Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Ðɛ Jɛ́ɛ́ Ɓěɔ̀

Dyí-Gmɔ̀ìn-Gbòɔ̀ Wóɖó Nyíɔún! mákázĩ̀ìn ɖìè ɓě ɔ kè ɖɛ tɔ̀ɔ̀ ɓě nìà nɔ̄ ɓíɖíiɛɛ wuɖuún mɔɔ zà wa ɖúú kɔ̃. Tò à céè-ɖɛ̀ ɓěɔ̀ wuɖuún-zà-zà ɓě ɖùǔ gbo ɖé wuɖu-dù pàɖǎ ɓě mú. Dyé víɖò ɓě ɓɛ́ wa nì wuɖu-dù kò-kò ɓě kè ɓoo-ɓoo-wùɖù ɓě múɛɛ dyi, mɔɔ zà wa ɖúú kɔ̃.

Gã wuɖu-dù ɖò ɖé wuɖu-dù gbɔ̀ɖɔ̀ɔ̀ mú, ɓɛ́ m̀ ké Mɔ́ɔ Dyi kɔ̃ nɛ́, ɓɛ́ m̀ ké céè-ɖɛ̀ ɓě kè wa ɖúú-kɔ̃-zà-kà kò-kò ɓě nì wuɖu-dù nìà wɛ múɛɛ dyé.

 

DYÉ-KÀ
Ɓeìn dyi
Dɔ̃̀ǐn

Ɖɛ́ Wa Nyu Ɓó Báɓò-Cɛ̃́-Cɛ̃́ɔ̀ Tiín Nyɛ́?

Become Jehovah’s Friend

M̀ Ɓɛ́ìn Gèɖèpɔ́ɔ̀ Ɓǎto Jǔɛ!

Ɖɛ́ Wa Nyu Ɖé Kĩ́dɔ̃̀ Hɔ́ɔ̀ Zɔ̃̀ Kɛ́?

Ɖɛ Ɓě Nìà Gèɖèpɔ́ɔ̀ Wuɖuɔ̀ Múɛɛ Cɛ̃́-Cɛ̃́

Ti ɖòɛ̀ ɓaɖaín ɖɛ ɓě ɓɛ́ wa ɖǎ dyí zàìn ɖé céè-ɖɛ̀ ɓě nìà ɖúú kɔ̃ɛ múɛɛ séè céè-ɖɛ̀-kpò ɓě mú nì ke.