Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Ðɛ́ Báɓòɔ̀ Ɓɛ́ìn À Tɛ̀mɛ̀ìn Nyɛ́?

 WUÐU-KPÀ 6

À Dyi Mɛ́ín, Dɛ̌ À Mu Kɛ́?

À Dyi Mɛ́ín, Dɛ̌ À Mu Kɛ́?

1-3. Ðɛ́ mɔ̀ dyi-diè-ɖɛ̀ ɓě ɓɛ́ nyɔ ɓě diè dyi ɓá gĩɔ jè dyíɛ́, ké xwɛ̌ ɓiè-kpòò ɓě nyu wa gɔ̃̌ jǔɛ kɛ́?

BÁƁÒƆ̀ cɛ̃ɛ à gbo kà ɓɛ́ “mɛ́-mɛ́ ɖò se nìɛ̌ mu ɖe” ɓó wé ɖò ɓaɖaa. (Wɛ̀ɖɛ̀ɓèɖésĩ̀ɔ̀ 21:4) Ðé céè-ɖɛ̀ nìà kɛ wuɖu-kpà 5 múɛɛ, à ɖǎa cɛ̃́ kà ɓɛ́ mú-gbǎìn-ɖɛ̀ɔ̀ nyuɛ ɓɛ́ à ké sè-ná-sèɛ̀ fɛ̀ɛ̀ ɓéɖéɛ ɓɛ́ìn nyɛ. Kɛɛ nyɔ ɓě nì mɛ́iń ke. (Ìkíɖísìásì 9:5) Ɔ jèɛɛ, dyi-diè-ɖɛ̀ kpa ɖɛ ɓě ɓɛ́ à diè dyiɛɛ ɖò mɔ̀, à dyi mɛ́ín, ɖɛ́ kpá à gbo kɛ́?

2 Dyi-diè-ɖɛ̀ nìà kɛ gɔ̃̌-jǔ-wùɖù kpa ɖɛ jɛ́ɛ́, ɔ jǔ ké à ɖɛ̀ɓɛ̀-nyɔ̀ ɖò dyi mɛ́ín. À ɓɛ́ìn cɛ̃ɛ ɖé à hwòɖǒ bũ̌, ɓɛ́ à ké níiń, ‘Dɛ̌ ɔ ɖǎ mu kɛ́? Ɔ nì à dya gmɔ̀ǔnǹ? Ɔ ɓɛ́ìn à gbo kpáà? À mu náá ɔ dyéìn ɖeè?’

3 Ɓiè-kpòò ɓě tò gɔ̃̌-jǔ-wùɖù kò-kò ɓě ɓó dyi-diè-ɖɛ̀ ɓě nìà wɛ jè. Wa ɖíɛ́ ɓě tɛ̀mɛ̀ìn kà ɓɛ́ m̀ dyi kpeɖeín-nɔ̀mɔ̀-nyɔ̀ jǔ ní, m̀ mu ɖé dyɔún wɛ̃, kè kà ɓɛ́ m̀ dyi ɖɛ-gbà-nyu-nyɔ̀ jǔ ní, m̀ sĩ ɖé hɛ́ɛ̀-nyɛ̀ múɛ. Wa ɖíɛ́ ɓě ɖá m̀ dyi mɛ́ín, m̀ jǔ gĩɔ-nyɔ̀, ké m̀ cĩ́ ɖé nì gbǒ-xwíníín-nyɔ̀ ɓě ɓɛ́ wa ɖǎà mɛ́ɛ gbo. Ké nyɔ ɖíɛ́ ɓě cɛ̃ɛ kà ɓɛ́ m̀ dyi mɛ́, ké wa ɖǎ nì zaa wɔ̃ po ní, nìí, nì mu wóɖóùn ɖe, mɔɔ nì mu cĩ́ìn ɖe ɖé kpóɖó-dyùà kà kò ɖò mú, ɓɛ́ m̀ ké nyɔ kà kò ɖò jǔ mɔɔ nimii ɖò jǔ dyɛ mɔ̀ùn.

