Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Ðɛ́ Báɓòɔ̀ Ɓɛ́ìn À Tɛ̀mɛ̀ìn Nyɛ́?

 WUÐU-KPÀ 16

Gãa Ɓɛ́ M̀ Ké Gèɖèpɔ́ɔ̀ Ɓiè

Gãa Ɓɛ́ M̀ Ké Gèɖèpɔ́ɔ̀ Ɓiè

1, 2. Ðɛ́ mɔ̀ dyi-diè-ɖɛ̀ ɓɛ́ m̀ ɓéɖé ɓɛ́ m̀ ké m̀ mìɔùn dyi diè kɛ́, ké ɖɛ́ kɔ̃̀ jè ɔ kpaà ɖɛ kɛ́?

DYÌÌN Báɓòɔ̀ cɛ̃́-cɛ̃́ múɛɛ, m̀ ɖǎa cɛ̃́ kà ɓɛ́ nyɔ ɓě ɓɛ́ wa ɖá wa nì Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɓièɛ̌n nyɛɛ tɛ̀mɛ̀ìn ɖɛ ɓě, mɔɔ wa nyu ɖɛ ɓě ɓɛ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ nyɛ́ múɛ. (2 Kɔ̀ɖéíntĩ̀ɔ̀ 6:17) Ðɛa kɔ̃̀ jè ɖé Jɛ̀hóvà cɛ̃à à gbo ɓɛ́ à kéà ɓiè-kpòò seà jǎà ɓɛ́ ɔ mɔ̀à ‘Báɓèɖɔ́ùn-hwɔ̀ɖɔ̀ vɛ̀nɛ̀ɔ̀’ kɛɛ mú sɔ̀ kɛ̀. (Wɛ̀ɖɛ̀ɓèɖésĩ̀ɔ̀ 18:2, 4) Ðɛ́ nì mu nyuùn wɛ̃́? À ɖò-ɖò séín ɓéɖé ɓɛ́ à ké ɖɛ ɖò gã, ké à ɓéɖé ɓɛ́ à ké à mìɔùn dyi diè, ɓɛ́ à ké níiń, ‘Ḿ mɔ́ ɓɛ́ ḿ ké Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɓiè kà ɔ mɔ́ ɓɛ́ ḿ kéɛ nyu kɛɛ̀, mɔɔ ḿ mɔ́ ɓɛ́ ḿ ké ɔ ɓiè kà ḿ ɖúó ɔ nyuɛń dyíɛɛ̀?’

2 Ɔ jǔ ké m̀ ɖǎ ɓiè-kpòò ɖò ɓɛ́ ɔ se jǎà kɛɛ mú sɔ̀, mɔɔ m̀ ɖǎ ɖé nì nyɛ́nɛ́ɔ̀ dyi gbaà ní, nìí, ɔ mɔ̀ ɖɛ nɔ̀mɔ̀ dyíin. Kɛɛ xwai-nyu-ɖɛ̀ kè kpeɖe ɖíɛ́ ɓě sɔ̀àìn ɖé ɓiè-kpòò seà jǎà kɛ múɛɛ ɓɛ́ìn ɖéé ɖé nì hwòɖǒɔ̀ xwíníín nìɛ̀, ké m̀ kpáìn wa múàǔn dyi ke. Ɓěà cɛ̃ xwai-nyu-ɖɛ̀ kè kpeɖe ɓě nìà wɛ ɖíɛ́ ɓě jè, ɓɛ́ à ké xwíníín kɔ̃̀ jè ɔ kpaà ɖɛ ɓɛ́ à kéà wa dya gmɔ̀ kà Jɛ̀hóvà gmɔ̀à wa dya kɛɛ dyé.

HWƆÌN-ÐƐ̀ SƐ-SƐ ƁĚ KÈ ƁǍ NÌÌN ƁǍ ƁĚ ƁIÈ-ƁIÈ

3. (1) Ðɛ́ kɔ̃̀ jè ɔ kàmàà mú ɓó nyɔ ɖíɛ́ ɓě bìì ɓɛ́ wa kéà hwɔìn-ɖɛ̀ sɛ-sɛ ɓě kũ̀à-mú-nyùìn-nyùìn dyi táà ɖé waà ɓiè-ɓièɔ̀ múɛ́? (2) Ðɛ́ Báɓòɔ̀ cɛ̃ ɓá hwɔìn-ɖɛ̀ sɛ-sɛ ɓě kũ̀à-mú-nyùìn-nyùìn ɓó Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɓiè jè kɛɛ jè dyíɛ́?

