Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Ðɛ́ Báɓòɔ̀ Ɓɛ́ìn À Tɛ̀mɛ̀ìn Nyɛ́?

 WUÐU-KPÀ 11

Ðɛ́ Kɔ̃̀ Jè Gǎ-Dyé-Dyé Ɓúáà Kpéín Nyɛ́?

Ðɛ́ Kɔ̃̀ Jè Gǎ-Dyé-Dyé Ɓúáà Kpéín Nyɛ́?

1, 2. Ðɛ́ nyɔ pàɖǎ diè dyiɛ́?

DÌÌ vɛ̀nɛ̀ ɖò wáɖá hwɔɖɔ-kpàǎ ɖò. Gàa nì bu kɔún ɖò pòìn cɔ́cì-gbò ɖò múin bu, ké ɔ ɖáɓá nyɔ gbɛ̀ǐ-gbɛ̀ǐ, ké ɔ puà wa ɖíɛ́ ɓě. Wɛ́ gbà ɖò ɖáɓá ɖe ɖò, ké ɔ sè ɔ dyú-kpò hm̀m̌ ɓíɖíi.

2 Ɔ jǔ ké gǎ-ɖɛ̀ nì kà ɓěa dyi kpáín, nyɔ pàɖǎ diè ɖɛi, ké wa ɖá, “Xwíníínɔ̀ nyɛ́ kɔ̃̀ jèɛ́?” Nyɔ ɓáún-ɓáún diè xwíníín kɔ̃̀ jè nyɛ́ín-nyɛ́ín kè gǎ-dyé-dyé hwɔà ɓóɖó-kpàà dà séín dyiɛɛ jè dyi. Mɔ̀ùn ɖǎ ɖɛ nì náa jè hwìɖǐi poìn ɖòò?

3, 4. (1) Ðɛ́ mɔ̀ dyi-diè-ɖɛ̀ ɓě ɓɛ́ Hàbákù diè ma dyiɛ́? (2) Xwɛ̌ Jɛ̀hóvà jǔ ma ɔ gɔ̃̌ kɛ́?

3 À cɛ̃́ɛ ɖé Báɓòɔ̀ mú kà ɓɛ́ gàa ɓě ɓɛ́ wa taɓa ma Gèɖèpɔ́ɔ̀ hwìɖǐǐ kóɖó-kóɖóɛɛ diè ma ɖɛ nì kà ɓěa dyi ɖekèɛ. Ɔ hwɔ̀ìn kà kpáá-ɖɛ̀-cɛ̃-nyɔ̀ Hàbákù diè ma Jɛ̀hóvà dyi, ké ɔ ɖá, “Ðɛ́ kɔ̃̀ jè m̀ nyuɛ ɓɛ́ ḿ dyià ɖɛ gbà dyéɛ́? Ðɛ́ kɔ̃̀ jè m̀ táà dyi, ɓɛ́ nyɔǔn dyià ḿ fũ̀à-fṹá nyùìn nyɛ́? Mú-gbɔɔ̀-gbɔɔ̀ kè ɖɛ gbà gbǎìn ḿ wɔ̃. Ðɛín-zà-zà kè vɔ̃-vɔ̃ nì ḿ ɖei.”—Hàbákù 1:3.

4 Gèɖèpɔ́ɔ̀ jǔ ma Hàbákùɛ̀ dyi-diè-ɖɛ̀ ɓěɔ̀ gɔ̃̌ ɖé Hàbákù 2:2, 3 mú, ké Ɔ cɛ̃ɛ ma kà ɓɛ́ ɔ mu ɖɛ ɓěɔ̀ dyí sɛ́ɖɛ́ìn nyɛ. Jɛ̀hóvà ɖɛ̀ɓɛ̀ nyɔ ɓě mú mìɔ. Báɓòɔ̀ ɖá, “Ɔ kɔ̃̀ ɖé ɓě jè gbo.” (1 Píɖɛ̀ 5:7) Jǎà kɛɛ, Gèɖèpɔ́ɔ̀ nyɛ́ gǎ-dyé-dyé mú ké ɔ zi kà à nyuà gǎ-dyé-dyé mú nyɛ́ɛ kɛɛ dyí. (Àzédyà 55:8, 9) Ɔ jèɛɛ, ɓěà cɛ̃ dyi-diè-ɖɛ̀ nìà kɛ jè. Ɔ mɔ̀, ɖɛ́ kɔ̃̀ jè gǎ-dyé-dyé ɓúáà kpéín dà ɓóɖó-kpàà kɔ̃ kɛ́?

