Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Ðɛ́ Báɓòɔ̀ Ɓɛ́ìn À Tɛ̀mɛ̀ìn Nyɛ́?

 WUÐU-KPÀ 8

Ðɛ́ Mɔ̀à Gèɖèpɔ́ɔ̀ Kã́á-Ɓòɖòɔ̀ Kɛ́?

1. Ɓaà-wùɖùɔ̀ nyɛ́ à mu jè cɛ̃ìn kàǔn wɛ̃́?

Ðɛ́ Mɔ̀à Gèɖèpɔ́ɔ̀ Kã́á-Ɓòɖòɔ̀ Kɛ́?

NYƆ méɔ̀ùn pàɖǎ dyuò ɓaà-wùɖù ɓɛ́ wa ɖáìn À Ɓǎ Vɛ̀nɛ̀ kɛɛ dyí. Jízɛ̀ nyùìn ma ɓaà-wùɖù nìà kɛ kũ̀à mú, ɓɛ́ ɔ ké ma kà ɔ ɖeín-nà-nyɔ̀ ɓěɔ̀ ké ma ɓaà nyu kɛɛ wa tɛ̀mɛ̀ìn. Ðɛ́ ɔ ɓaà ma jè kɛ́? Ké ɖɛ́ kɔ̃̀ jè ɓaà-wùɖù nìà kɛ kpaà ɖɛ ɓó à bìì zɛ̃̌ɛ̀ kɛ́?

2. Ðɛ kpa ɖɛ tã ɓě nyɛ́ kɔ̃̀ jè Jízɛ̀ ɖá à mɛ ɓaà kɛ́?

2 Jízɛ̀ cɛ̃ɛ ma, ké ɔ ɖá, “Ɓě dyi ɓaà ní, kǎà ɓě mɛ nyu kà ɓaà. Ɓě mɛ ɖá, ‘À ɓǎ, mɔ̀ nìà ɖé dyɔún wɛ̃ɛ, nì nyɛ́nɛ́ɔ̀ [mɛ] hwɛ̀ mú. Nì kã́á-ɓòɖòɔ̀ mɛ dyi. Wa mɛ nyu nì mɔ́ɔ́-ɖɛ̀ nɔ̄ ɓóɖó-kpàà kɔ̃, kà ɔ nyuà nìɛ̀ ɖé dyɔún wɛ̃.’” (Zà Máfíò 6:9-13 wuɖuún.) Xwíníínɔ̀ nyɛ́ kɔ̃̀ jè Jízɛ̀ tɛ̀mɛ̀àìn nyɔ ɓɛ́ à kéà ɖɛ tã ɓě nìà wɛ jè ɓaà kɛ́?—Dyé Mánáín-Hwɛ̀ìn-Wùɖù 19.

3. Ðɛ́ à ɓéɖé ɓɛ́ à ké dyí dyuò ɓá Gèɖèpɔ́ɔ̀ Kã́á-ɓòɖòɔ̀ jè dyíɛ́?

3 À ɖǎa cɛ̃́ kà ɓɛ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ nyɛ́nɛ́ mɔ̀ Jɛ̀hóvà kɛ. Ké à ɖǎ ɖɛ mɔ̀ Gèɖèpɔ́ɔ̀ mɔ́ɔ́-ɖɛ̀ ɓó nyɔǔn kè ɓóɖó-kpàà bììɛɛ jè cɛ̃. Kɛɛ ɖɛ́ mɔ̀ Jízɛ̀ɛ̀ wuɖuɔ̀ xwíníín, ɓɛ́ ɔ dyià níiń, “Nì kã́á-ɓòɖòɔ̀ mɛ dyi” kɛ́? À mu ɖɛ mɔ̀à Gèɖèpɔ́ɔ̀ Kã́á-ɓòɖòɔ̀ kè ɖɛ ɔ mu nyuùn ɔ kè kà Kã́á-ɓòɖòɔ̀ muɛ nyuùn ɓɛ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ nyɛ́nɛ́ɔ̀ ké mú hwɛ̀ kɛɛ jè cɛ̃́ìn.

ÐƐ́ MƆ̀À GÈÐÈPƆ́Ɔ̀ KÃ́Á-ƁÒÐÒƆ̀ KƐ́?

4. Ðɛ́ mɔ̀à Gèɖèpɔ́ɔ̀ Kã́á-ɓòɖòɔ̀ kɛ́, ké nyɛ́ mɔ̀ ɔ Kã́á kɛ́?

4 Jɛ̀hóvà dè gɔ̌mànà ɖò dyi ɖé dyɔún, ké ɔ gã ma Jízɛ̀, ɓɛ́ ɔ ké gɔ̌mànàɔ̀ kã́á jǔ. Báɓòɔ̀ ɖáìn gɔ̌mànà nìà kɛ Gèɖèpɔ́ɔ̀ Kã́á-ɓòɖòɔ̀. Jízɛ̀ mɔ̀ “ɓóɖó-ɓǎ séín ɓěɔ̀ nììn Ɓǎ, ké ɔ mɔ̀ nyɔ-wuɖuí-kɔ̃̀-nyɔ̀ séín ɓěɔ̀ nììn  Wuɖuí-kɔ̃̀-nyɔ̀.” (1 Tímétè 6:15) Jízɛ̀ ɓɛ́ìn ɖɛ nɔ̀mɔ̀ dyíin pàɖǎ nyuɛ ɓɛ́ ɔ ké wuɖuí-kɔ̃̀-nyɔ̀ séín ɖò dyí zi, ké ɔ ɓéɖé kpé mìɔ ké ɔ zi ɓóɖó-wuɖuí-kɔ̃̀-nyɔ̀ poìn dyí séín ɓěɔ̀ dyí.

5. Dɛ̌ Gèɖèpɔ́ɔ̀ Kã́á-ɓòɖòɔ̀ mu nììn nyɛ́? Ké ɖɛ́ ɔ mu nàìn nyɛ́?

5 Ti Jízɛ̀ wóɖó ma gĩɔ ké ɔ ɖǎ ma wé kpáɖá-nyɔ sɔ̃́ zĩ̀ìn nyɛɛ, Jízɛ̀ mu ma ɖé dyɔún ɖe. Ti ɔ ɖǎ ma ti pàɖǎ zĩ̀ìn nyɛɛ, Jɛ̀hóvà nyuɛ ma Kã́á mú ɖé Kã́á-ɓòɖòɔ̀ kɔ̃in. (Àpɔ́sò 2:33) Gèɖèpɔ́ɔ̀ Kã́á-ɓòɖòɔ̀ mu ɓóɖó-kpàà nàìn sɔ̀ìn ɖé dyɔún. (Wɛ̀ɖɛ̀ɓèɖésĩ̀ɔ̀ 11:15) Ðɛa kɔ̃̀ jè Báɓòɔ̀ ɖáìn Gèɖèpɔ́ɔ̀ Kã́á-ɓòɖòɔ̀ “kã́á-ɓòɖò nìà ɖé dyɔún” wɛ̃.—2 Tímétè 4:18.

6, 7. Ðɛ́ nyu ké Jízɛ̀ kpaà ɖɛ ké ɔ zià ɓóɖó-wuɖuí-kɔ̃̀-nyɔ̀ séín ɖò dyíɛ́?

6 Báɓòɔ̀ cɛ̃ɛ kà ɓɛ́ Jízɛ̀ kpa ɖɛ ké ɔ zi nyɔǔn-kã̀ǎ séín ɖò dyíɛ, sepóɛɖé “Ɔ ɖòùn mu cĩ́ìn kánáá pū.” (1 Tímétè 6:16) Ɓóɖó-wuɖuí-kɔ̃̀-nyɔ̀ séín ɓě mɛ́ ní, kɛɛ Jízɛ̀ se mɛ́ɛ mu fɔɔ. Ðɛ nɔ̀mɔ̀ dyíin séín ɓɛ́ Jízɛ̀ mu nyuùn wɛ̃ɛ mu nììn kánáá pū.

7 Kpáá-ɖɛ̀ ɖò nì ɖé Báɓòɔ̀ múɛɛ cɛ̃ɛ kà ɓɛ́ Jízɛ̀ mu Kã́á ɓɛ́ ɔ sɛ́ɖɛ́ìn dyí, ké ɔ ɓéɖé wìì kɛɛ jǔùn wɛ̃. Ɔ ɖá, “Ké [Jɛ̀hóvà] Zùùɔ̀ mu ɔ kɔ̃ nììn. Ɔ mɔ̀ Zùù ɓɛ́ ɔ dyà hwòɖǒ-fɔ̀nɔ̀-fɔ̀nɔ̀ kè ɖɛ-múin-wɔ̃́-wɔ̃́ kɛ. Ɔ mɔ̀ Zùù ɓɛ́ ɔ mɔ̀ nyɔ-náún-po-nyɔ̀ kè nyɔ-kpé-nyí-nyɔ̀ kɛ. Ɔ mɔ̀ Zùù ɓɛ́ ɔ dyà nyɔ ɖɛ-dyuò-dyuò kè [Jɛ̀hóvà] dyi-fɛ̃̀ìn-fɛ̃̀ìn nyɛ. Ké ɖɛ kã́áɔ̀ hwòɖǒ mu múin dèìn nyɛɛ mɔ̀ [Jɛ̀hóvà] dyi-fɛ̃̀ìn-fɛ̃̀ìn. Ɔ se ɖɛ wɔ̃ poɛ́ mu dyììn ɖé ɖɛ ɔ dyéɛɛ mú, ké ɔ se ɖɛ dyí sɔ́ɔ mu dyììn ɖé ɖɛ ɔ wɔ̃́ɛɛ mú. Kɛɛ ɔ mu gǎ-dyé-nyɔ̀ ɓěɔ̀ zɔ̃́ín wɔ̃ poùn dyí-sɛ́ɖɛ́ìn-kà.” (Àzédyà 11:2-4) Nì muɛ mɔ́ùn ɓɛ́ nì kã́áɔ̀ ké kàà nìì?

8. Xwɛ̌ à nyuɛ dyí dyuòɛ̀ kà Jízɛ̀ ɖòùn se nyɔǔn wuɖuí kɔ̃̀ɔ̌ mu kɛ́?

8 Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɖǎ nyɔ ɖíɛ́ ɓě gã, ɓɛ́ wa kè Jízɛ̀ ké kã́á ɓě jǔ ɖé dyɔún gɔ̌mànàɔ̀ mú. Ɔ hwɔìn kà, àpɔ́sò  Pɔ́ɔ̀ cɛ̃ɛ ma Tímétè gbo, ké ɔ ɖá, “À dyi ɖɛ ɓěɔ̀ hwòɖǒ kùìn ní, nìí, à kèɔ̀ kè mu nyɔǔn wuɖuí kɔ̃̀ùn.” (2 Tímétè 2:12) Nyɔ-kpò jĩ̀ xwɛ̌ kè Jízɛ̀ mu kã́á jǔùn wɛ̃́?