3 Nyɔ ɖíɛ́ ɓě ɖǎ hwɔìn-ɖɛ̀ sɛ-sɛ ɓě mɔɔ kũùn-kpò ɓièìn-naín ɓě kũ̀à mú nyùìn ɖé wa ɓíɖí-taún ɓó zɔ̃ pàɖǎ xwíníín, ɓɛ́ wa ké Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɓiè. Ɔ jǔ ké m̀ dyi nyɔ ɓě nì náa ɖò jǔ ní, nìí, ɔ ɓɛ́ìn ɖɛ ɖìè jǔɛ, mɔɔ ɔ ɓɛ́ìn ɖɛ gbà jǔɛ ɖé m̀ gbo, ɓɛ́ m̀ ké se wa kũ̀à mú nyùìn ɖe ɖé Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɓiè-ɓiè mú. Kɛɛ ɔ mɛ nì m̀ hwìɖǐi kà ɓɛ́ Jɛ̀hóvà tɛ̀mɛ̀ìn à kà à ké ɔ ɓièɛ̀ nyuɛ. Báɓòɔ̀ cɛ̃ɛ à gbo wáɖáá kà ɓɛ́ Jɛ̀hóvà se mɔ́ ɓɛ́ à ké hwɔìn-ɖɛ̀ sɛ-sɛ ɓě kũ̀à mú  nyùìn ɖé à ɓiè-ɓièɔ̀ múɛ.—Ɛ́séɖɔ̀ 20:4, 5 wuɖuún; Wɛ́ɖɛ́ 115:4-8; Àzédyà 42:8; 1 Jɔ̃́ɔ́ 5:21.

4. (1) Ðɛ́ kɔ̃̀ jè à mɛ ɓɔ́à à ɓǎ nììn ɓǎ ɓěɔ̀ ɓièɛ̀ kɛ́? (2) Ðɛ́ kɔ̃̀ jè Jɛ̀hóvà cɛ̃ɛ ma ɔ nyɔ ɓěɔ̀ gbo kà ɓɛ́ wa mɛ ɓɔ́ ma nyɔ ɓě ɖǎà mɛ́ɛ gbo wùɖùɛ̀ kɛ́?

4 Nyɔ ɖíɛ́ ɓě ɓɛ́ìn gana kè ti pàɖǎ dyí ɖúɛ, ɓɛ́ wa ké vɔ̃ ɓɛ́ wa ké waà ɓǎ nììn ɓǎ ɓě ɖǎà mɛ́ɛ hwòɖǒ dyi dè. Wa ɓɛ́ìn wa ɓièɛ̀ dyɛ mɔ̀ùn. Kɛɛ à ɖǎa cɛ̃́ kà ɓɛ́ nyɔ ɓě ɖǎà mɛ́ɛ se à gbo kpáa ɓɛ́ìn, mɔɔ wa se à ɖɛ gbà bũ̌ nyuɛ ɓɛ́ìn nyɛ. Wa se dà kà kò ɖò cĩ́ɛń nì. Jǎà jɛ́ɛ́ kɛɛ, ɔ mɔ̀ nàdǐ ɓɛ́ à ké vɔ̃ ɓɛ́ à ké wa gbo wùɖù, sepóɛɖé bɔ̃̌ séín ɖò ɓɛ́ ɔ nì kà ɔ sɔ̀ìn ɖé à gbǒ-xwíníín-nyɔ̀ ɖò ɓɛ́ ɔ ɖǎ mɛ́ɛ gboɛɛ sɔ̀ìn ɖé zùù gbà ɓěɔ̀ gbo. Ðɛa kɔ̃̀ jè Jɛ̀hóvà cɛ̃ɛ ma Éézùɖùɛ̀-nyɔ̀ ɓěɔ̀ gbo kà ɓɛ́ wa mɛ ɓɔ́ nyɔ ɓě ɖǎà mɛ́ɛ gbo wùɖùɛ̀, mɔɔ wa mɛ ɓɔ́ ɖɛ séín ɖò ɓɛ́ ɔ ɓá zùù gbà ɓěɔ̀ jè dyíɛɛ sɔ̃ún poɛ kɛ.—Dìtɔ̀wáɖánámɛ̀ 18:10-12; dyé Mánáín-Hwɛ̀ìn-Wùɖù 2530.

5. Ðɛ́ ɓɛ́ìn m̀ gbo kpáa ɓɛ́ m̀ ké hwɔìn-ɖɛ̀ sɛ-sɛ ɓě kũ̀à-mú-nyùìn-nyùìn ɓó Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɓiè jè, mɔɔ nì ɓǎ nììn ɓǎ ɓěɔ̀ ɓiè-ɓiè dyi táà kɛ́?

5 Ðɛ́ ɓɛ́ìn m̀ gbo kpáa, ɓɛ́ m̀ ké hwɔìn-ɖɛ̀ sɛ-sɛ ɓě kũ̀à-mú-nyùìn-nyùìn ɓó Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɓiè jè, mɔɔ nì ɓǎ nììn ɓǎ ɓěɔ̀ ɓiè-ɓiè dyi táà kɛ́? M̀ ɓéɖé ɓɛ́ m̀ ké Báɓòɔ̀ wuɖuún zà, kè ɓɛ́ m̀ ké kà Jɛ̀hóvà nyu ɖɛ ɓěa dya gmɔ̀ɔ̀ kɛɛ jè hwìɖǐi poìn kóɖó-kóɖó. Ɔ gmɔ̀ wa dya kà ‘dyi-nyàìn-ɖɛ̀’ ɓě mɔɔ mú-nyɛ́-ɖɛ̀ ɓě nìà kɛ. (Dìtɔ̀wáɖánámɛ̀ 27:15) Ɓaà Jɛ̀hóvà wé séín, ɓɛ́ ɔ ké m̀ gbo kpá, ɓɛ́ m̀ ké ɖɛ dya gmɔ̀ kà ɔ nyuà ɖɛ dya gmɔ̀ɔ̀ kɛ, ɔ kè ɓɛ́ m̀ ké ɔ ɓiè kà ɔ mɔ́ ɓɛ́ m̀ kéà ɔ ɓièɛ̀ nyuɛ. (Àzédyà 55:9) M̀ ɓɛ́ìn hwòɖǒ kɔ̃ dèɛ̀ kà ɓɛ́ Jɛ̀hóvà mu m̀ kpé m̀ kɔ̃̀ m̀ ké ɓéɖéɛɛ nyíìn, ɓɛ́ m̀ ké ɖɛ séín ɖò ɓá ɓiè-kpòò seà jǎà kɛɛ jè dyíɛɛ dyi táà kɛ.