 ÐƐ́ KƆ̃̀ JÈ GǍ-DYÉ-DYÉ ƁÚÁÀ KPÉÍN NYƐ́?

5. Ðɛ́ cɔ́cì ɖɛ-tɛ̀mɛ̀ìn-nyɔ̀ pàɖǎ ɓě cɛ̃ ɓá gǎ dyé jè dyíɛ́? Ðɛ́ Báɓòɔ̀ tɛ̀mɛ̀ìn nyɛ́?

5 Cɔ́cì-nàìn-nyɔ̀ ɓě kè cɔ́cì ɖɛ-tɛ̀mɛ̀ìn-nyɔ̀ ɓě cɛ̃ɛ kpɛ́-kpɛ́ kà ɓɛ́ ɔ mɔ̀ Gèɖèpɔ́ɔ̀ mɔ́ɔ́-ɖɛ̀ ɓɛ́ nyɔ ɓě ké gǎ dyé kɛ. Wa ɖíɛ́ ɓě ɓɛ́ìn cɛ̃ɛ kà ɓɛ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɖǎ ɖɛ séín ɓě kpáà nyɔ ɖò gbo, ɓɛ́ ɖɛ gbà ɓě nì wa hwìɛ̀ kɛɛ gbɔ po seeɛ, kè kà ɓɛ́ à se xwíníín kɔ̃̀ jè ɔ nìà ná kɛɛ múin wɔ̃́ɔ ɓɛ́ìn fɔɔ kɛ. Nyɔ tɔ̀ɔ̀ ɓě mɔ̀ùn cɛ̃ɛ kà ɓɛ́ nyɔ ɓě ɓɛ́ wa ɖíɛ́ ɓě mɔ̀ dyú mɛ́nɛ́ɛ́ ɓěɛɛ mɛ́, ɓɛ́ wa ké ɖé Gèɖèpɔ́ɔ̀ gbo nì ɖé dyɔún. Kɛɛ ɖɛa se jǎà. Jɛ̀hóvà ní nyuɛ ɓɛ́ ɖɛ gbà ɓě ké kpá fɔɔ. Báɓòɔ̀ ɖá, “Gèɖèpɔ́ɔ̀ se ɖɛ gbà ɖò nyuɛ ɓɛ́ìn fɔɔ cá. Kpé-séín-ɓéɖé-Gèɖèpɔ́ɔ̀ ní nyu ɖɛ se dyí sɛ́ɖɛ́ìn nyɛ.”—Jóɓò 34:10.

6. Ðɛ́ kɔ̃̀ jè nyɔ ɓáún-ɓáún kàìn Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɓó gǎ-dyé-dyé séín nìà ɓóɖó-kpàà kɔ̃ɛɛ jè kɛ́?

6 Nyɔ ɓáún-ɓáún kàìn Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɓó gǎ-dyé-dyé séín nìà ɓóɖó-kpàà kɔ̃ɛɛ jè, sepóɛɖé wa poɛ̀n hwìɖǐi kà ɓɛ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ mɔ̀ nyɔ kɔ̃̀ ɓóɖó-kpàà wuɖuíɛ. Kɛɛ kà à nyuà cɛ̃ɛ ɖé céè-ɖɛ̀ nìà kɛ Wuɖu-kpà 3 múɛɛ, Sétɔ̃̀ mɔ̀à Nɔɔ́-nàmàǔn wɛ̃ɛ mɔ̀ ɓóɖó-kpàà wuɖuí-kɔ̃̀-nyɔ̀ jɛ́ɛ́.