4. Ðɛ́ mɔ̀ fɔ̀nɔ̀-hwòɖǒ dyúáɖò ɓɛ́ ɓiè-kpòò ɓě tɛ̀mɛ̀ìn ɓá gĩɔ jè dyíɛ́?

4 Ɔ nì kà ɓiè-kpòò ɓě tɛ̀mɛ̀ìn ɖɛ kò-kò ɓěɛ. Kɛɛ wa séín tɛ̀mɛ̀ìn fɔ̀nɔ̀-hwòɖǒ dyúáɖò. Wa tɛ̀mɛ̀ìn kà ɓɛ́ nyɔ ɖò dyi mɛ́ín, ɔ wáká ɖò cĩ́ kánáá pū kɛ. Ɔ mɔ̀ jǎà?

 À DYI MƐ́ÍN, DƐ̌ À MU KƐ́?

5, 6. À dyi mɛ́ín, ɖɛ́ kpá à gbo kɛ́?

5 À dyi mɛ́ín, Jɛ̀hóvà dyuò ɖɛ kpá à gbo kɛɛ dyí, ké ɔ ɖǎa à gbo cɛ̃ kà ɓɛ́ nyɔ ɖò dyi mɛ́ín, ɔ fɛ̀ɛ̀ɔ̀ ɖǎ mánáín hwɛ̀ kɛ. Gĩɔ kò ɓó cĩ́-cĩ́ gbo. Ɔ jèɛɛ, nyɔ ɖò dyi mɛ́ín, ɔ hwòɖǒ-kpɔ̃-ɖɛ̀ ɓě kè ɔ hwìɖǐi-poìn-ɖɛ̀ ɓě ní cĩ́ dà kà kò ɖò kánáá pū. * À dyi mɛ́ín, à se dyi dyéɛ ɓɛ́ìn, ké à se dyi wɔ̃́ɔ ɓɛ́ìn, ké à se ɖɛ ɖò jè hwìɖǐi poɛ̀n ɓɛ́ìn ɖe fɔɔ.

6 Kã́á Sã́ɖómà céèɛ̀ ma ɓíɖíi kà ɓɛ́ “nyɔ ɓě ɓɛ́ wa ɖǎà mɛ́ɛ se ɖɛ ɖò dyí dyuò ɖe” fɔɔ kɛ. Nyɔ ɓě ɖǎà mɛ́ɛ se ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn-ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn mɔɔ nyɛ́ín-nyɛ́ín ɖò ɓéɖé, ké “kũ̀à ɖò mɔɔ ɖɛ-dyí-sɔ́-sɔ́ ɖò mɔɔ ɖɛ-dyuò-dyuò ɖò mɔɔ fɔ̀nɔ̀-hwòɖǒ ɖò se ɖé gĩɔ . . . nì.” (Zà Ìkíɖísìásì 9:5, 6, 10 wuɖuún.) Ké ɖé Wɛ́ɖɛ́ 146:4 múɛɛ, Báɓòɔ̀ cɛ̃ɛ à gbo kà ɓɛ́ nyɔ ɖò dyi mɛ́ín, “[ɔ] nììn dyí-sɔ́-ɖɛ̀ séín ɓěɔ̀” kpá ɓɔ́íɛ.

ÐƐ́ JÍZƐ̀ CƐ̃ MA ƁÁ GĨƆ JÈ DYÍƐ́?

Jɛ̀hóvà mɛ ma nyɔǔn ɓɛ́ wa ké ɓóɖó-kpàà kɔ̃ cĩ́ kánáá pū

7. Ðɛ́ Jízɛ̀ cɛ̃ ma ɓá gĩɔ jè dyíɛ́?