À MƐ PA MƆ̀SÌ-HWƆ̀Ɔ̀?

6. Ðɛ́ kɔ̃̀ jè wa gã ma Sè-bɛ̃̌-bàɖàǔn-dɛ̀nɛ̀ɔ̀ wé 25 ɓɛ́ wa ké ma Jízɛ̀ wóɖó-wè-hwɔ̀ pa kɛ́?

6 Mɔ̀sì mɔ̀ fɔ̀-wè ɓěɔ̀ ɖò ɓɛ́ nyɔ pàɖǎ dyuò jè dyí ɖé ɓóɖó-kpàà dà séín nyɛ, ké nyɔ ɓáún-ɓáún poɛ̀n hwìɖǐi kà ɓɛ́ ɔ mɔ̀  Jízɛ̀ɛ̀ wóɖó-wè-hwɔ̀ kɛ. Kɛɛ jɛ́ɛ́ kɛɛ, Mɔ̀sì sɔ̀ìn ɖé ɓiè-ɓiè seà jǎà kɛɛ mú. Céè-ɖɛ̀-kpò vɛ̀nɛ̀ ɖò ɓɛ́ wa ɖáìn ìsákòɖòpíɖìà ɓɛ́ ɔ tɛ̀mɛ̀ìn ɖɛ pàɖǎ ɓěɛɛ zaìn kɔ̃in kà Wóɖóùn-nyɔ̀ ɓě ɓɛ́ wa ɓiè ma gèɖèpɔ́ɔ̀ pàɖǎ ɓěɛɛ, pa ma dyóɖóɔ̀ wóɖó-wè-hwɔ̀ ɓó Sè-bɛ̃̌-bàɖàǔn-dɛ̀nɛ̀ɔ̀ wé 25 kɔ̃ɛ. Jízɛ̀ se ma wóɖó ɓó Sè-bɛ̃̌-bàɖàǔn-dɛ̀nɛ̀ɔ̀ wé 25 kɔ̃ dyɛo, kɛɛ cɔ́cì-nàìn-nyɔ̀ ɓěɔ̀ mɔ́ ɓɛ́ nyɔ ɓě ɓiè ma gèɖèpɔ́ɔ̀ pàɖǎ ɓěɛɛ ɓáún-ɓáún ké ma Kɛ́ɖɛ́ì ɖeín-sí-nyɔ̀ ɓě jǔ jèɛɛ, wa poɛ ma gbɔ, ɓɛ́ wa ké ma Jízɛ̀ɛ̀ wóɖó-wè-hwɔ̀ pa ɓó wé nìà wɛ kɔ̃. (Ðúù 2:8-12) Jízɛ̀ɛ̀ ɖeín-nà-nyɔ̀ ɓěɔ̀ se ma Mɔ̀sì-hwɔ̀ pa. Céè-ɖɛ̀ ɖò ɓɛ́ ɔ mɔ̀à Dà Hwɛ̀ Mú Ɓɛ́ Ðɛ Kpa Ðɛ Ɓě Sɔ̀ìn Nyɛ (Xwí-wùɖù mú) zaìn kɔ̃in kà ɓó zɔ̃ 200 xwíníín ti ɓɛ́ Jízɛ̀ ɖǎ ma wóɖóɛɛ, “nyɔ ɖò se ma ɔ wóɖó-wè dyuò, ké nyɔ ɓáún-ɓáún se ma wé jɛ́ɛ́ ɔ wóɖó ma kɛɛ jè gbo kɔ̃̀.” Mɔ̀sì-hwɔ̀-pa-pa dè ma gbɔ ti ɓɛ́ Jízɛ̀ ɖǎ ma ɓóɖó-kpàà kɔ̃ cĩ́, ké zɔ̃ hɔ̃dɛ̀ɖɛ̀ ɓáún-ɓáún ɖà ma ziɛ.