7, 8. Ðɛ́ kɔ̃̀ jè gǎ-dyé-dyé ɓúáà kpéín ɓóɖó-kpàà kɔ̃ kɛ́?

7 Báɓòɔ̀ cɛ̃ɛ à gbo kà ɓɛ́ “ɖɛ-gbà-nyu-nyɔ̀ɔ̀ kɔ̃̀ ɓóɖó-kpà gànáà kpé kɔ̃ún wɛ̃.” (1 Jɔ̃́ɔ́ 5:19) Sétɔ̃̀ mɔ̀à ɓóɖó-kpàà wuɖuí-kɔ̃̀-nyɔ̀ kɛɛ mɔ̀ kànàǎ-ɖɛ̀-nyu-nyɔ̀. Ɔ mɔ̀ nyɔ “cáà ɓóɖó-kpà gànáà” kɛ̀. (Wɛ̀ɖɛ̀ɓèɖésĩ̀ɔ̀ 12:9) Nyɔ ɓáún-ɓáún sí ɔ ɓo bɛ̃̌ǐn. Xwíníín ɓě kɔ̃̀ jè se ɓě kè nyɛ́ín-nyɛ́ín ɔ kè kànàǎ-ɖɛ̀ ɓě dyíàìn ɓóɖó-kpàà kɔ̃in nyɛɛ ɖò nìàǒ wɛ̀.

8 Xwíníín tɔ̀ɔ̀ ɓě kɔ̃̀ jè gǎ-dyé-dyé ɓúáà kpéín ɓóɖó-kpàà kɔ̃ɛɛ nì ɓó. Ti Áɖɔ̀ùn kè Íì zà ma Gèɖèpɔ́ɔ̀ wuɖu ɖùǔn wɛ̃ɛ, wa dyà ma waà dyú ɓěɔ̀ nàmàǔn kɔ̃. Ké  nàmàǔn nyuɛ ké nyɔǔn dyà nyɔ tɔ̀ɔ̀ ɓě gǎ kɔ̃. Wa mɔ́ ɓɛ́ wa ké ɖɛ kpa, ɓɛ́ wa ké nyɔ tɔ̀ɔ̀ ɓě dyí zi. Wa vɔ̃, ké wa mu to gbo, ké wa po nyɔ tɔ̀ɔ̀ ɓě fã̀àǔn. (Ìkíɖísìásì 4:1; 8:9) Tiɔ̀ ɖíɛ́ ɓě ní, nyɔ ɓě dyé gǎ, sepóɛɖé “nyɔ ɖò se ti nyìnììn dyíin nì ɔ kɔ̃ dyiɛń nyɛɛ dyuò.” (Ìkíɖísìásì 9:12) Wa dyi dà ɓɛ́ wa se ɓéɖé wa ké nì ɓó ti nyìnììn dyíin ɓaɖa kɛɛ nì ní, se-dyí-ɓɛɖɛìn-ɖɛ̀ ɓě kè ɖɛ gbà tɔ̀ɔ̀ ɓě ɓɛ́ìn wa gbo kpáa.

9. Ðɛ́ kɔ̃̀ jè à ɓɛ́àìn jǎà poɛ kà ɓɛ́ Jɛ̀hóvà ɓéɖé xwíníín nɔ̀mɔ̀ dyíin ɖò ɓó gǎ-dyé-dyé gbo wɔ̃́ìn jè kɛ́?

