Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Gã wuɖu-dù Bassa (Liberia)

Ðɛ́ Mɔ̀ Gèɖèpɔ́ɔ̀ Hwòɖǒɛ̀-Gbɔ-Po-Ðɛ̀ Ɓó À Bììɛ́?

Ðɛ́ Mɔ̀ Gèɖèpɔ́ɔ̀ Hwòɖǒɛ̀-Gbɔ-Po-Ðɛ̀ Ɓó À Bììɛ́?

M̀ DYI bɔ̃̌-cèè-ɖɛ̀ wuɖuún zà, mɔɔ m̀ dyi kpa-dyéɖé-ɖíà dyi dyé, mɔɔ m̀ dyi vò-wuɖuún-gbɔ̀ɖɔ̀ɔ̀ ɖùǔ gbo tò ní, m̀ dyé ɖɛ pàɖǎ ké m̀ wɔ̃́ bɔ̃̌ pàɖǎ ɓá ɖɛ gbà kè to ɔ kè kànàǎ-ɖɛ̀ ɓě jè dyí. Ti ɖòɛ̀ ɓaɖaín, m̀ ɓɛ́ìn gǎ dyéɛń nìɛ̀ dyɛ̀, sepóɛɖé m̀ nì wɛ́iń, mɔɔ nì ɖɛ̀ɓɛ̀-nyɔ̀ ɖò ɖǎ mɛ́ jè.

Diè m̀ mìɔùn dyi, ɓɛ́ m̀ ké níiń:

  • Ðɛ nìà kɛ ɖé Gèɖèpɔ́ɔ̀ mɔ́ ɓó ḿ kè ní xwéɖé-dùɔ̀ bìì?

  • Dɛ̌ ḿ ɓɛ́ìn gbo-kpá-kpá dyéɛ, ɓɛ́ ḿ ké ní fũ̀à-fṹá-ɖɛ̀ ɓěɔ̀ hwòɖǒ kùìn nyɛ́?

  • Gìɖìǐ jɛ́ɛ́ mu náá nììnǹ?

Báɓòɔ̀ tò gɔ̃̌-jǔ-wùɖù ɓě ɓɛ́ nyɔ ɓɛ́ìn jǎà poɛ kɛ ɓó dyi-diè-ɖɛ̀ ɓě nìà wɛ jè.

 BÁƁÒƆ̀ TƐ̀MƐ̀ÌN KÀ ƁƐ́ GÈÐÈPƆ́Ɔ̀ MU DĨ́ÍN-DĨ̀ÌN-ÐƐ̀ ƁĚ NYUÙN NƆ̄ ƁÓÐÓ-KPÀÀ KƆ̃Ɛ.

  • Nyɔ ɓě se nyɔ-ɖɛ-puà-puà kè súá-kpá-kpá mɔɔ gĩɔ dyí dyéɛ mu ɖe.—Wɛ̀ɖɛ̀ɓèɖésĩ̀ɔ̀ 21:4

  • “Nyɔ ɓɛ́ ɔ kɔ́ɖɔ́ɛɛ ɓo ɓěɔ̀ mu dyí pɛ́ɛ̀ìn, ké ɔ mu dyií dyi wãìn kà déɖé nyuà kɛ.”Àzédyà 35:6

  • “Nyɔ ɓɛ́ ɔ kpè dyéɖéín dyiɛɛ dyéɖé mu kaàùn.”—Àzédyà 35:5

  • Nyɔ ɓě ɖǎà mɛ́ɛ mu fɛ̀ɛ̀ ɓéɖéìn ɖe.—Jɔ̃́ɔ́ 5:28, 29

  • Nyɔ ɖò se wɛ́ɛ mu ɖe.—Àzédyà 33:24

  • Nyɔǔn séín nì ɓóɖó-kpàà kɔ̃ɛɛ mu ɖii-ɖɛ̀ pàɖǎ ɓéɖéìn.—Wɛ́ɖɛ́ 72:16

 DYÉ ÐƐ BÁƁÒƆ̀ TƐ̀MƐ̀ÌN NYƐƐ KPÁNÁ KƆ̃ÚN

M̀ ɓɛ́ìn hwìɖǐi poɛ̀n wàɖà kà ɓɛ́ ɖɛ ɓě m̀ ɖǎà wuɖuún zà ɖé céè-ɖɛ̀ nìà kɛ mí kĩ́ín-kĩ́ín ɓěɔ̀ kɔ̃ɛɛ mɔ̀ dya-dya pūɛ. Kɛɛ Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɖǎa cɛ̃ kà ɓɛ́ ɔ mu ɖɛ ɓěa nyuùn nɔ̄ ɓóɖó-kpàà kɔ̃ kàǔn wɛ̃, ké Báɓòɔ̀ zaìn kà ɔ muɛ nyuùn wɛ̃ɛ jè kɔ̃in.

Kɛɛ ɔ seɛ séín. Báɓòɔ̀ cɛ̃ ɖɛ ɓě à ɓéɖé ɓɛ́ à ké dyí dyuò ɓɛ́ à ké múàǔn nì, kè ɓɛ́ à ké fɛ̀ɛ̀ múàǔn dyi kpáìn kàǔn wɛ̃ɛ jè à gbo. Poìn ɖɛ ɓě ɓɛ́ wa nyuɛ ké nì hwòɖǒ gbǎìn dyiíɛɛ jè hwìɖǐi ɖɛ wè. Ðɛ ɓěa ɓɛ́ìn wíɖí mɔɔ ɖɛ ɓě ɓá xwéɖé-dù jè dyíɛ, mɔɔ wɛ́ mɔɔ nì ɖɛ̀ɓɛ̀-nyɔ̀ ɖòɛ̀ mɛ́ jè jǔɛ. Báɓòɔ̀ ɓɛ́ìn m̀ gbo kpáa, ɓɛ́ m̀ ké fũ̀à-fṹá-ɖɛ̀ ɓě nìà kɛ hwòɖǒ kùìn, ké ɔ ɓɛ́ìn nì hwòɖǒɔ̀ dyi dèɛ̀ dyììn ɖé dyi-diè-ɖɛ̀ ɓě nì kà ɓěɛ̀ gɔ̃̌-jǔ-jǔ mú. Wa mɔ̀:

 Kà m̀ nìà céè-ɖɛ̀ nìà kɛ wuɖuún zàǔn wɛ̃ɛ tɛ̀mɛ̀ìn kà ɓɛ́ m̀ mɔ́ ɓɛ́ m̀ ké ɖɛ Báɓòɔ̀ tɛ̀mɛ̀ìn nyɛɛ dyí dyuòɛ. Céè-ɖɛ̀ nìà kɛ mu m̀ gbo kpáùn. Wuɖu-kpà ɓěɔ̀ ɓéɖé dyi-diè-ɖɛ̀ ɓě ɓɛ́ wa mu m̀ gbo kpáùn, ɓɛ́ m̀ ké Báɓòɔ̀ múin wɔ̃́ nɔ̀mɔ̀ dyíin nyɛ. Nyɔ méɔ̀ùn ɓě ɖǎ wa kè Jɛ̀hóvà Zàse ɓěɔ̀ Báɓòɔ̀ dɔ́ɔ́ kɔ̃in-dèìn-dèìn múàǔn dyi kpáìn. À dèɛ̀ hwòɖǒ kɔ̃ kà ɓɛ́ mɔ̀ùn muɛ múàǔn dyi kpáìn ɖekèɛ. Gèɖèpɔ́ɔ̀ mɛ po m̀ mana kɔ̃ kà nì muà ɖɛ Báɓòɔ̀ ɓɛ́ìn m̀ tɛ̀mɛ̀ìn nyɛɛ dyéìn nyɛ!