7. Xwíníínɔ̀ nyɛ́ kɔ̃̀ jè jǎà Kɛ́ɖɛ́ì ɖeín-sí-nyɔ̀ ɓě ní paà Mɔ̀sì-hwɔ̀ kɛ́?

7 Nyɔ pàɖǎ dyuòɛ̀ kà Mɔ̀sì kè kpeɖe ɓě ɓá ɔ dyí ɓɛ́ wa mɔ̀à péé-nyu-nyu kè nyɔ-ɖɛ-nyí-nyí ɓěɛɛ sɔ̀ìn nyɔ ɓě ɓɛ́ wa ɓiè ma gèɖèpɔ́ɔ̀ pàɖǎ ɓěɛɛ gboɛ. Ɔ hwɔ̀ìn kà ɖé Béɖétĩ̀-ɓòɖòɔ̀ kɔ̃ ɔ kè ɖé Mɛ́ɖékà-ɓòɖòɔ̀ wáká ɖíɛ́ ɓě kɔ̃ɛɛ, ɔ nyu ma ti ɖò ɓaɖa ké wa po ma Mɔ̀sì-hwɔ̀-pa-pa ɓɔ́í, sepóɛɖé ɔ sɔ̀ìn nyɔ ɓě ɓɛ́ wa ɓiè ma gèɖèpɔ́ɔ̀ pàɖǎ ɓěɛɛ gbo jè. Wa pɛ̃́ìn ma nyɔ séín ɖò ɓɛ́ ɔ pa ma Mɔ̀sì-hwɔ̀ kɛɛ sɔ̃ kɔ̃. Kɛɛ ti ɓɛ́ ti pàɖǎ ɖǎ ma ziɛɛ, nyɔ ɓě ɖú ma Mɔ̀sì-hwɔ̀ pa kpàǐ ɖe. Xwíníínɔ̀ nyɛ́ kɔ̃̀ jè jǎà Kɛ́ɖɛ́ì ɖeín-sí-nyɔ̀ ɓě ní paà Mɔ̀sì-hwɔ̀ kɛ́? Sepóɛɖé wa mɔ́ ɓɛ́ wa ké Gèɖèpɔ́ɔ̀ hwòɖǒ dyi dè ɖé waà nyuu-ɖɛ̀ séín mú jè.

À MƐ PA WÓÐÓ-WÈ-HWƆ̀Ɔ̀?

8, 9. Ðɛ́ kɔ̃̀ jè Kɛ́ɖɛ́ì ɖeín-sí-nyɔ̀ ɓě nì ma kĩ́ín nyɛɛ se ma wóɖó-wè-hwɔ̀ pa kɛ́?

8 Hwɔ-pa-pa ɖò ɓɛ́ nyɔ ɓáún-ɓáún ɖɛ̀ɓɛ̀ múɛɛ mɔ̀ waà wóɖó-wè-hwɔ̀-pa-pa. Kɛ́ɖɛ́ì ɖeín-sí-nyɔ̀ ɓě mɛ pa wóɖó-wè-hwɔ̀ɔ̀? Nyɔ ɓě ɓɛ́ wa pa ma wóɖó-wè-hwɔ̀, ɓɛ́ Báɓòɔ̀ cɛ̃ wa jè kɛɛ mɔ̀ nyɔ ɓě ɓɛ́ wa se ma Jɛ̀hóvà ɓiè kɛ. (Jɛ́nɛ́sì 40:20; Máà 6:21) Wa pa ma wóɖó-wè-hwɔ̀, ɓɛ́ wa ké ma kũùn-kpò gèɖèpɔ́ɔ̀ ɓě dya dè. Ðɛa kɔ̃̀ jè Kɛ́ɖɛ́ì ɖeín-sí-nyɔ̀ ɓě nì ma kĩ́ín nyɛɛ  “dyéɛ ma kà ɓɛ́ nyɔ séín ɖòɛ̀ wóɖó-wè-hwɔ̀-pa-pa mɔ̀ ma nyɔ ɓě ɓɛ́ wa ɓiè ma gèɖèpɔ́ɔ̀ pàɖǎ ɓěɛɛ kpeɖeɛ.”—Ɓóɖó-Cèè-Ðɛ̀ Ìsákòɖòpíɖìàɔ̀ (Xwí-wùɖù mú).

9 Wóɖóùn-nyɔ̀ ɓě kè Gíɖíì-nyɔ̀ ɓě nìó zɔ̃̌ɔ̀ kɛɛ poɛ ma jǎà kà ɓɛ́ ɓó nyɔ ɖòɛ̀ wóɖó-wè ɓaɖaa, zùù ɖò gã̀ ma ɓó dyi, ké zùù nìà wɛɛ mu ma nyɔɔ̀ dyí gmɔ̀ùn ɖé ɔ fɛ̀ɛ̀-wè séín múɛ. Nyɔ ɓě ɓɛ́ wa se ma Kɛ́ɖɛ́ì ɖeín-sí-nyɔ̀ ɓě ɓó tia ɓaɖaa pa ma wóɖó-wè-hwɔ̀, sepóɛɖé wa poɛ̀n ma hwìɖǐi kà ɓɛ́ ɖɛ nìà kɛ nyu-nyu muɛ ma nyuùn ɓɛ́ wa gèɖèpɔ́ɔ̀ ké ma nyɔ kɔ̃̀ wóɖó-wè ɔ jǔ ma kɛɛ dyí gmɔ̀ kɛ.

10. Ðɛ́ kɔ̃̀ jè Kɛ́ɖɛ́ì ɖeín-sí-nyɔ̀ ɓě nìà zɛ̃̌ɛ̀ kɛɛ mɛ ɓɔ́à wóɖó-wè-hwɔ̀ paa kɛ́?

