Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Ðɛ́ Báɓòɔ̀ Ɓɛ́ìn À Tɛ̀mɛ̀ìn Nyɛ́?

 WUÐU-KPÀ 18

Ḿ Mɛ Zà Ní Fɛ̀ɛ̀ɔ̀ Xwáɖáún Ðé Gèɖèpɔ́ɔ̀ Gbo, Ɓɛ́ Ḿ Ké Níɔ Kpáà?

Ḿ Mɛ Zà Ní Fɛ̀ɛ̀ɔ̀ Xwáɖáún Ðé Gèɖèpɔ́ɔ̀ Gbo, Ɓɛ́ Ḿ Ké Níɔ Kpáà?

1. M̀ ɖǎ céè-ɖɛ̀ nìà kɛ cɛ̃́ɛ hwɔ ní, ɖɛ́ m̀ ɓɛ́ìn hwìɖǐi poɛ̀n nyɛ́?

M̀ ÐǍ jǎà nìà ɖé Báɓòɔ̀ múɛɛ ɓáún-ɓáún cɛ̃́ dyììn ɖé céè-ɖɛ̀ nìà kɛ cɛ̃́-cɛ̃́ mú. Wa ɖíɛ́ ɓě mɔ̀, Gèɖèpɔ́ɔ̀ nyɛ́nɛ́ín-ɖáìn-ɖɛ̀ ɓáà sè-ná-sèɛ̀ fɛ̀ɛ̀ jè dyíɛ, kè kà nyɔ ɓě ɖǎà mɛ́ɛ nyu nìɛ̀ kɛ, ɔ kè hwòɖǒ-kɔ̃-dè-ɖɛ̀ ɓáà gĩɔ wóɖó jè dyíɛ. (Ìkíɖísìásì 9:5; Ðúù 23:43; Jɔ̃́ɔ́ 5:28, 29; Wɛ̀ɖɛ̀ɓèɖésĩ̀ɔ̀ 21:3, 4) M̀ ɖǎ Jɛ̀hóvà Zàse ɓěɛ̀ dyí-poìn-poìn ɓěɔ̀ mú mu-mu gbɔ dè dyɛ̀, ké m̀ poɛ jǎà kà ɓɛ́ wa ɓiè Gèɖèpɔ́ɔ̀ jǎà-kà kɛ. (Jɔ̃́ɔ́ 13:35) M̀ ɖǎ Jɛ̀hóvà ɓǎto xwɛ̃́ìn bũ̌in jǔ-jǔ gbɔ dè dyɛ̀, ké m̀ ɖǎa gbɔ po dyɛ̀ kà ɓɛ́ m̀ mɔ́ ɓɛ́ m̀ ké ɔ bìì kũ̀à nyuɛ. Ɔ jèɛɛ, m̀ ɓɛ́ìn  ɖé nì hwòɖǒɔ̀ bũ̌ cɛ̃ɛ, ɓɛ́ m̀ ké níiń, ‘Ðɛ́ ḿ mɛ nyu kàǔn, ɓɛ́ ḿ ké Gèɖèpɔ́ɔ̀ bìì kũ̀à nyu kɛ́?’

2. Ðɛ́ kɔ̃̀ jè Ítìópìà-gàà ɖò mɔ́ ɓɛ́ ɔ ké ma níɔ kpá kɛ́?

2 Ðɛa ɖé Ítìópìà-gàà ɖò ɓɛ́ ɔ cĩ́ ma Jízɛ̀ tiín nyɛɛ poìn ma hwìɖǐi. Ti Jízɛ̀ ɖǎ ma gĩɔ wóɖó, ké ti ɖǎ ma ziɛɛ, Jízɛ̀ɛ̀ ɖeín-nà-nyɔ̀ mɔ̀ ma kà Féɖò kɛɛ wáɖá ma Gèɖèpɔ́ɔ̀-wùɖù ɖé Ítìópìà-gààɔ̀ gbo. Féɖò tɛ̀mɛ̀ìn ma gàaɔ̀ dyí kà ɓɛ́ Jízɛ̀ mɔ̀ ma Mɛ̀sádyàɔ̀ kɛ. Ðɛ Ítìópìà-gààɔ̀ cɛ̃́ ma kà kɛɛ nyuɛ ma, ké wàɖà cá kɛɛ, ɔ cɛ̃ɛ ma, ké ɔ ɖá, “Gmɔ̀ nɔ̄, gbɛ̀ kà ní ɖò nìɛ. Ðɛ́ mu nyuùn ɓɛ́ ḿ ké se níɔ kpáá?”—Àpɔ́sò 8:26-36.

3. (1) Ðɛ́ Jízɛ̀ cɛ̃ ma ɔ ɖeín-sí-nyɔ̀ ɓěɔ̀ gbo kɛ́? (2) Xwɛ̌ nyɔ ɖò mɛ nyu níɔ kpáa kɛ́?

3 Báɓòɔ̀ tɛ̀mɛ̀ìn wáɖáá kà ɓɛ́ m̀ dyi Jɛ̀hóvà bìì kũ̀à nyuɛ mɔ́ ní, m̀ mɛ kpá níɔ kɛ. Jízɛ̀ cɛ̃ɛ ma ɔ ɖeín-sí-nyɔ̀ ɓěɔ̀ gbo, ké ɔ ɖá, “Ɓě mɛ mu ɖé ɓóɖó-dù séín ɓěɔ̀ gbo, ɓɛ́ ɓě kéɛ nyu, ɓɛ́ wa ké ní ɖeín-nà-nyɔ̀ ɓě jǔ. Ɓě mɛ po wa níɔ.” (Máfíò 28:19) Jízɛ̀ mɔ̀ùn kpá ma níɔ, ké ɔ mɔ̀ dyí-tɛ̀mɛ̀ìn-ɖɛ̀. Ɔ kpá ma níɔ gbo gàná cá. Ɔ se ma ɔ ní dúi mɛ́nɛ́ìn-mɛ́nɛ́ìn pū. (Máfíò 3:16) Zɛ̃̌ɛ̀ kɛɛ, Kɛ́ɖɛ́ì ɖeín-sí-nyɔ̀ ɖò dyi níɔ kpá ní, ɔ mɛ kpá ɖé níɔ gbo gàná cá.

