Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Ðɛ́ Báɓòɔ̀ Ɓɛ́ìn À Tɛ̀mɛ̀ìn Nyɛ́?

 WUÐU-KPÀ 19

Sè Jɛ̀hóvà Kíɖíí Tee

Sè Jɛ̀hóvà Kíɖíí Tee

1, 2. Dɛ̌ à ɓɛ́ìn vǐè-naín dyéɛ zɛ̃̌ɛ̀ kɛ́?

NÀÌN hwìɖǐi kà ɓɛ́ m̀ nìɔ̌ nàǔn ɖé píé, ké dìì ɖò nìɔ̌ dyiɛń nyɛ. Ní-tìě ɖú dyi kpɔ̃ kpàǐ, ké wɛ́ɖɛ́-wɛ́ɖɛ́ nì poɛń, ké zɛ ɖú páná kpàǐ. Nìǒ kpã́ún wɛ̃ɛ, níɔ̀ ɖú ɖaɓa kpàǐ. Púɛɛ, m̀ ɖú dà ɖò dyi mɔ́ kpàǐ, ɓɛ́ m̀ ké vǐè. M̀ dyi dà nɔ̀mɔ̀ dyíin dyɛi-dyɛi ɖò dyéín, nì hwòɖǒɔ̀ dè dyi cá!

2 À nì ɖɛ nì kàa dyí dyéɛń zɛ̃̌ɛ̀. Ɓóɖó-kpàà nì dyíin nyìnìɛ̌n mìɔ. M̀ ɓɛ́ìn ɖé nì hwòɖǒɔ̀ bũ̌ cɛ̃ɛ, ɓɛ́ m̀ ké níiń, ‘Dɛ̌ ḿ ɓɛ́ìn vǐè-naín dyéɛ kɛ́?’ Ðɛ wɛ́ɖɛ́-céè-nyɔ̀ɔ̀ céè ma kà kɛɛ, kɛà kɛ̀. Ɔ mɔ̀, “Ɔ muɛ [Jɛ̀hóvà] gbo cɛ̃ìn, ɓɛ́ ɔ ké níiń, ‘Ðé m̀ gbo mɔ̀ ní vǐè-naín kè ní to-pèɖèìn-naín. Mɔ̀ mɔ̀ ní Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɓɛ́ ḿ taɓa hwìɖǐǐɛ.’” (Wɛ́ɖɛ́ 91:2) Ǹdye, Jɛ̀hóvà ɓɛ́ìn à hwòɖǒ-dyi-dè-dè nyíɛ kàǔn ɖé à fũ̀à-fṹá-ɖɛ̀ ɓěɔ̀ mú, ké ɔ nyí à hwòɖǒ-kɔ̃-dè-ɖɛ̀ nɔ̀mɔ̀ dyíin ɖò ɓó ɖé dyúa bìì.

3. Xwɛ̌ à ɓɛ́ìn Jɛ̀hóvà à vǐè-naín mú nyuɛ kɛ́?

3 Xwɛ̌ Jɛ̀hóvà ɓɛ́ìn à dyí gmɔ̀ɔ̀ kɛ́? Ɔ ɓɛ́ìn à gbo kpáa, ɓɛ́ à ké fũ̀à-fṹá séín ɖò ɓɛ́ à ɓéɖéɛɛ hwòɖǒ kùìn, ké ɔ ɓéɖé kpé mìɔ ké ɔ zi nyɔ séín ɖò ɓɛ́ ɔ mɔ́ à ɖɛ gbà bũ̌ nyuɛ dyiɛɛ dyí. Kɛbì ɖɛ gbà ɖò mɛ kpá à gbo kàǔn wɛ̃ɛ, à ɓɛ́ìn hwòɖǒ kɔ̃ dèɛ̀ kà ɓɛ́ Jɛ̀hóvà muɛ dyi zĩ̀ìn ɖé dyúa kɛ. Báɓòɔ̀ po à kpéí, ké ɔ ɖá, “Ɓě mɛ nyuɛ ɓɛ́ ɓě ké Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn-ɖɛ̀ɓɛ̀ǐnɔ̀ mú nì tee.” (Júɖè 21) À ɓéɖé ɓɛ́ à ké Jɛ̀hóvà kíɖíí sè tee, ɓɛ́ ɔ ké à gbo kpá ɖé ti kàmàǔn-kàmàǔn ɓě mú. Kɛɛ xwɛ̌ à ɓɛ́ìn náa nyuɛ kɛ́?

NYU ÐƐ ÐÒ ƁÓ GÈÐÈPƆ́Ɔ̀ ÐƐ̀ƁƐ̀ǏN-ÐƐ̀ƁƐ̀ǏNƆ̀ JÈ

4, 5. Xwɛ̌ Jɛ̀hóvà ɖǎ ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn-ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn ɓɛ́ ɔ ɓéɖéà ɓó à bììɛɛ à dyí tɛ̀mɛ̀ìn nyɛ́?

4 Ɓɛ́ à ké Jɛ̀hóvà kíɖíí sè tee ní, à ɓéɖé ɓɛ́ à ké kà ɔ ɖɛ̀ɓɛ̀  à mú mìɔ kɛɛ múin wɔ̃́. Poìn ɖɛ séín ɓě ɓɛ́ Jɛ̀hóvà ɖǎ à bìì nyuɛɛ jè hwìɖǐi. Ɔ ɖǎ ɓóɖó-kpà ɓɛ́ ɔ nɔ̀mɔ̀ dyíin nyɛɛ à nyí, ké ɓáá-ɖɛ̀ kè nimii nɔ̀mɔ̀ kɔ̃in ɓě dyíìn ɔ kɔ̃in. Jɛ̀hóvà ɖǎ ɖii-ɖɛ̀ nɔ̀mɔ̀ wɔ̃ kè ní ɓɛ́ à ké ná kɛɛ à nyí ɖekè. Dyììn ɖé Báɓòɔ̀ múɛɛ, Jɛ̀hóvà ɖǎ ɔ nyɛ́nɛ́ɔ̀ kè ɔ kpeɖe nɔ̀mɔ̀ kɔ̃in ɓěɔ̀ à tɛ̀mɛ̀ìn. Ɓó ɖɛ séín kɔ̃in nyɛɛ, Jɛ̀hóvà tɛ̀mɛ̀ìn ɔ ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn-ɖɛ̀ɓɛ̀ǐnɔ̀ à dyí, ti ɓɛ́ ɔ ɖoɓo ma Jízɛ̀ ɓɛ́ ɔ ɖɛ̀ɓɛ̀à mú mìɔ kɛɛ dà ɓóɖó-kpàà kɔ̃, ɓɛ́ ɔ ké ma ɔ fɛ̀ɛ̀ɔ̀ xwáɖáún zà ɓó à bììɛ. (Jɔ̃́ɔ́ 3:16) Ké dyììn ɖé sáa-zà-zà nìà wɛ múɛɛ, à ɓéɖé hwòɖǒ-kɔ̃-dè-ɖɛ̀ kpa ɖɛ ɖò ɓó ɖé dyúa bìì.

5 Jɛ̀hóvà ɖǎ Kã́á-ɓòɖò mɔ̀à dyɔún gɔ̌mànà, ɓɛ́ Jízɛ̀ nìà kɔ̃in, ɓɛ́ ɔ muà gǎ-dyé-dyé séín dyi zĩ̀ìn kàǔn wɛ̃ɛ dyi dè. Kã́á-ɓòɖòɔ̀ mu ɓóɖó-kpàɔ̀ páɖédǎ mú nyuùn. Ɔ mɔ̀ dɛ̀ ɓɛ́ nyɔ séín mu cĩ́ìn ɖé gìɖìǐ kè múà mú kánáá pū kɛ. (Wɛ́ɖɛ́ 37:29) Kà Jɛ̀hóvà nyu ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn-ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn ɓɛ́ ɔ ɓéɖéà ɓó à bììɛɛ à dyí tɛ̀mɛ̀ìn ɖeɛɛ, ɔ mɔ̀, ɔ tɛ̀mɛ̀ìn à kà à ké cĩ́ɛ nyu nɔ̀mɔ̀ dyíin ɓó kàǔn wɛ̃. Ké ɖeɛɛ, ɔ ɖá à, ɓɛ́ à ké ɔ ɓaà, ké ɔ mɔ́ ɓɛ́ ɔ ké à ɓaà-wùɖù ɓěɔ̀ ɖùǔ gbo tò ti séín. Jɛ̀hóvà ɖǎ ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn-ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn ɓɛ́ ɔ ɓéɖéà ɓó à ɖò-ɖò séín bììɛɛ à dyí tɛ̀mɛ̀ìn wáɖáá.

6. Ðɛ́ m̀ mɛ nyu ɓó Jɛ̀hóvàà ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn-ɖɛ̀ɓɛ̀ǐnɔ̀ jè kɛ́?

6 Ðɛ́ m̀ mɛ nyu ɓó Jɛ̀hóvàà ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn-ɖɛ̀ɓɛ̀ǐnɔ̀ jè kɛ́? Tɛ̀mɛ̀ìn Jɛ̀hóvà dyí kà ɓɛ́ m̀ po ɔ zùo ɓó ɖɛ séín ɓě ɓɛ́ ɔ ɖǎà m̀ bìì nyuɛɛ jèɛ. Zɛ̃̌ɛ̀ kɛɛ, wìì-ɖɛ̀ɔ̀ mɔ̀, nyɔ ɓáún-ɓáún se zùo-po-hwòɖò-dyùà ɓéɖé. Kà dyúáɖòɔ̀ kǎà ɔ nì ma ti ɓɛ́ Jízɛ̀ nì ma dà ɓóɖó-kpàà kɔ̃ɛ. Ɓó wé ɖòɛ̀ ɓaɖaa, Jízɛ̀ kánáìn ma caà-nyɔ̀ ɓaɖa-bùè ɓě dyi, kɛɛ waà nyɔ dyúáɖò kpeé-kpeé mɔ̀ nyɔ po ma ɔ zùo. (Ðúù 17:12-17) À mɔ́ ɓɛ́ à ké nì kà gàa ɓɛ́ ɔ po ma kà Jízɛ̀ zùo kɛɛ nì ma kà kɛ. À mɔ́ ɓɛ́ à ké Jɛ̀hóvà zùo po ti séín.

7. Xwɛ̌ à mɛ nyu Jɛ̀hóvà mú ɖɛ̀ɓɛ̀ɛ̀ mìɔ kɛ́?

7 À ɓéɖé ɓɛ́ à ké ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn-ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn ɓɛ́ à ɓéɖéà ɓó Jɛ̀hóvà bììɛɛ ɔ dyí tɛ̀mɛ̀ìn ɖekè. Jízɛ̀ cɛ̃ɛ ma ɔ ɖeín-nà-nyɔ̀ ɓěɔ̀ gbo  kà ɓɛ́ wa ɓéɖé ɓɛ́ wa ké Jɛ̀hóvà mú ɖɛ̀ɓɛ̀ hwòɖǒɛ̀-ɖé-hwɛ̀-kà ɖé waà kpé séín múɛ. (Zà Máfíò 22:37 wuɖuún.) Ðɛ́ mɔ̀ ɔ xwíníín nyɛ́?

8, 9. Xwɛ̌ à ɓɛ́ìn Jɛ̀hóvà dyí tɛ̀mɛ̀ìn kà ɓɛ́ à ɖɛ̀ɓɛ̀ ɔ múɛ́?

8 À mɛ cɛ̃ɛ ɖòùn pū kà ɓɛ́ à ɖɛ̀ɓɛ̀ Jɛ̀hóvà múɛɛ̀? Gbào. Ɔ jǔ ké à dyi Jɛ̀hóvà mú ɖɛ̀ɓɛ̀ hwòɖǒɛ̀-ɖé-hwɛ̀-kà ɖé à kpé séín mú ní, nìí, à mu ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn-ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn ɓɛ́ à ɓéɖéà ɓó ɔ bììɛɛ ɔ dyí tɛ̀mɛ̀ìn dyììn ɖé ɖɛ ɓě ɓɛ́ à nyuɛɛ mú. (Máfíò 7:16-20) Báɓòɔ̀ tɛ̀mɛ̀ìn wáɖáá kà ɓɛ́ ɔ jǔ ké à dyi Gèɖèpɔ́ɔ̀ mú ɖɛ̀ɓɛ̀ ní, nìí, à mu ɖɛ ɓě ɓɛ́ ɔ cɛ̃ɛ nyuùn wɛ̃. Ðɛ nìà kɛ kàmà nyuɛńǹ? Gbào, sepóɛɖé “ɖɛ ɓě ɓɛ́ [Jɛ̀hóvà] cɛ̃ɛ, wa se à bìì xwa kuɛń zi.”—1 Jɔ̃́ɔ́ 5:3 wuɖuún.

9 À dyi Jɛ̀hóvà wuɖu nyu ní, nìí, à mu cĩ́ìn ɖé múà kè hwòɖǒ-dyi-dè-dè mú. (Àzédyà 48:17, 18) Kɛɛ ɖɛ́ mu à gbo kpáùn, ɓɛ́ à ké Jɛ̀hóvà kíɖíí sè teeɛ́? Ɓěà dyé ɖɛ mu à gbo kpáùn wɛ̃.

M̀ MƐ NÌ JƐ̀HÓVÀ BŨ̌IN XWƐ̃́ǏN KÁNÁÁ PŪ

10. Ðɛ́ kɔ̃̀ jè m̀ mɛ cɛ̃́à Jɛ̀hóvà jè kánáá pū kɛ́?

10 Xwɛ̌ m̀ nyu ma Jɛ̀hóvà ɓǎto jǔɛ kɛ́? Dyììn ɖé Báɓòɔ̀ cɛ̃́-cɛ̃́ múɛɛ, m̀ ɖú ma Jɛ̀hóvà dyí dyuò kpàǐ mìɔ, ké m̀ jǔ ma ɔ ɓǎto. Ɓǎto-kpɔ̃-kpɔ̃ nìà kɛ nì kà nyɛ ɓɛ́ m̀ mɔ́ ɓɛ́ ɔ kéà wãuń nì kɛɛ nìà kɛ. Kà nyɛ mɔ́à daɓa-daɓa, ɓɛ́ ɔ kéà wã kɛɛ, kǎà m̀ ɓéɖé ɓɛ́ m̀ ké Jɛ̀hóvà jè cɛ̃́iń nì kánáá pū, ɓɛ́ ɓǎto-kpɔ̃-kpɔ̃ nìà m̀ kèɔ̀ kè pṹa kɛɛ ké dyi ku tee.—Nɔ́ɔ́ 2:1-5.

Kà nyɛ nyuà nìɛ̀ kɛɛ, kǎà ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn-ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn ɓɛ́ m̀ ɓéɖéà ɓó Jɛ̀hóvà bììɛɛ mɔ́ daɓa-daɓa, ɓɛ́ ɔ ké wãuń nì kánáá pū

11. Ðɛ́ Báɓòɔ̀ tɛ̀mɛ̀ìn-ɖɛ̀ ɓě mu nì hwòɖǒ-dyùàɔ̀ bũ̌ nyuùn wɛ̃́?

11 Kà nì muà Báɓòɔ̀ cɛ̃́iń nì teeɛɛ, nì mu ɖɛ ɓě ɓɛ́ wa mu nì hwòɖǒ-dyùàɔ̀ dyi tóùn jɛ́ɛ́ kɛɛ cɛ̃́ìn. Dyé kà Jízɛ̀ɛ̀ ɖeín-nà-nyɔ̀ ɓěɔ̀ sɔ̃́ hwòɖǒ nyu ma nìɛ̀ ti ɓɛ́ ɔ nì ma kpáá-ɖɛ̀ ɓě nìà ɖé Báɓòɔ̀ múɛɛ jè wa gbo kɔ̃in zaǐn nyɛ. Wa cɛ̃ɛ ma, ké wa ɖá, “Ti ɓɛ́ à kèɔ̀ kè nìɔ̌ kà hwìèɔ̀ kɔ̃, ké à nìɔ̌ kà wùɖùɛ̀ dyàǔn, ké ɔ nìɔ̌ kà ɖɛ nì ɖé Gèɖèpɔ́ɔ̀-cèè-ɖɛ̀ ɓěɔ̀ múɛɛ jè kɔ̃in zaǐn nyɛɛ, ɔ seɔ́ nì pū kà nyɛ nìɔ̌ kà nyɔ xwíníín wãuń wɛ̃ɛ̀?”—Ðúù 24:32.

12, 13. (1) Ðɛ́ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn-ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn ɓɛ́ à ɓéɖé ɓó Gèɖèpɔ́ɔ̀ bììɛɛ gbo kpáa kɛ́? (2) Ðɛ́ à ɓɛ́ìn nyuɛ, ɓɛ́ à ké Jɛ̀hóvà mú ɖɛ̀ɓɛ̀ teeɛ́?

 12 Kà Jízɛ̀ɛ̀ ɖeín-nà-nyɔ̀ ɓěɔ̀ hwòɖǒ nyu ma nìɛ̀ ti ɓɛ́ wa wɔ̃́ ma ɖɛ ɓě nì ɖé Gèɖèpɔ́ɔ̀-cèè-ɖɛ̀ ɓěɔ̀ múɛ múin nyɛɛ, kǎà nì hwòɖǒɔ̀ ɓɛ́ìn ma nìɛ̀ dyɛ̀ ti ɓɛ́ m̀ dè ma Báɓòɔ̀ múin wɔ̃́ɔ gbɔɛ. Ðɛ nìà kɛ kpá ma m̀ gbo, ɓɛ́ m̀ ké Jɛ̀hóvà dyí dyuò, kè ɓɛ́ m̀ ké ɔ mú ɖɛ̀ɓɛ̀. M̀ se mɔ́ ɓɛ́ ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn-ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn nìà kɛ ké wɔ̃ wáɖá.—Máfíò 24:12.

13 M̀ ɖǎ Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɓǎto jǔ ní, m̀ ɓéɖé ɓɛ́ m̀ ké vɔ̃, ɓɛ́ m̀ ké nì ɓǎto-kpɔ̃-kpɔ̃ɔ̀ dyi kùìn tee. M̀ ɓéɖé ɓɛ́ m̀ ké Jɛ̀hóvà kè Jízɛ̀ jè cɛ̃́ kánáá pū, kè ɓɛ́ m̀ ké ɖɛ m̀ nìà cɛ̃́iń nyɛ, kè kà m̀ ɓɛ́ìn kũ̀à mú nyùɛ̀n ɖé nì cĩ́-cĩ́ɔ̀ múɛɛ jè hwìɖǐi poìn. (Jɔ̃́ɔ́ 17:3) M̀ dyi Báɓòɔ̀ wuɖuún zà, mɔɔ m̀ dyiɛ cɛ̃́ ní, diè m̀ mìɔùn dyi, ɓɛ́ m̀ ké níiń, ‘Ðɛ́ ɖɛ nìà kɛ tɛ̀mɛ̀ìn ḿ ɓá Jɛ̀hóvà Gèɖèpɔ́ɔ̀ jè dyíɛ́? Ðɛ́ kɔ̃̀ jè ḿ mɛ ɖɛ̀ɓɛ̀à ɔ mú hwòɖǒɛ̀-ɖé-hwɛ̀-kà ɖé ní kpé séín múɛ́?’—1 Tímétè 4:15.

14. Xwɛ̌ ɓaà-ɓaà mu à gbo kpáùn ɓɛ́ ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn-ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn ɓɛ́ à ɓéɖéà ɓó Jɛ̀hóvà bììɛɛ ké dyi ku teeɛ́?

 14 M̀ dyi ɓǎto nɔ̀mɔ̀ kpeɖeín ɖò ɓéɖé ní, m̀ wùɖù ɔ gbo kpɛ́-kpɛ́. Ðɛ nìà kɛ nyuɛ ké ɓě ɓǎto-kpɔ̃-kpɔ̃ɔ̀ ku dyi tee. Kà dyúáɖòɔ̀ kǎà à dyi Jɛ̀hóvà gbo wùɖù kpɛ́-kpɛ́ ɖé ɓaà-wùɖù mú ní, nìí, ɔ nyuɛ ké ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn-ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn ɓɛ́ à ɓéɖéà ɓó ɔ bììɛɛ ku dyi tee. (Zà 1 Tɛ̀sàɖónìà 5:17 wuɖuún.) Ɓaà-ɓaà mɔ̀ nyíí-ɖɛ̀ kpa ɖɛ ɖò ɓɛ́ ɔ sɔ̀ìn ɖé à dyɔún Ɓǎɔ̀ gboɛ. À mɛ wùɖù ɔ gbo hwòɖǒɛ̀-ɖé-hwɛ̀-kà. (Wɛ́ɖɛ́ 62:8) À ɓaà-wùɖù ɓěɔ̀ mɛ ɓɔ́ wuɖu fóɖóún kɔ̃in-kpa-kpa jǔɛ pū, kɛɛ à hwòɖǒ mɛ nì ɖɛ ɓě à cɛ̃ kɛɛ gbo cá. Ǹdye, ɔ jǔ ké à dyi Báɓòɔ̀ cɛ̃́ tee, ké à dyi ɓaà tee hwòɖǒɛ̀-ɖé-hwɛ̀-kà ní, nìí, à mu ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn-ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn ɓɛ́ à ɓéɖéà ɓó Jɛ̀hóvà bììɛɛ dyi kùìn tee.

NYƆ TƆ̀Ɔ̀ ƁĚ GBO-WÙÐÙ-WÙÐÙ ƁÁ JƐ̀HÓVÀ JÈ DYÍ

15, 16. Xwɛ̌ m̀ nyu Gèɖèpɔ́ɔ̀-wùɖù-wáɖá-kũ̀àɔ̀ dya gmɔ̀ɔ̀ kɛ́?

15 Ɔ jǔ ké à dyi mɔ́ ɓɛ́ à ké Jɛ̀hóvà kíɖíí sè tee ní, nìí, à ɓéɖé ɓɛ́ à ké nyɔ tɔ̀ɔ̀ ɓě gbo wùɖù ɓá à hwìɖǐǐ-taɓa-taɓaɔ̀ jè dyí. Nyɔ tɔ̀ɔ̀ ɓě gbo-wùɖù-wùɖù ɓá Jɛ̀hóvà jè dyíɛɛ mɔ̀ nyíí-ɖɛ̀ kpa ɖɛ ɖò cá. (Ðúù 1:74) Ké ɔ mɔ̀ kũ̀à ɓɛ́ Jízɛ̀ nyí jǎà Kɛ́ɖɛ́ì ɖeín-sí-nyɔ̀ séín ɓěɛ. À ɖò-ɖò séín mɛ pòìn bɔ̃̌ nɔ̀mɔ̀ dyíin ɓáà Gèɖèpɔ́ɔ̀ Kã́á-ɓòɖòɔ̀ jè dyíɛɛ zio mú. M̀ ɖǎ ɖɛ nìà kɛ nyuù?—Máfíò 24:14; 28:19, 20.

16 Àpɔ́sò Pɔ́ɔ̀ poɛ̀n ma hwìɖǐi kà ɓɛ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀-wùɖù-wáɖá-kũ̀àɔ̀ zi ma ɖɛ kpauń mìɔ kɛ. Ɔ jèɛɛ, ɔ ɖáìn ma “kɔ̃̀ɔ̀-ɖɛ̀.” (2 Kɔ̀ɖéíntĩ̀ɔ̀ 4:7) Nyɔ tɔ̀ɔ̀ ɓě Jɛ̀hóvà jè gbo-cɛ̃-cɛ̃ mɔ̀ kũ̀à zi ɖɛ kpauń ɖò cá ɓɛ́ m̀ ɓɛ́ìn nyuɛ kɛ. Ɔ mɔ̀ kà m̀ ké Jɛ̀hóvà bìì kũ̀à nyuɛɛ ɖò, ké ɖɛ m̀ nyu ɓó ɔ bììɛɛ kpa ɖɛ ɖé ɔ gbo. (Híìbúɖúù 6:10) Gèɖèpɔ́ɔ̀-wùɖù wáɖá-wáɖá ɓɛ́ìn m̀ kè nyɔ ɓě tòà m̀ ɖùǔ gboɛɛ kpáná dyí nyuɛ ɖekè, sepóɛɖé m̀ kpá m̀ mìɔùn kè nyɔ tɔ̀ɔ̀ ɓě gbo, ɓɛ́ ɓě ké Jɛ̀hóvà bũ̌in xwɛ̃́ìn, kè ɓɛ́ ɓě ké sè-ná-sèɛ̀ fɛ̀ɛ̀ ɓéɖé. (Zà 1 Kɔ̀ɖéíntĩ̀ɔ̀  15:58 wuɖuún.) Nì hwòɖǒ ɖá kũ̀à kà kò ɖò nì ɓó ɓɛ́ ɔ ɓɛ́ìn m̀ hwòɖǒ-dyi-dè-dè nyíɛ mìɔ kɛɛ̀?

17. Ðɛ́ kɔ̃̀ jè Gèɖèpɔ́ɔ̀-wùɖù-wáɖá-kũ̀àɔ̀ mɔ̀à fṹà-ɖɛ̀ cá kɛ́?

17 Gèɖèpɔ́ɔ̀-wùɖù-wáɖá-kũ̀àɔ̀ mɔ̀ fṹà-ɖɛ̀ cá. À mɛ́ “cɛ̃ Gèɖèpɔ́ɔ̀-wùɖùɔ̀,” ké “ɔ cɛ̃ jè mɛ kpɔ̃ [à] hwòɖǒ.” (2 Tímétè 4:2) Nyɔ ɓě ɓéɖé ɓɛ́ wa ké Gèɖèpɔ́ɔ̀ Kã́á-ɓòɖòɔ̀ jè wɔ̃́. Báɓòɔ̀ ɖá, “[Jɛ̀hóvàà] wé vɛ̀nɛ̀ɔ̀ ɖǎ dyi xwɛ̃́ìn. Ɔ ɖǎ dyi xwɛ̃́ìn, ké ɔ nì dyiɛń wàɖà.” Ðɛ séín mánáín-hwɛ̀-tìɔ̀ dyi-dyi “mu kpáùn wɛ̃́ɛ́ ɓó ti [ɔ] ɖǎ dyí sɔ́ɛɛ xwíníín.” (Zɛ́fènádyà 1:14; Hàbákù 2:3) Ǹdye, ti wè ɖǎ ziín, Jɛ̀hóvà mu Sétɔ̃̀ɛ̀ hwòɖǒ-kɔ̃in-nyìnììn-ɓòɖò-kpàɔ̀ mú gbɔɔ̀ùn. Hwɛ̀ ɓɛ́ ɖɛ nìà wɛ ké kpá kɛɛ, nyɔ ɓě ɓéɖé ɓɛ́ wa ké ná-wùɖù wɔ̃́, ɓɛ́ wa ké Jɛ̀hóvà bìì kũ̀à nyu jè gãa ɓɛ́ìn.

18. Ðɛ́ kɔ̃̀ jè à mɛ ɓièà Jɛ̀hóvà ɖé jǎà Kɛ́ɖɛ́ì ɖeín-sí-nyɔ̀ tɔ̀ɔ̀ ɓě hwìɛ̀ kɛ́?