10 Nì hwòɖǒ ɖá Jɛ̀hóvà hwòɖǒ dèìn hwɔ-pa-pa ɓě ɓɛ́ wa ɓá ɓiè-kpòò seà jǎà kɛ dyíɛɛ múinǹ? (Àzédyà 65:11, 12) Gbào, ɔ hwòɖǒ seɛ múin dèìn. Ðɛa kɔ̃̀ jè à ní paà wóɖó-wè-hwɔ̀ mɔɔ fɔ̀-wè séín ɖòɛ̀ hwɔ ɓɛ́ ɔ ɓá ɓiè-kpò seà jǎà kɛɛ dyíɛ̀.

Ɔ KPA ÐƐ CÁÀ?

11. Ðɛ́ kɔ̃̀ jè nyɔ ɖíɛ́ ɓě paà fɔ̀-wè-hwɔ̀ ɓě kɛ́? Ðɛ́ mɛ kpa ɖɛ mìɔ ɖé m̀ gbo kɛ́?

11 Nyɔ ɖíɛ́ ɓě dyuòɛ̀ kà ɓɛ́ Mɔ̀sì kè fɔ̀-wè tɔ̀ɔ̀ ɓě sɔ̀ìn ɖé nyɔ ɓě ɓɛ́ wa ɓiè ma gèɖèpɔ́ɔ̀ pàɖǎ ɓěɛɛ gboɛ, kɛɛ wa nì wé ɓě nìà kɛ hwɔ pauń ke kánáá pū. Wa poɛ̀n hwìɖǐi kà ɓɛ́ fɔ̀-wè ɓě mɔ̀ ti nɔ̀mɔ̀ dyíin ɓɛ́ wa ké waà xwéɖé-dù ɓě gbo hwèɖè kɛ. Kǎà mɔ̀ùn poɛ̀n hwìɖǐi ɖekèè? Ɔ se ɖɛ gbà ɓɛ́ m̀ ké nì xwéɖé-dùɔ̀ gbo hwèɖèɛ̀ mɔ́. Jɛ̀hóvà dè ma xwéɖé-dùɔ̀ dyi, ké ɔ mɔ́ ɓɛ́ à kè wa ké gbo kpɔ̃ìn. (Ìfísĩ̀ɔ̀ 3:14, 15) Kɛɛ à kè Jɛ̀hóvà gbo-kpɔ̃ìn-kpɔ̃ìn nɔ̀mɔ̀ dyíin ɓéɖé-ɓéɖé kɔ̃̀ ɔ ké ɖɛ kpa ɖé à gbo, ké ɔ zi ɓɛ́ à ké à gbǒ-xwíníín-nyɔ̀ ɓě hwòɖǒ dyi dè dyììn ɖé ɓiè-kpòò se jǎà ɓěɛ̀ fɔ̀-wè-hwɔ̀-pa-pa ɓě múɛɛ dyí. Ðɛa kɔ̃̀ jè àpɔ́sò Pɔ́ɔ̀ cɛ̃ɛ ma, ké ɔ ɖá, “Ɓě mɛ vɔ̃ ɓɛ́ ɓě ké ɖɛ ɓě dè Bounɓoɔ̀ hwòɖǒ dyiɛɛ cɛ̃́.”—Ìfísĩ̀ɔ̀ 5:10.

12. Ðɛ́ muɛ nyuùn ɓɛ́ fɔ̀-wè ɖò ké se Jɛ̀hóvà hwòɖǒ dyi dè kɛ́?

12 Nyɔ ɓáún-ɓáún hwòɖǒ ɖá kɛbì fɔ̀-wè ɖò mɛ  sɔ̀ìn dà séín ɖòɛɛ se ɖɛ kpa. Kɛɛ Jɛ̀hóvà hwòɖǒ se ná nì. Ɔ hwòɖǒ se fɔ̀-wè ɓě ɓɛ́ wa sɔ̀ìn ɖé ɓiè-ɓiè se jǎà kɛ múɛ, mɔɔ ɓɛ́ wa dè nyɔ ɓě mɔɔ ɓóɖó-dù ɖòɛ̀ dyí-dyuòìn-ɖɛ̀ ɓě dya kɛɛ múin dèìn. Ɔ hwɔìn kà Íjè-nyɔ̀ ɓěɔ̀ pa ma hwɔ pàɖǎ ɓě ɓó waà kũùn-kpò gèɖèpɔ́ɔ̀ ɓěɔ̀ bìì. Ti Éézùɖùɛ̀-nyɔ̀ ɓěɔ̀ sɔ̀ ma ɖé Íjè-ɓòɖòɔ̀ kɔ̃ɛɛ, wa ɖú ma Íjè-nyɔ̀ ɓě ɓɛ́ wa ɓiè ma gèɖèpɔ́ɔ̀ pàɖǎ ɓěɛɛ hwɔ-pa-pa ɓěɔ̀ ɖò dyí, ké wa ɖáìn ma “hwɔ ɖò [ɓó Jɛ̀hóvà] bìì.” Kɛɛ Jɛ̀hóvà zà ma wa kpeɖe ɓó ɖɛ nìà kɛ nyu jè. (Ɛ́séɖɔ̀ 32:2-10) Kà kpáá-ɖɛ̀-cɛ̃-nyɔ̀ Àzédyà nyuɛ ma cɛ̃ɛ kɛɛ, kǎà à mɛ nyuɛ. Ɔ ɖá, “Ɓěǐn ɖá ɓɛ́ ɓě ké se-mú-hwɛ̀-ɖɛ̀ ɓěɔ̀ ɖò dyi tìnììn.”—Àzédyà 52:11 wuɖuún.