4. Ðɛ́ nì níɔ-kpá-kpáɔ̀ tɛ̀mɛ̀ìn nyɔ tɔ̀ɔ̀ ɓě dyíɛ́?

4 M̀ dyi níɔ kpá ní, ɔ tɛ̀mɛ̀ìn nyɔ tɔ̀ɔ̀ ɓě dyí kà ɓɛ́ m̀ mɔ́ ɓɛ́ m̀ ké Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɓǎto jǔ kɛ, kè kà ɓɛ́ m̀ mɔ́ ɓɛ́ m̀ ké ɔ bìì kũ̀à nyuɛ. (Wɛ́ɖɛ́ 40:7, 8) Ɔ jèɛɛ, m̀ ɓɛ́ìn ɖé nì hwòɖǒɔ̀ bũ̌ cɛ̃ɛ, ɓɛ́ m̀ ké níiń, ‘Ðɛ́ ḿ ɓéɖé ɓɛ́ ḿ ké nyu, ɓɛ́ ḿ ké níɔ kpá kɛ́?’

ÐƐ-DYUÒ-DYUÒ KÈ HWÌÐǏǏ-TAƁA-TAƁA

5. (1) Ðɛ́ m̀ mɛ nyu kĩ́ín, hwɛ̀ ɓɛ́ m̀ ké níɔ kpáa ɓɛ́ìn nyɛ́? (2) Ðɛ́ kɔ̃̀ jè Kɛ́ɖɛ́ì ɖeín-sí-nyɔ̀ ɓěɛ̀ dyí-poìn-poìn ɓěɔ̀ kpaà ɖɛ kɛ́?

5 Hwɛ̀ ɓɛ́ m̀ ké níɔ kpáa, m̀ ɓéɖé ɓɛ́ m̀ ké Jɛ̀hóvà kè Jízɛ̀ dyí dyuò. M̀ ɖǎ ɖɛ nìà kɛ  nyu-nyu gbɔ dè dyììn ɖé Báɓòɔ̀ cɛ̃́-cɛ̃́ mú. (Zà Jɔ̃́ɔ́ 17:3 wuɖuún.) Kɛɛ ɖɛ nìà kɛ seɛ séín. Báɓòɔ̀ cɛ̃ɛ kà ɓɛ́ m̀ ɓéɖé ɓɛ́ m̀ ké “hwòɖǒ-fɔ̀nɔ̀-fɔ̀nɔ̀” ɓá ɖɛ Jɛ̀hóvà mɔ́ɛ jè dyíɛɛ ɓéɖé, “ɓɛ́ ɔ ké [m̀] múin dyíìn dyììn” nyɛ. (Kɔ̀ɖɔ́sĩ̀à 1:9) Jɛ̀hóvà Zàse ɓěɛ̀ dyí-poìn-poìn ɓěɔ̀ mu m̀ gbo kpáùn, ɓɛ́ m̀ ké Jɛ̀hóvà bũ̌in xwɛ̃́ìn mìɔ. Xwíníín kpa ɖɛ ɓě kɔ̃̀ jè m̀ mɛ muà ɖé dyí-poìn-poìn ɓě nìà wɛ mú kpɛ́-kpɛ́ kɛɛ ɖò nìàǒ wɛ̀.—Híìbúɖúù 10:24, 25.

Hwɛ̀ ɓɛ́ m̀ ké níɔ kpáa, m̀ ɓéɖé ɓɛ́ m̀ ké Báɓòɔ̀ cɛ̃́

6. Ðɛ́ jĩ̀ xwɛ̌ m̀ ɓéɖé ɓɛ́ m̀ ké dyí dyuò ɓá Báɓòɔ̀ jè dyí, hwɛ̀ ɓɛ́ m̀ ké níɔ kpá kɛ́?

6 Jǎà kɛɛ, Jɛ̀hóvà seɛ hwìɖǐi dè kà ɓɛ́ m̀ ɓéɖé ɓɛ́ m̀ ké ɖɛ séín nìà ɖé Báɓòɔ̀ múɛɛ dyí dyuò, hwɛ̀ ɓɛ́ m̀ ké níɔ kpá kɛ. Ɔ seɛ ma hwìɖǐi dè, ɓɛ́ Ítìópìà-gààɔ̀ ké ma ɖɛ séín nìà ɖé Báɓòɔ̀ múɛɛ dyí dyuò, hwɛ̀ ɓɛ́ ɔ ké ma níɔ kpá. (Àpɔ́sò 8:30, 31) À mu Gèɖèpɔ́ɔ̀ jè cɛ̃́iń nììn kánáá pū. (Ìkíɖísìásì 3:11) Kɛɛ hwɛ̀ ɓɛ́ m̀ ké níɔ kpáa, m̀ ɓéɖé ɓɛ́ m̀ ké cɛ̃́ɛ́-ɖɛ̀ kĩ́ín ɓě nìà ɖé Báɓòɔ̀ múɛɛ cɛ̃́, kè ɓɛ́ m̀ ké wa jè dyi kpɔ̃.—Híìbúɖúù 5:12.