9. Nyɔ-kpò jĩ̀ xwɛ̌ kè Jízɛ̀ mu nyɔǔn wuɖuí kɔ̃̀ùn wɛ̃́? Tiɔ̀ nyɛ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ dè ma wa gãa gbɔ kɛ́?

9 Kà à nyuà cɛ̃́ɛ ɖé céè-ɖɛ̀ nìà kɛ Wuɖu-kpà 7 muɛɛ, àpɔ́sò Jɔ̃́ɔ́ dyé ma dyí-tɛ̀mɛ̀ìn-ɖɛ̀ ɖò, ké ɔ dyé ma Jízɛ̀, ké ɔ mɔ̀ ma Kã́á ɖé dyɔún, ɔ kè nyɔ-kpò táázĩ̀ìn hɔ̃dɛ̀ɖɛ̀ ɖò kè kpáɖá-nyɔ sɔ̃́ sè hĩinyɛ ɓɛ́ wa mɔ̀ ma kã́á ɓěɛɛ nì ma ɖé ɔ gbo. Nyɛ́ ɓě mɔ̀à nyɔ-kpò táázĩ̀ìn hɔ̃dɛ̀ɖɛ̀ ɖò kè kpáɖá-nyɔ sɔ̃́ sè hĩinyɛ ɓěɔ̀ kɛ́? Jɔ̃́ɔ́ zaìn kɔ̃in kà ɓɛ́ ‘wa ɓéɖé Jízɛ̀ɛ̀ nyɛ́nɛ́ɔ̀ kè ɔ Ɓǎɔ̀ nyɛ́nɛ́ɔ̀ ɖé wa dyúa-kpàɔ̀ kɔ̃ɛ.’ Ɔ cɛ̃ɛ ɖe, ké ɔ ɖá, “Wa sí Ɓáɖáá-dyùɔ̀ [ɓɛ́ ɔ mɔ̀à Jízɛ̀ kɛɛ] kíɖíí dɛ̀ séín ɓɛ́ ɔ muɛ. Wa ɖǎ gbǎà ɖé nyɔ tɔ̀ɔ̀ séín ɓěɔ̀ hwìɛ̀.” (Zà Wɛ̀ɖɛ̀ɓèɖésĩ̀ɔ̀ 14:1, 4 wuɖuún.) Nyɔ-kpò táázĩ̀ìn hɔ̃dɛ̀ɖɛ̀ ɖò kè kpáɖá-nyɔ sɔ̃́ sè hĩinyɛ ɓěɔ̀ mɔ̀ Kɛ́ɖɛ́ì ɖeín-sí-nyɔ̀ ɓě, ɓɛ́ wa mɔ̀ hwòɖǒ-kɔ̃-dè-nyɔ̀ ɓɛ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɖǎà gã, ɓɛ́ wa kè Jízɛ̀ ké ‘nyɔǔn wuɖuí kɔ̃̀ ɓóɖó-kpàɔ̀ kɔ̃ɛ.’ Wa dyi mɛ́ín, wa wóɖó gĩɔ, ɓɛ́ wa ké ɖé dyɔún cĩ́. (Wɛ̀ɖɛ̀ɓèɖésĩ̀ɔ̀ 5:10) Sɔ̀ìn ɖé àpɔ́sò ɓěɔ̀ nììn tiɔ̀ gbo, kéà zɛ̃̌ɛ̀ gbo nyiniɛɛ, Jɛ̀hóvà nì Kɛ́ɖɛ́ì ɖeín-sí-nyɔ̀ ɓě ɓɛ́ wa mɔ̀ hwòɖǒ-kɔ̃-dè-nyɔ̀ ɓěɛɛ gãuń, ɓɛ́ wa ké kã́á táázĩ̀ìn hɔ̃dɛ̀ɖɛ̀ ɖò kè kpáɖá-nyɔ sɔ̃́ sè hĩinyɛ ɓěɔ̀ ɖò jǔ.

10. Ðɛ́ kɔ̃̀ jè ɔ mɔ̀ ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn-ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn ɖé Jɛ̀hóvà wáká kɔ̃, ɓɛ́ ɔ kéɛ nyu ɓɛ́ Jízɛ̀ kè nyɔ-kpò táázĩ̀ìn hɔ̃dɛ̀ɖɛ̀ ɖò kè kpáɖá-nyɔ sɔ̃́ sè hĩinyɛ ɓěɔ̀ kéà nyɔǔn nàìn nyɛ́?