KPƆ̃ NYƆ TƆ̀Ɔ̀ ƁĚ KPEÐEƐ̀-DYÍIN-NƆ̀MƆ̀-KÀ

13. M̀ dyiɛ gbɔ po ɓɛ́ m̀ ké fɔ̀-wè-hwɔ̀-pa-pa ɓě dyi táà ní, ɖɛ́ mɔ̀ dyi-diè-ɖɛ̀ ɓě ɓɛ́ m̀ ɓɛ́ìn ɓéɖéɛ kɛ́?

13 M̀ dyiɛ gbɔ po ɓɛ́ m̀ ké fɔ̀-wè-hwɔ̀-pa-pa ɓě dyi táà ní, m̀ ɓɛ́ìn dyi-diè-ɖɛ̀ pàɖǎ ɓě ɓéɖéɛ. Ɔ hwɔìn kà ɔ jǔ ké ní mǔè kũ̀à-nyu-nyɔ̀ ɖò dyi ɖɛi diè ɓó xwíníín kɔ̃̀ jè mɔ̄ ní paà Mɔ̀sì-hwɔ̀ kɛɛ ní, nìí, ɖɛ́ ḿ mɛ nyu kɛ́? Ɔ jǔ ké nyɔ ɖò dyi ḿ Mɔ̀sì-nyìǐ-ɖɛ̀ ɖò nyí ní, ɖɛ́ ḿ mɛ nyu kɛ́? Ɔ jǔ ké ní gbo-kpá-nyɔ̀ɔ̀ dyiɛ hwìɖǐi dè ɓɛ́ ḿ ké fɔ̀-wè ɖò hwɔ pa ní, ɖɛ́ ḿ mɛ nyu kɛ́? Xwɛ̌ ḿ ɓɛ́ìn ní dyú ɓěɔ̀ gbo kpáa ɓɛ́ wa hwòɖǒ ní kɔ̃̀ ɖà ɖé ɖei kpá, sepóɛɖé wa se fɔ̀-wè-hwɔ̀ ɖò mɔɔ waà wóɖó-wè-hwɔ̀ pa jè kɛ́?

14, 15. Ɔ jǔ ké nyɔ ɖò dyi m̀ wé ɖò dya po mɔɔ wa dyi m̀ nyíí-ɖɛ̀ ɖò nyí ní, ɖɛ́ m̀ ɓɛ́ìn nyuɛ kɛ́?

14 M̀ dyi ɖɛ m̀ ké cɛ̃ mɔɔ ɖɛ m̀ ké nyu ɖé ɖɛ ɓěa múɛɛ gbɔ po ní, ɔ kpa ɖɛ ɓɛ́ m̀ ké nì fɔ̀nɔ̀-hwòɖǒɔ̀ kũ̀à mú nyùìn. Ɔ jǔ ké nyɔ ɖò dyi m̀ wé ɖò dya po ní, m̀ se ɓéɖé ɓɛ́ m̀ ké ɔ wuɖuɔ̀ ɖùǔ dyi zàìn. M̀ mɛ jǔ ɔ gɔ̃̌ ɖé wuɖu ɓɛ̀ɖɛ̀ɛ̀-ɓɛ̀ɖɛ̀ɛ̀ mú. Kɛɛ nyɔ ɖò dyi mɔ́ ɓɛ́ ɔ ké ɖɛ pàɖǎ dyí dyuò ní, nìí, m̀ ɓɛ́ìn gbɔ poɛ, ɓɛ́ m̀ ké xwíníín kɔ̃̀ jè mɔ̀ ní paà fɔ̀-wè-hwɔ̀ kɛɛ kɔ̃in zaìn. Kɛɛ m̀ mɛ nɔ̀mɔ̀ kpeɖeín, ɓɛ́ m̀ ké wuɖu ɓɛ̀ɖɛ̀ɛ̀-ɓɛ̀ɖɛ̀ɛ̀ kè kpéín-dyé-dyé ɓéɖé ti séín. Báɓòɔ̀ ɖá, “Kà ɓě mu nyɔ ɓě gbo  wùɖùɛ̀ nyuùn wɛ̃ɛ, ɔ mɛ nɔ̀mɔ̀ dyíin ti séín, ké ɓěɛ̀ wuɖu mɛ ɖéè, ɓɛ́ nyɔ ɖò dyi ɓě gbo wùɖùǐn, ɓě ké ɖé wuɖu zàà dyuò nɔ̀mɔ̀ dyíin.” (Kɔ̀ɖɔ́sĩ̀à 4:6) Ti ɖò ɓaɖaín, m̀ ɓɛ́ìn kɔ̃in zaìn kà ɓɛ́ m̀ kpáìn nyɔ tɔ̀ɔ̀ ɓě gbo-hwèɖè-hwèɖè kè nyíí-ɖɛ̀ ɓě tò-tò múàǔn dyíɛ, kɛɛ nì hwòɖǒ se wɔ̃́ ɓɛ́ m̀ kéɛ náa nyu ɓó fɔ̀-wè ɓě nìà kɛ ɓaɖaa.

