Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Gã wuɖu-dù Bassa (Liberia)

Ɖɛ Ɓě Nìà Gèɖèpɔ́ɔ̀ Wuɖuɔ̀ Múɛɛ Cɛ̃́-Cɛ̃́

ƉÚÚ-KƆ̃-ZÀ-KÀ KÒ-KÒ ƁĚ