7 Ti Jízɛ̀ ɓǎto nɔ̀mɔ̀ kpeɖeín mɔ̀ ma kà Ðázɛ̀ɖɛ̀ kɛɛ mɛ́ ma kɛɛ, ɔ cɛ̃ɛ ma ɔ ɖeín-nà-nyɔ̀ ɓěɔ̀ gbo, ké ɔ ɖá, “À ɓǎto Ðázɛ̀ɖɛ̀ ɖǎ nyíɔún kpá.” Kɛɛ Jízɛ̀ seɛ ma cɛ̃iń nì kà ɓɛ́ Ðázɛ̀ɖɛ̀ nì ma fɔ̀ǔn wɛ̃. Jízɛ̀ cɛ̃ɛ ma ɖe, ké ɔ ɖá, “Ðázɛ̀ɖɛ̀ ɖǎ mɛ́.” (Jɔ̃́ɔ́ 11:11-14) Ɔ jèɛɛ, Jízɛ̀ poìn ma gĩɔ nyíɔ dyí. Ɔ seɛ ma cɛ̃ kà ɓɛ́ Ðázɛ̀ɖɛ̀ nì ma ɖé dyɔún wɛ̃, mɔɔ ɔ nì ma ɖé ɔ gbǒ-xwíníín-nyɔ̀ ɓě ɖǎà mɛ́ɛ gboɛ. Ké ɔ seɛ ma cɛ̃ kà ɓɛ́ Ðázɛ̀ɖɛ̀ nì ma gǎ dyéɛń ɖé hɛ́ɛ̀-nyɛ̀ múɛ, mɔɔ ɔ wóɖó ma ɖe, ké ɔ jǔ ma nyɔǔn-dyù kà kò ɖò mɔɔ nimii ɖòɛ. Gbào, ɔ nì ma pū kà Ðázɛ̀ɖɛ̀ nì ma nyíɔ vɛ̀nɛ̀ ɖò múɛ. Ɓó wé ɖò ɓaɖa ɖeɛɛ, Jízɛ̀ poìn ma gĩɔ nyíɔ dyí.  Ti ɓɛ́ ɔ zà ma Jáíwɛ̀ɖɛ̀ɛ̀ dyú-màà gĩɔ kɛɛ, ɔ cɛ̃ɛ ma, ké ɔ ɖá, “Dyúɔ̀ se mɛ́. Ɔ nì mɔ́uń.”—Ðúù 8:52.

8. Xwɛ̌ à nyuɛ dyí dyuòɛ̀ kà ɓɛ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ se ma nyɔǔn-dyù mɛ, ɓɛ́ wa ké mɛ́ kɛ́?

8 Gèɖèpɔ́ɔ̀ mɛ ma Áɖɔ̀ùn kè Íì ɓɛ́ wa ké ma mɛ́ɛ̀? Gbào! Jɛ̀hóvà mɛ ma wa, ɓɛ́ wa ké ma fɛ̀ɛ̀ múàǔn dyi kpáìn kánáá pū ɖé dyi-káná-káná mú. Ti Jɛ̀hóvà mɛ ma nyɔǔn wɛ̃ɛ, ɔ poɛ ma wa hwòɖǒ bũ̌, ɓɛ́ wa ké ma cĩ́ kánáá pū. (Ìkíɖísìásì 3:11) Kà wóɖóìn-nyɔ̀ ɓě seà dyéɛ mɔ́, ɓɛ́ waà dyú ɓě kéà súá kpá, ɓɛ́ wa kéà mɛ́ kɛɛ, kǎà Jɛ̀hóvà hwòɖǒɔ̀ nyu nìɛ̀ ɓá à jè dyí. Kɛɛ ɔ jǔ ké Gèɖèpɔ́ɔ̀ dyi ma à mɛ, ɓɛ́ à ké cĩ́ kánáá pū ní, nìí, xwíníínɔ̀ nyɛ́ kɔ̃̀ jè à mɛ́à kɛ́?

 XWÍNÍÍNƆ̀ NYƐ́ KƆ̃̀ JÈ À MƐ́À KƐ́?

9. Ðɛ́ kɔ̃̀ jè gma ɓɛ́ Jɛ̀hóvà nyí ma Áɖɔ̀ùn kè Íì kɛɛ se ma dyi kpɔ̃uń kàmà kɛ́?