15 Ɔ jǔ ké nyɔ ɖò dyi m̀ nyíí-ɖɛ̀ ɖò nyí ní, ɖɛ́ m̀ mɛ nyu kɛ́? Báɓòɔ̀ se gma ɓě zɛɖɛ, kɛɛ ɔ cɛ̃ɛ kà ɓɛ́ à mɛ ɓéɖé hwòɖǒ-xwíníín-hwòɖǒ-dyùà nɔ̀mɔ̀ dyíin teeɛ. (1 Tímétè 1:18, 19) Nyɔ ɓɛ́ ɔ nìà m̀ nyíí-ɖɛ̀ɔ̀ nyíɛń nyɛɛ seɛ dyí dyuò dyɛ̀ kà ɓɛ́ mɔ̀ ní pa fɔ̀-wè-hwɔ̀ kɛ. Mɔɔ ɔ ɓɛ́ìn cɛ̃ɛ, ɓɛ́ ɔ ké níiń, “Ḿ dyuòɛ̀ dyí kà ɓɛ́ mɔ̀ ní pa fɔ̀-wè-hwɔ̀ kɛ, kɛɛ ḿ mɔ́ ɓɛ́ ḿ ké m̀ ɖɛ nìà kɛ nyí.” Ðé ɖɛ sɔ̃́ ɓě nìà kɛ múɛɛ, m̀ ɓɛ́ìn gbɔ poɛ kɛbì m̀ mu nyíí-ɖɛ̀ɔ̀ dyi kpɔ̃ùn, mɔɔ m̀ seɛ dyi kpɔ̃ɔ́ mu ní. Kɛɛ ɖé ɖɛ séín ɖò ɓɛ́ nì mu gbɔ poùn wɛ̃ múɛɛ, m̀ mɛ ɓéɖé hwòɖǒ-xwíníín-hwòɖǒ-dyùà nɔ̀mɔ̀ dyíin tee. À se mɔ́ ɓɛ́ à ké ɖɛ séín ɖò ɓɛ́ ɔ mu gbo-kpɔ̃ìn-kpɔ̃ìn nìà à kè Jɛ̀hóvà pṹa kɛɛ mú gbɔɔ̀ùn wɛ̃ɛ nyu.

M̀ KÈ NÌ XWÉÐÉ-DÙƆ̀

Nyɔ ɓě ɓɛ́ wa ɓiè Jɛ̀hóvà kɛɛ nì múàǔn

16. Ɔ jǔ ké nì xwéɖé-dùɔ̀ dyi mɔ́ ɓɛ́ wa ké fɔ̀-wè-hwɔ̀ pa ní, ɖɛ́ m̀ mɛ nyu kɛ́?

16 Ɔ jǔ ké nì xwéɖé-dùɔ̀ dyi mɔ́ ɓɛ́ wa ké fɔ̀-wè-hwɔ̀ ɖò pa ní, ɖɛ́ m̀ mɛ nyu kɛ́? M̀ se ɓéɖé ɓɛ́ m̀ kè wa ké ɖɛín zà. Ɔ mɛ nì m̀ hwìɖǐi kà ɓɛ́ wa ɓéɖé kpé ɓɛ́ wa ké ɖɛ wa mɔ́ nyuɛ dyiɛɛ gbɔ po kɛ. M̀ mɛ nɔ̀mɔ̀ kpeɖeín, ké m̀ mɛ dyé waà gbɔ-po-ɖɛ̀ ɓěɔ̀ kpéín kà m̀ muà mɔ́ùn ɓɛ́ wa kéà m̀ nììnɔ̀ kpéín dyéɛ. (Zà Máfíò 7:12 wuɖuún.) Kɛɛ ɔ jǔ ké nì xwéɖé-dùɔ̀ dyi mɔ́ ɓɛ́ m̀ ké wa gbo hwèɖè ɓó fɔ̀-wèɔ̀ ɓaɖa ní, ɖɛ́ m̀ mɛ nyu kɛ́? Hwɛ̀ ɓɛ́ m̀ ké ɖɛ m̀ ké nyuɛ gbɔ poɛɛ, m̀ mɛ ɓaà Jɛ̀hóvà, ɓɛ́ ɔ ké m̀ gbo kpá, ɓɛ́ m̀ ké ɖɛ mɔ̀ ɖɛ sɛ́ɖɛ́ìn dyíɛɛ gbɔ po. Poìn ɖɛɔ̀ jè hwìɖǐi, ɓɛ́ m̀ ké ɖɛ múin ɖe ɓá ɔ jè dyí. Ɔ mɛ nì m̀ hwìɖǐi kà ɓɛ́ m̀ mɔ́ ɓɛ́ m̀ ké Jɛ̀hóvà hwòɖǒ dyi dè ti séín nyɛ.

17. Nyɔ tɔ̀ɔ̀ ɓě dyi fɔ̀-wè-hwɔ̀ pauń nìǐn, ɖɛ́ m̀ ɓɛ́ìn nyuɛ ɓɛ́ m̀ ké nì dyú ɓěɔ̀ gbo kpá, ɓɛ́ wa ní kɔ̃̀ ɖà hwìɖǐi poìn kà ɓɛ́ wa nì ɖɛ ɖò xwa bĩɛń nyɛ́?

