Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Gã wuɖu-dù Bassa (Liberia)

Ðɛ-Dyí-Gmɔ̀-Gmà

Ðɛ-Dyí-Gmɔ̀-Gmà

Jɛ̀hóvà Zàse ɓěɛ̀ kpooɔ̀ dyé sáná ɓá nyɔ ɓě dyíɛɛ jè kpéín kà Báɓòɔ̀ hwìè-da-zàìn-wùɖù ɓě nyuà cɛ̃ɛ kɛ. Kpooɔ̀ dyuòɛ̀ dyí kà ɓɛ́ jǎà gbo-cɛ̃ìn-cɛ̃ìn kè ɖɛ ɓě ɓá nyɔ ɖò mìɔùn jè dyí kè sáná-ɖɛ̀ ɓě ɓá nyɔɔ̀ jè dyíɛɛ dyí-poìn-poìn kpa ɖɛ ɓɛ́ wa ké ɖɛ ɓě Jɛ̀hóvà Zàse ɓě kɔ̃̀ wa ké ɓéɖéɛɛ jè gbo gmɔ̀, ɔ kè ɓɛ́ wa ké ɖɛ ɓě ɓá waà ɓiè-ɓièɔ̀ jè dyíɛ kè jĩ́á-jè-ɖɛ̀ ɓě nyuɛ. Ké wa dyuòɛ̀ kà ɓɛ́ wa se ɓéɖé ɓɛ́ wa ké sáná-ɖɛ̀ ɓě píé poɛ, kɛɛ wa ɓéɖé ɓɛ́ wa ké wa dyí gmɔ̀ kɛ. (Nɔ́ɔ́ 15:22; 25:9) Sáná-ɖɛ̀ ɓě dyí-gmɔ̀-gmɔ̀ kpa ɖɛ mìɔ.​—Nɔ́ɔ́ 20:19.

Ɓóɖó-dù kò-kò ɓě ɖǎ ɖɛ-dyí-gmɔ̀-gmà ɓě páún po, ɓɛ́ wa ké kpé ɓɛ́ nyɔ ɖò kɔ̃̀ ɔ sáná-ɖɛ̀ ɓě kɔ̃ún wɛ̃ɛ jè gbo dyé. Hwɛ̀ ɓɛ́ wa ké ma ɖɛ-dyí-gmɔ̀-gmà ɓě dyi dè kɛɛ, Jɛ̀hóvà Zàse ɓěɛ̀ kpooɔ̀ ɖǎ sáná-ɖɛ̀ ɓě ɓá nyɔ ɓě jè dyíɛɛ dyí gmɔ̀ǔn hwèɖèìn. Jɛ̀hóvà Zàse ɓěɛ̀ kpooɔ̀ mu ɖɛ ɓě ɓɛ́ nyɔ ɖò cɛ̃ wa gboɛɛ dyí gmɔ̀ùn kánáá pū kà ɔ nyuà gma nìà kɛ mú céèɛ̀ kàǔn wɛ̃.

Dà Ɓě Gmaɔ̀ Nì Kũ̀à Gboɛ

Gma nìà kɛ nì kũ̀à gbo ɓó Jɛ̀hóvà Zàse ɓěɛ̀ kpoo gàná ɓɛ́ ɔ ɓéɖéà bɛ́fèò ɖɔ́ɔ́ ɓě ɖé ɓóɖó-kpàà dà séín nyɛɛ bìì.

Ðɛ Ɓě Dyí-Gmɔ̀-Gmɔ̀

Jɛ̀hóvà Zàse ɓěɛ̀ kpooɔ̀ dyé ɖɛ séín ɓě ɓá nyɔ ɖòɛ̀ mìɔùn jè dyíɛɛ jè gbo kà hwìè-da-zàìn-wùɖù ɓě nìà kɛ nyuà cɛ̃ɛ kɛ. Wa mɔ̀:

 1. À mu ɖɛ ɓě ɓá nyɔ ɖòɛ̀ mìɔùn jè dyíɛɛ jè gbo dyéìn dyí-sɛ́ɖɛ́ìn-kà.