9 Jɛ̀hóvà ní nyuɛ fɔɔ ɓɛ́ nyɔǔn ké gǎ dyé. À se ɓéɖé ɓɛ́ à ké ɔ kàìn ɓó to kè ɖɛ gbà ɔ kè kànàǎ-ɖɛ̀ ɓě kpáà kɛɛ jè. Gèɖèpɔ́ɔ̀ ní nyuɛ ɓɛ́ gǎ-ɖɛ̀ ɓě kè ɓóɖó-kpàà dyi-túò-túò ɓě kè dìì vɛ̀nɛ̀ ɓě ɔ kè dyíí-nì ɓě ké kpá. Kɛɛ m̀ ɓɛ́ìn ɖé nì hwòɖǒɔ̀ bũ̌ cɛ̃ɛ, ɓɛ́ m̀ ké níiń, ‘Ɔ jǔ ké Jɛ̀hóvà dyi kpé-séín-ɓéɖé-nyɔ̀ jǔ ɖé dyɔɔ̀ kè ɓóɖó-kpàà kɔ̃in ní, nìí, ɖɛ́ kɔ̃̀ jè ɔ ní po ɖɛ nyìnììn kɔ̃in ɓě kpá-kpá ɓɔ́íɛ́? À dyuòɛ̀ kà Gèɖèpɔ́ɔ̀ kɔ̃̀ ɖé à jè gbo mìɔ kɛ. Ɔ jèɛɛ, ɔ ɓɛ́ìn xwíníín nɔ̀mɔ̀ dyíin ɖò ɓéɖéɛ wɛ̃́ɛ́ ɓó gǎ-dyé-dyé gbo wɔ̃́ìn jè.—1 Jɔ̃́ɔ́ 4:8.

ÐƐ KƆ̃̀ JÈ GÈÐÈPƆ́Ɔ̀ WƆ̃́ÀÌN GǍ-DYÉ-DYÉ GBOƐ

10. Xwɛ̌ Sétɔ̃̀ nyu ma Jɛ̀hóvà sóɖó poɛ kɛ́?

10 Ðé Ídɛ̃̀ìn-ɓàǎ-ɖɛ̀-gbǎɔ̀ múɛɛ, Nɔɔ́-nàmàǔn cá ma Áɖɔ̀ùn kè Íì. Sétɔ̃̀ ɖá Gèɖèpɔ́ɔ̀ mɔ̀ nyɔ-wuɖuí-kɔ̃̀-nyɔ̀ gbà. Ɔ cɛ̃ɛ kà ɓɛ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ nì ma ɖɛ nɔ̀mɔ̀ dyíin ɖò Áɖɔ̀ùn kè Íì dyí vǐèɛ̌n nyɛ. Sétɔ̃̀ mɔ́ ɓɛ́ wa kéɛ ma jǎà po kà ɓɛ́ ɔ mu ma nyɔ-wuɖuí-kɔ̃̀-nyɔ̀ nɔ̀mɔ̀ dyíin jǔùn ɓɛ́ ɔ ké Jɛ̀hóvà dyí ziɛ, kè kà ɓɛ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ se ɓéɖé ɓɛ́ ɔ ké wa gbo nì kɛ.—Jɛ́nɛ́sì 3:2-5; dyé Mánáín-Hwɛ̀ìn-Wùɖù 26.

11. Ðɛ́ mɔ̀ dyi-diè-ɖɛ̀ à ɓéɖé ɓɛ́ à ké gɔ̃̌ jǔ kɛ́?

11 Áɖɔ̀ùn kè Íì se ma Jɛ̀hóvà wuɖu nyu, ké wa po ma ɔ wuɖuɔ̀ kɛ́ɛ́ dyí. Wa poɛ̀n ma hwìɖǐi kà ɓɛ́ wa ɓéɖé ma kpé, ɓɛ́ wa ké ma ɖɛ mɔ̀ ɖɛ sɛ́ɖɛ́ìn dyí kè ɖɛ se dyí sɛ́ɖɛ́ìn nyɛɛ gã ɓó wa mìɔùn bììɛ. Xwɛ̌ Jɛ̀hóvà ɓɛ́ìn ma ɔ gbo-vɔ̃-nyɔ̀ ɓěɔ̀ dyí tɛ̀mɛ̀ìn kà ɓɛ́ ɖɛ wa nyu ma kà kɛɛ se ma dyí sɛ́ɖɛ́ìn, ké ɔ mɔ̀ nyɔ dyuò ɖɛ nɔ̀mɔ̀ dyíin mìɔ ɓó à bììɛɛ dyíɛ́?