10 Jɛ̀hóvà kɔ̃̀ ɖé à jè gbo mìɔ jèɛɛ, ɔ ɖǎa páún po, ɓɛ́ nyɔǔn-dyù kè Jízɛ̀ ké nyɔǔn wuɖuí kɔ̃. Jízɛ̀ mu wuɖuí-kɔ̃̀-nyɔ̀ nɔ̀mɔ̀ dyíin jǔùn, sepóɛɖé ɔ dyuò à dyí. Ɔ dyuò kà nyɔǔn-dyù jǔ-jǔ kè gǎ-dyé-dyé nyu nìɛ̀ kɛɛ dyí. Pɔ́ɔ̀ cɛ̃ɛ ma kà ɓɛ́ à jè kpɔ̃ Jízɛ̀ hwòɖǒ, ké ɔ “se nyɔ ɓɛ́ wìì ké se nyuɛ ɓɛ́ìn ɓó à kpéí-hwɛ̀-hwɛ̀ ɓěɔ̀ jèɛ.” Ké ɔ mɔ̀ nyɔ ɓɛ́ “wa dɔ̃̌ ma mú ɖé hwìè séín mú kà ɓɛ́ wa dɔ̃̌à à mɔ̀ùn múɛ.” (Híìbúɖúù 4:15; 5:8) Nyɔ-kpò táázĩ̀ìn hɔ̃dɛ̀ɖɛ̀ ɖò kè kpáɖá-nyɔ sɔ̃́ sè hĩinyɛ ɓěɔ̀ dyuò kà nyɔǔn-dyù jǔ-jǔ nyu nìɛ̀ kɛɛ dyí ɖekè. Ké wa ɖǎ gǎ dyé ɖé kɛɛ kè wɛ́ xwaún. Ɔ jèɛɛ, à  ɓɛ́ìn hwòɖǒ kɔ̃ dèɛ̀ kà ɓɛ́ Jízɛ̀ kè nyɔ-kpò táázĩ̀ìn hɔ̃dɛ̀ɖɛ̀ ɖò kè kpáɖá-nyɔ sɔ̃́ sè hĩinyɛ ɓěɔ̀ mu kà à hwòɖǒ nyu nìɛ̀, ɔ kè fũ̀à-fṹá-ɖɛ̀ ɓě ɓɛ́ à dyé dyíɛɛ jè múin wɔ̃́ùn wɛ̃.

ÐƐ́ GÈÐÈPƆ́Ɔ̀ KÃ́Á-ƁÒÐÒƆ̀ MU NYUÙN WƐ̃́?

11. Ðɛ́ kɔ̃̀ jè Jízɛ̀ tɛ̀mɛ̀ìn ma ɔ ɖeín-nà-nyɔ̀ ɓěɔ̀, ɓɛ́ wa ké ɓaà, ɓɛ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ mɔ́ɔ́-ɖɛ̀ ké kpá ɖé dyɔún wɛ̃́?

11 Jízɛ̀ tɛ̀mɛ̀ìn ma ɔ ɖeín-nà-nyɔ̀ ɓěɔ̀, ɓɛ́ wa ké ɓaà, ɓɛ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ mɔ́ɔ́-ɖɛ̀ ké kpá ɖé dyɔún. Xwíníínɔ̀ nyɛ́ kɔ̃̀ jèɛ́? À ɖǎa cɛ̃́ ɖé céè-ɖɛ̀ nìà kɛ wuɖu-kpà 3 mú kà ɓɛ́ Sétɔ̃̀ mɔ̀à Nɔɔ́-nàmàǔn wɛ̃ɛ vɔ̃ ma Jɛ̀hóvà gboɛ. Ti Sétɔ̃̀ vɔ̃ ma Jɛ̀hóvà gboɛɛ, Jɛ̀hóvà wɔ̃́ìn ma gbo, ɓɛ́ ɔ kè ínjà se dyí sɛ́ɖɛ́ìn ɓěɔ̀ mɔɔ zùù gbà ɓěɔ̀ ké ma ɖé dyɔún sè ɓó ti wè xwíníín. Ɔ jèɛɛ, ínjà ɓě nì ma ɖé dyɔún wɛ̃ɛ ɖíɛ́ ɓě se ma Gèɖèpɔ́ɔ̀ mɔ́ɔ́-ɖɛ̀ nyuɛń nì. Ðé ɔ wuɖu-kpà 10 múɛɛ, à mu ɖɛ pàɖǎ cɛ̃́ìn ɓá Sétɔ̃̀ kè zùù gbà ɓěɔ̀ jè dyí.

12. Ðɛ kpa ɖɛ sɔ̃́ ɓě nyɛ́ kpá ma ɓɛ́ wa nì Wɛ̀ɖɛ̀ɓèɖésĩ̀ɔ̀ 12:10 múɛ́?

12 Báɓòɔ̀ zaìn kɔ̃in kà ti ɓɛ́ Jízɛ̀ mu ma Kã́á jǔùn ɓó Gèɖèpɔ́ɔ̀ Kã́á-ɓòɖòɔ̀ bìì nyɛ̀nɛ̀ɛ̀ kɛɛ, ɔ kè Sétɔ̃̀ mu ma to vɔ̃ùn wɛ̃. (Zà Wɛ̀ɖɛ̀ɓèɖésĩ̀ɔ̀ 12:7-10 wuɖuún.) Ɔ zaìn-kɔ̃in 10 zaìn ɖɛ kpa ɖɛ sɔ̃́ ɓɛ́ wa kpá ma kɛɛ jè kɔ̃in. Wa mɔ̀, Jízɛ̀ Kɛ́ɖɛ́ì jǔ ma Kã́á ɖé Gèɖèpɔ́ɔ̀ Kã́á-ɓòɖòɔ̀ kɔ̃in, ɔ kè wa zà ma Sétɔ̃̀ ɖé dyɔún, ké wa po ɔ ɓíɖíi nɔ̄ ɓóɖó-kpàà kɔ̃. Kà à muà cɛ̃́ìn nyɛɛ, ɖɛ ɓě nìà kɛ ɖǎ kpá.