7. Xwɛ̌ nì Báɓò-cɛ̃́-cɛ̃́ɔ̀ ɖǎ m̀ gbo kpá kɛ́?

7 Báɓòɔ̀ ɖá, “Nyɔ ɖò se hwìɖǐǐ-taɓa-taɓa ɓéɖéín, Gèɖèpɔ́ɔ̀ hwòɖǒ se ɔ múin dèɛ̀n ɓɛ́ìn.” (Híìbúɖúù 11:6) Ɔ jèɛɛ, m̀ ɓéɖé ɓɛ́ m̀ ké hwìɖǐǐ-taɓa-taɓa ɓéɖé, hwɛ̀ ɓɛ́ m̀ ké níɔ kpá. Báɓòɔ̀ cɛ̃ɛ à gbo kà ɓɛ́ nyɔ ɖíɛ́ ɓě nì ma ɖé Kɔ́ɖèìn-hwɔ̀ɖɔ̀ nìó zɔ̃̌ɔ̀ kɛ múɛɛ wɔ̃́ ma ɖɛ Jízɛ̀ɛ̀ ɖeín-sí-nyɔ̀ ɓě tɛ̀mɛ̀ìn ma kɛ, “ké wa taɓa ma Gèɖèpɔ́ɔ̀ hwìɖǐǐ, ké wa po ma wa níɔ.” (Àpɔ́sò 18:8) Kà dyúáɖòɔ̀ kǎà nì Báɓòɔ̀ cɛ̃́-cɛ̃́ ɖǎ m̀ gbo kpá, ké m̀ ɖǎ Gèɖèpɔ́ɔ̀ nyɛ́nɛ́ín-ɖáìn-ɖɛ̀ ɓěɔ̀ kè kpé ɓɛ́ Jízɛ̀ɛ̀ sáa-zà-zàɔ̀ ɓéɖé ɓɛ́ ɔ ɓɛ́ìn à nàmàǔn kè gĩɔ xwaún buɛ̀ kɛɛ jè hwìɖǐǐ taɓa.Jasúé 23:14; Àpɔ́sò 4:12; 2 Tímétè 3:16, 17.

CƐ̃ JǍÀ-ÐƐ̀ ƁĚ NÌÀ ÐÉ BÁƁÒƆ̀ MÚƐƐ JÈ NYƆ TƆ̀Ɔ̀ ƁĚ GBO

8. Ðɛ́ muɛ nyuùn ɓɛ́ m̀ ké ɖɛ ɓě m̀ ɖǎà cɛ̃́ɛ jè nyɔ tɔ̀ɔ̀ ɓě gbo cɛ̃ kɛ́?

8 Kà nì muà ɖɛ pàɖǎ cɛ̃́ìn sɔ̀ìn ɖé Báɓòɔ̀ mú, ké nì muà  dyéìn kà wa nyu m̀ gbo kpáa ɖé nì cĩ́-cĩ́ɔ̀ múɛɛ ní, nì hwìɖǐǐ-taɓa-taɓaɔ̀ mu dyi kuùn mìɔ. Nì muɛ mɔ́ùn ɓɛ́ m̀ ké ɖɛ ɓě m̀ nìà cɛ̃́iń nyɛɛ jè nyɔ tɔ̀ɔ̀ ɓě gbo cɛ̃. (Jɛ̀ɖèmádyà 20:9; 2 Kɔ̀ɖéíntĩ̀ɔ̀ 4:13) Kɛɛ nyɛ́ m̀ mɛ cɛ̃ɛ gbo kɛ́?

Hwìɖǐǐ-taɓa-taɓa mɛ nyuɛ, ɓɛ́ m̀ ké ɖɛ ɓě m̀ po jǎà kɛɛ nyɔ tɔ̀ɔ̀ ɓě gbo cɛ̃

9, 10. (1) Nyɛ́ ɓě kɔ̃̀ gbo m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ ɓě m̀ ɖǎà cɛ̃́ɛ cɛ̃-cɛ̃ gbɔ dèɛ̀ kɛ́? (2) Ɔ jǔ ké m̀ dyi mɔ́ ɓɛ́ m̀ kè dyí-poìn-kpòòɔ̀ ké Gèɖèpɔ́ɔ̀-wùɖù wáɖá ní, nìí, ɖɛ́ m̀ mɛ nyu kɛ́?

9 M̀ ɓɛ́ìn mɔ́ɔ ɓɛ́ m̀ ké ɖɛ ɓě m̀ nìà cɛ̃́iń nyɛɛ jè nì xwéɖé-dùɔ̀ kè nì ɓǎto ɓě kè nì mǔè ɓě mɔɔ nì mǔè kũ̀à-nyu-nyɔ̀ ɓě gbo cɛ̃. Ðɛ nìà kɛ nɔ̀mɔ̀ dyíin, kɛɛ m̀ mɛ nyuɛ ti séín ɖé kpeɖeín-nɔ̀mɔ̀-nɔ̀mɔ̀ kè ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn-ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn mú. Ti ɖǎ ziín, nì mu kpé ɓɛ́ìn, ɓɛ́ m̀ kè dyí-poìn-kpòòɔ̀ ké Gèɖèpɔ́ɔ̀-wùɖù wáɖá. M̀ dyi ti dyé ɓɛ́ m̀ kéɛ náa nyu ní, m̀ ɓɛ́ìn Jɛ̀hóvà Zàse ɓɛ́ ɔ nìà m̀ Báɓòɔ̀ tɛ̀mɛ̀ìn nyɛɛ gbo cɛ̃ɛ. Cɛ̃ɛ ɔ gbo kà ɓɛ́ m̀ mɔ́ ɓɛ́ m̀ kè dyí-poìn-kpòòɔ̀ ké Gèɖèpɔ́ɔ̀-wùɖù-wáɖá-kũ̀àɔ̀ nyuɛ. Ɔ jǔ ké nyɔ nìà wɛɛ dyiɛ hwìɖǐi poìn kà ɓɛ́ m̀ ɖǎ ti dyé, ké ɔ jǔ ké nì cĩ́-cĩ́ɔ̀ kè Báɓòɔ̀ gma ɓěɔ̀ dyi gbo múin ní, nìí, ɓě sɔ̃́ɔ kè ɛ́ɖɔ̀ sɔ̃́ nì ɖé dyí-poìn-kpòòɔ̀ múɛɛ mu dyí poìn.