12, 13. (1) Ðɛ́ kɔ̃̀ jè Jɛ̀hóvà se ma ɔ gbo-vɔ̃-nyɔ̀ ɓěɔ̀ mú gbɔɔ̀ wàɖà kɛ́? (2) Ðɛ́ kɔ̃̀ jè Jɛ̀hóvà wɔ̃́àìn gbo ɓɛ́ Sétɔ̃̀ kéà ɓóɖó-kpàà wuɖuí-kɔ̃̀-nyɔ̀ jǔ, kè ɓɛ́ nyɔǔn kéà wa mìɔùn wuɖuí kɔ̃̀ Kɛ́?

 12 Jɛ̀hóvà se ma Áɖɔ̀ùn kè Íì mú gbɔɔ̀ wàɖà. Kɛɛ ɔ wɔ̃́ìn ma gbo, ɓɛ́ wa ké ma dyú ɓě wóɖóìn. Ké Jɛ̀hóvà nyuɛ ma ɓɛ́ Áɖɔ̀ùn kè Íì dyú ɓěɔ̀ ké ma nyɔ wa mɔ́ ɓɛ́ ɔ ké ma waà wuɖuí-kɔ̃̀-nyɔ̀ jǔɛɛ gã. Jɛ̀hóvàà hwòɖǒɛ̀-gbɔ-po-ɖɛ̀ mɔ̀ ɓɛ́ nyɔ ɓě se kɛɛ ɖò ɓéɖéɛɛ ké ma ɓóɖó-kpàɔ̀ kɔ̃ dyi dyíìn, ké ɔ mu ma ná kpáùn, kɛbì Nɔɔ́-nàmàǔn mɛ nyu ɖɛ séín ɖòɛ.—Jɛ́nɛ́sì 1:28; Àzédyà 55:10, 11.

13 Sétɔ̃̀ po ma Jɛ̀hóvà sóɖó ɖé ínjà méɔ̀ùn ɓě dyúa. (Jóɓò 38:7; Dànyá 7:10) Ɔ jèɛɛ, Jɛ̀hóvà nyí ma Sétɔ̃̀ ti, ɓɛ́ ɔ kéɛ tɛ̀mɛ̀ìn kɛbì ɖɛ ɓɛ́ ɔ cɛ̃ ma kà kɛɛ mɔ̀ jǎà ní. Ké ɔ nyí ma nyɔǔn ti ɖekè, ɓɛ́ wa ké waà mìɔùn nììn gɔ̌mànà ɓě dyi dè ɖé Sétɔ̃̀ɛ̀ kpé xwíɖíi, ɓɛ́ wa kéɛ tɛ̀mɛ̀ìn kɛbì wa nyuu-ɖɛ̀ ɓě ɓɛ́ìn mú wóɖóɛ ɔ jǔ ké Gèɖèpɔ́ɔ̀ se wa gbo kpá ní.

14. Ðɛ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ nyɔǔn ti nyí-nyí ɖǎ tɛ̀mɛ̀ìn nyɛ́?

14 Nyɔǔn ɖǎ vɔ̃ ɓɛ́ wa ké wa mìɔùn wuɖuí kɔ̃̀ ɓó zɔ̃ táázĩ̀ìn kè táázĩ̀ìn xwíníín, kɛɛ wa seɛ nyuɛ ɓɛ́ìn. Ɔ ɖǎ nì wáɖáá kà ɓɛ́ Sétɔ̃̀ mɔ̀ se-tɔ́mɔ́-nyɔ̀ kɛ. Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɓéɖé ɓɛ́ ɔ ké nyɔǔn gbo kpá jɛ́ɛ́. Ðɛ kpáá-ɖɛ̀-cɛ̃-nyɔ̀ Jɛ̀ɖèmádyà cɛ̃ ma kà kɛɛ mɔ̀ jǎà. Ɔ ɖá, “Óó [Jɛ̀hóvà], ḿ dyuòɛ̀ kà nyɔ ɖò se ɔ fɛ̀ɛ̀ɔ̀ sèìn-naín wuɖuí kɔ̃̀ɛ, hwɛ̀ ḿ po níiń, ɔ cĩ́-cĩ́ gànáɔ̀.”—Jɛ̀ɖèmádyà 10:23.