13. Ðɛ́ kpá ma dyɔún ti ɓɛ́ wa po Sétɔ̃̀ ɓíɖíiɛ́?

13 Báɓòɔ̀ zaìn múà ɓɛ́ ínjà sɛ́ɖɛ́ìn dyí ɓěɔ̀ ɓéɖé ma ti ɓɛ́ Sétɔ̃̀ kè ɔ zùù gbà ɓěɔ̀ sɔ̀ ma ɖé dyɔún wɛ̃ɛ jè kɔ̃in. Báɓòɔ̀ ɖá, “dyɔɔ̀ ɓě, ɔ kè ɓě mɔ̀ nyɔ séín ɓě cĩ́à ɖéɛɛ, ɓě mɛ kpá múàǔn.” (Wɛ̀ɖɛ̀ɓèɖésĩ̀ɔ̀ 12:12) Kàǔn wɛ̃ɛ, gìɖìǐ kè gbo-kpɔ̃ìn-kpɔ̃ìn nì ɖé dyɔún gàná cá, sepóɛɖé nyɔ séín ɓě nìà ɖéɛɛ nì Gèɖèpɔ́ɔ̀ mɔ́ɔ́-ɖɛ̀ nyuɛń.

Sɔ̀ìn ti kɔ̃ ɓaɖa ɓɛ́ wa zà ma Sétɔ̃̀ kè ɔ zùù gbà ɓěɔ̀ ɖé dyɔún wɛ̃ gboɛɛ, gǎ-dyé-dyé ɖǎ dyí vò mìɔ dà ɓóɖó-kpàà kɔ̃. Gǎ-dyé-dyé nìà kɛ mu dyi ziìn kàǔn

14. Ðɛ́ ɖǎ ɓóɖó-kpàà kɔ̃ kpá, sepóɛɖé Sétɔ̃̀ ɖǎ ɖé dyɔún sɔ̀ jè kɛ́?

 14 Kɛɛ cĩ́-cĩ́ nìà ɓóɖó-kpàà kɔ̃ɛɛ kò mìɔ cá. Ðɛ nyìnììn kɔ̃in ɓě kpá nyɔ ɓě gbo, “sepóɛɖé Nɔɔ́-nàmàǔn ɖǎ . . . ɓíɖíi dyi, ké ɔ kpá dyoɖoún mìɔ, sepóɛɖé ɔ dyuò kà ɔ tiɔ̀ ɖǎ ɓoún xwã́ kɛ.” (Wɛ̀ɖɛ̀ɓèɖésĩ̀ɔ̀ 12:12) Sétɔ̃̀ kpá dyoɖoún mìɔ, sepóɛɖé wa ɖǎ ɔ ɓíɖíi po, ké ɔ dyuò kà ɔ mu mú gbɔɔ̀ùn kàǔn wɛ̃. Ké ɔ nì ɖɛ séín ɔ ɓɛ́ìn nyuɛ kɛɛ nyuɛń, ɓɛ́ ɔ kéɛ nyu, ɓɛ́ fũ̀à-fṹá kè nyɔ-ɖɛ-puà-puà kè gǎ-dyé-dyé ké ɓóɖó-kpàà dà séín nì.

15. Ðɛ́ mɔ̀ Gèɖèpɔ́ɔ̀ mɔ́ɔ́-ɖɛ̀ ɓó ɓóɖó-kpàà bììɛ́?

15 Kɛɛ Gèɖèpɔ́ɔ̀ mɔ́ɔ́-ɖɛ̀ ɓó ɓóɖó-kpàà bììɛɛ séè gbo zĩàìn. Ɔ nìɛ̀ mɔ́uń ke, ɓɛ́ nyɔǔn ɓě se kɛɛ ɖò ɓéɖéɛɛ ké cĩ́ kánáá pū ɖé páɖédǎ mú dà ɓóɖó-kpàà kɔ̃. (Wɛ́ɖɛ́ 37:29) Kɛɛ xwɛ̌ Gèɖèpɔ́ɔ̀ Kã́á-ɓòɖòɔ̀ muɛ nyuùn ɓɛ́ ɖɛ nìà kɛ ké kpá kɛ́?

16, 17. Ðɛ́ Dànyá 2:44 cɛ̃ à gbo ɓá Gèɖèpɔ́ɔ̀ Kã́á-ɓòɖòɔ̀ jè dyíɛ́?

16 Kpáá-ɖɛ̀ ɓɛ́ ɔ nìà Dànyá 2:44 múɛɛ cɛ̃ɛ, ké ɔ ɖá, “Ɓó kã́á ɓěa nììn ɓóɖó-wuɖuí-kɔ̃̀-tìɔ̀ ɓaɖaa, Gèɖèpɔ́ɔ̀ nìà ɖé dyɔún wɛ̃ɛ mu kã́á-ɓòɖò ɓɛ́ nyɔ ɖò se dyi gbaà ɓɛ́ìn nyɛɛ dyi dèìn. Ké nyɔ ɖò se kã́á-ɓòɖòɔ̀ toún ɖuɛ́ mu. Ɔ mu kã́á-ɓòɖò tɔ̀ɔ̀ séín ɓěɔ̀ dyi wàìn, ɓɛ́ wa jè ké dyi zi, ɓɛ́ ɔ mɔ̀ùn ké ɓó se kánáá pū.” Ðɛ́ kpáá-ɖɛ̀ nìà kɛ tɛ̀mɛ̀ìn nyɔ ɓá Gèɖèpɔ́ɔ̀ Kã́á-ɓòɖòɔ̀ jè dyíɛ́?

