Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Báɓò Tɛ̀mɛ̀ìn-Ðɛ̀ Ɓě

Zà cɛ̃́ɛ́-ɖɛ̀ ɓě mɔ̀à tɛ̀mɛ̀ìn-ɖɛ̀ ɓě ɓá Báɓò-nɔ̀ɔ̌ ɓě dyíɛɛ ɖúú kɔ̃, ɓɛ́ m̀ ké nyɔ ɓě kè kpáá-ɖɛ̀ kpa ɖɛ ɓě jè cɛ̃́. Ɓoo-ɓoo-wùɖùɛ̀ víɖò ɓě nì ɖé ɖekè. Gã wuɖu-dù ɖò ɖé wuɖu-dù gbɔ̀ɖɔ̀ɔ̀ mú, ɓɛ́ m̀ ké Mɔ́ɔ Dyi kɔ̃ nɛ́, ɓɛ́ m̀ ké tɛ̀mɛ̀ìn-ɖɛ̀ ɓě nì wuɖu-dù nìà wɛ múɛɛ dyé. Céè tɛ̀mɛ̀ìn-ɖɛ̀ɔ̀ nyɛ́nɛ́ɔ̀ wáká ɖò, ɓɛ́ m̀ ké tɛ̀mɛ̀ìn-ɖɛ̀ ɓě muìn gboɛɛ dyé.

 

M̀ kpa gɔ̃̌, ɖúú-kɔ̃-ɖɛ̀ɔ̀ nyɔ nìà kɛ se wuɖu-dù nìà kɛ mú nì kàǔn.

Ɖɛ ɓě nì wuɖu-dù nìà kɛ mú ɖé wáká tɔ̀ɔ̀ ɓě kɔ̀à ɓó dyíɛɛ kɔ̃: