Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Ðɛ́ Báɓòɔ̀ Ɓɛ́ìn À Tɛ̀mɛ̀ìn Nyɛ́?

 WUÐU-KPÀ 15

Gèɖèpɔ́ɔ̀ Ɓiè-Kà Sɛ́ɖɛ́ìn Dyíɔ̀

Gèɖèpɔ́ɔ̀ Ɓiè-Kà Sɛ́ɖɛ́ìn Dyíɔ̀

1. Nyɛ́ mɛ cɛ̃ kà à ké Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɓiè dyí-sɛ́ɖɛ́ìn-kà kɛɛ à gbo kɛ́?

ƁIÈ-KPÒÒ ɓáún-ɓáún ɖá wa tɛ̀mɛ̀ìn jǎà ɓá Gèɖèpɔ́ɔ̀ jè dyíɛ. Kɛɛ ɔ se ná nìɛ̀ ɓɛ́ìn, sepóɛɖé ɓiè-kpòò ɓě tɛ̀mɛ̀ìn ɖɛ kò-kò ɓě ɓá nyɔ Gèɖèpɔ́ɔ̀ jǔɛ, kè kà à ké ɔ ɓièɛ̀ nyuɛɛ jè dyí. Xwɛ̌ à ɓɛ́ìn Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɓiè-kà sɛ́ɖɛ́ìn dyíɔ̀ dyí dyuòɛ̀ kɛ́? Jɛ̀hóvà ɖòùn mɔ̀ nyɔ ɓɛ́ìn à gbo cɛ̃ɛ kà à ké ɔ ɓièɛ̀ nyuɛ.

2. Xwɛ̌ m̀ ɓɛ́ìn kà m̀ ké Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɓiè dyí-sɛ́ɖɛ́ìn-kà kɛɛ cɛ̃́ɛ kɛ́?

2 Jɛ̀hóvà ɖǎ à Báɓòɔ̀ nyí, ɓɛ́ à ké kà à ké ɔ ɓiè dyí-sɛ́ɖɛ́ìn-kà kɛɛ cɛ̃́. Ɔ jèɛɛ, m̀ mɛ cɛ̃́ Báɓòɔ̀, nìí, Jɛ̀hóvà mu m̀ gbo kpáùn, ɓɛ́ m̀ ké ɔ tɛ̀mɛ̀ìn-ɖɛ̀ ɓěɔ̀ kpáná kɔ̃ún dyé, sepóɛɖé ɔ kɔ̃̀ ɖé nì jè gbo.—Àzédyà 48:17.

3. Ðɛ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ mɔ́ ɓɛ́ à ké nyu kɛ́?

3 Nyɔ ɖíɛ́ ɓě ɖá Gèɖèpɔ́ɔ̀ hwòɖǒ dèìn ɓiè-kpòò séín múin, kɛɛ Jízɛ̀ seɛ ma náa à tɛ̀mɛ̀ìn. Ɔ cɛ̃ɛ ma, ké ɔ ɖá, “Ɔ se ɖɛ ɓɛ́ nyɔ séín ɓě ɓɛ́ wa ɖáìn ḿ ‘Bounɓo, Bounɓo,’ kɛɛ ké ɖé Gèɖèpɔ́ɔ̀ kã́á-ɓòɖò nìà ɖé dyɔún wɛ̃ɛ kɔ̃ muɛ. Kɛɛ ɔ mɔ̀ nyɔ ɓě ɓɛ́ wa mu ɖɛ ɓɛ́ ḿ Ɓǎ nìà ɖé dyɔún wɛ̃ɛ mɔ́ ɓɛ́ wa ké nyuɛɛ nyuùn wɛ̃ɛ ɖòùn.” Ɔ jèɛɛ, à ɓéɖé ɓɛ́ à ké ɖɛ mɔ̀ Gèɖèpɔ́ɔ̀ mɔ́ɔ́-ɖɛ̀ kɛɛ cɛ̃́, ɔ kè ɓɛ́ à kéɛ nyu. Ðɛ nìà kɛ mɔ̀ ɖɛ kpa ɖɛ ɖò cá, sepóɛɖé Jízɛ̀ poìn ma nyɔ ɓě ɓɛ́ wa ní nyu Gèɖèpɔ́ɔ̀ wuɖuɛɛ “ɖɛ-gbà-nyu-nyɔ̀” ɓě dyí.—Máfíò 7:21-23.

4. Ðɛ́ Jízɛ̀ cɛ̃ ma ɓá Gèɖèpɔ́ɔ̀ mɔ́ɔ́-ɖɛ̀ nyu jè dyíɛ́?