10 Ðɛ́ mu ɖé dyí-poìn-poìn nìà wɛ mú kpáùn wɛ̃́? Ɛ́ɖɔ̀ ɓěɔ̀ mu m̀ gbo wùɖùùn, ɓɛ́ wa kéɛ dyé kɛbì m̀ wɔ̃́ Báɓòɔ̀ tɛ̀mɛ̀ìn-ɖɛ̀ kĩ́ín ɓěɔ̀ múin, ké m̀ po wa jǎà, kè kɛbì m̀ kpɔ̃ ɖɛ ɓě Báɓòɔ̀ cɛ̃ kɛɛ dyi ɖé nì cĩ́-cĩ́ɔ̀ mú wé séín, ké m̀ mɔ́ ɓɛ́ m̀ ké Jɛ̀hóvà Zàse ɓěɔ̀ ɖò jǔ jǎà ní. Ɔ mɛ nì m̀ hwìɖǐi kà ɓɛ́ ɛ́ɖɔ̀ ɓěɔ̀ kɔ̃̀ ɖé nyɔ séín ɓě nìà ɖé dyí-poìn-kpòòɔ̀ mú ɓɛ́ m̀ mɔ̀à wa ɖò kɛɛ jè gboɛ. Ɔ jèɛɛ, m̀ mɛ ɓɔ́ fã̀à peɖeɛ, ɓɛ́ m̀ ké wa gbo wùɖù. (Àpɔ́sò 20:28; 1 Píɖɛ̀ 5:2, 3) Dyí-poìn-poìn nìà kɛ ɖǎ mánáín hwɛ̀ ní, ɛ́ɖɔ̀ ɓěɔ̀ muɛ m̀ gbo cɛ̃ìn kɛbì m̀ kè dyí-poìn-kpòòɔ̀ ɓɛ́àìn Gèɖèpɔ́ɔ̀-wùɖù wáɖáa ní.

11. Ðɛ́ kɔ̃̀ jè ɔ kpaà ɖɛ mìɔ ɓɛ́ m̀ kéà nì kpeɖe ɓěɔ̀ gbo zĩàìn, hwɛ̀ ɓɛ́ m̀ kè dyí-poìn-kpòòɔ̀ kéà Gèɖèpɔ́ɔ̀-wùɖù wáɖá kɛ́?

11 Ɛ́ɖɔ̀ ɓěɔ̀ ɓɛ́ìn m̀ gbo kɔ̃in zaìn kà ɓɛ́ m̀ ɓéɖé ɓɛ́ m̀ ké nì kpeɖe ɖíɛ́ ɓě gbo zĩàìn, hwɛ̀ ɓɛ́ m̀ kè dyí-poìn-kpòòɔ̀  ké Gèɖèpɔ́ɔ̀-wùɖù wáɖáa ɓɛ́ìn nyɛ. Ðɛ́ kɔ̃̀ jè ɔ kpaà ɖɛ mìɔ ɓɛ́ m̀ kéà nì kpeɖe ɓěa gbo zĩàìn nyɛ́? Sepóɛɖé à dyi nyɔ tɔ̀ɔ̀ ɓě gbo wùɖù ɓá Gèɖèpɔ́ɔ̀ jè dyí ní, à nì Jɛ̀hóvà bìì wùɖùɛ̌n. Ɔ jèɛɛ, à cĩ́-cĩ́ɔ̀ ɓéɖé ɓɛ́ ɔ ké ɔ dya dè.—1 Kɔ̀ɖéíntĩ̀ɔ̀ 6:9, 10; Gàɖézìà 5:19-21.

TÁÀ NÌ KPEÐE GBÀ ƁĚƆ̀ DYI, ƁƐ́ M̀ KÉ WA KƆ̃ÍN PÒÌN

12. Ðɛ́ kɔ̃̀ jè nyɔ séín ɓéɖé ɓɛ́ wa kéà waà kpeɖe gbà ɓěɔ̀ dyi táà kɛ́?

12 M̀ ɓéɖé ɓɛ́ m̀ ké ɖɛ ɖò nyu ɖe, hwɛ̀ ɓɛ́ m̀ ké níɔ kpá. Àpɔ́sò Píɖɛ̀ cɛ̃ɛ ma, ké ɔ ɖá, “Ɓě táà ɓěɛ̀ kpeɖe gbà ɓěɔ̀ dyi, ɓɛ́ ɓě ké wa kɔ̃ín pòìn, ɓɛ́ ɓěɛ̀ nàmàǔn ɓěɔ̀ ké dyi gbaà.” (Àpɔ́sò 3:19) Ðɛ́ mɔ̀à kpeɖe gbà ɓě dyi-táà-táàɔ̀ xwíníín nyɛ́? Ɔ xwíníín mɔ̀, ɓɛ́ à ké wìǐn kpá ɓó se-dyí-sɛ́ɖɛ́ìn-ɖɛ̀ séín ɖò ɓɛ́ à ɖǎà nyuɛɛ jè. Ɔ hwɔìn kà ɔ jǔ ké m̀ dyi ma gbàɖàùn poɛń nìǐn, nìí, m̀ ɓéɖé ɓɛ́ m̀ kéɛ dyi táà. Ké ɔ jǔ ké ɖé nì fɛ̀ɛ̀-wè séín múɛɛ, m̀ dyi ma vɔ̃, ɓɛ́ m̀ ké ɖɛ mɔ̀ ɖɛ sɛ́ɖɛ́ìn dyíɛɛ nyu ní, nìí, m̀ ɓéɖé ɓɛ́ m̀ ké wìǐn kpá ɖekè, sepóɛɖé à séín nyu nàmàǔn, ké à ɓéɖé ɓɛ́ à kéɛ Gèɖèpɔ́ɔ̀ zɔ̀ìn, ɓɛ́ ɔ ké à kɔ̃in zĩ̀ìn.—Wóɖómà 3:23; 5:1.

