Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Ðɛ́ Báɓòɔ̀ Ɓɛ́ìn À Tɛ̀mɛ̀ìn Nyɛ́?

Ðɛ́ Mɔ̀ Gèɖèpɔ́ɔ̀ Hwòɖǒɛ̀-Gbɔ-Po-Ðɛ̀ Ɓó À Bììɛ́?

Ðɛ́ Mɔ̀ Gèɖèpɔ́ɔ̀ Hwòɖǒɛ̀-Gbɔ-Po-Ðɛ̀ Ɓó À Bììɛ́?

M̀ DYI bɔ̃̌-cèè-ɖɛ̀ wuɖuún zà, mɔɔ m̀ dyi kpa-dyéɖé-ɖíà dyi dyé, mɔɔ m̀ dyi vò-wuɖuún-gbɔ̀ɖɔ̀ɔ̀ ɖùǔ gbo tò ní, m̀ dyé ɖɛ pàɖǎ ké m̀ wɔ̃́ bɔ̃̌ pàɖǎ ɓá ɖɛ gbà kè to ɔ kè kànàǎ-ɖɛ̀ ɓě jè dyí. Ti ɖòɛ̀ ɓaɖaín, m̀ ɓɛ́ìn gǎ dyéɛń nìɛ̀ dyɛ̀, sepóɛɖé m̀ nì wɛ́iń, mɔɔ nì ɖɛ̀ɓɛ̀-nyɔ̀ ɖò ɖǎ mɛ́ jè.

Diè m̀ mìɔùn dyi, ɓɛ́ m̀ ké níiń:

  • Ðɛ nìà kɛ ɖé Gèɖèpɔ́ɔ̀ mɔ́ ɓó ḿ kè ní xwéɖé-dùɔ̀ bìì?

  • Dɛ̌ ḿ ɓɛ́ìn gbo-kpá-kpá dyéɛ, ɓɛ́ ḿ ké ní fũ̀à-fṹá-ɖɛ̀ ɓěɔ̀ hwòɖǒ kùìn nyɛ́?

  • Gìɖìǐ jɛ́ɛ́ mu náá nììnǹ?

Báɓòɔ̀ tò gɔ̃̌-jǔ-wùɖù ɓě ɓɛ́ nyɔ ɓɛ́ìn jǎà poɛ kɛ ɓó dyi-diè-ɖɛ̀ ɓě nìà wɛ jè.

 BÁƁÒƆ̀ TƐ̀MƐ̀ÌN KÀ ƁƐ́ GÈÐÈPƆ́Ɔ̀ MU DĨ́ÍN-DĨ̀ÌN-ÐƐ̀ ƁĚ NYUÙN NƆ̄ ƁÓÐÓ-KPÀÀ KƆ̃Ɛ.

  • Nyɔ ɓě se nyɔ-ɖɛ-puà-puà kè súá-kpá-kpá mɔɔ gĩɔ dyí dyéɛ mu ɖe.—Wɛ̀ɖɛ̀ɓèɖésĩ̀ɔ̀ 21:4

  • “Nyɔ ɓɛ́ ɔ kɔ́ɖɔ́ɛɛ ɓo ɓěɔ̀ mu dyí pɛ́ɛ̀ìn, ké ɔ mu dyií dyi wãìn kà déɖé nyuà kɛ.”Àzédyà 35:6

  • “Nyɔ ɓɛ́ ɔ kpè dyéɖéín dyiɛɛ dyéɖé mu kaàùn.”—Àzédyà 35:5

  • Nyɔ ɓě ɖǎà mɛ́ɛ mu fɛ̀ɛ̀ ɓéɖéìn ɖe.—Jɔ̃́ɔ́ 5:28, 29

  • Nyɔ ɖò se wɛ́ɛ mu ɖe.—Àzédyà 33:24

  • Nyɔǔn séín nì ɓóɖó-kpàà kɔ̃ɛɛ mu ɖii-ɖɛ̀ pàɖǎ ɓéɖéìn.—Wɛ́ɖɛ́ 72:16

 DYÉ ÐƐ BÁƁÒƆ̀ TƐ̀MƐ̀ÌN NYƐƐ KPÁNÁ KƆ̃ÚN

M̀ ɓɛ́ìn hwìɖǐi poɛ̀n wàɖà kà ɓɛ́ ɖɛ ɓě m̀ ɖǎà wuɖuún zà ɖé céè-ɖɛ̀ nìà kɛ mí kĩ́ín-kĩ́ín ɓěɔ̀ kɔ̃ɛɛ mɔ̀ dya-dya pūɛ. Kɛɛ Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɖǎa cɛ̃ kà ɓɛ́ ɔ mu ɖɛ ɓěa nyuùn nɔ̄ ɓóɖó-kpàà kɔ̃ kàǔn wɛ̃, ké Báɓòɔ̀ zaìn kà ɔ muɛ nyuùn wɛ̃ɛ jè kɔ̃in.