4 Jízɛ̀ po ma à náún kà ɓɛ́ à dyí mɔ́ ɓɛ́ à ké Gèɖèpɔ́ɔ̀  mɔ́ɔ́-ɖɛ̀ nyu ní, nìí, à mu mú-dɔ̃̌-dɔ̃̌ ɓě dyí dyéìn nyɛ. Ɔ cɛ̃ɛ ma, ké ɔ ɖá, “Ɓě dyáìn gmɔ-wɔ̃̀ ɓíè gboiɔ̀ mú, sepóɛɖé gmɔ-wɔ̃̀ ɓɛ́ ɔ nìà hwìè ɓɛ́ ɔ muà ɖé mú-gbɔɔ̀-naínɔ̀ dyíɛɛ ɓúá gboi, ké hwìèɔ̀ se kpauń kàmà, ké nyɔ pàɖǎ nìɛ̀ kpauń. Kɛɛ gmɔ-wɔ̃̀ nìà hwìè muà ɖé dɛ̀ ɓɛ́ nyɔǔn ɓéɖéà fɛ̀ɛ̀ kɛ dyíɛɛ ɓíè gboi, ké hwìèɔ̀ kàmà kpauń, ké nyɔ xwéɖé wè mɔ̀ nyɔ dyéɛ.” (Máfíò 7:13, 14) Hwìè ɓíè gboiɔ̀ mɔɔ Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɓiè-kà sɛ́ɖɛ́ìn dyíɔ̀ mu ɖé dɛ̀ ɓɛ́ nyɔǔn ɓéɖéà sè-ná-sèɛ̀ fɛ̀ɛ̀ kɛ. Hwìè ɓúá gboiɔ̀ mɔɔ Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɓiè-kà seà dyí sɛ́ɖɛ́ìn nyɛɛ kpa nyɔ gĩɔ. Kɛɛ Jɛ̀hóvà se mɔ́ ɓɛ́ nyɔ ɖò ké mɛ́. Ɔ nyí nyɔǔn séín ti nɔ̀mɔ̀ dyíin, ɓɛ́ wa ké ɔ jè cɛ̃́.—2 Píɖɛ̀ 3:9.

GÈÐÈPƆ́Ɔ̀ ƁIÈ-KÀ SƐ́ÐƐ́ÌN DYÍƆ̀

5. Xwɛ̌ m̀ ɓɛ́ìn nyɔ ɓě ɓɛ́ wa ɓiè Gèɖèpɔ́ɔ̀ dyí-sɛ́ɖɛ́ìn-kà kɛɛ dyí dyuòɛ̀ kɛ́?

5 Jízɛ̀ cɛ̃ɛ ma kà ɓɛ́ à ɓɛ́ìn nyɔ ɓě ɓɛ́ wa ɓiè Gèɖèpɔ́ɔ̀ dyí-sɛ́ɖɛ́ìn-kà kɛɛ dyí dyuòɛ̀ kɛ. À nyu ɖɛ nìà kɛ dyììn ɖé ɖɛ wa po jǎà kè ɖɛ ɓě wa nyu kɛɛ múin-gmɔìn-gmɔìn mú. Jízɛ̀ cɛ̃ɛ ma, ké ɔ ɖá, “Waà nyuu-ɖɛ̀ ɓěɔ̀ muɛ nyuùn ɓɛ́ ɓě ké wa dyí dyuò.” Ɔ cɛ̃ɛ ma ɖe, ké ɔ ɖá, “Cu-gɔ̃̀ nɔ̀mɔ̀ dyíin tòɖò ɓo nɔ̀mɔ̀ kɔ̃in.” (Máfíò 7:16, 17) Ɔ se ɖɛ ɓɛ́ nyɔ ɓě ɓièà Gèɖèpɔ́ɔ̀ kɛɛ ké se kɛɛ ɖò ɓéɖéɛ. Kɛɛ Gèɖèpɔ́ɔ̀ bìì kũ̀à-nyu-nyɔ̀ ɓě vɔ̃ ɓɛ́ wa ké ɖɛ mɔ̀ ɖɛ sɛ́ɖɛ́ìn dyíɛɛ nyu. Kàǔn wɛ̃ɛ, à mu ɖɛ ɓě mu à gbo kpáùn, ɓɛ́ à ké nyɔ ɓě ɓɛ́ wa ɓiè Gèɖèpɔ́ɔ̀ dyí-sɛ́ɖɛ́ìn-kà kɛɛ dyí dyuòɛɛ dyéìn.

6, 7. Ðɛ́ kɔ̃̀ jè jǎà ɓiè-ɓiè ɓáà Báɓòɔ̀ dyíɛ́? Ðɛ́ Jízɛ̀ɛ̀ nyuu-ɖɛ̀ ɓěɔ̀ tɛ̀mɛ̀ìn à kɛ́?