17 Kĩ́ín nyɛɛ, ɔ cɛ̃ɛ à gbo kà ɓɛ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ Kã́á-ɓòɖòɔ̀ mu nyɔ-wuɖuí-kɔ̃̀-kɔ̃̀ gbɔ dèìn “ɓó kã́á ɓěa nììn ɓóɖó-wuɖuí-kɔ̃̀-tìɔ̀ ɓaɖaa.” Ɔ xwíníín mɔ̀, gɔ̌mànà tɔ̀ɔ̀ ɓě mu ɓóɖó-kpàà kɔ̃ nììn ke, ti ɓɛ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ Kã́á-ɓòɖòɔ̀ muà nyɔ-wuɖuí-kɔ̃̀-kɔ̃̀ gbɔ dèìn nyɛ. Ké sɔ̃́ ɖeɛɛ, ɔ cɛ̃ɛ à gbo kà ɓɛ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ Kã́á-ɓòɖòɔ̀ mu nììn kánáá pū kɛ, ké gɔ̌mànà kà kò ɖò se ɔ bɛ̃̌ǐn síɛ mu fɔɔ kɛ. Ké tã ɖeɛɛ, Gèɖèpɔ́ɔ̀ Kã́á-ɓòɖòɔ̀ kè ɓóɖó-kpàà nììn gɔ̌mànà ɓěɔ̀ mu to vɔ̃ùn. Gèɖèpɔ́ɔ̀ Kã́á-ɓòɖòɔ̀ mu wa toún ɖuùn, ké ɔ  ɖòùn mu gɔ̌mànà ɓɛ́ ɔ mu ɓóɖó-kpàà nàìn nyɛɛ jǔùn. Nìí, nyɔǔn mu gɔ̌mànà sɛ́ɖɛ́ìn dyí ɓɛ́ wa séè ɓéɖé ɖòɛɛ ɓéɖéìn.

18. Xwɛ̌ to hwɛ̀ìn-gbɔ ɓɛ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ Kã́á-ɓòɖòɔ̀ kè ɓóɖó-kpàà nììn gɔ̌mànà ɓěɔ̀ muà vɔ̃ùn wɛ̃ɛ nyɛ́nɛ́ jǔ kɛ́?

18 Xwɛ̌ Gèɖèpɔ́ɔ̀ Kã́á-ɓòɖòɔ̀ mu ɓóɖó-kpàà wuɖuí-kɔ̃̀-kpèɔ̀ dyí ɖúùn wɛ̃́? Hwɛ̀ ɓɛ́ to hwɛ̀ìn gbɔ ɓɛ́ wa ɖáìn Àmàgɛ́ɖɔ̀ùn kɛɛ ké dyiɛɛ, zùù gbà ɓěɔ̀ mu “ɓóɖó-kpà gànáà kã́á ɓěɔ̀” cáùn, “ɓɛ́ wa ké wa dyí poìn ɓó to vɔ̃ jè, ɓó Gèɖèpɔ́ɔ̀ mɔ̀à Kpé-séín-ɓéɖé-nyɔ̀ɔ̀ kɛɛ wé vɛ̀nɛ̀ɔ̀ ɓaɖa.” Ǹdye, nyɔǔn-gɔ̌mànà ɓěɔ̀ mu Gèɖèpɔ́ɔ̀ Kã́á-ɓòɖòɔ̀ gbo vɔ̃ùn.—Wɛ̀ɖɛ̀ɓèɖésĩ̀ɔ̀ 16:14, 16; dyé Mánáín-Hwɛ̀ìn-Wùɖù 10.

19, 20. Ðɛ́ kɔ̃̀ jè à mɔ́ ɓɛ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ Kã́á-ɓòɖòɔ̀ kéà ɓóɖó-kpàà nàìn nyɛ́?

19 Ðɛ́ kɔ̃̀ jè à kɔ̃̀ ɓɛ́ à kéà Gèɖèpɔ́ɔ̀ Kã́á-ɓòɖòɔ̀ xwíɖíi nì kɛ́? Xwíníín tã ɓě nì ɓó. Kĩ́ín nyɛɛ, à mɔ̀ nàmàǔn-nyɔ̀ ɓě. Ɔ jèɛɛ, à wɛ́, ké à mɛ́. Kɛɛ ɖé Gèɖèpɔ́ɔ̀ Kã́á-ɓòɖòɔ̀ xwíɖíiɛɛ, Báɓòɔ̀ cɛ̃ɛ kà ɓɛ́ à mu cĩ́ìn kánáá pū kɛ. Wáɖáá kɛɛ, Jɔ̃́ɔ́ 3:16 cɛ̃ɛ, ké ɔ ɖá, “Sepóɛɖé Gèɖèpɔ́ɔ̀ zi ɓóɖó-kpàà mú ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn mìɔ jè, ɔ tò ma ɔ Dyú-gàà dyúáɖòɔ̀, ɓɛ́ nyɔǔn séín mu ɔ hwìɖǐǐ taɓaùn wɛ̃ɛ ké se mɛ́, kɛɛ wa ké sè-ná-sèɛ̀ fɛ̀ɛ̀ ɓéɖé.”