XWÍNÍÍNƆ̀ NYƐ́ KƆ̃̀ JÈ JƐ̀HÓVÀ ÐǍÀ ÐƐ DYA GMƆ̀ǓN HWÈÐÈÌN NYƐ́?

15, 16. (1) Ðɛ́ kɔ̃̀ jè Jɛ̀hóvà wɔ̃́àìn gbo ɓɛ́ gǎ-dyé-dyé kéà nì kánáá pū kɛ́? (2) Ðɛ́ kɔ̃̀ jè Jɛ̀hóvà séèà fũ̀à-fṹá-ɖɛ̀ ɓě ɓɛ́ Sétɔ̃̀ nyu ké wa kpáà kɛɛ dyíin nɔ̀mɔ̀ìn keɛ́?

15 Ðɛ́ kɔ̃̀ jè Jɛ̀hóvà wɔ̃́àìn gbo ɓɛ́ gǎ-dyé-dyé kéà nì kánáá pū kɛ́? Ðɛ́ kɔ̃̀ jè ɔ ní po ɖɛ gbà kpá-kpá ɓɔ́íɛ́? Ti ɖǎa ziɛɛ tɛ̀mɛ̀ìn kà ɓɛ́  Sétɔ̃̀ se nyɔǔn wuɖuí kɔ̃̀ɔ̀ ɓɛ́ìn nyɛ. Nyɔǔn ɖǎ gɔ̌mànà kò-kò séín mú dɔ̃̌, ké wa se ɖɛ ɖò gbo wóɖó. Wa ɖǎ dyúa mu ɖé ɖɛ-dyuò-dyuò kè nɛɛ̀-kpà-ɖɛ̀ ɖìè ɓě nyu-nyu mú dyɛo, kɛɛ se-dyí-sɛ́ɖɛ́ìn-ɖɛ̀ kè gǎ kè ɖɛ-gbà-nyu-nyu ɔ kè to ɖǎ dyí vò ké ɔ zi kà ɔ nyu ma nìɛ̀ kĩ́ín nyɛɛ dyí. À se à mìɔùn wuɖuí kɔ̃̀ɔ̀ ɓɛ́ìn, ɓɛ́ à nyuu-ɖɛ̀ ké mú wóɖó ɔ jǔ ké Gèɖèpɔ́ɔ̀ se à gbo kpá ní.

16 Kɛɛ Jɛ̀hóvà séè fũ̀à-fṹá-ɖɛ̀ ɓě ɓɛ́ Sétɔ̃̀ nyu ké wa kpáà kɛɛ dyíin nɔ̀mɔ̀ìn ke. Gèɖèpɔ́ɔ̀ dyiɔ̌ náa nyu ní, nìí, ɔ muɔ́ má nììn kà ɔ nì Sétɔ̃̀ɛ̀ nyɔ-wuɖuí-kɔ̃̀-kɔ̃̀ɔ̀ sɔ̃ xwíɖíi dèɛ̌n nyɛ, kɛɛ Ɔ seɛ náa nyuɛ́ mu fɔɔ. Ké ɖeɛɛ, nyɔǔn muɔ́ máa jǎà poùn kà ɓɛ́ wa ɓɛ́ìn wa mìɔùn wuɖuí-kɔ̃̀ɔ̀ ɓɛ́ wa nyuu-ɖɛ̀ ké mú wóɖóɛ. Kɛɛ ɔ mɔ̀ se, ké Jɛ̀hóvà se ɖɛ nì náa sɔ̃ xwíɖíi dèɛ̌ mu dyɛ mɔ̀ùn. Jɛ̀hóvà ní tɔ́mɔ́ se fɔɔ.—Híìbúɖúù 6:18.

17, 18. Ðɛ́ Jɛ̀hóvà mu nyuùn ɓá ɖɛ ɓě ɓɛ́ Sétɔ̃̀ ɖǎ dyíin nyìnììn nyɛɛ jè dyíɛ́?