6 À ɓiè-ɓièɔ̀ mɛ ɓá Báɓòɔ̀ dyí. Báɓòɔ̀ ɖá, “Ðɛ séín ɓě céè ɖé Gèɖèpɔ́ɔ̀-cèè-ɖɛ̀ ɓěɔ̀ múɛɛ, Gèɖèpɔ́ɔ̀ mɔ̀ nyɔ cɛ̃ wa. Ké wa nɔ̀mɔ̀ dyíin ɓó nyɔǔn jǎà-ɖɛ̀ ɓěɔ̀ tɛ̀mɛ̀ìn jè kè ɖɛ ɓě wa bĩ xwaa ɓɔ́í po jè kè ɖɛ ɓě se jǎà kɛɛ dyí sɛ́ɖɛ́ìn jè ɔ kè ɓó nyɔǔn naún-po-po ɓó dyí-sɛ́ɖɛ́ìn-kà cĩ́ jè, nìí, ɓɛ́ nyɔ mɔ̀ nyɔ ɓɛ́ ɔ nyu Gèɖèpɔ́ɔ̀ bìì kũ̀à kɛɛ ké gbɔ hwɛ̀, ɓɛ́ ɔ ké ɖɛ séín ɓě ɓɛ́ ɔ mɔ́ ɓɛ́ ɔ ké kũ̀à nɔ̀mɔ̀ dyíin séín nyuɛɛ ɓéɖé.” (2 Tímétè 3:16,  17) Ðɛ àpɔ́sò Pɔ́ɔ̀ céè ma Kɛ́ɖɛ́ì ɖeín-sí-nyɔ̀ ɓě gboɛɛ, ɔ kɛà kɛ̀. Ɔ ɖá, “Ti ɓɛ́ à kpa ma Gèɖèpɔ́ɔ̀-wùɖùɔ̀ ɖé ɓě gboɛɛ, ɓě wɔ̃́ɔ ma, ké ɓě kpɔ̃ɔ ma dyi. Kpɔ̃ɔ ɓě kpɔ̃ɔ ma kà dyiɛɛ, ɓě seɛ ma dyi kpɔ̃ kà ɓɛ́ ɔ mɔ̀ɔ̌ kà nyɔǔn-dyùɛ̀ wuɖu kɛ, kɛɛ ɓě kpɔ̃ɔ ma dyi kà ɔ mɔ̀ɔ̌ kà Gèɖèpɔ́ɔ̀ wuɖu kɛ. Ké ɔ mɔ̀ ɔ wuɖu jǎà.” (1 Tɛ̀sàɖónìà 2:13) Jǎà ɓiè-ɓiè ɓá Gèɖèpɔ́ɔ̀ Wuɖu mɔ̀à Báɓòɔ̀ kɛɛ ɖòùn dyí. Ɔ se nyɔǔn-dyùɛ̀ fɔ̀nɔ̀-hwòɖǒ mɔɔ ɓǎ nììn ɓǎ ɓěɛ̀ nyuu-ɖɛ̀ ɓě mɔɔ ɖɛ kà ɖò dyí ɓá.

7 Ðɛ séín ɓɛ́ Jízɛ̀ tɛ̀mɛ̀ìn ma kà kɛɛ ɓá ma Gèɖèpɔ́ɔ̀ Wuɖuɔ̀ dyí. (Zà Jɔ̃́ɔ́ 17:17 wuɖuún.) Ɔ kpa ma Gèɖèpɔ́ɔ̀ Wuɖuɔ̀ kɔ̃in kpɛ́-kpɛ́. (Máfíò 4:4, 7, 10) Gèɖèpɔ́ɔ̀ bìì jǎà kũ̀à-nyu-nyɔ̀ ɓě sí Jízɛ̀ɛ̀ nyuu-ɖɛ̀ ɓě kíɖíí, ké ɖɛ séín wa tɛ̀mɛ̀ìn nyɛɛ ɓá Báɓòɔ̀ dyí.

8. Ðɛ́ Jízɛ̀ tɛ̀mɛ̀ìn ma à ɓá Jɛ̀hóvà ɓiè jè dyíɛ́?

8 À mɛ ɓiè Jɛ̀hóvà ɖòùn. Wɛ́ɖɛ́ 83:18 ɖá, “Mɔ̀ kɔ̃̀ nyɛ́nɛ́ mɔ̀à [Jɛ̀hóvà] kɛɛ, m̀ ɖòùn mɔ̀ Ðɛɓíɔ́ ɓó ɓóɖó-kpà gànáà kɔ̃in.” Jízɛ̀ mɔ́ ɓɛ́ nyɔ ɓě ké ma nyɔ mɔ̀ jǎà Gèɖèpɔ́ɔ̀ jɛ́ɛ́ kɛɛ dyí dyuò. Ké ɔ tɛ̀mɛ̀ìn ma nyɔ ɓě Gèɖèpɔ́ɔ̀ nyɛ́nɛ́ɔ̀. (Zà Jɔ̃́ɔ́ 17:6 wuɖuún.) Jízɛ̀ cɛ̃ɛ ma, ké ɔ ɖá, “Ɓě mɛ ɓiè [Jɛ̀hóvà] mɔ̀à ɓěɛ̀ Gèɖèpɔ́ɔ̀ kɛ, ké ɔ ɖòùn kɔ̃̀ kũ̀à ɖé ɓě mɛ nyu.” (Máfíò 4:10) Ɔ jèɛɛ, kà à mɔ̀à Gèɖèpɔ́ɔ̀ bìì kũ̀à-nyu-nyɔ̀ ɓěɛɛ, à sí Jízɛ̀ɛ̀ nyuu-ɖɛ̀ kíɖíí. À ɓiè Jɛ̀hóvà ɖòùn, ké à ɖá ɔ nyɛ́nɛ́ɔ̀, ké à tɛ̀mɛ̀ìn nyɔ tɔ̀ɔ̀ ɓě Gèɖèpɔ́ɔ̀ nyɛ́nɛ́ɔ̀, ɔ kè ɖɛ ɔ mu à bìì nyuùn wɛ̃.

9, 10. Xwɛ̌ à nyu à mǔè ɖò ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn-ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn dyí tɛ̀mɛ̀ìn nyɛ́?

9 À kɔ̃̀ à ké jǎà ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn-ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn ɓéɖé ɓó nyɔ ɓě bìì. Jízɛ̀ tɛ̀mɛ̀ìn ma ɔ ɖeín-nà-nyɔ̀ ɓěɔ̀ ɓɛ́ wa ké mú ɖɛɓɛìn ɖɛ̀ɓɛ̀ìn. (Zà Jɔ̃́ɔ́ 13:35 wuɖuún.) Dɛ̀ à sɔ̀ kɛ kè kà à nyu ɖé cĩ́ɛ kɛ, mɔɔ kɛbì à mɛ mɔ̀ bã-nyɔ̀ mɔɔ gǎ-dyé-nyɔ̀ kɛɛ se ɖɛ kpa. Ðɛ̀ɓɛ̀ǐn-ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn ɓɛ́ à ɓéɖé ɓó à mǔè ɖò bììɛɛ mɛ nyuɛ ɓɛ́ à ké dyúáɖò nì kà ɖíí-gàà kè ɖíí-màà ɓě nìà kɛ. (Kɔ̀ɖɔ́sĩ̀à 3:14) Ɔ jèɛɛ, à ní vɔ̃ to, ɓɛ́ à ké  nyɔ ɓě ɖáɓá. Báɓòɔ̀ ɖá, “Ðɛ tɛ̀mɛ̀ìn nyɔǔn dyí kà ɓɛ́ nyɔ ɖò mɔ̀ Gèɖèpɔ́ɔ̀ dyú, mɔɔ ɔ mɔ̀ Nɔɔ́-nàmàǔn dyú kɛɛ, ɔ kɛà kɛ̀. Nyɔ séín ɓě ɓɛ́ wa se ɖɛ mɔ̀ dyí-sɛ́ɖɛ́ìn-ɖɛ̀ kɛɛ nyu kɛ kè nyɔ ɓě ɓɛ́ wa se wa ɖíí-gàà mú ɖɛ̀ɓɛ̀ kɛɛ, wa se Gèɖèpɔ́ɔ̀ dyú.” Ké Báɓòɔ̀ cɛ̃ɛ ɖe, ké ɔ ɖá, “À mɛ ɖɛɓɛìn ɖɛ̀ɓɛ̀ìn mú. À mɛ ɓɔ́ nìɛ̀ kà Kĩ́ìn nì ma kà kɛ. Kĩ́ìn mɔ̀ ɖɛ-gbà-nyu-nyɔ̀ɔ̀ nyɔ ɖò, ké ɔ ɖáɓá ma ɔ ɖíí-gààɔ̀.”—1 Jɔ̃́ɔ́ 3:10-12; 4:20, 21.

10 À nyùìn à ti kè gana ɔ kè à kɔ̃̀ɔ̀-ɖɛ̀ ɓě kũ̀à mú, ɓɛ́ à ké gbo kpáìn kpàìn, kè ɓɛ́ à ké à mǔè ɖò kpéí po. (Híìbúɖúù 10:24, 25) À “nyu nyɔǔn séín bìì nɔ̀mɔ̀ dyíin.”—Gàɖézìà 6:10.