9 Ðé Ídɛ̃̀ìn-ɓàǎ-ɖɛ̀-gbǎɔ̀ múɛɛ, Jɛ̀hóvà cɛ̃ɛ ma Áɖɔ̀ùn gbo, ké ɔ ɖá, “M̀ ɓɛ́ìn cu séín nì ɓáá-ɖɛ̀-gbǎɔ̀ múɛɛ jĩ̀ kà nì mɔ́ kɛɛ ɖiɛ, kɛɛ cu ɓɛ́ ɔ ɓɛ́ìn nyuɛ ɓɛ́ nyɔ ké ɖɛín-ɖɛ̀ kè ɖɛ gbà zaìn gboi dyí dyuòɛɛ, mɔ̀ǔn ɖá m̀ kéɛ ɖi, sepóɛɖé wé kɔ̃̀ ɓaɖa nì muɛ ɖò ɖiìn nyɛɛ, nì mu mɛ́ìn jǎà.” (Jɛ́nɛ́sì 2:9, 16, 17) Gma se múin wɔ̃́uń kàmà nìà wɛɛ se ma dyi kpɔ̃uń kàmà, ké Jɛ̀hóvà ɓéɖé kpé, ɓɛ́ ɔ ké ma ɖɛ mɔ̀ ɖɛ nɔ̀mɔ̀ dyíin kè ɖɛ gbà kɛɛ Áɖɔ̀ùn kè Íì gbo cɛ̃. Dyììn ɖé Jɛ̀hóvà wuɖu nyu-nyu múɛɛ, wa muɛ ma tɛ̀mɛ̀ìn kà ɓɛ́ wa dyé ma ɔ kpéín nyɛ. Ké ɖeɛɛ, wa muɛ ma tɛ̀mɛ̀ìn kà ɓɛ́ wa po ma Jɛ̀hóvà zùo ɓó ɖɛ séín ɓɛ́ ɔ ɖǎ ma wa nyíɛɛ jè kɛ.

10, 11. (1) Xwɛ̌ Sétɔ̃̀ nyu ma Áɖɔ̀ùn kè Íì cáa kɛ́? (2) Ðɛ́ kɔ̃̀ jè kã̀fĩ́á ɖò seà nì ɓó ɖɛ Áɖɔ̀ùn kè Íì nyu ma kà kɛɛ jè kɛ́?

10 Ɔ nì wìì kà ɓɛ́ Áɖɔ̀ùn kè Íì gãa ma, ɓɛ́ wa ké ma Jɛ̀hóvà wuɖu ɖùǔn zà kɛ. Sétɔ̃̀ cɛ̃ɛ ma Íì gbo, ké ɔ ɖá, “Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɖá ɓě mɛ ɓɔ́ cu ɓě nìà ɓáá-ɖɛ̀-gbǎà múɛɛ ɖò ɖiɛ fɔɔ cáe?” Ké Íì jǔ ma ɔ gɔ̃̌, ké ɔ ɖá, “Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɖá à ɓɛ́ìn cu ɓě nìà ɓáá-ɖɛ̀-gbǎà múɛɛ ɓo ɖiɛ, kɛɛ cu nìà ɖé ɓáá-ɖɛ̀-gbǎà hwòɖǒǔn wɛ̃ɛ, ɔ ɖá à mɛ ɓɔ́ɔ ɓo ɖiɛ, mɔɔ à mɛ ɓɔ́ɔ dyi tìnìɛ̀n fɔɔ cá, à ní kɔ̃̀ ɖà mɛ́.”—Jɛ́nɛ́sì 3:1-3.