13. Ðɛ́ mɔ̀à à kpeɖe gbà ɓěɔ̀ ‘kɔ̃ín-pòìn-pòìnɔ̀’ xwíníín nyɛ́?

13 Wìǐn-kpá-kpá ɓó ɖɛ ɓě m̀ ɖǎ nyuɛɛ jè mɔ̀ ɔ séín pūù? Gbào. Píɖɛ̀ cɛ̃ɛ ma kà ɓɛ́ m̀ ɓéɖé ɓɛ́ m̀ ké “wa kɔ̃ín pòìn” ɖekèɛ. Ðɛ nìà kɛ xwíníín mɔ̀, m̀ ɓéɖé ɓɛ́ m̀ ké kpeɖe gbà ɓě m̀ ɓéɖé ma kĩ́ín nyɛɛ kɔ̃ín pòìn, ɓɛ́ m̀ ké ɖɛ mɔ̀ ɖɛ sɛ́ɖɛ́ìn dyíɛɛ nyu-nyu gbɔ dè. Ðé ɖɛ nìà kɛ ɖɛi-poìn-poìn múɛɛ, nàìn hwìɖǐi kà ɓɛ́ m̀ nìɔ́ má dà ɖò muɛń, ké ɔ mɔ̀ nì ti kĩ́ín ɓɛ́ m̀ ké ɖé muɛ. Nìǒ kpã́ún wɛ̃ɛ, m̀ dyéɛ kà ɓɛ́ m̀ nì hwìè kà kò ɖò kpauń wɛ̃. Ðɛ́ nì mu nyuùn wɛ̃́? Ɔ nì wáɖáá kà ɓɛ́ nì mu ɓo dɔ̀ùn, ɓɛ́ m̀ ké nàà ɓɔ́, ɓɛ́ m̀ ké xwa cáɖá, ɓɛ́ m̀ ké hwìè sɛ́ɖɛ́ìn dyíɔ̀ xwíníín síɛ. Kà dyúáɖòɔ̀ kǎà m̀ dyi Báɓòɔ̀ cɛ̃́ ní, m̀ ɓɛ́ìn dyéɛ kà ɓɛ́ kpeɖe ɖíɛ́ ɓě mɔɔ ɖɛ ɖíɛ́ ɓě nì ɖé nì cĩ́-cĩ́ɔ̀ mú ɓɛ́ m̀ kɔ̃̀ ɓɛ́ m̀ ké gbo zĩàìn nyɛ. Nì hwòɖǒ mɛ wɔ̃́, ɓɛ́ m̀ ké “wa kɔ̃ín pòìn.” Ɔ xwíníín mɔ̀, ɓɛ́ m̀ ké kpeɖe ɓě m̀ kɔ̃̀ m̀ ké gbo zĩàìn nyɛɛ gbo zĩàìn, ɓɛ́ m̀ ké ɖɛ mɔ̀ ɖɛ sɛ́ɖɛ́ìn dyíɛɛ nyu-nyu gbɔ dè.

 ZÀ M̀ MÌƆÙN XWÁÐÁÚN

M̀ ɖǎ Jɛ̀hóvà wuɖu dyéɖéín ɖi kà ɓɛ́ nì mu ɔ bìì kũ̀à nyuùn wɛ̃ɛ̀?

14. Xwɛ̌ nyɔ nyu nyɔ mìɔùn xwáɖáún zàà ɖé Gèɖèpɔ́ɔ̀ gbo kɛ́?

14 Ðɛ kpa ɖɛ ɖò ɓɛ́ m̀ ɓéɖé ɓɛ́ m̀ ké nyu ɖe, hwɛ̀ ɓɛ́ m̀ ké níɔ kpá kɛɛ, ɔ mɔ̀, ɓɛ́ m̀ ké m̀ mìɔùn xwáɖáún zà ɖé Jɛ̀hóvà gbo. M̀ dyi m̀ mìɔùn xwáɖáún zà ɖé Jɛ̀hóvà gbo ní, m̀ ɓaà, ké ɖé nì ɓaà-wùɖùɔ̀ múɛɛ, m̀ ɖi wuɖu kà ɓɛ́ nì mu ɔ ɖòùn ɓièìn, ké ɔ mɔ́ɔ́-ɖɛ̀ mu ɖɛ kpáùn mìɔ ɖé nì fɛ̀ɛ̀ɔ̀ múɛ.—Dìtɔ̀wáɖánámɛ̀ 6:15.

15, 16. Ðɛ́ muɛ nyuùn ɓɛ́ nyɔ ɖò ké ɔ mìɔùn xwáɖáún zà ɖé Gèɖèpɔ́ɔ̀ gbo kɛ́?

15 M̀ dyi wuɖu ɖi ɓɛ́ m̀ ké Jɛ̀hóvà ɖòùn ɓiè ní, ɔ nì pū kà m̀ nì wuɖu ɖiɛń, ɓɛ́ m̀ kè nyɔ m̀ ɖɛ̀ɓɛ̀ múɛɛ ké da cĩ́ ɖé nì fɛ̀ɛ̀-wè séín múɛ. Nàìn hwìɖǐi kà gàa ɖò kè màa ɖò nì ɓaɖaǐn nyɛ. Kà gàaɔ̀ muà màaɔ̀ kpeɖe dyí dyuòùn nɔ̀mɔ̀ dyíin nyɛɛ, ɔ mu ɔ mú ɖɛ̀ɓɛ̀ìn, ké ɔ muɛ mɔ́ùn, ɓɛ́ ɔ ké màaɔ̀ dyi kpɔ̃. Ðɛ nìà kɛ mɔ̀ gbɔ-po-ɖɛ̀ ku wɔ̃ ɖò dyɛo, kɛɛ gàaɔ̀ hwòɖǒ mu wɔ̃́ùn, ɓɛ́ ɔ ké kũ̀à nìà kɛ dyí ɖú, sepóɛɖé ɔ ɖɛ̀ɓɛ̀ màaɔ̀ mú jè.

16 Kà nì muà Jɛ̀hóvà jè cɛ̃́ìn nyɛɛ, nì mu ɔ mú ɖɛ̀ɓɛ̀ìn, ké nì muɛ mɔ́ùn ɓɛ́ m̀ ké ɖɛ séín m̀ ɓɛ́ìn nyuɛ kɛɛ nyu, ɓɛ́ m̀ ké ɔ bìì kũ̀à nyu. Ðɛ nìà kɛ muɛ nyuùn ɓɛ́ m̀ ké wuɖu ɖi ɖé nì ɓaà-wùɖùɔ̀ mú, ɓɛ́ m̀ ké ɔ bìì kũ̀à nyu. Báɓòɔ̀ cɛ̃ɛ kà ɓɛ́ nyɔ séín ɖò ɓɛ́ ɔ mɔ́ ɓɛ́ ɔ ké Jízɛ̀ kíɖíí síɛɛ mɛ “táà ɔ hwòɖǒɛ̀-mɔ́ɔ́-ɖɛ̀ dyi” kɛ. (Máà 8:34) Ðɛ́ mɔ̀ ɖɛ nìà kɛ xwíníín nyɛ́? Ɔ xwíníín mɔ̀, m̀ mɛ po Jɛ̀hóvàà wuɖuɔ̀ nyu-nyu kĩ́ín ɖé nì fɛ̀ɛ̀ɔ̀ mú. Ðɛ Jɛ̀hóvà mɔ́ɛɛ kpa ɖɛ mìɔ ké ɔ zi m̀ mìɔùn nììn hwòɖǒɛ̀-mɔ́ɔ́-ɖɛ̀ ɓě kè dyí-sɔ́-ɖɛ̀ ɓě dyí.—1 Píɖɛ̀ 4:2 wuɖuún.

ƁƆ́ FÃ̀À PEÐEƐ ƁÓ ÐƐ XWA BĨ JÈ

17. Ðɛ́ kɔ̃̀ jè nyɔ ɖíɛ́ ɓě ní zàà wa mìɔùn xwáɖáún ɖé Jɛ̀hóvà gbo kɛ́?

17 Nyɔ ɖíɛ́ ɓě ní zà wa mìɔùn xwáɖáún ɖé Jɛ̀hóvà gbo, sepóɛɖé wa peɖe fã̀à kà ɓɛ́ wa se wa wuɖuɔ̀ dyi kpɔ̃ɔ ɓɛ́ìn, ɓɛ́ wa ké ɔ bìì kũ̀à nyuɛ. Wa se mɔ́ ɓɛ́ wa ké  Jɛ̀hóvà hwòɖǒɔ̀ ɖé ɖei po, mɔɔ wa ɓɛ́ìn hwìɖǐi poɛ̀n kà ɓɛ́ ɔ jǔ ké wa se wa mìɔùn xwáɖáún zà ɖé ɔ gbo ní, nìí, Jɛ̀hóvà se wa dyi kpɔ̃ɔ́ mu ɓó ɖɛ wa nyuɛɛ jèɛ.

18. Ðɛ́ mu m̀ gbo kpáùn ɓɛ́ m̀ ké fã̀à-peɖe-peɖe séín ɖò ɓá Jɛ̀hóvà hwòɖǒ ɖé ɖei po jè dyíɛɛ wɔ̃ zi kɛ́?

18 Ðɛ̀ɓɛ̀ǐn-ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn ɓɛ́ m̀ ɓéɖéà ɓó Jɛ̀hóvà bììɛɛ mu m̀ gbo kpáùn, ɓɛ́ m̀ ké fã̀à-peɖe-peɖe séín ɖò ɓá ɔ hwòɖǒ ɖé ɖei po jè dyíɛɛ wɔ̃ zi. Sepóɛɖé m̀ ɖɛ̀ɓɛ̀ ɔ mú jèɛɛ, nì mu ɖɛ séín m̀ ɓɛ́ìn nyuɛ kɛɛ nyuùn, ɓɛ́ m̀ ké nì wuɖuɔ̀ dyi kpɔ̃. (Ìkíɖísìásì 5:4; Kɔ̀ɖɔ́sĩ̀à 1:10) M̀ seɛ hwìɖǐi poɛ̀n mu kà ɓɛ́ ɔ kàmà mú mìɔ ɓɛ́ m̀ ké Jɛ̀hóvàà mɔ́ɔ́-ɖɛ̀ nyuɛ. Àpɔ́sò Jɔ̃́ɔ́ cɛ̃ɛ ma, ké ɔ ɖá, “Ðɛ mɔ̀ ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn-ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn ɓɛ́ nyɔ ɓéɖé ɓó Gèɖèpɔ́ɔ̀ bììɛɛ xwíníín nyɛɛ, ɔ kɛ̀. Ɔ mɔ̀, à nyu ɖɛ ɓě ɓɛ́ ɔ cɛ̃ɛ. Ké ɖɛ ɓě ɓɛ́ ɔ cɛ̃ɛ, wa se à bìì xwa kuɛń zi.”—1 Jɔ̃́ɔ́ 5:3.