11. Ðɛ́ kɔ̃̀ jè à kpɔ̃à Jízɛ̀ jè dyi kà ɔ mɔ̀ hwìè muà ɖé Gèɖèpɔ́ɔ̀ gboɛ́?

11 À ɓéɖé ɓɛ́ à ké Jízɛ̀ wuɖu nyu, sepóɛɖé ɔ mɔ̀ hwìè muà ɖé Gèɖèpɔ́ɔ̀ gboɛ. Báɓòɔ̀ ɖá, “Pó-pó ɖò se nyɔ kà kò ɖò mú nì fɔɔ, sepóɛɖé nyɛ́nɛ́ kà kò ɖò kɔ̃̀ mú à ɓɛ́ìn póɛ̀n nyɛɛ ɖò se nɔ̄ dyɔɔ̀ɛ̀ xwíɖíi nì nɔ̄ ɖé ɓěà mɔ̀ toɖo-kɔ̃-nyɔ̀ ɓěɛɛ hwìɛ̀.” (Àpɔ́sò 4:12) Ðé céè-ɖɛ̀ nìà kɛ wuɖu-kpà 5 múɛɛ, à cɛ̃́ɛ kà ɓɛ́ Jɛ̀hóvà ɖoɓo ma Jízɛ̀, ɓɛ́ ɔ ké ma ɔ fɛ̀ɛ̀ɔ̀ tò, ɓɛ́ ɔ ké mú-gbǎìn-ɖɛ̀ jǔ ɓó nyɔ ɓě ɓɛ́ wa nyu Gèɖèpɔ́ɔ̀ wuɖuɛɛ bììɛ. (Máfíò 20:28) Jɛ̀hóvà ɖǎ Jízɛ̀ gã, ɓɛ́ ɔ ké Kã́á jǔ ɖé ɓóɖó-kpàà kɔ̃in. Ðɛa kɔ̃̀ jè Báɓòɔ̀ cɛ̃ɛ à gbo kà ɓɛ́ à dyí mɔ́ ɓɛ́ à ké cĩ́ kánáá pū ní, à ɓéɖé ɓɛ́ à ké Jízɛ̀ wuɖu nyuɛ.—Jɔ̃́ɔ́ 3:36 wuɖuún.

12. Ðɛ́ kɔ̃̀ jè à ní poà gɔ̌mànà jè sɔ̃ún wɛ̃́?

12 À mɛ ɓɔ́ gɔ̌mànà jè sɔ̃ún poɛ. Jízɛ̀ se ma gɔ̌mànà jè sɔ̃ún po. Ti Jízɛ̀ nì ma tɔ̀ɔ̀-ɓìɔ̀ ɓěɔ̀ dyúa kɛɛ, ɔ cɛ̃ɛ ma Wóɖóùn-nyɔ̀ ɓěɔ̀ nàìn-nyɔ̀ mɔ̀ ma kà Páɖè kɛɛ gbo, ké ɔ ɖá, “Ní Kã́á-ɓòɖòɔ̀ se ɓóɖó-kpà nìà kɛ dyí ɓá.” (Zà Jɔ̃́ɔ́ 18:36 wuɖuún.) À kpɔ̃ Gèɖèpɔ́ɔ̀ Kã́á-ɓòɖò nìà ɖé dyɔún wɛ̃ɛ jè gboi kà Jízɛ̀ nyuɛ ma kà kɛ. Ɓó xwíníín nìà kɛ jèɛɛ, kɛbì à mɛ cĩ́ dà séín ɖò kɛɛ, à ní po gɔ̌mànà jè sɔ̃ún fɔɔ. Kɛɛ Báɓòɔ̀ cɛ̃ɛ à gbo kà ɓɛ́ à mɛ nyu “gɔ̌mànà ɓěɔ̀”  wuɖuɛ. (Wóɖómà 13:1) À kpɔ̃ ɓóɖó kɔ̃̀ kɔ̃ à cĩ́ɛɛ gma ɓěɔ̀ dyi. Kɛɛ gma ɖò kè Gèɖèpɔ́ɔ̀ gma ɓěɔ̀ se gbo muìn ní, nìí, à sí àpɔ́sò ɓěɛ̀ nyuu-ɖɛ̀ kíɖíí. Wa cɛ̃ɛ ma, ké wa ɖá, “À ɓéɖé à ké Gèɖèpɔ́ɔ̀ wuɖu nyu, ké ɔ zi ɓɛ́ à ké nyɔǔn wuɖu nyuɛɛ dyí.”—Àpɔ́sò 5:29; Máà 12:17.

13. Ðɛ́ à pòìn zio mú ɓá Gèɖèpɔ́ɔ̀ Kã́á-ɓòɖòɔ̀ jè dyíɛ́?

13 À poɛ jǎà kà ɓɛ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ Kã́á-ɓòɖòɔ̀ ɖòùn mɔ̀ nyɔ ɓɛ́ìn ɓóɖó-kpàà fũ̀à-fṹá-ɖɛ̀ ɓěɔ̀ dyi zĩ̀ɛ̀n nyɛ. Jízɛ̀ cɛ̃ɛ ma kà ɓɛ́ wa mu ma “bɔ̃̌ nɔ̀mɔ̀ dyíin ɓá Gèɖèpɔ́ɔ̀ kã́á-ɓòɖòɔ̀ jè dyíɛɛ” zio mú pòìn ɖé ɓóɖó-kpàà dà séín nyɛ. (Zà Máfíò 24:14 wuɖuún.) Nyɔǔn gɔ̌mànà ɖò se ɖɛ Gèɖèpɔ́ɔ̀ Kã́á-ɓòɖòɔ̀ mu à bìì nyuùn wɛ̃ɛ nyuɛ ɓɛ́ìn. (Wɛ́ɖɛ́ 146:3) Jízɛ̀ tɛ̀mɛ̀ìn à ɓɛ́ à ké ɓaà ɓó Gèɖèpɔ́ɔ̀ Kã́á-ɓòɖòɔ̀ jè, ti ɓɛ́ ɔ cɛ̃ɛ ma, ké ɔ dyià níiń, “Nì kã́á-ɓòɖòɔ̀ mɛ dyi. Wa mɛ nyu nì mɔ́ɔ́-ɖɛ̀ nɔ̄ ɓóɖó-kpàà kɔ̃, kà ɔ nyuà nìɛ̀ ɖé dyɔún wɛ̃.” (Máfíò 6:10) Báɓòɔ̀ cɛ̃ɛ kà ɓɛ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ Kã́á-ɓòɖòɔ̀ mu nyɔǔn gɔ̌mànà séín mú gbɔɔ̀ùn, ɓɛ́ “ɔ mɔ̀ùn ké ɓó sè kánáá pū” kɛ.—Dànyá 2:44.

14. Nì hwòɖǒ ɖá nyɛ́ ɓě nì Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɓièɛ̌n dyí-sɛ́ɖɛ́ìn-kà kɛ́?

14 Kà m̀ ɖǎà ɖɛ ɓě nìà kɛ cɛ̃́ɛ, diè m̀ mìɔùn dyi, ɓɛ́ m̀ ké níiń, ‘Nyɛ́ ɓěɛ̀ tɛ̀mɛ̀ìn-ɖɛ̀ ɓě ɓá Báɓòɔ̀ dyíɛ́? Nyɛ́ ɓě cɛ̃ Gèɖèpɔ́ɔ̀ nyɛ́nɛ́ɔ̀ jè nyɔ tɔ̀ɔ̀ ɓě gbo kɛ́? Nyɛ́ ɓě tɛ̀mɛ̀ìn wa mǔè ɖò jǎà ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn-ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn dyí, ké wa poɛ jǎà kà ɓɛ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɖoɓo ma Jízɛ̀, ɓɛ́ ɔ ké ma à póìn nyɛ́? Nyɛ́ ɓě ní poà gɔ̌mànà jè sɔ̃ún wɛ̃́? Nyɛ́ ɓě pòàìn zio mú kà ɓɛ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ Kã́á-ɓòɖòɔ̀ ɖòùn mɔ̀ nyɔ ɓɛ́ìn à fũ̀à-fṹá-ɖɛ̀ ɓěɔ̀ dyi zĩ̀ɛ̀n nyɛ́?’ Ɔ mɔ̀ Jɛ̀hóvà Zàse ɓě ɖòùn.—Àzédyà 43:10-12.

ÐƐ́ NÌ MU NYUÙN WƐ̃́?

15. Ɔ jǔ ké à dyi mɔ́ ɓɛ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ hwòɖǒ ké à ɓiè-ɓièɔ̀ múin dèìn ní, nìí, ɖɛ́ à ɓéɖé à ké nyu kɛ́?

15 Ɓɛ́ m̀ kéɛ jǎà po kà ɓɛ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ nì kɛɛ seɛ séín. Zùù gbà ɓěɔ̀ poɛ jǎà kà ɓɛ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ nì ɖekèɛ, kɛɛ wa ní nyu ɔ wuɖu. (Jĩ́ìn 2:19) Ɔ jǔ ké à dyi mɔ́ ɓɛ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ hwòɖǒ ké à ɓiè-ɓièɔ̀ múin dèìn  ní, nìí, à se ɓéɖé ɓɛ́ à kéɛ jǎà po ɖòùn pū kà ɓɛ́ ɔ nì kɛ, kɛɛ à mɛ nyu ɖɛ ɓě ɔ cɛ̃ɛ ɖekè.