18 Jɛ̀hóvà mɔ́ ɓɛ́ à ké ɔ ɓiè ɖé jǎà Kɛ́ɖɛ́ì ɖeín-sí-nyɔ̀ tɔ̀ɔ̀ ɓě hwìɛ̀. Báɓòɔ̀ ɖá, “À mɛ kɔ̃̀ à mǔè tɔ̀ɔ̀ ɓě jè gbo, ɓɛ́ à ké gbo kpáìn kpàìn, ɓɛ́ à ké nyɔǔn mú ɖɛ̀ɓɛ̀, ɓɛ́ à ké nɔ̀mɔ̀ dyíin nyu. À ní ɖá ɓɛ́ à ké dyí-poìn-poìnɔ̀ mú muɛ ɓɔ́ kà ɓɛ́ nyɔ ɖíɛ́ ɓě nìà nyuɛń nyɛ. Kɛɛ à mɛ poìn pòìn kpéí, ké à mɛ nyuɛ mìɔ kà ɓɛ́ ɓě nìà dyéɛń kà ɓɛ́ wéɔ̀ nìǎ dyiɛń nyɛ.” (Híìbúɖúù 10:24, 25) À mɛ nyu ɖɛ séín à ɓɛ́ìn nyuɛ kɛ, ɓɛ́ à ké dyí-poìn-poìn séín ɓěɔ̀ mú nì. Dyí-poìn-poìn ɓěɔ̀ nyí à ti nɔ̀mɔ̀ dyíin, ɓɛ́ à ké kpéí poìn pòìn, kè ɓɛ́ à ké dyi kuìn kùìn.

19. Ðɛ́ ɓɛ́ìn à gbo kpáa ɓɛ́ à ké à ɖíí Kɛ́ɖɛ́ì ɖeín-sí-nyɔ̀ ɓě mú ɖɛ̀ɓɛ̀ kɛ́?

19 M̀ dyi dyí-poìn-poìn ɓěɔ̀ mú mu ní, nì mu ɖé ɓǎto nɔ̀mɔ̀ kpeɖeín ɓě ɓɛ́ wa mu m̀ gbo kpáùn, ɓɛ́ m̀ ké Jɛ̀hóvà ɓiè kɛɛ dyéìn. M̀ kè ɖíí-gàà kè ɖíí-màà kò-kò ɓě ɓɛ́ wa nì vɔ̃uń, ɓɛ́ wa ké ɔ ɓiè kà mɔ̀ùn nìà nyuɛ nyɛɛ mu dyéìn. Wa ɓéɖé kɛɛ, ké wa bĩ ɖɛ xwa kà mɔ̀ùn nìà kɛ. Wa dyi ɖɛ xwa bĩ ní, m̀ mɛ fṹà ɓɛ́ m̀ ké wa kɔ̃in zĩ̀ìn. (Zà Kɔ̀ɖɔ́sĩ̀à 3:13 wuɖuún.) M̀ mɛ gmɔ̀ nì ɖíí Kɛ́ɖɛ́ì ɖeín-sí-nyɔ̀ ɓěɛ̀ kpeɖe  nɔ̀mɔ̀ kɔ̃in ɓěɔ̀ dya, sepóɛɖé ɔ náa nyu-nyu mu m̀ gbo kpáùn, ɓɛ́ m̀ ké wa mú ɖɛ̀ɓɛ̀, kè m̀ ké Jɛ̀hóvà bũ̌in xwɛ̃́ìn mìɔ.

FƐ̀Ɛ̀ JƐ́Ɛ́Ɔ̀

20, 21. Ðɛ́ mɔ̀à “fɛ̀ɛ̀ jɛ́ɛ́ɔ̀” kɛ́?

20 Jɛ̀hóvà mɔ́ ɓɛ́ ɔ ɓǎto séín ɓěɔ̀ ké cĩ́-cĩ́ ɓɛ́ ɔ nɔ̀mɔ̀ dyíin mìɔ kɛɛ ɓéɖé. Báɓòɔ̀ tɛ̀mɛ̀ìn à kà ɓɛ́ fɛ̀ɛ̀ à muà ɓéɖéìn ɖé dyúa kɛɛ mu kòùn fɔɔ ɓó fɛ̀ɛ̀ à ɓéɖéà zɛ̃̌ɛ̀ kɛɛ gboɛ.

Jɛ̀hóvà mɔ́ ɓɛ́ m̀ ké “fɛ̀ɛ̀ jɛ́ɛ́ɔ̀” múàǔn dyi kpáìn. Nì muɛ náa nyuùnǹ?

21 Ðé dyúa kɛɛ, à se cĩ́ɛ mu ɓó zɔ̃ 70 mɔɔ 80 xwíníín pū, kɛɛ à mu cĩ́ìn kánáá pū. À mu “sè-ná-sèɛ̀ fɛ̀ɛ̀” múàǔn dyi kpáìn ɖé dyi-káná-káná kè gìɖìǐ ɔ kè múà mú ɖé páɖédǎ nɔ̀mɔ̀ dyíinɔ̀ mú. Ðɛ nìà kɛ ɖé Báɓòɔ̀ ɖáìn “fɛ̀ɛ̀ jɛ́ɛ́ɔ̀” kɛ̀. Jɛ̀hóvà ɖáìn à nyɛ́nɛ́ín, ɓɛ́ ɔ ké à fɛ̀ɛ̀ jɛ́ɛ́ nìà kɛɛ nyí. Kɛɛ à ɓéɖé ɓɛ́ à ké ɖɛ séín à ɓɛ́ìn nyuɛ kɛɛ nyu kàǔn, ɓɛ́ à ké fɛ̀ɛ̀ jɛ́ɛ́ɔ̀ “jè gboi kpɔ̃.”—1 Tímétè 6:12, 19.

