Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Ðɛ́ Báɓòɔ̀ Ɓɛ́ìn À Tɛ̀mɛ̀ìn Nyɛ́?

Wa poìn Báɓò-cɛ̃́ìn-cèè-ɖɛ̀ nìà kɛ xwaún, ɓɛ́ɔ ké m̀ gbo kpá, ɓɛ́ m̀ ké ɖɛ Báɓòɔ̀ cɛ̃ ɓá cɛ̃́ɛ́-ɖɛ̀ kò-kò ɓě jè dyíɛɛ cɛ̃́. Wa ɖíɛ́ ɓě mɔ̀, ɖɛ kɔ̃̀ jè à dyéà gǎ kɛ kè ɖɛ kpá ɖé gĩɔ kɛ kè kà m̀ké xwéɖé-dù nì múàǔn wɛ̃ɛ ɓéɖéɛ nyuɛ ɔ kè ɖɛ pàɖǎ ɓě.

Ðɛ́ Mɔ̀ Gèɖèpɔ́ɔ̀ Hwòɖǒɛ̀-Gbɔ-Po-Ðɛ̀ Ɓó À Bììɛ́?

M̀ ɓɛ́ìn xwíníín kɔ̃̀ jè fũ̀à-fṹá-ɖɛ̀ ɓě ɓúáà kpéín zɛ̃̌ɛ̀ kɛɛ jè hwìɖǐi poɛ̀n dyɛ̀. Báɓòɔ̀ tɛ̀mɛ̀ìn kà ɓɛ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ mu ɖɛ ɖò nyuùn kàǔn, ɓɛ́ ɔ ké nyɔǔn-dyùɛ̀ fũ̀à-fṹá-ɖɛ̀ ɓě jè dyi zĩ̀ìn nyɛ. Wa ɖíɛ́ ɓě mɔ̀ gǎ-dyé-dyé kè wɛ́-wɛ́ ɔ kè mɛ́-mɛ́.

WUÐU-KPÀ 1

Nyɛ́ Mɔ̀ Gèɖèpɔ́ɔ̀ Kɛ́?

Nì hwòɖǒ ɖá Gèɖèpɔ́ɔ̀ kɔ̃̀ ɖé m̀ jè gboò? Cɛ̃́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ kpeɖe ɓěɔ̀ kè kà m̀ ɓɛ́ìn ɔ ɓǎto jǔɛ kɛɛ jè.

WUÐU-KPÀ 2

Báɓòɔ̀ Mɔ̀ Céè-Ðɛ̀ Sɔ̀ìn Ðé Gèɖèpɔ́ɔ̀ Gboɛ

Xwɛ̌ Báɓòɔ̀ ɓɛ́ìn m̀ gbo kpáa ɖé nì fũ̀à-fṹá-ɖɛ̀ ɓěɔ̀ múɛ́? Ðɛ́ kɔ̃̀ jè m̀ ɓɛ́àìn ɔ kpáá-ɖɛ̀ ɓěɔ̀ hwòɖǒ kɔ̃ dèɛ̀ kɛ́?

WUÐU-KPÀ 3

Ðɛ́ Mɔ̀ Gèɖèpɔ́ɔ̀ Hwòɖǒɛ̀-Gbɔ-Po-Ðɛ̀ Ɓó Nyɔǔn Bììɛ́?

Xwɛ̌ cĩ́-cĩ́ mu nììn ɖé ɓóɖó ɖìèɔ̀ mú ti ɓɛ́ ɓóɖó-kpàà muà páɖédǎ jǔùn wɛ̃́?

WUÐU-KPÀ 4

Nyɛ́ Mɔ̀ Jízɛ̀ Kɛ́ɖɛ́ì Kɛ́?

Cɛ̃́ xwíníín kɔ̃̀ jè Jízɛ̀ mɔ̀à Mɛ̀sádyà kɔ̃̀ jè wa cɛ̃ ma kà kɛ, kè dɛ̀ ɔ sɔ̀ ma kɛ, ɔ kè xwíníín kɔ̃̀ jè ɔ mɔ̀à Gèɖèpɔ́ɔ̀ Dyú-gàà dyúáɖòɔ̀ kɛ.

WUÐU-KPÀ 5

Mú-Gbǎìn-Ðɛ̀ɔ̀ Mɔ̀ Gèɖèpɔ́ɔ̀ Nyíí-Ðɛ̀ Zi Ðɛ Kpauń

Ðɛ́ mɔ̀à mú-gbǎìn-ɖɛ̀ɔ̀ kɛ́? Xwɛ̌ m̀ ɓɛ́ìn ɔ kpáná kɔ̃ún dyéɛ kɛ́?

WUÐU-KPÀ 6

À Dyi Mɛ́ín, Dɛ̌ À Mu Kɛ́?

Cɛ̃́ ɖɛ Báɓòɔ̀ cɛ̃ ɓá dɛ̀ nyɔ ɓě ɖǎà mɛ́ɛ nì kɛ kè xwíníín kɔ̃̀ jè nyɔǔn mɛ́à kɛɛ jè.

WUÐU-KPÀ 7

Nyɔ Ɓě Mu Gĩɔ Wóɖóùn!

Nì ɖɛ̀ɓɛ̀-nyɔ̀ ɖò ɖǎ mɛ́ ɖòò? M̀ ɓɛ́ìn wa dyéɛ ɖeè? Cɛ̃́ ɖɛ Báɓòɔ̀ tɛ̀mɛ̀ìn ɓá gĩɔ wóɖó jè dyíɛ.

WUÐU-KPÀ 8

Ðɛ́ Mɔ̀à Gèɖèpɔ́ɔ̀ Kã́á-Ɓòɖòɔ̀ Kɛ́?

Nyɔ ɓáún-ɓáún dyuò ɓaà-wùɖù mɔ̀à À Ɓǎ Vɛ̀nɛ̀ kɛɛ dyí. Ðɛ́ mɔ̀ wuɖu ɓě mɔ̀à “Nì kã́á-ɓòɖòɔ̀ mɛ dyi” kɛɛ xwíníín nyɛ́?

WUÐU-KPÀ 9

Ɓóɖó-Kpàà Mánáín-Hwɛ̀-Tìɔ̀ Ðǎ Dyi Xwɛ̃́ìnǹ?

Poìn kà nyuu-ɖɛ̀ ɓě kè kpeɖe ɓě nìà à ɖeiɛɛ tɛ̀mɛ̀ìn kà ɓɛ́ à nì wé hwɛ̀ìn-gbɔ ɓěɔ̀ mú cĩ́ɛń kà Báɓòɔ̀ nyuà zɔ̃̌ɔ̀ cɛ̃ɛ kɛɛ jè hwìɖǐi.

WUÐU-KPÀ 10

Jǎà Ɓá Ínjà Ɓěɔ̀ Jè Dyíɛ

Báɓòɔ̀ cɛ̃ ínjà ɓě kè zùù gbà ɓě jè. Zùù ɓě nìà kɛ nì jɛ́ɛ́ cáà? Wa ɓɛ́ìn à gbo kpáà, mɔɔ à ɖɛ gbà bũ̌ nyuɛɛ̀?

WUÐU-KPÀ 11

Ðɛ́ Kɔ̃̀ Jè Gǎ-Dyé-Dyé Ɓúáà Kpéín Nyɛ́?

Nyɔ ɓáún-ɓáún poɛ̀n hwìɖǐi kà ɓɛ́ à mɛ kàìn Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɓó gǎ-dyé-dyé séín nìà ɓóɖó-kpàà kɔ̃ɛɛ jè kɛ. Ðɛ́ mɔ̀ùn poìn hwìɖǐiɛ́? Cɛ̃́ ɖɛ Gèɖèpɔ́ɔ̀ cɛ̃ ɓá xwíníín ɓě kɔ̃̀ jè gǎ-dyé-dyé nìà kɛɛ jè dyíɛɛ jè.

WUÐU-KPÀ 12

Xwɛ̌ M̀ Ɓɛ́ìn Gèɖèpɔ́ɔ̀ Ɓǎto Jǔɛ Kɛ́?

M̀ ɓɛ́ìn cĩ́ɛ ɓɛ́ ɔ ké Jɛ̀hóvà hwìɖǐi dè. Jǎà kɛɛ, m̀ ɓɛ́ìn ɔ ɓǎto jǔɛ.

WUÐU-KPÀ 13

Dyé Nyíí-Ðɛ̀ Mɔ̀à Fɛ̀ɛ̀ Kɛɛ Kpéín

Xwɛ̌ Gèɖèpɔ́ɔ̀ nyu xwíɖí-wɔ̃-zà-zà kè nyɔ ɖòɛ̀ nyɔmɔɔ dyí-ɖú-ɖú ɔ kè nimii ɓěɛ̀ fɛ̀ɛ̀ dya gmɔ̀ɔ̀ kɛ́?

WUÐU-KPÀ 14

Nì Xwéɖé-Dùɔ̀ Ɓɛ́ìn Múàǔn Nìɛ̀

Ðɛ̀ɓɛ̀ǐn-ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn ɓɛ́ Jízɛ̀ tɛ̀mɛ̀ìn ma kɛɛ mɔ̀ dyí-tɛ̀mɛ̀ìn-ɖɛ̀ ɓɛ́ nyɔ́nɔ́-ɓǎ ɓě kè nyɔ́nɔ́ ɓě kè wóɖóìn-nyɔ̀ ɓě ɔ kè dyú ɓě ɓɛ́ìn kíɖíí síɛ kɛ. Ðɛ́ à cɛ̃́ ɔ xwaún wɛ̃́?

WUÐU-KPÀ 15

Gèɖèpɔ́ɔ̀ Ɓiè-Kà Sɛ́ɖɛ́ìn Dyíɔ̀

Dyé ɖɛ mɛ̀nɛ̌ìn-ɖò ɓě ɓɛ́ wa zàà nyɔ ɓě nìà jǎà ɓiè-kpòòɔ̀ múɛɛ da kɛ.

WUÐU-KPÀ 16

Gãa Ɓɛ́ M̀ Ké Gèɖèpɔ́ɔ̀ Ɓiè

M̀ dyi nì jǎà-po-ɖɛ̀ ɓěɔ̀ nyɔ tɔ̀ɔ̀ ɓě gbo cɛ̃iń nììn, ɖɛ́ mɔ̀ fũ̀à-fṹá m̀ ɓɛ́ìn dyí dyéɛ kɛ́? Xwɛ̌ m̀ ɓɛ́ìn náa nyuɛ ɓɛ́ m̀ ké se wa dyoɖoún po kɛ́?

WUÐU-KPÀ 17

Ɓaà-Ɓaà Mɔ̀ Nyíí-Ðɛ̀

M̀ dyi ɓaà ní, Gèɖèpɔ́ɔ̀ to ɖùǔ níì? Ɓɛ́ m̀ ké dyi-diè-ɖɛ̀ nìà wɛ gɔ̃̌ jǔɛɛ, m̀ ɓéɖé ɓɛ́ m̀ ké ɖɛ Báɓòɔ̀ tɛ̀mɛ̀ìn ɓá ɓaà jè dyíɛɛ múin wɔ̃́.

WUÐU-KPÀ 18

Ḿ Mɛ Zà Ní Fɛ̀ɛ̀ɔ̀ Xwáɖáún Ðé Gèɖèpɔ́ɔ̀ Gbo, Ɓɛ́ Ḿ Ké Níɔ Kpáà?

Ðɛ́ ɓě m̀ ɓéɖé ɓɛ́ m̀ ké nyu, hwɛ̀ ɓɛ́ m̀ ké níɔ kpáa ɓɛ́ìn nyɛ́? Cɛ̃́ ɖɛ mɔ̀ ɔ xwíníín nyɛ kè kà wa mɛ nyuɛ kɛ.

WUÐU-KPÀ 19

Sè Jɛ̀hóvà Kíɖíí Tee

Xwɛ̌ à ɓɛ́ìn tɛ̀mɛ̀ìn kà ɓɛ́ à ɖɛ̀ɓɛ̀ Gèɖèpɔ́ɔ̀ mú, ké à po ɔ zùo ɓó ɖɛ séín ɓě ɓɛ́ ɔ ɖǎà à bìì nyuɛɛ jè kɛ́?

Mánáín-Hwɛ̀ìn-Wùɖù Ɓě

Wuɖu ɓě kè wuɖu ɖúú ɓě ɓɛ́ wa nyùàìn kũ̀à mú ɖé céè-ɖɛ̀ mɔ̀à Ðɛ́ Báɓòɔ̀ Ɓɛ́ìn À Tɛ̀mɛ̀ìn Nyɛ́? kɛ múɛɛ xwíníín-mú-zà-zà ɓě.