19. Ðɛ́ kɔ̃̀ jè m̀ mɛ ɓɔ́à fã̀à peɖeɛ ɓó m̀ mìɔùn xwáɖáún zà jè ɖé Jɛ̀hóvà gbo kɛ́?

19 M̀ se ɓéɖé ɓɛ́ m̀ ké se kɛɛ ɖò ɓéɖé, hwɛ̀ m̀ ké m̀ mìɔùn xwáɖáún zà ɖé Jɛ̀hóvà gbo. Ɔ seɛ hwìɖǐi dè, ɓɛ́ à ké ɖɛ à se nyuɛ ɓɛ́ìn nyɛɛ nyu. (Wɛ́ɖɛ́ 103:14) Ɔ mu m̀ gbo kpáùn, ɓɛ́ m̀ ké ɖɛ sɛ́ɖɛ́ìn dyíɛɛ nyu. (Àzédyà 41:10) Taɓa Jɛ̀hóvà hwìɖǐǐ hwòɖǒɛ̀-ɖé-hwɛ̀-kà, nìí, “ɔ mu m̀ hwìè poùn.”—Nɔ́ɔ́ 3:5, 6.

WƆ̃Ɔ̀ ÐƐ-MÚ-WƆ̃́ÌN-WƆ̃́ÌN ƁÓ PO JÈ

20. M̀ ɖǎ m̀ mìɔùn xwáɖáún zà ɖé Gèɖèpɔ́ɔ̀ gbo ní, nìí, ɖɛ́ kɔ ɓó dyíɛ́?

20 Nì hwòɖǒ ɖá m̀ ɖǎ ti dyé ɓɛ́ m̀ ké m̀ mìɔùn xwáɖáún zà ɖé Jɛ̀hóvà gboò? M̀ ɖǎa náa nyu ní, nìí, m̀ ɖǎ ti dyé ɓɛ́ m̀ ké ɖɛ kɔ ɓó dyíɛɛ nyu. M̀ ɓéɖé ɓɛ́ m̀ ké níɔ kpá.

21, 22. Xwɛ̌ nì wɔ̃ɔ̀ ɓɛ́ìn nì hwìɖǐǐ-taɓa-taɓaɔ̀ jè mú wɔ̃́ìn nyɛ́?

21 Cɛ̃ɛ ɛ́ɖɔ̀ ɓěɔ̀ kũ̀à-naɓaà-nyɔ̀ nìà ɖé nì dyí-poìn-kpòòɔ̀ múɛɛ gbo kà ɓɛ́ m̀ ɖǎ m̀ mìɔùn xwáɖáún zà ɖé Jɛ̀hóvà gbo, ké m̀ mɔ́ ɓɛ́ m̀ ké níɔ kpá kɛ. Nìí, ɔ mu  ɛ́ɖɔ̀ ɓěɔ̀ ɖíɛ́ ɓě dyi dièìn, ɓɛ́ m̀ kè wa ké Báɓò tɛ̀mɛ̀ìn-ɖɛ̀ kĩ́ín ɓěɔ̀ kɔ̃in kpa. Ɔ jǔ ké wa dyiɛ gbo wɔ̃́ìn kà ɓɛ́ m̀ ɖǎ ti dyé kɛɛ ní, nìí, wa muɛ m̀ gbo cɛ̃́ìn kà ɓɛ́ m̀ ɓɛ́ìn níɔ kpáa ɓó Jɛ̀hóvà Zàse ɓěɛ̀ wé dyúáɖò dyí-poìn-poìn vɛ̀nɛ̀ mɔɔ wé tã dyí-poìn-poìn vɛ̀nɛ̀ dyɛ̀ muà dyiìn nyɛɛ tiín nyɛ. Ðé wé dyúáɖò dyí-poìn-poìn vɛ̀nɛ̀ɔ̀ múɛɛ, wa mu Báɓò-wùɖù ɖò ɓɛ́ ɔ zaìn ɖɛ mɔ̀ níɔ-kpá-kpá xwíníín nyɛ kɔ̃in nyɛɛ wáɖáùn. Wuɖu-wáɖá-nyɔ̀ ɓɛ́ ɔ wáɖáà Báɓò-wùɖùɔ̀ kɛɛ mu nyɔ ɓě ɓɛ́ wa ɖǎà ti dyé, ɓɛ́ wa kéà níɔ kpá kɛɛ  dyi-diè-ɖɛ̀ fɛ̃́ìn xwa sɔ̃́ ɓě dyi dièìn. Dyììn ɖé dyi-diè-ɖɛ̀ ɓě nìà wɛ gɔ̃̌-jǔ-jǔ múɛɛ, nì ‘wɔ̃ɔ̀ [mu nì hwìɖǐǐ-taɓa-taɓaɔ̀ jè mú] wɔ̃́ìn.’—Wóɖómà 10:10.