11 Púɛɛ, Sétɔ̃̀ cɛ̃ɛ ma, ké ɔ ɖá, “Ɓě se mɛ́ɛ mu fɔɔ cá. Gèɖèpɔ́ɔ̀ dyuòɛ̀ kà wé kɔ̃̀ ɓaɖa ɓɛ́ ɓě muɛ ɖiìn nyɛɛ, ɓěɛ̀ dyéɖé mu kaàùn, ké ɓě mu nììn kà ɔ nìà kɛ, sepóɛɖé ɓě mu ɖɛín-ɖɛ̀ kè ɖɛ gbà zaìn gboi dyí dyuòùn.” (Jɛ́nɛ́sì 3:4-6) Sétɔ̃̀ mɔ́ ɓɛ́ Íì kéɛ ma hwìɖǐi poìn kà ɔ ɓɛ́ìn ma ɖɛ mɔ̀ ɖɛ nɔ̀mɔ̀ dyíin kè ɖɛ gbà kɛɛ gbɔ poɛ ɓó ɔ mìɔùn bììɛ. Ké ɔ tɔ́mɔ́ ma se ɓá ɖɛ mu ma kpáùn ɔ  jǔ ké Íì dyi ma Gèɖèpɔ́ɔ̀ wuɖu ɖùǔn zà níɛ jè dyí. Sétɔ̃̀ cɛ̃ɛ ma kà ɓɛ́ Íì se ma mɛ́ɛ muɛ. Ɔ jèɛɛ, Íì ɖi ma cuɔ̀ ɓo ɖò, ké ɔ nyí ma ɔ dyú-ɓǎɔ̀ ɖò. Áɖɔ̀ùn kè Íì dyuòɛ̀ ma dyí kà ɓɛ́ Jɛ̀hóvà ɖǎa ma wa gbo cɛ̃ kà wa mɛ ɓɔ́ cuɔ̀ ɓo ɖiɛ kɛ. Ti wa ɖiɛ ma kɛɛ, wa gãa ma ɓɛ́ wa ké gma ɓɛ́ ɔ se múin wɔ̃́uń kàmà, ké ɔ se dyi kpɔ̃uń kàmà kɛɛ wáɖá. Dyììn ɖé cu-ɓòɔ̀ ɖi-ɖi múɛɛ, wa tɛ̀mɛ̀ìn ma kà ɓɛ́ wa se ma waà ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn-ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn Ɓǎ nìà ɖé dyɔún wɛ̃ɛ kpéín dyéɛ. Kã̀fĩ́á ɖò se nì ɓó ɖɛ wa nyu ma kà kɛɛ jè!

12. Ðɛ́ kɔ̃̀ jè ɔ mɔ̀à hwòɖǒ-ɖé-ɖei-po-ɖɛ̀ cá kà ɓɛ́ Áɖɔ̀ùn kè Íì se ma Jɛ̀hóvà wuɖu nyu kɛ́?

12 Ɔ mɔ̀ hwòɖǒ-ɖé-ɖei-po-ɖɛ̀ cá kà ɓɛ́ à wóɖóìn-nyɔ̀ kĩ́ín-kĩ́ín ɓěɔ̀ se ma waà Mɛ-nyɔ̀ɔ̀ kpéín dyéɛ! Ɔ jǔ ké m̀ dyi vɔ̃ cá, ɓɛ́ m̀ ké nì dyú-gàà ɖò kè dyú-màà ɖò gmɛ̀ìn, ké wa se nì wuɖu nyu, ké wa dyi ɖɛ kà kò ɖò nyu ní, nìí, xwɛ̌ nì hwòɖǒɔ̀ mu nììn nyɛ́? Ɔ se nì hwòɖǒ-dyùàɔ̀ síà muù?

Áɖɔ̀ùn sɔ̀ ma ɖé ɓóɖóɔ̀ púu-púuɔ̀ mú, ké ɔ mu ma ɖé ɓóɖóɔ̀ púu-púuɔ̀ mú ɖe

13. Ðɛ́ mɔ̀ ɖɛ Jɛ̀hóvà cɛ̃ ma, ɓɛ́ ɔ dyià níiń, “m̀ ɓéɖé m̀ ké ɖé ɓóɖóɔ̀ mú ɖe mu” kɛɛ xwíníín nyɛ́?

13 Ti Áɖɔ̀ùn kè Íì zà ma Gèɖèpɔ́ɔ̀ wuɖu ɖùǔn wɛ̃ɛ, wa sè ma sè-ná-sèɛ̀ fɛ̀ɛ̀ xwáɖáún. Jɛ̀hóvà ɖǎa ma Áɖɔ̀ùn gbo cɛ̃, ké ɔ ɖá, “Sepóɛɖé m̀ mɔ̀ ɓóɖó jèɛɛ, m̀ ɓéɖé m̀ ké ɖé ɓóɖóɔ̀ mú ɖe mu.” (Zà Jɛ́nɛ́sì 3:19 wuɖuún.) Ɔ xwíníín mɔ̀, Áɖɔ̀ùn mu ma púu-púu jǔùn ɖe, ɓɛ́ ɔ ké nì kà wa se ma ɔ mɛ fɔɔ kɛ. (Jɛ́nɛ́sì 2:7) Ti Áɖɔ̀ùn ɖǎ ma nàmàǔn nyuɛɛ, ɔ mɛ́ ma, ké ɔ se ma nì ɖe fɔɔ.

14. Xwíníínɔ̀ nyɛ́ kɔ̃̀ jè à mɛ́à kɛ́?

 14 Ɔ jǔ ké Áɖɔ̀ùn kè Íì dyi ma Gèɖèpɔ́ɔ̀ wuɖu nyu ní, wa muɔ́ má cĩ́ɛ nì ke zɛ̃̌ɛ̀. Kɛɛ ti wa zà ma ɔ wuɖu ɖùǔn wɛ̃ɛ, wa nyu ma nàmàǔn, ké wa mɛ́ ma. Nàmàǔn nì kà wɛ́ gbà ɖò ɓɛ́ à ɖǎ dúí sè sɔ̀ìn ɖé à wóɖóìn-nyɔ̀ kĩ́ín-kĩ́ín ɓěɔ̀ gboɛɛ nìà kɛ. À séín mɔ̀ nàmàǔn-nyɔ̀ ɓě ké à wóɖó, ɔ jè à mɛ́à kɛ̀. (Wóɖómà 5:12) Kɛɛ ɔ se Gèɖèpɔ́ɔ̀ hwòɖǒɛ̀-gbɔ-po-ɖɛ̀ ɓó nyɔǔn bìì. Gèɖèpɔ́ɔ̀ seɛ ma mɔ́ ɓɛ́ nyɔǔn ké mɛ́, ké Báɓòɔ̀ ɖáìn gĩɔ “mú-nyɛ́-nyɔ̀.”—1 Kɔ̀ɖéíntĩ̀ɔ̀ 15:26.

JǍÀƆ̀ BUƐ̀ NYƆ

15. Xwɛ̌ jǎà ɓá gĩɔ jè dyíɛɛ nyu nyɔ buɛ̀ kɛ́?

15 Jǎà ɓá gĩɔ jè dyíɛɛ buɛ̀ nyɔ ɖé fɔ̀nɔ̀-hwòɖǒ pàɖǎ ɓě seà jǎà kɛɛ xwaún. Báɓòɔ̀ tɛ̀mɛ̀ìn à kà ɓɛ́ nyɔ ɓě ɖǎà mɛ́ɛ ní dyé bũ̌in-puà-ɖɛ̀ ɖò mɔɔ wìǐn-kpá-ɖɛ̀ ɖò dyíɛ. À se wa gbo wùɖùɛ̀ ɓɛ́ìn, ké wa se à gbo wùɖùɛ̀ ɓɛ́ìn. À se nyɔ ɓě ɖǎà mɛ́ɛ gbo kpáa ɓɛ́ìn, ké wa se à gbo kpáa ɓɛ́ìn. Wa se à ɖɛ gbà ɖò bũ̌ nyuɛ ɓɛ́ìn. Ɔ jèɛɛ, à se ɓéɖé ɓɛ́ à ké wa dyi peɖe. Kɛɛ ɓiè-kpòò pàɖǎ cɛ̃ɛ à gbo kà ɓɛ́ nyɔ ɓě ɖǎà mɛ́ɛ nì dà ɖò cĩ́ɛń, ké à ɓɛ́ìn wa gbo kpáa ɔ jǔ ké à dyi wíɖí pɛ́ɛ̀ ɖé píɖíì ɓě mɔɔ cɔ́cì-nàìn-nyɔ̀ ɓě gbo ní. Kɛɛ à dyi jǎà ɓá gĩɔ jè dyíɛ dyí dyuò ní, nìí, se ɓěa se à cáǎ mu.