 2. À mu ɖɛ ɓě ɓá nyɔ ɖòɛ̀ mìɔùn jè dyíɛɛ dyí poìn, ɓɛ́ à ké wa jè gbo dyé, kè ɓɛ́ à ké wa kũ̀à mú nyùìn ɓó Jɛ̀hóvà Zàse ɓěɛ̀ ɓiè-ɓièɔ̀ kè à jĩ́á-jè-ɖɛ̀ ɓě nyu jè ɖòùn.

 3. À muɛ nyuùn ɓɛ́ ɖɛ ɓě ɓá nyɔ ɖòɛ̀ mìɔùn jè dyíɛɛ ké dyí sɛ́ɖɛ́ìn tee. À mu ɖɛ-xwa-bĩ-bĩ séín ɖò dyí sɛ́ɖɛ́ìn wàɖà, ɔ jǔ ké kpooɔ̀ dyiɛ jè dyí dyuò ní.

 4. À se ɖɛ ɓě ɓá nyɔ ɖòɛ̀ mìɔùn jè dyíɛɛ da poɛ́ mu, ɔ sèìn dyɛ à kpooɔ̀ ɓɛ́ìn wa kũ̀à mú nyùɛ̀n hwɛ̀.

 5. À mu mú maùn, ɓɛ́ à ké kpé ɓɛ́ nyɔ ɖɛɔ̀ ɓáà jè dyíɛɛ ɓéɖé kɛɛ kpéín dyé.

 6. À mu ɖɛ séín ɖò ɓɛ́ à kpooɔ̀ ɓɛ́ìn nyuɛ kɛɛ nyuùn, ɓɛ́ nyɔ ɓɛ́ ɔ seà ɖɛ ɓě ɓá nyɔ ɖò jè dyíɛɛ kpé gbo ɓéɖéɛɛ ké seɛ dyé. Nɛɛ̀-kpà séín ɓě ɓɛ́ ɖɛ ɓě ɓá nyɔ ɖò jè dyíɛɛ nì kɔ̃ɛɛ ɓéɖé kaàìn-wùɖù ɓɛ́ nyɔ ɓě ɓéɖéɛ kpé gboɛɛ ɖòùn mɔ̀ nyɔ dyuòɛ̀ dyíɛ. Kũ̀à ɖǎ hwɛ̀ ní, wa gbǎ ɔ́fè ɓěɔ̀, ké nyɔ ɓě ɓéɖéɛ kpé gboɛɛ ɖòùn mɔ̀ nyɔ ɓɛ́ìn ɖé dyáa.

 7. À se ɖɛ ɓě ɓá nyɔ ɖòɛ̀ mìɔùn jè dyíɛɛ bɛ́fèò ɖɔ́ɔ́ kà kò ɖò gbo ɖoɓoɛ́ mu, ɔ sèìn dyɛ ɔ ɓéɖé ɓɛ́ ɔ ké ná nì, ɓɛ́ à ké wa kũ̀à mú nyùìn ɓó Jɛ̀hóvà Zàse ɓěɛ̀ kpooɔ̀ ɓiè-ɓièɔ̀ kè à jĩ́á-jè-ɖɛ̀ ɓě nyu jè. Jɛ̀hóvà Zàse séín ɓě ɖǎ ɖɛ nìà kɛ gbo wɔ̃́ìn hwòɖǒɛ̀-ɖé-hwɛ̀-kà, ké wa poɛ gbɔ ɓɛ́ wa ké Jɛ̀hóvà Zàse ɓě jǔ, kè ɓɛ́ wa kéɛ nyɔ ɓě dyí tɛ̀mɛ̀ìn kà wa mɔ̀ Jɛ̀hóvà Zàse ɓěɛ.

Kpé Ɓɛ́ Nyɔ Ðɛɔ̀ Ɓáà Jè Dyíɛɛ Ɓéɖé Kɛ

 1. Kà Jɛ̀hóvà Zàse ɓěɛ̀ nyuu-ɖɛ̀ ɓě nyuà céèɛ̀ nɔ̄ gma nìà kɛ múɛɛ, à mu kpé ɓɛ́ nyɔ ɖɛɔ̀ ɓáà jè dyíɛɛ ɓéɖé kɛɛ ɔ nyíìn. Kpéa mɔ̀, ɖɛ ɓě ɓá nyɔ ɖò mìɔùn jè dyí kè sáná-ɖɛ̀ ɓě ɓá nyɔɔ̀ jè dyíɛɛ dyí-gmɔ̀-gmɔ̀ kè ɖɛ ɓěa dyí-sɛ́ɖɛ́ìn-sɛ́ɖɛ́ìn kè wa ɖé zà-zà.

 2. Nyɔ séín ɖò ɓɛ́ ɔ mu ɖɛ ɖò jè ɖoɓoùn kà wáká nìà kɛ nyuà cɛ̃ɛ kɛɛ ní, nìí, nyɔɔ̀ mɛ zaìn ɔ mìɔùn jè kɔ̃in cá.

 3. Ɔ jǔ ké nyɔ ɖɛɔ̀ ɓáà jè dyíɛɛ dyi mɔ́ ɓɛ́ ɔ ké ɖɛ ɓě ɓá ɔ mìɔùn jè dyí kè sáná-ɖɛ̀ ɓě ɓáà ɔ mìɔùn jè dyíɛɛ dyé, mɔɔ ɓɛ́ wa ké dyí sɛ́ɖɛ́ìn, mɔɔ ɓɛ́ wa ké ɖé sɔ̀ ní, nìí, kpooɔ̀ muɛ jè hwìɖǐi poìn ɖɛ wè kɛbì wa mɛ wɔ̃́ìn gbo ɓɛ́ nyɔɔ̀ ké ɖɛ ɓěa dyé, mɔɔ wa dyí sɛ́ɖɛ́ìn, mɔɔ wa ɖé zà, ɓɛ́ ɔ ké se kpé ɓɛ́ kpooɔ̀ ɓéɖé ɓɛ́ ɔ ké ɓiè-ɓiè kè ɖɛ tɔ̀ɔ̀ ɓě nyu kɛɛ dyí zàìn.

 4. Ɔ mɔ̀ kpooɔ̀ mɔ́ɔ́-ɖɛ̀ ɓɛ́ ɔ ké ɖɛ ɓě ɓá nyɔ ɖò jè dyí kà ɔ mɔ̀ Jɛ̀hóvà Zàse ɓěɔ̀ ɖò kɛɛ ɓéɖé kánáá pū. Ðɛ ɓěa ɖé zà-zà se dyí sɛ́ɖɛ́ìn ɓó kpooɔ̀ jǎà-po-ɖɛ̀ ɓě kè ɔ xwai-nyu-ɖɛ̀ ɓě jè.

Kpé Ɓá Píì Dyí Ðú Jè Dyíɛ

Ɔ jǔ ké nyɔ ɖò dyiɛ jǎà po kà wa se ɔ dyí-sɛ́ɖɛ́ìn-ɖɛ̀ bũ̌ nyuɛ ní, nìí, ɔ ɓɛ́ìn ɔ zaaɔ̀ Bɛ́fèò Ðɔ́ɔ́ Kɔ̃in-Nì-Nyɔ̀ ɓěɔ̀ gbo kpaa dyììn ɖé céè-ɖɛ̀ ɖò céè-céè mú. Ɔ ɓéɖé wíkì sɔ̃́ ɓɛ́ ɔ ké céè-ɖɛ̀ɔ̀ tò sɔ̀ìn ɓó ti ɓɛ́ ɖɛɔ̀ kpáà ɔ gboɛɛ gbo.