22 Nìí, nì mu níɔ kpáùn. Nì mu níɔ gbo kpáùn gàná cá. Níɔ-kpá-kpáɔ̀ muɛ nyɔ  séín dyí tɛ̀mɛ̀ìn kà ɓɛ́ m̀ ɖǎ m̀ mìɔùn xwáɖáún zà ɖé Jɛ̀hóvà gbo, ké m̀ mɔ̀ǎ Jɛ̀hóvà Zàse ɓěɔ̀ ɖò kɛ.

ÐƐ MƆ̀ NÌ NÍƆ-KPÁ-KPÁƆ̀ XWÍNÍÍN NYƐ

23. Ðɛ́ mɔ̀à níɔ-kpá-kpá “ɖé Ɓǎɔ̀ kè Ðyú-gààɔ̀ ɔ kè Zùù Hwɛ̀ǐn-hwɛ̀ǐnɔ̀ nyɛ́nɛ́ mú” kɛɛ xwíníín nyɛ́?

23 Jízɛ̀ cɛ̃ɛ ma kà ɓɛ́ ɔ ɖeín-nà-nyɔ̀ ɓěɔ̀ mu ma níɔ kpáùn “ɖé Ɓǎɔ̀ kè Ðyú-gààɔ̀ ɔ kè Zùù Hwɛ̀ǐn-hwɛ̀ǐnɔ̀ nyɛ́nɛ́ mú” kɛ. (Zà Máfíò 28:19 wuɖuún.) Ðɛ́ mɔ̀ ɖɛ nìà kɛ xwíníín nyɛ́? Ɔ xwíníín mɔ̀, m̀ kpɔ̃ Jɛ̀hóvàà nyɔ-wuɖuí-kɔ̃̀-kpèɔ̀ kè kũ̀à ɓɛ́ Jízɛ̀ ɓéɖéà ɖé Gèɖèpɔ́ɔ̀ hwòɖǒɛ̀-gbɔ-po-ɖɛ̀ɔ̀ múɛ, ɔ kè kà Gèɖèpɔ́ɔ̀ nyu ɔ Zùù Hwɛ̀ǐn-hwɛ̀ǐnɔ̀ kũ̀à mú nyùɛ̀n ɓɛ́ ɔ ké ɔ mɔ́ɔ́-ɖɛ̀ nyu kɛɛ jè dyi.—Wɛ́ɖɛ́ 83:18; Máfíò 28:18; Gàɖézìà 5:22, 23; 2 Píɖɛ̀ 1:21.

M̀ dyi níɔ kpá ní, m̀ tɛ̀mɛ̀ìn kà ɓɛ́ m̀ mɔ́ ɓɛ́ m̀ ké Gèɖèpɔ́ɔ̀ mɔ́ɔ́-ɖɛ̀ nyuɛ

24, 25. (1) Ðɛ́ mɔ̀ níɔ-kpá-kpá xwíníín nyɛ́? (2) Ðɛ́ à mu jè cɛ̃ìn ɖé wuɖu-kpà hwɛ̀ìn-gbɔɔ̀ múɛ́?

24 Níɔ-kpá-kpá ɓéɖé xwíníín kpá ɖɛ ɖò cá. M̀ dyi níɔ gbo kpá gàná cá ní, ɔ nì pū kà m̀ ɖǎ mɛ́ ɖé nì cĩ́-kà kĩ́ín-kĩ́ínɔ̀ gboɛ, mɔɔ m̀ ɖǎ ɔ dyi táà kɛ. M̀ dyi níɔ gbo sɔ̀ ní, nì mu cĩ́-cĩ́ ɖìè mɔ̀à Gèɖèpɔ́ɔ̀ mɔ́ɔ́-ɖɛ̀ nyu-nyu kɛɛ gbɔ. Ɔ tɛ̀mɛ̀ìn kà ɓɛ́ nì mu Jɛ̀hóvà ɓièìn sɔ̀ìn ɓó tia gbo kéà ɖé dyúa muɛ. Ɔ mɛ nì m̀ hwìɖǐi kà ɓɛ́ m̀ se m̀ mìɔùn xwáɖáún zà ɖé nyɔ ɖò mɔɔ kpoo ɖò mɔɔ kũ̀à ɖò gboɛ. M̀ ɖǎ nì fɛ̀ɛ̀ɔ̀ xwáɖáún zà ɖé Jɛ̀hóvà gbo.

25 M̀ mìɔùn xwáɖáún-zà-zàɔ̀ mu m̀ gbo kpáùn, ɓɛ́ m̀ ké Gèɖèpɔ́ɔ̀ bũ̌in xwɛ̃́ìn. (Wɛ́ɖɛ́ 25:14) Ðɛ nìà kɛ xwíníín se ɖɛ ɓɛ́ nyɔ nìà wɛ mu póùn, sepóɛɖé ɔ ɖǎ níɔ kpá jèɛ. Ðɛ Àpɔ́sò Pɔ́ɔ̀ céè ma kà kɛɛ, kɛà kɛ̀. Ɔ mɔ̀, “Ɓě mɛ fɛ̃̀ìn, ɓɛ́ ɓě ké tɛɖɛ, ɓɛ́ ɓě ké ɓě mìɔùn nììn pó-póɔ̀ kũ̀à mú nyùìn.” (Fèɖópĩ̀ɔ̀ 2:12) Níɔ-kpá-kpá mɔ̀ ɖɛ-gbɔ-dè-dè pū. Kɛɛ xwɛ̌ m̀ ɓɛ́ìn Jɛ̀hóvà kíɖíí sèɛ̀ kɛ́? Céè-ɖɛ̀ nìà kɛ wuɖu-kpà hwɛ̀ìn-gbɔɔ̀ mu dyi-diè-ɖɛ̀ nìà kɛ gɔ̃̌ jǔùn.