Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Báɓò Wuɖuún-Zà-Zà Ɓě Kà Ðɛ Ɓě Nyuà Kpáa Kɛ

Nàìn Báɓò zaìn-kɔ̃in ɓě wuɖuún-zà-zà kà ɖɛ ɓě nyuà kpáa kɛɛ kpɔ̃ɔ-wùɖù ɓě ɓéɖéà jĩ̌ ɓě kè wɛ́ɖɛ́ ɓě ɔ kè ɖɛ-kɔ̃in-zaìn-zaìn nyɛɛ hwìɖǐi. Ɓoo-ɓoo-wùɖùɛ̀ víɖò ɓě nì ɖé ɖekè. Gã wuɖu-dù ɖò ɖé wuɖu-dù gbɔ̀ɖɔ̀ɔ̀ mú, ɓɛ́ m̀ ké Mɔ́ɔ Dyi kɔ̃ nɛ́, ɓɛ́ m̀ ké Báɓò wuɖuún-zà-zà kà ɖɛ ɓě nyuà kpáa kɛɛ kpɔ̃ɔ-wùɖù ɓě nì wuɖu-dù nìà wɛ múɛɛ dyé. Céè Báɓò-céè-ɖɛ̀ɔ̀ nyɛ́nɛ́ɔ̀ wáká ɖò, ɓɛ́ m̀ ké Báɓò wuɖuún-zà-zà ɓě muìn gboɛɛ dyé.

 

M̀ kpa gɔ̃̌, ɖúú-kɔ̃-ɖɛ̀ɔ̀ nyɔ nìà kɛ se wuɖu-dù nìà kɛ mú nì kàǔn.

Ɖɛ ɓě nì wuɖu-dù nìà kɛ mú ɖé wáká tɔ̀ɔ̀ ɓě kɔ̀à ɓó dyíɛɛ kɔ̃: