Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Céè-Ðɛ̀ Ɓě Kè Bòɖòsóò Ɓě Ɓó Báɓò Cɛ̃́ Jè

Cɛ̃́ Báɓòɔ̀ ɖé cɛ̃́ɛ́-ɖɛ̀ ɖò-ɖò mú dyììn ɖé Ðúú-kɔ̃-zà-cèè-ɖɛ̀ kè bòɖòsóò ɓě nìà kɛ mú. Céè-ɖɛ̀ wuɖuún-zà-zà ɓě kè ɓoo-ɓoo-wùɖùɛ̀ víɖò ɓě nì ɖé wuɖu-dù pàɖǎ ɓě mú ɖekè. Gã wuɖu-dù ɖò ɖé wuɖu-dù gbɔ̀ɖɔ̀ɔ̀ mú, ɓɛ́ m̀ ké Mɔ́ɔ Dyi kɔ̃ nɛ́, ɓɛ́ m̀ ké céè-ɖɛ̀ ɓě kè wa ɖúú-kɔ̃-zà-kà kò-kò ɓě nì wuɖu-dù nìà wɛ múɛɛ dyé.

Céè céè-ɖɛ̀ɔ̀ nyɛ́nɛ́ɔ̀ wáká ɖò, ɓɛ́ m̀ ké céè-ɖɛ̀ ɓě ɓéɖéɛ kɛɛ dyé.

 

DYÉ-KÀ
Ɓeìn dyi
Dɔ̃̀ǐn

M̀ Ɓɛ́ìn Gèɖèpɔ́ɔ̀ Ɓǎto Jǔɛ!

Ɖɛ Ɓě Nìà Gèɖèpɔ́ɔ̀ Wuɖuɔ̀ Múɛɛ Cɛ̃́-Cɛ̃́

Ti ɖòɛ̀ ɓaɖaín ɖɛ ɓě ɓɛ́ wa ɖǎ dyí zàìn ɖé céè-ɖɛ̀ ɓě nìà ɖúú kɔ̃ɛ múɛɛ séè céè-ɖɛ̀-kpò ɓě mú nì ke.