛ́? Jɛ̀hóvà ɖá à, ɓɛ́ à ké ɔ gbo wùɖù ti séín. Báɓòɔ̀ cɛ̃ɛ kà ɓɛ́ à mɛ “ɓaà” kánáá pū, ké à mɛ “ɓaà tee,” ké à mɛ “ɓaà ti séín” nyɛ. (Máfíò 26:41; Wóɖómà 12:12; 1 Tɛ̀sàɖónìà 5:17) Jɛ̀hóvà hwòɖǒ wɔ̃́ ɓɛ́ ɔ ké à ɖùǔ gbo tò ti séín. À ɓɛ́ìn Jɛ̀hóvà zùo poɛ wé séín ɓó ɔ ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn-ɖɛ̀ɓɛ̀ǐnɔ̀ kè ɔ hwòɖǒ-kɔ̃in-nɔ̀mɔ̀-nɔ̀mɔ̀ɔ̀ jè. À ɓɛ́ìn ɔ zɔ̀ìn, ɓɛ́ ɔ ké à hwìè da zàìn, kè ɓɛ́ ɔ ké à kpé kè  hwòɖǒ-dyi-dè-dè nyí. Ɔ jǔ ké nyíí-ɖɛ̀ ɓɛ́ ɔ mɔ̀à Jɛ̀hóvà ɓaà-ɓaà kɛɛ jè dyi ɖɛ kpa ɖé à gbo jǎà ní, nìí, à mu ti séín à ɓéɖéɛɛ kũ̀à mú nyùìn, ɓɛ́ à ké ɔ gbo wùɖù.

15. Ðɛ́ kɔ̃̀ jè à mɛ ɖá, “kǎà ɔ mɛ nì” ɖé ɓaà-wùɖù mánáín nyɛ́?

15 Ðɛ́ kɔ̃̀ jè à mɛ ɖá, “kǎà ɔ mɛ nì” ɖé ɓaà-wùɖù mánáín nyɛ́? À dyiɛ náa cɛ̃ ní, nìí, à nìɛ̀ tɛ̀mɛ̀ìn kà ɓɛ́ ɖɛ ɓě à cɛ̃à ɖé à ɓaà-wùɖùɔ̀ múɛɛ sɔ̀ìn ɖé à hwòɖǒɔ̀ bũ̌ɛ, mɔɔ à hwòɖǒɔ̀ nì wáɖáá kɛ. (Wɛ́ɖɛ́ 41:13) Báɓòɔ̀ tɛ̀mɛ̀ìn à kà ɓɛ́ ɖé ɓaà-wùɖù ɓó nyɔ pàɖǎ bììɛɛ mánáín nyɛɛ, ɔ nɔ̀mɔ̀ dyíin ɓɛ́ à ké níiń, “kǎà ɔ mɛ nì” ɖé à hwòɖǒɔ̀ bũ̌, mɔɔ ɓɛ́ nyɔ ɖò kéɛ wɔ̃́ kɛ, ɓɛ́ à kéɛ tɛ̀mɛ̀ìn kà à wɔ̃́ìn ɓaà-wùɖùɔ̀ gboɛ.—1 Kánáníkɔ̀ 16:36; 1 Kɔ̀ɖéíntĩ̀ɔ̀ 14:16.

KÀ GÈÐÈPƆ́Ɔ̀ NYU À ƁAÀ-WÙÐÙ ƁĚƆ̀ GƆ̃̌ JǓƐ KƐ

16. Jɛ̀hóvà jǔ à ɓaà-wùɖù ɓěɔ̀ gɔ̃̌ jǎà? Zaìn kɔ̃in.

16 Jɛ̀hóvà jǔ à ɓaà-wùɖù ɓěɔ̀ gɔ̃̌ jǎà? Ǹdye, ɔ nyuɛ náa ní. Báɓòɔ̀ ɖáìn ɔ ‘Ɓaà-wùɖù gɔ̃̌-jǔ-nyɔ̀.’ (Wɛ́ɖɛ́ 65:2) Jɛ̀hóvà wɔ̃́ ké ɔ jǔ ɓaà-wùɖù ɓě sɔ̀ìn ɖé nyɔ méɔ̀ùn ɓě ɓɛ́ wa ɓaà ɖé hwòɖǒ wáɖáá muɛɛ gɔ̃̌, ké kà ɔ nyuɛ kɛɛ kpa kòɛ̀.