16. Ðɛ́ kɔ̃̀ jè à mɛ pòàìn ɓiè-kpòò seà jǎà kɛɛ kɔ̃ín nyɛ́?

16 Hwɛ̀ ɓɛ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ hwòɖǒ ké à ɓiè-ɓièɔ̀ múin dèìn nyɛɛ, à ɓéɖé ɓɛ́ à ké ɓiè-kpòò seà jǎà kɛɛ kɔ̃ín pòìn. Ðɛ kpáá-ɖɛ̀-cɛ̃-nyɔ̀ Àzédyà céè ma kɛɛ, ɔ kɛà kɛ̀. Ɔ ɖá, “Ɓě sɔ̀ Báɓèɖɔ́ùn-ɓòɖòɔ̀ kɔ̃. Ɓěǐn ɖá ɓɛ́ ɓě ké se-mú-hwɛ̀-ɖɛ̀ ɓěɔ̀ ɖò dyi tìnììn.” (Àzédyà 52:11; 2 Kɔ̀ɖéíntĩ̀ɔ̀ 6:17) Ðɛa kɔ̃̀ jè à kɔ̃̀ ɓɛ́ à kéà ɖɛ séín ɖò ɓɛ́ ɔ ɓá ɓiè-ɓiè seà jǎà kɛ jè dyíɛɛ kɔ̃ín pòìn nyɛ̀.

17, 18. Ðɛ́ mɔ̀à ‘Báɓèɖɔ́ùn-hwɔ̀ɖɔ̀ vɛ̀nɛ̀ɔ̀’ kɛ́, ké ɖɛ́ kɔ̃̀ jè ɔ kɔ̃ín-pòìn-pòìn mɔ̀à fṹà-ɖɛ̀ kɛ́?

17 Ðɛ́ mɔ̀à ɓiè-kpòò seà jǎà kɛɛ́? Ɔ mɔ̀ ɓiè-kpòò séín ɖò ɓɛ́ ɔ tɛ̀mɛ̀ìn à Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɓiè-kà ɓɛ́ ɔ kè Gèɖèpɔ́ɔ̀ Wuɖuɔ̀ se gbo muìn nyɛ. Báɓòɔ̀ ɖáìn ɓiè-kpòò seà jǎà kɛɛ “Báɓèɖɔ́ùn-hwɔ̀ɖɔ̀ vɛ̀nɛ̀.” (Wɛ̀ɖɛ̀ɓèɖésĩ̀ɔ̀ 17:5) Xwíníínɔ̀ nyɛ́ kɔ̃̀ jèɛ́? Ti ní-tò nì ma kà Nóà tìǐn nyɛ ɖǎ ma dyi ziɛɛ, ɓiè-kpòò ɓěɛ̀ tɛ̀mɛ̀ìn-ɖɛ̀ ɓě seà jǎà kɛɛ pàɖǎ dè ma gbɔ ɖé Báɓèɖɔ́ùn-hwɔ̀ɖɔ̀ɔ̀ mú. Tɛ̀mɛ̀ìn-ɖɛ̀ se jǎà ɓě nìà wɛɛ ɓeìn ma ɓóɖó-kpàà dà séín dyi. Ðé Báɓèɖɔ́ùn-hwɔ̀ɖɔ̀ɔ̀ múɛɛ, nyɔ ɓě ɓiè ma gèɖèpɔ́ɔ̀ peɖeìn mú tã. Zɛ̃̌ɛ̀ kɛɛ, ɓiè-kpòò pàɖǎ tɛ̀mɛ̀ìn kà ɓɛ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ mɔ̀ nyɔ peɖeìn mú tã kɛ. Kɛɛ Báɓòɔ̀ tɛ̀mɛ̀ìn wáɖáá kà ɓɛ́ jǎà Gèɖèpɔ́ɔ̀ mɔ̀à Jɛ̀hóvà kɛɛ nì dyúáɖò kpeé-kpeéɛ, ɔ kè kà ɓɛ́ Jízɛ̀ mɔ̀ ɔ Dyú-gàà kɛ. (Jɔ̃́ɔ́ 17:3) Nyɔ ɓě cĩ́ ma ɖé Báɓèɖɔ́ùn-hwɔ̀ɖɔ̀ɔ̀ múɛɛ poɛ ma jǎà ɖekè kà ɓɛ́ nyɔ ɖò dyi mɛ́ín, ɔ wáká ɖò cĩ́ kánáá pū kɛ, kè kà ɓɛ́ wáká nìà wɛɛ ɓɛ́ìn ɖé hɛ́ɛ̀-nyɛ̀ mú sĩɛ kɛ. Ðɛa se jǎà.—Dyé Mánáín-Hwɛ̀ìn-Wùɖù 14 kè 17.