 17 Nì dyú ɓěɔ̀ dyi nyɔ tɔ̀ɔ̀ ɓě fɔ̀-wè-hwɔ̀ paa dyé ní, ɖɛ́ m̀ ɓɛ́ìn nyuɛ ɓɛ́ m̀ ké wa gbo kpá kɛ́? Sɔ̀ìn ti gbo ké ti gbo muɛɛ, m̀ ɓɛ́ìn ɖɛín-ɖɛ̀ ɓě páún poɛ ɓó wa bìì. M̀ ɓɛ́ìn wa nyíí-ɖɛ̀ ɓě nyíɛ ti ɓɛ́ wa seɛ hwìɖǐi dè kɛ. Ké nyíí-ɖɛ̀ kpa ɖɛ ɖò ɓɛ́ m̀ ɓɛ́ìn wa nyíɛ kɛɛ mɔ̀ nì ti kè ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn-ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn.

ƁIÈ GÈÐÈPƆ́Ɔ̀ JǍÀ-KÀ

18. Ðɛ́ kɔ̃̀ jè à mɛ muà Kɛ́ɖɛ́ì ɖeín-sí-nyɔ̀ ɓěɛ̀ dyí-poìn-poìn ɓěɔ̀ mú kɛ́?

18 Ɓɛ́ à ké Jɛ̀hóvà hwòɖǒ dyi dè ní, à ɓéɖé ɓɛ́ à ké ɓiè-kpòò seà jǎà kɛ kè kpeɖe ɓě ɔ kè fɔ̀-wè ɓě ɓá ɔ dyíɛɛ kɔ̃ín pòìn. Kɛɛ à ɓéɖé ɓɛ́ à ké Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɓiè jǎà-kà. Xwɛ̌ kɛ́? Kà ɓě ɓɛ́ à ɓɛ́ìn nyuɛ kɛɛ dyúáɖò mɔ̀ Kɛ́ɖɛ́ì ɖeín-sí-nyɔ̀ ɓěɛ̀ dyí-poìn-poìn ɓěɔ̀ mú mu-mu ti séín. (Zà Híìbúɖúù 10:24, 25 wuɖuún.) Dyí-poìn-poìn ɓěɔ̀ mɔ̀ ɖɛ kpa ɖɛ ɖò cá ɖé jǎà ɓiè-ɓiè mú. (Wɛ́ɖɛ́ 22:22; 122:1) À dyi dyí poìn ní, à ɓɛ́ìn à mǔè ɖò kpéí poɛ.—Wóɖómà 1:12.

19. Ðɛ́ kɔ̃̀ jè ɔ kpaà ɖɛ ɓɛ́ m̀ kéà jǎà-ɖɛ̀ ɓě ɓɛ́ m̀ ɖǎà cɛ̃́ ɖé Báɓòɔ̀ múɛɛ nyɔ tɔ̀ɔ̀ ɓě gbo cɛ̃ kɛ́?

19 Kà à ɓɛ́ìn jǎà ɓiè-ɓiè gãa ɖeɛɛ mɔ̀ ɓɛ́ à ké nyɔ tɔ̀ɔ̀ ɓě gbo wùɖù ɓá ɖɛ ɓě à ɖǎà cɛ̃́ ɖé Báɓòɔ̀ múɛɛ jè dyí. Nyɔ ɓáún-ɓáún kpá wìǐn ɓá hwòɖǒ-kɔ̃in-nyìnììn-ɖɛ̀ ɓě nìà ɓóɖó-kpàà kɔ̃ kpáuń wɛ̃ɛ jè dyí. (Ìzíkìò 9:4) M̀ ɓɛ́ìn nyɔ ɖíɛ́ ɓě ɓɛ́ wa ɓéɖé hwòɖǒ nì kà wɛɛ dyí dyuòɛ̀ dyɛ̀. Cɛ̃ ɖɛ ɓě m̀ dè hwòɖǒ kɔ̃ ɖé dyúa kɛɛ jè wa gbo. Kà nì muà Kɛ́ɖɛ́ì ɖeín-sí-nyɔ̀ ɓěɛ̀ dyí-poìn-poìn ɓěɔ̀ mú muùn, ké nì muà nyɔ tɔ̀ɔ̀ ɓě jǎà nìà ɖé Báɓòɔ̀ múɛɛ jè wa gbo cɛ̃ìn nyɛɛ, nì muɛ dyéìn kà ɓɛ́ ɓiè-kpòò seà jǎà kɛɛ mú-nì-tò kè ɔ kpeɖe ɓěɔ̀ ɖò nyu-tò se m̀ nyuɛ́ mu ɖe fɔɔ kɛ. M̀ ɓɛ́ìn hwòɖǒ kɔ̃ dèɛ̀ kà ɓɛ́ nì mu múàǔn kpáùn wɛ̃, kè kà ɓɛ́ Jɛ̀hóvà mu nì dúún-ku-kuɔ̀ mana kɔ̃ poùn kà nì muà gãùn ɓɛ́ m̀ kéà ɔ ɓiè dyí-sɛ́ɖɛ́ìn-kà kɛ.—Máɖékà 3:10.