17. Xwɛ̌ Jɛ̀hóvà nyùìn ínjà ɓě kè ɔ bìì kũ̀à-nyu-nyɔ̀ ɓě nìà ɓóɖó-kpàà kɔ̃ɛɛ kũ̀à mú, ɓɛ́ ɔ ké à ɓaà-wùɖù ɓěɔ̀ gɔ̃̌ jǔ kɛ́?

17 Jɛ̀hóvà nyùìn ínjà ɓě kè ɔ bìì kũ̀à-nyu-nyɔ̀ ɓě nìà ɓóɖó-kpàà kɔ̃ɛɛ kũ̀à mú, ɓɛ́ ɔ ké à ɓaà-wùɖù ɓěɔ̀ gɔ̃̌ jǔ. (Híìbúɖúù 1:13, 14) Nyɔ pàɖǎ nì ɓó ɓɛ́ wa ɖǎ ɓaà, ɓɛ́ wa ké gbo-kpá-kpá dyé ɓó Báɓòɔ̀ múin wɔ̃́ jè, ké sɔ̀ìn ɓóɛ gbo nyɛ̀nɛ̀ɛ̀ kɛɛ, Jɛ̀hóvà Zàse ɓěɔ̀ ɖò dyi ma wa gbo. Báɓòɔ̀ tɛ̀mɛ̀ìn kà ɓɛ́ ínjà ɓěɔ̀ nì “bɔ̃̌ nɔ̀mɔ̀ dyíin” kpauń ɖé ɓóɖó-kpàà dà séín ɖekèɛ. (Zà Wɛ̀ɖɛ̀ɓèɖésĩ̀ɔ̀ 14:6 wuɖuún.) Ké ɖeɛɛ, à ɓáún-ɓáún ɖǎ Jɛ̀hóvà ɓaà ɓá fũ̀à-fṹá-ɖɛ̀ jɛ́ɛ́ ɖò mɔɔ ɖɛ à kɔ̃̀ à ké ɓéɖéɛɛ jè dyí, ké à ɖíí  Kɛ́ɖɛ́ì ɖeín-sí-nyɔ̀ ɖò ɖǎ gbo-kpá-kpá ɓɛ́ à kɔ̃̀ à ké dyéɛɛ à nyí.—Nɔ́ɔ́ 12:25; Jĩ́ìn 2:16.

Jɛ̀hóvà ɓɛ́ìn à ɓaà-wùɖù ɓěɔ̀ gɔ̃̌ jǔɛ dyììn ɖé gbo-kpá-kpá ɓɛ́ à dyé sɔ̀ìn ɖé Kɛ́ɖɛ́ì ɖeín-sí-nyɔ̀ tɔ̀ɔ̀ ɓě gboɛɛ mú

18. Xwɛ̌ Jɛ̀hóvà nyu ɔ zùù hwɛ̀ǐn-hwɛ̀ǐnɔ̀ kè Báɓòɔ̀ kũ̀à mú nyùɛ̀n ɓɛ́ ɔ ké ɓaà-wùɖù ɓě gɔ̃̌ jǔ kɛ́?

18 Jɛ̀hóvà nyùìn ɔ zùù hwɛ̀ǐn-hwɛ̀ǐnɔ̀ kũ̀à mú, ɓɛ́ ɔ ké à ɓaà-wùɖù ɓěɔ̀ gɔ̃̌ jǔ. À dyi ɓaà ɓɛ́ à ké fũ̀à-fṹá-ɖɛ̀ ɖò hwòɖǒ kùìn ní, ɔ ɓɛ́ìn ɔ zùù hwɛ̀ǐn-hwɛ̀ǐnɔ̀ kũ̀à mú nyùɛ̀n, ɓɛ́ ɔ ké à hwìè da zàìn, kè ɓɛ́ ɔ ké à kpé nyí. (2 Kɔ̀ɖéíntĩ̀ɔ̀ 4:7) Jɛ̀hóvà nyùìn Báɓòɔ̀ kũ̀à mú ɖekè, ɓɛ́ ɔ ké à ɓaà-wùɖù ɓěɔ̀ gɔ̃̌ jǔ, ɔ kè ɓɛ́ ɔ ké à gbo kpá, ɓɛ́ à ké ɖɛ ɓě gbɔ po hwòɖǒ-fɔ̀nɔ̀-kà. À dyi Báɓòɔ̀ wuɖuún zà ní, à ɓɛ́ìn ɖé wuɖu ɓě ɓɛ́ wa mu à gbo kpáùn wɛ̃ɛ dyéɛ. Jɛ̀hóvà ɓɛ́ìn nyuɛ ɖekè, ɓɛ́ nyɔ ɖò ké ɖɛ ɓɛ́ìn à gbo kpáa kɛɛ cɛ̃ ɖé dyí-poìn-poìn ɖò mú, mɔɔ ɓɛ́ ɛ́ɖɔ̀ ɖò ɓɛ́ ɔ nì dyí-poìn-kpòòɔ̀ múɛɛ ké ɖɛ ɖò sɔ̀ìn ɖé Báɓòɔ̀ múɛɛ à dyí tɛ̀mɛ̀ìn.—Gàɖézìà 6:1.

19. Ðɛ́ kɔ̃̀ jè ɔ ɓɛ́àìn nìɛ̀ pū kà Jɛ̀hóvà séèà à ɓaà-wùɖù ɓěɔ̀ gɔ̃̌ jǔ keɛ́?

19 Kɛɛ tiɔ̀ ɖíɛ́ ɓě ní, à ɓɛ́ìn ɖé à hwòɖǒɔ̀ bũ̌ cɛ̃ɛ dyɛ̀, ɓɛ́ à ké níiń, ‘Ðɛ́ kɔ̃̀ jè Jɛ̀hóvà séèà ní ɓaà-wùɖùɔ̀ gɔ̃̌ jǔ keɛ́?’ Ɔ mɛ nì m̀ hwìɖǐi kà ɓɛ́ ɔ dyuò ti kè kà ɔ ké à ɓaà-wùɖù ɓěɔ̀ gɔ̃̌ jǔ kɛɛ dyíɛ. Ɔ dyuò ɖɛ à kɔ̃̀ à ké ɓéɖéɛɛ dyí. Tiɔ̀ ɖíɛ́ ɓě ní, à ɓéɖé ɓɛ́ à ké ɓaà tee ɓó ti goun xwíníín, ɓɛ́ à kéɛ tɛ̀mɛ̀ìn kà ɓɛ́ ɖɛ à cɛ̃à ɔ gboɛɛ kpɔ̃ à hwòɖǒ jɛ́ɛ́ kɛ, kè ɓɛ́ à kéɛ ɔ dyí tɛ̀mɛ̀ìn kà ɓɛ́ à taɓa ɔ hwìɖǐǐ jǎà kɛ. (Ðúù 11:5-10) Tiɔ̀ ɖíɛ́ ɓě ní, Jɛ̀hóvà jǔ à ɓaà-wùɖù ɓěɔ̀ gɔ̃̌ kà à seɛ hwìɖǐi dèɛ̀. Ɔ hwɔìn kà à ɓɛ́ìn ɓaà ɓá fũ̀à-fṹá-ɖɛ̀ ɖò jè dyí, ké Jɛ̀hóvà ɓɛ́ìn gbɔ poɛ, ɓɛ́ ɔ ké seɛ dyi zĩ̀ìn, kɛɛ ɓɛ́ ɔ ké à kpé nyí, ɓɛ́ à kéɛ hwòɖǒ kùìn.—Fèɖópĩ̀ɔ̀ 4:13 wuɖuún.

20. Ðɛ́ kɔ̃̀ jè à mɛ ɓaà Jɛ̀hóvà kpɛ́-kpɛ́ kɛ́?

20 Jɛ̀hóvà ɓaà-ɓaà mɔ̀ nyíí-ɖɛ̀ zi ɖɛ kpauń ɖò cá ɓɛ́ à ɓéɖéɛ! À ɓɛ́ìn hwòɖǒ kɔ̃ dèɛ̀ kà ɓɛ́ ɔ mu à ɖùǔ gbo tòùn wɛ̃. (Wɛ́ɖɛ́ 145:18) Ké kà à muà Jɛ̀hóvà ɓaàùn kpɛ́-kpɛ́ sɔ̀ìn ɖé à hwòɖǒɔ̀ bũ̌ɛɛ, kǎà gbo-kpɔ̃ìn-kpɔ̃ìn nìà à kèɔ̀ kè pṹa kɛɛ mu dyi kuùn.