17 Jɛ̀hóvà ɓɛ́ìn ɖɛ ɓě ɓɛ́ Sétɔ̃̀ kè nyɔǔn Gèɖèpɔ́ɔ̀ gbo-vɔ̃-vɔ̃ ɖǎ nyu, ké wa ɖǎ dyíin nyìnììn nyɛɛ xwa nɔ̀mɔ̀ìnǹ? Ǹdye. Sepóɛɖé Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɓɛ́ìn ɖɛ séín nyuɛ. Jɛ̀hóvà dyuò ti ɓɛ́ ɔ mu Sétɔ̃̀ɛ̀ sóɖó-po-wùɖù ɓěɔ̀ gɔ̃̌ jǔùn wɛ̃ɛ dyí. Nìí, ɔ mu ɓóɖó-kpàà páɖédǎ mú nyuùn kà ɔ ɓéɖé ɓɛ́ ɔ ké ma nìɛ. Nyɔ séín ɓě nì “waà gmàà ɓěɔ̀” múɛɛ mu gĩɔ wóɖóùn. (Jɔ̃́ɔ́ 5:28, 29) Nyɔ ɓě se wɛ́ɛ mu, mɔɔ mɛ́ɛ mu ɖe fɔɔ. Jízɛ̀ mu ɖɛ séín ɓě ɓɛ́ Sétɔ̃̀ ɖǎ nyu, ké wa ɖǎ dyíin nyìnììn nyɛɛ xwa nɔ̀mɔ̀ìn ɖe. Jɛ̀hóvà mu Jízɛ̀ kũ̀à mu nyùìn, “ɓɛ́ ɔ ké Nɔɔ́-nàmàǔn nyuu-ɖɛ̀ ɓěɔ̀ mú gbɔɔ̀.” (1 Jɔ̃́ɔ́ 3:8) À po Jɛ̀hóvà zùo kà ɓɛ́ ɔ nì à jè hwòɖǒ kùɛ̌n ke, ɓɛ́ à ké ɔ dyí dyuòɛ̀ ɓɛ́ìn, kè ɓɛ́ à kéɛ gbɔ poɛ ɓɛ́ìn kà ɓɛ́ à mɔ́ ɓɛ́ ɔ ké à Wuɖuí-kɔ̃̀-nyɔ̀ jǔɛ. (Zà 2 Píɖɛ̀ 3:9, 10 wuɖuún.) Kɛbì à mɛ dyé gǎ kɛɛ ɔ kpá à gbo, ɓɛ́ à ké hwòɖǒ ku.—Jɔ̃́ɔ́ 4:23; 1 Kɔ̀ɖéíntĩ̀ɔ̀ 10:13 wuɖuún.

 18 Jɛ̀hóvà ní kpɔ̃̀ìn à ganaún, ɓɛ́ à ké ɔ gã, ɓɛ́ ɔ ké à Wuɖuí-kɔ̃̀-nyɔ̀ jǔ. Ɔ nyí nyɔǔn nyíí-ɖɛ̀ mɔ̀à kpé ɓɛ́ wa ké wa mìɔùn nììn nyuu-ɖɛ̀ gã kɛ. Ɓěà gmɔìn ɖɛ mɔ̀à nyíí-ɖɛ̀ kpa ɖɛ nìà kɛ xwíníín ɓó à bììɛɛ jè múin.

XWƐ̌ NÌ MU NYÍÍ-ÐƐ̀ MƆ̀À KPÉ ƁƐ́ NYƆ KÉ NYƆ MÌƆÙN NÌÌN NYUU-ÐƐ̀ GÃ KƐƐ KŨ̀À MÚ NYÙÌN NYƐ́?

19. Ðɛ́ mɔ̀ nyíí-ɖɛ̀ kpa ɖɛ ɓɛ́ Jɛ̀hóvà ɖǎ à nyí kɛ́? Ðɛ́ kɔ̃̀ jè à mɛ po ɔ zùo ɓó nyíí-ɖɛ̀ nìà kɛ jè kɛ́?