Kɛɛ ɔ seɛ séín. Báɓòɔ̀ cɛ̃ ɖɛ ɓě à ɓéɖé ɓɛ́ à ké dyí dyuò ɓɛ́ à ké múàǔn nì, kè ɓɛ́ à ké fɛ̀ɛ̀ múàǔn dyi kpáìn kàǔn wɛ̃ɛ jè à gbo. Poìn ɖɛ ɓě ɓɛ́ wa nyuɛ ké nì hwòɖǒ gbǎìn dyiíɛɛ jè hwìɖǐi ɖɛ wè. Ðɛ ɓěa ɓɛ́ìn wíɖí mɔɔ ɖɛ ɓě ɓá xwéɖé-dù jè dyíɛ, mɔɔ wɛ́ mɔɔ nì ɖɛ̀ɓɛ̀-nyɔ̀ ɖòɛ̀ mɛ́ jè jǔɛ. Báɓòɔ̀ ɓɛ́ìn m̀ gbo kpáa, ɓɛ́ m̀ ké fũ̀à-fṹá-ɖɛ̀ ɓě nìà kɛ hwòɖǒ kùìn, ké ɔ ɓɛ́ìn nì hwòɖǒɔ̀ dyi dèɛ̀ dyììn ɖé dyi-diè-ɖɛ̀ ɓě nì kà ɓěɛ̀ gɔ̃̌-jǔ-jǔ mú. Wa mɔ̀:

 Kà m̀ nìà céè-ɖɛ̀ nìà kɛ wuɖuún zàǔn wɛ̃ɛ tɛ̀mɛ̀ìn kà ɓɛ́ m̀ mɔ́ ɓɛ́ m̀ ké ɖɛ Báɓòɔ̀ tɛ̀mɛ̀ìn nyɛɛ dyí dyuòɛ. Céè-ɖɛ̀ nìà kɛ mu m̀ gbo kpáùn. Wuɖu-kpà ɓěɔ̀ ɓéɖé dyi-diè-ɖɛ̀ ɓě ɓɛ́ wa mu m̀ gbo kpáùn, ɓɛ́ m̀ ké Báɓòɔ̀ múin wɔ̃́ nɔ̀mɔ̀ dyíin nyɛ. Nyɔ méɔ̀ùn ɓě ɖǎ wa kè Jɛ̀hóvà Zàse ɓěɔ̀ Báɓòɔ̀ dɔ́ɔ́ kɔ̃in-dèìn-dèìn múàǔn dyi kpáìn. À dèɛ̀ hwòɖǒ kɔ̃ kà ɓɛ́ mɔ̀ùn muɛ múàǔn dyi kpáìn ɖekèɛ. Gèɖèpɔ́ɔ̀ mɛ po m̀ mana kɔ̃ kà nì muà ɖɛ Báɓòɔ̀ ɓɛ́ìn m̀ tɛ̀mɛ̀ìn nyɛɛ dyéìn nyɛ!

Cɛ̃́ Ɖɛ Pàɖǎ

BÁƁÒƆ̀ CƐ̃́-CƐ̃́

Ðɛ́ Kɔ̃̀ Jè À Mɛ Cɛ̃́ Báɓòɔ̀ Kɛ́?

Báɓòɔ̀ nì gɔ̃̌-jǔ-wùɖù ɓě ɓó dyi-diè-ɖɛ̀ kpa ɖɛ ɓě ɓá cĩ́-cĩ́ jè dyíɛɛ nyɔ méɔ̀ùn vò-vò ɓě nyíɛń ɖé ɓóɖó-kpàà dà séín. Nì muɛ mɔ́ùn ɓɛ́ m̀ ké wa ɖò jǔù?

BÁƁÒƆ̀ CƐ̃́-CƐ̃́

Ðɛ́ Wa Nyu Ɓó Báɓò-Cɛ̃́-Cɛ̃́ɔ̀ Tiín Nyɛ́?

Ðé ɓóɖó-kpàà dà séín nyɛɛ, wa dyuò Jɛ̀hóvà Zàse ɓě dyí ɓó waà Báɓò-tɛ̀mɛ̀ìn-kũ̀àɔ̀ jè. Dyé kà à nyuɛ kɛ.

NYƐ́ ƁĚ NÌÀ JƐ̀HÓVÀ MƆ́Ɔ́-ÐƐ̀ NYUƐŃ ZƐ̃̌Ɛ̀ KƐ́?

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓěɔ̀ Mɔ̀ Nyɛ́ Nyɔ̀ Ɓě Kɛ́?

Jèhóvà Zàse ɓěɔ̀ jĩ̀ xwɛ̌ m̀ dyuò dyíɛ́? Ðɛ́ jɛ́ɛ́ m̀ dyuò dyí ɓá à jè dyíɛ́?