16. Ðɛ́ mɔ̀ se ɓɛ́ ɓiè-kpòò pàɖǎ ɓě tɛ̀mɛ̀ìn ɓá gĩɔ jè dyíɛ́?

16 Sétɔ̃̀ nyùìn ɓiè-kpòò ɓě seà jǎà kɛɛ kũ̀à mú, ɓɛ́ ɔ ké à se wɔ̃in tɔ́mɔ́ìn, kè ɓɛ́ ɔ kéɛ nyu ɓɛ́ à kéɛ hwìɖǐi poìn kà ɓɛ́ nyɔ ɓě ɖǎà mɛ́ɛ nì cĩ́ɛń keɛ. Ɔ hwɔìn kà, ɓiè-kpòò ɖíɛ́ ɓě tɛ̀mɛ̀ìn kà ɓɛ́ à dyi mɛ́ín, à wáká ɖò cĩ́ dà ɖò kánáá pū kɛ. Nì ɓiè-kpòòɔ̀ tɛ̀mɛ̀ìn m̀ ɖɛ nìà wɛɛ̀, mɔɔ ɔ tɛ̀mɛ̀ìn m̀ ɖɛ Báɓòɔ̀ cɛ̃ ɓá gĩɔ jè dyíɛɛ̀? Sétɔ̃̀ nyùìn se kũ̀à mú, ɓɛ́ ɔ kéɛ nyu, ɓɛ́ nyɔ ɓě ké Jɛ̀hóvà kɔ̃ín pòìn.

17. Ðɛ́ kɔ̃̀ jè fɔ̀nɔ̀-hwòɖǒ ɓáà nyɔ ɓě hɛ́ɛ̀-nyɛ̀ mú sĩ jè dyíɛɛ ɖaɓaà Jɛ̀hóvà wuɖuún wɛ̃́?

 17 Ðɛ ɓiè-kpòò pàɖǎ ɓě tɛ̀mɛ̀ìn nyɛɛ giniìn nyɔ dyi. Ɔ hwɔìn kà, wa ɖíɛ́ ɓě tɛ̀mɛ̀ìn kà ɓɛ́ ɖɛ-gbà-nyu-nyɔ̀ ɓě mu sĩìn kánáá pū ɖé hɛ́ɛ̀-nyɛ̀ múɛ. Se nìà wɛ mɔ̀ Jɛ̀hóvà wuɖuún-ɖaɓa-ɖaɓa. Ɔ seɛ gbo wɔ̃́ìn mu ɓɛ́ nyɔ ɓě ké kàa gǎ dyé fɔɔ cá! (Zà 1 Jɔ̃́ɔ́ 4:8 wuɖuún.) Xwɛ̌ nì hwòɖǒɔ̀ mu nììn ɓá nyɔ ɖò ɓɛ́ ɔ dyéìn dyú ɖò gǎ dyììn ɖé dyúɔ̀ sɔ̃ ɓěɔ̀ nyɛ-ɓɔ́ɔ́ mú-po-po múɛɛ jè dyíɛ́? Nì muɛ hwìɖǐi poìn kà ɔ mɔ̀ kànàǎ-ɖɛ̀-nyu-nyɔ̀ mìɔ kɛ. M̀ se ɔ dyí dyuòɛ̀ mɔ́ɔ mu. Ké jɛ́ɛ́ kɛɛ, kà Sétɔ̃̀ mɔ́ ɓɛ́ à hwòɖǒ ké nì ɓá Jɛ̀hóvà jè dyí.

18. Ðɛ́ kɔ̃̀ jè à mɛ ɓɔ́à nyɔ ɓě ɖǎà mɛ́ɛ dyi peɖeɛ kɛ́?