20 Xwíníín sɔ̃́ nììn kɔ̃̀ jè à kɔ̃̀ ɓɛ́ à kéà Gèɖèpɔ́ɔ̀ Kã́á-ɓòɖòɔ̀ xwíɖíi nì kɛɛ mɔ̀, hwòɖǒ-kɔ̃in-nyìnììn-nyɔ̀ ɓě bĩ à ɖei. Nyɔ pàɖǎ tɔ́mɔ́ se, ké wa nyu gbá-gbá, ké wa po gbàɖàùn. À se ɖɛ ɖò nyuɛ ɓɛ́ìn, ɓɛ́ à ké ɓó wa zà, kɛɛ Gèɖèpɔ́ɔ̀ muɛ nyuùn. Nyɔ ɓě nìà hwòɖǒ-kɔ̃in-nyìnììn-ɖɛ̀ ɓě nyuɛń kánáá pū kɛɛ mu mú gbɔɔ̀ùn ɖé Àmàgɛ́ɖɔ̀ùn-tòɔ̀ mú. (Zà Wɛ́ɖɛ́ 37:10 wuɖuún.) Ké xwíníín tã nììn kɔ̃̀ jè à kɔ̃̀ ɓɛ́ à kéà Gèɖèpɔ́ɔ̀ Kã́á-ɓòɖòɔ̀ xwíɖíi nì kɛɛ mɔ̀, nyɔǔn-gɔ̌mànà ɓě hwɛ̀ kpéí, ké wa nyu kànàǎ-ɖɛ̀ mɔɔ se-dyí-sɛ́ɖɛ́ìn-ɖɛ̀ ɓě. Wa se à gbo kpá jè gbo kɔ̃̀, ɓɛ́ à ké Gèɖèpɔ́ɔ̀ wuɖu nyu. Báɓòɔ̀ ɖá   “nyɔ ɖíɛ́ ɓě kɔ̃̀ nyɔ wuɖuí dà ɓóɖó-kpàà kɔ̃, ké wa nyuɛ ké nyɔǔn ɓě dyé gǎ.”—Ìkíɖísìásì 8:9.

21. Xwɛ̌ Kã́á-ɓòɖòɔ̀ muɛ jè gbo dyéìn ɓɛ́ wa ké Gèɖèpɔ́ɔ̀ mɔ́ɔ́-ɖɛ̀ nyu nɔ̄ ɓóɖó-kpàà kɔ̃ kɛ́?

21 Àmàgɛ́ɖɔ̀ùn ɖǎ dyi ziín, Gèɖèpɔ́ɔ̀ Kã́á-ɓòɖòɔ̀ muɛ jè gbo dyéìn, ɓɛ́ wa ké Gèɖèpɔ́ɔ̀ mɔ́ɔ́-ɖɛ̀ nyu nɔ̄ ɓóɖó-kpàà kɔ̃. Ɔ mu Sétɔ̃̀ kè ɔ zùù gbà ɓěɔ̀ dà ɓó zàùn. (Wɛ̀ɖɛ̀ɓèɖésĩ̀ɔ̀ 20:1-3) Ti ɖǎ ziín, nyɔ ɖò se wɛ́ɛ mu mɔɔ mɛ́ɛ mu ɖe. Sepóɛɖé à ɖǎ gbǎà jèɛɛ, nyɔǔn séín ɓɛ́ wa mɔ̀ hwòɖǒ-kɔ̃-dè-nyɔ̀ ɓěɛɛ mu cĩ́ɛ ɓɛ́ìn kánáá pū ɖé Páɖédǎ mú. (Wɛ̀ɖɛ̀ɓèɖésĩ̀ɔ̀ 22:1-3) Kã́á-ɓòɖòɔ̀ muɛ nyuùn ɓɛ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ nyɛ́nɛ́ɔ̀ ké mú hwɛ̀. Ðɛ́ mɔ̀ ɔ xwíníín nyɛ́? Ɔ xwíníín mɔ̀, ti Gèɖèpɔ́ɔ̀ gɔ̌mànàɔ̀ mu ɓóɖó-kpàà wuɖuí kɔ̃̀ùn wɛ̃ɛ, nyɔǔn séín mu Jɛ̀hóvà nyɛ́nɛ́ɔ̀ dya dèìn.—Dyé Mánáín-Hwɛ̀ìn-Wùɖù 20.

TIƆ̀ NYƐ́ JÍZƐ̀ JǓ MA KÃ́Á KƐ́?

22. Xwɛ̌ à nyuɛ dyí dyuòɛ̀ kà ɓɛ́ Jízɛ̀ se ma Kã́á jǔ ti ɓɛ́ ɔ nì ma ɓóɖó-kpàà kɔ̃, mɔɔ ti ɓɛ́ ɔ wóɖó ma gĩɔ nyɛ̀nɛ̀ɛ̀ kɛ́?