19 Jɛ̀hóvàà nyíí-ɖɛ̀ kpa ɖɛ mɔ̀à kpé ɓɛ́ nyɔ ké nyɔ mìɔùn nììn nyuu-ɖɛ̀ gã kɛɛ nyuɛ ké à kò ɓó nimii ɓěɔ̀ gbo. Jɛ́ɛ́ kɛɛ, nimii ɓěɔ̀ nyu ɖɛ ɓě kà Gèɖèpɔ́ɔ̀ nyu wa mɛɛ kɛ. Kɛɛ à ɓɛ́ìn kà à mɔ́ cĩ́ɛ dyiɛɛ gãa, ké à ɓɛ́ìn gbɔ poɛ kɛbì à mɔ́ ɓɛ́ à ké Gèɖèpɔ́ɔ̀ hwòɖǒ dyi dè ní. (Nɔ́ɔ́ 30:24) Ké ɖeɛɛ, à se nì kà nɛɛ̀-kpà ɓě ɓɛ́ wa nyu kũ̀à ɖòùn kɔ̃̀ jè wa nyuà wa kɛɛ nìà kɛ. À ɓéɖé kpé ɓɛ́ à ké nyɔ ɓɛ́ à mɔ́ jǔɛ dyiɛ, kè nyɔ ɓě à mɔ́ ɓɛ́ wa ké à ɓǎto ɓě jǔɛ, ɔ kè ɖɛ à mɔ́ à fɛ̀ɛ̀ɔ̀ mú nyùɛ̌n dyiɛɛ gã. Jɛ̀hóvà mɔ́ ɓɛ́ à ké fɛ̀ɛ̀ múàǔn dyi kpáìn.

20, 21. Ðɛ́ mɔ̀ ɖɛ kpa ɖɛ mìɔ ɓɛ́ m̀ ɓɛ́ìn gãa kàǔn wɛ̃́?

20 Jɛ̀hóvà mɔ́ ɓɛ́ à ké ɔ mú ɖɛ̀ɓɛ̀. (Máfíò 22:37, 38) Ɔ nì kà ɓǎ ɖò ɓɛ́ ɔ kpá múàǔn ɓɛ́ ɔ dyúɔ̀ kéɛ ɔ gbo cɛ̃ ɖé hwòɖǒ wáɖáá mú, ɓɛ́ ɔ ké níiń, “Ḿ ɖɛ̀ɓɛ̀ m̀ mú,” ké ɔ se ɖɛ ɓɛ́ ɓǎɔ̀ ké dyúɔ̀ ganaún kpɔ̃̀ìn nyɛɛ nìà kɛ. Jɛ̀hóvà wɔ̃́ìn gbo ɓɛ́ à mìɔùn kéɛ gã kɛbì à mu ɔ ɓièìn, mɔɔ à se ɔ ɓièɛ̌ mu ní. Sétɔ̃̀ kè Áɖɔ̀ùn ɔ kè Íì gãa ma, ɓɛ́ wa ké ma Jɛ̀hóvà ɓɔ́. Mɔ̀ùn ɖé? Xwɛ̌ nì mu nììn nyíí-ɖɛ̀ɔ̀ kũ̀à mu nyùìn nyɛ́?

21 Nyùìn nì nyíí-ɖɛ̀ɔ̀ kũ̀à mú, ɓɛ́ m̀ ké Jɛ̀hóvà ɓiè. Nyɔ méɔ̀ùn pàɖǎ ɓě ɖǎa gbɔ po, ɓɛ́ wa ké Gèɖèpɔ́ɔ̀ hwòɖǒ dyi dè, kè ɓɛ́ wa ké Sétɔ̃̀ ɓɔ́. (Nɔ́ɔ́ 27:11) Ðɛ́ m̀ ɓɛ́ìn nyuɛ kàǔn ɓɛ́ m̀ ké ɖé Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɓóɖó ɖìèɔ̀ mú nì ti ɓɛ́ ɔ muà gǎ-dyé-dyé séín dyi zĩ̀ìn nyɛ́? Wuɖu-kpà dyɛ̀ kɔà ɓó dyiɛɛ mu dyi-diè-ɖɛ̀ nìà kɛ gɔ̃̌ jǔùn.