22. (1) Xwɛ̌ à ɓɛ́ìn ‘fɛ̀ɛ̀ jɛ́ɛ́ɔ̀ jè gboi kpɔ̃ɔ’ kɛ́? (2) Ðɛ́ kɔ̃̀ jè à seà fɛ̀ɛ̀ jɛ́ɛ́ɔ̀ jè kũ̀à nyuɛ ɓɛ́ìn nyɛ́?

22 Xwɛ̌ à ɓɛ́ìn ‘fɛ̀ɛ̀ jɛ́ɛ́ɔ̀ jè gboi kpɔ̃ɔ’ kɛ́? À ɓéɖé ɓɛ́ à ké “nɔ̀mɔ̀ dyíin nyu” kè ɓɛ́ “kũ̀à nɔ̀mɔ̀ dyíin nyu-nyu ké [à] mú bã.” (1 Tímétè 6:18) Ðɛ nìà kɛ xwíníín mɔ̀, à ɓéɖé ɓɛ́ à ké ɖɛ ɓě à cɛ̃́ ɖé Báɓòɔ̀ múɛɛ kũ̀à mú nyùìn. Kɛɛ fɛ̀ɛ̀ jɛ́ɛ́ɔ̀ se à mìɔùn nììn dúún-ku-ku dyí ɓá. À se fɛ̀ɛ̀ jɛ́ɛ́ɔ̀ jè kũ̀à nyuɛ ɓɛ́ìn fɔɔ cá. Ɔ mɔ̀ nyíí-ɖɛ̀ ɓɛ́ Jɛ̀hóvà nyí ɔ jǎà kũ̀à-nyu-nyɔ̀ ɓě pídyi, ɓɛ́ ɔ tɛ̀mɛ̀ìn ɔ “kpeɖeɛ̀-dyíin-nɔ̀mɔ̀-nɔ̀mɔ̀ɔ̀” kɛ. (Wóɖómà 5:15) À dyɔún Ɓǎɔ̀ mɔ́ ɓɛ́ ɔ ké nyíí-ɖɛ̀ nìà kɛ ɔ bìì jǎà kũ̀à-nyu-nyɔ̀ ɓě nyí.

23. Ðɛ́ kɔ̃̀ jè m̀ ɓéɖé ɓɛ́ m̀ kéà ɖɛ sɛ́ɖɛ́ìn dyí ɓě gã kàǔn wɛ̃́?

23 Diè m̀ mìɔùn dyi, ɓɛ́ m̀ ké níiń, ‘Gèɖèpɔ́ɔ̀ hwòɖǒ dèìn kà ḿ nìà ɔ ɓièɛ̌n nyɛɛ múinǹ?’ Ɔ jǔ ké m̀ dyiɛ dyé kà ɓɛ́ m̀ ɓéɖé ɓɛ́ m̀ ké gbo zĩàìn nyɛɛ ní, nìí, m̀ mɛ nyuɛ náa wàɖà. À dyi Jɛ̀hóvà hwòɖǒ kɔ̃ dè, ké à dyi ɖɛ séín à ɓɛ́ìn nyuɛ kɛɛ nyu, ɓɛ́ à ké ɔ wuɖu nyu ní, nìí, Jɛ̀hóvà mu à vǐè-naín jǔùn. Ɔ mu ɔ hwòɖǒ-kɔ̃-dè-nyɔ̀ ɓěɔ̀ dyí  gmɔ̀ùn ɖé Sétɔ̃̀ɛ̀ hwòɖǒ-kɔ̃in-nyìnììn-ɓòɖò-kpàɔ̀ wé hwɛ̀ìn-gbɔ ɓěɔ̀ xwíníín. Nìí, Jɛ̀hóvà muɛ jè gbo dyéìn, ɓɛ́ à ké Páɖédǎ mú cĩ́ kánáá pū kà ɔ nyuà à nyɛ́nɛ́ín ɖáìn nyɛ. Ǹdye, m̀ ɓɛ́ìn fɛ̀ɛ̀ jɛ́ɛ́ɔ̀ ɓéɖéɛ, ɔ jǔ ké m̀ dyi ɖɛ sɛ́ɖɛ́ìn dyí ɓě gã kàǔn ní!