22 Jízɛ̀ tɛ̀mɛ̀ìn ma ɔ ɖeín-nà-nyɔ̀ ɓěɔ̀ ɓɛ́ wa ké ɓaà, ɓɛ́ wa ké níiń, “Nì kã́á-ɓòɖòɔ̀ mɛ dyi.” Ɔ jèɛɛ, ɔ nì wáɖáá kà ɓɛ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ gɔ̌mànàɔ̀ mu ma dyiìn ɖé dyúa kɛ. Jɛ̀hóvà ɓéɖé ɓɛ́ ɔ ké ɔ gɔ̌mànàɔ̀ dyi dè kĩ́ín, ɓɛ́ ɔ kéɛ nyu ɓɛ́ Jízɛ̀ ké gɔ̌mànàɔ̀ Kã́á jǔ. Jɛ̀hóvà nyu ma Jízɛ̀ kã́á múù, ti ɓɛ́ ɔ mu ma ɖé dyɔún ɖe nyɛ̀nɛ̀ɛ̀ kɛɛ̀? Gbào, ɔ ɓéɖé ɓɛ́ ɔ ké ma fòìn. Ti ɓɛ́ Jízɛ̀ ɖǎ ma gĩɔ wóɖó, ké ti ɖǎ ma ziɛɛ, Píɖɛ̀ kè Pɔ́ɔ̀  tɛ̀mɛ̀ìn ma ɖɛ nìà kɛ wáɖáá kà ɓɛ́ kpáá-ɖɛ̀ nìà Wɛ́ɖɛ́ 110:1 múɛɛ ɓá Jízɛ̀ jè dyíɛ. Ðé kpáá-ɖɛ̀ɔ̀ múɛɛ, Jɛ̀hóvà cɛ̃ɛ, ké ɔ ɖá, “Dèɖě dà ḿ ɖiaún dya, ɓɛ́ ḿ ké nì mú-nyɛ́-nyɔ̀ ɓěɔ̀ nì ɓo-kɔ̃-síìn-ɖɛ̀ mú nyu hwɛ̀.” (Àpɔ́sò 2:32-35; Híìbúɖúù 10:12, 13) Ti jĩ̀ xwɛ̌ Jízɛ̀ ɓéɖé ɓɛ́ ɔ ké ma fòìn, hwɛ̀ ɓɛ́ Jɛ̀hóvà ké ma ɔ Kã́á mú nyu kɛ́?

Gèɖèpɔ́ɔ̀ Kã́á-ɓòɖòɔ̀ muɛ jè gbo dyéìn, ɓɛ́ wa ké Gèɖèpɔ́ɔ̀ mɔ́ɔ́-ɖɛ̀ nyu nɔ̄ ɓóɖó-kpàà kɔ̃

23. (1) Tiɔ̀ nyɛ́ Jízɛ̀ ɖú ma ɔ Kã́á-kpèɔ̀ dyíɛ́? (2) Ðɛ́ à mu cɛ̃́ìn ɖé wuɖu-kpà dyɛ̀ kɔà ɓó dyíɛɛ múɛ́?

23 Ɓó zɔ̃ pàɖǎ xwíníín hwɛ̀ ɓɛ́ zɔ̃ mɔ̀à 1914 kɛɛ ké ma nyiniɛɛ, Kɛ́ɖɛ́ì ɖeín-sí-nyɔ̀ xwéɖé wè ɓɛ́ wa ɓéɖé ma hwòɖǒ wáɖáá kɛɛ, wɔ̃́ɔ ma múin sɔ̀ìn ɖé kpáá-ɖɛ̀ ɓě nìà ɖé Báɓòɔ̀ múɛɛ mú kà ɓɛ́ 1914 mu ma zɔ̃ kpa ɖɛ ɖò jǔùn wɛ̃. Ðɛ ɓě ɖǎà ɓóɖó-kpàà kɔ̃ kpá sɔ̀ìn 1914 gboɛɛ tɛ̀mɛ̀ìn kà ɓɛ́ ɖɛ wa cɛ̃́ ma kà kɛɛ mɔ̀ jǎà kɛ. Jízɛ̀ ɖú ma Kã́á-kpè dyí ɖé zɔ̃à xwíníín. (Wɛ́ɖɛ́ 110:2) Sɔ̀ìn ɓóɛ gbo nyɛ̀nɛ̀ɛ̀ kɛɛ, wa po ma Sétɔ̃̀ ɓíɖíi nɔ̄ ɓóɖó-kpàà kɔ̃, ké kàǔn wɛ̃ɛ, “ɔ tiɔ̀ ɖǎ ɓoún xwã́.” (Wɛ̀ɖɛ̀ɓèɖésĩ̀ɔ̀ 12:12) Ðé wuɖu-kpà dyɛ̀ kɔà ɓó dyíɛ múɛɛ, à mu ɖɛ pàɖǎ ɓɛ́ wa tɛ̀mɛ̀ìn kà ɓɛ́ à nì tia mú cĩ́ɛń nyɛɛ dyéìn. Ké ɖeɛɛ, à muɛ cɛ̃́ìn kà ti wè ɖǎ ziín, Gèɖèpɔ́ɔ̀ Kã́á-ɓòɖòɔ̀ muɛ jè gbo dyéìn, ɓɛ́ wa ké Gèɖèpɔ́ɔ̀ mɔ́ɔ́-ɖɛ̀ nyu nɔ̄ ɓóɖó-kpàà kɔ̃ɛ.—Dyé Mánáín-Hwɛ̀ìn-Wùɖù 21.