Vɛ mu yiibera wa

Vɛ mu yiibera ɓuwiza wa

Jehova Sɛnɛla

Boomu

Amuyɛɛ o yatira li Bible?

Amuyɛɛ o yatira li Bible?

O bra . . .

  • li a ba nucozaa yii leerobee vaanlo le?

  • li bee bɛɛ bo le? Li a o’otiin vaanlo le?

  • li a Deeɓenu Wara le?

 AMUYƐƐ LI BIBLE BRA?

“Li Itaabu wara wuree lo Deeɓenu see.”2 Timote 3:16, Deeɓenu Nyuɓuarii Fiinnu bee, nɛ wa tua ma wɛɛrɛ torobee.

BUUN ZUUNNU CUNNU AMUYƐƐ UE SE?

Mu diorobee nɛ cunnu mi, o yi buun canlobee so nɛɛ wɛɛ o siin.Proverbes 2:1-5.

Lii be o zia o sii wozoma wuree.Psaume 119:105.

O yi sinciirii teete ho hiromu bee naa.Romɛsio 15:4.

 BIO LI BIBLE BRA WA LAA BUUN NA MAAYI LE?

Oo, bee ɲunretiin tuan bee naa:

  • Li Bible wara ɓɛɛ wanni wɛ. A nii 40 tua li Bible zerema bee 1 600 a’zaa. Ba cururu bɛɛ maa wɛ dia. Haare mabuun, li Bible yiibee fu wɛ naa, li wara a de’ere!

  • Bedan nɛ se. Ɓaa niiyaa nɛ tua mu bedan sa bio mi tun sio hunna. A ɓɛ tua li Bible bɛɛ wo buun, bio ɓaa mitee ma mi tun sio huuna ɓaa tua buun.Chroniques 36:15, 16; Psaume 51:1-4.

  • Deeɓenunyucanna wara a tian. Li Bible we wuraa Babilonɛ lo dɛɛn hara’inu bee zerema bee 200 saani a buun cii. (Isaïe 13:17-22) Li zenian Babilonɛ hara’inu co’o, ma lɛɛ maa hara’i ho yenu!Isaïe 45:1-3.

Deeɓenunyucanna wara cururu we wo a heya ma bio mu tawɛɛra. Wa tawɛɛ a wa ɛsi mabuun li Deeɓenu wara bee naa, buun bɛɛ a tian le?2 Piere 1:21.

 LEE’A DƐƐ

Amuyɛɛ li Deeɓenu wara maa nɛ a o bee wesera?

Li Bible maa nɛ buun canlobee so ISAÏE 48:17, 18 ma 2 TIMOTE 3:16, 17 yii.