18 Gèɖèpɔ́ɔ̀ cɛ̃ɛ zɔ̃̌ɔ̀ kà ɓɛ́ ti wè ɖǎ ziín, ɓiè-kpòò séín seà jǎà kɛɛ mu mú gbɔɔ̀ùn wɛ̃. (Wɛ̀ɖɛ̀ɓèɖésĩ̀ɔ̀ 18:8) M̀ wɔ̃́ xwíníín kɔ̃̀ jè ɓiè-kpòò seà jǎà kɛɛ mú-sɔ̀-sɔ̀ mɔ̀à fṹà-ɖɛ̀ kɛɛ múin níì? Jɛ̀hóvà Gèɖèpɔ́ɔ̀ mɔ́ ɓɛ́ m̀ kéɛ náa nyu, ɓɛ́ tiɔ̀ ní kɔ̃̀ ɖà ɓoún xwã́ ɓó m̀ bìì.—Wɛ̀ɖɛ̀ɓèɖésĩ̀ɔ̀ 18:4.

M̀ dyi Jɛ̀hóvà ɓiè ɖé ɔ nyɔ ɓěɔ̀ hwìɛ̀ ní, nì mu xwéɖé-dù nìà ɓóɖó-kpàà dà séín nyɛɛ nyɔ ɖò jǔùn

19. M̀ dyiɛ gbɔ po ɓɛ́ m̀ ké Jɛ̀hóvà ɓiè ní, xwɛ̌ ɔ mu nì jè gbo kɔ̃̀ùn wɛ̃́?

19 M̀ dyiɛ gbɔ po ɓɛ́ m̀ ké ɓiè-kpòò seà jǎà kɛɛ mú sɔ̀, ɓɛ́ m̀  ké Jɛ̀hóvà ɓiè ní, nì ɓǎto mɔɔ nì gbǒ-xwíníín-nyɔ̀ ɖíɛ́ ɓě se nì gbɔ-po-ɖɛ̀ɔ̀ múin wɔ̃́ɔ ɓɛ́ǐn mu, ké wa ɓɛ́ìn nyuɛ ɓɛ́ nì cĩ́-cĩ́ɔ̀ ké mú kàmà dyɛ mɔ̀ùn. Kɛɛ Jɛ̀hóvà se m̀ dyi táǎ mu. Nì mu xwéɖé-dù ɓɛ́ ɔ ɓéɖé nyɔ méɔ̀ùn pàɖǎ ɓě ɓɛ́ wa ɖɛɓɛìn ɖɛ̀ɓɛ̀ìn mú jǎà ɖé ɓóɖó-kpàà dà séín nyɛɛ nyɔ ɖò jǔùn, ké nì mu sè-ná-sèɛ̀ fɛ̀ɛ̀ ɓéɖé-ɓéɖé ɖé Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɓóɖó ɖièɔ̀ múɛɛ hwòɖǒ kɔ̃ dèìn. (Máà 10:28-30) Ti ɖò ɓaɖaín, nì ɓǎto kè nì gbǒ-xwíníín-nyɔ̀ ɖíɛ́ ɓě ɓɛ́ wa se ma nì Jɛ̀hóvà ɓiè jèɔ̀ mú ɖɛ̀ɓɛ̀ kĩ́ín nyɛɛ muɛ gbɔ poùn, ɓɛ́ wa ké Báɓòɔ̀ cɛ̃́ ɖé dyúa.

20. Ðɛ́ kɔ̃̀ jè ɔ kpaà ɖɛ ɓɛ́ à kéà Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɓiè dyí-sɛ́ɖɛ́ìn-kà kɛ́?

20 Ti wè ɖǎ ziín, Gèɖèpɔ́ɔ̀ mu hwòɖǒ-kɔ̃in-nyìnììn-nyìnììn séín dyi zĩ̀ìn, ké ɔ Kã́á-ɓòɖòɔ̀ mu ɓóɖó-kpàà wuɖuí kɔ̃̀ùn. (2 Píɖɛ̀ 3:9, 13) Ɔ mu ti nɔ̀mɔ̀ dyíin ɖò jǔùn cá! Nyɔǔn séín mu Jɛ̀hóvà ɓièìn kà Jɛ̀hóvà mɔ́ ɓɛ́ à ké ɔ ɓiè kɛ. Ɔ jèɛɛ, ɔ kpa ɖɛ ɓɛ́ m̀ ké ɖɛ ɖò nyu kàǔn, ɓɛ́ m̀ ké Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɓiè dyí-sɛ́ɖɛ́ìn-kà.