18 Ɓiè-kpòò ɖíɛ́ ɓě cɛ̃ɛ à gbo kà ɓɛ́ nyɔ ɓě dyi mɛ́ín, wa zɛ̃̀ìn zùù múɛ. Ɓiè-kpòò ɓě nì náa tɛ̀mɛ̀ìn kà ɓɛ́ à ɓéɖé ɓɛ́ à ké zùù ɓě nìà wɛ kpéín dyé, mɔɔ à ké wa dyi peɖeɛ, sepóɛɖé wa ɓɛ́ìn ké à ɓǎto ɓéɖé kpé ɓě mɔɔ à mú-nyɛ́-nyɔ̀ ɓě jǔɛ. Nyɔ pàɖǎ po se nìà wɛ jǎà. Wa peɖe nyɔ ɓě ɖǎà mɛ́ɛ dyi jèɛɛ, wa ɓiè wa, ké wa ní ɓiè Jɛ̀hóvà. Ɔ mɛ nì m̀ hwìɖǐi kà ɓɛ́ nyɔ ɓě ɖǎà mɛ́ɛ ní dyé ɖɛ ɖò dyí, ké wa se fɔ̀nɔ̀-hwòɖǒ séín ɖò ɓéɖé ɖeɛ. Ɔ jèɛɛ, à se ɓéɖé ɓɛ́ à ké wa dyi peɖe. Jɛ̀hóvà mɔ̀ à Mɛ-nyɔ̀ɔ̀. Ɔ mɔ̀ jǎà Gèɖèpɔ́ɔ̀, ké ɔ ɖòùn ɖé à mɛ ɓiè.—Wɛ̀ɖɛ̀ɓèɖésĩ̀ɔ̀ 4:11.

19. Xwɛ̌ jǎà ɓá gĩɔ jè dyíɛɛ dyí-dyuò-dyuò nyu à gbo kpáa kɛ́?

19 À dyi jǎà ɓá gĩɔ jè dyíɛɛ dyí dyuò ní, nìí, ɔ buɛ̀ nyɔ ɓiè-kpòò ɓěɛ̀ se ɓěɔ̀ xwaún. Ké jǎà nìà kɛ kpá à gbo, ɓɛ́ à ké ɖɛ nɔ̀mɔ̀ dyíin ɓě ɓɛ́ Jɛ̀hóvà ɖǎà à nyɛ́nɛ́ín ɖáìn ɓá à fɛ̀ɛ̀ɔ̀ kè ɖé dyúa jè dyíɛɛ múin wɔ̃́.

20. Ðɛ́ à mu cɛ̃́ìn ɖé wuɖu-kpà dyɛ̀ kɔà ɓó dyíɛɛ múɛ́?

20 Gèɖèpɔ́ɔ̀ bìì kũ̀à-nyu-nyɔ̀ ɖò kɔ̃̀ nyɛ́nɛ́ mɔ̀ ma Jóɓò kɛɛ diè zɔ̃̌ɔ̀ ɖɛi, ké ɔ ɖá, “Ɔ jǔ ké gàa ɖò dyi mɛ́ín, ɔ ɓɛ́ìn cĩ́ɛ ɖeè?” (Jóɓò 14:14, New World Translation [NW]) Nyɔ ɓɛ́ ɔ ɖǎ mɛ́ɛ ɓɛ́ìn cĩ́ɛ ɖe jǎà cáà? Gɔ̃̌-jǔ-wùɖù ɓɛ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ tò à dyí ɖé Báɓòɔ̀ múɛɛ po nyɔ múàǔn mìɔ. À muɛ dyéìn ɖé wuɖu-kpà dyɛ̀ kɔà ɓó dyíɛɛ mú.

^ wɖkp. 5 Nyɔ ɖíɛ́ ɓě poɛ jǎà kà ɓɛ́ nyɔ ɖò dyi mɛ́ín, ɔ zùùɔ̀ cĩ́ kánáá pū kɛ. Ɓɛ́ m̀ ké ɖɛ pàɖǎ cɛ̃́ ní, dyé Mánáín-Hwɛ̀ìn-Wùɖù 17.