Vɛ mu yiibera wa

Vɛ mu yiibera wa

Jehova Sɛnɛla

Wɛ'a li tannu Boomu

 ARALOBE 3

Rahabu we lara Jehova na

Rahabu we lara Jehova na

Wa ziin a obara wa mi Yeriko loo. Ho lo so mi Kana tun, bin nɛ ɓa nucoza ɓɛɛ we lara Jehova na. Hannu ni’ere we ɛnna bin nɛ yenu wo Rahabu.

Biyowo Rahabu wo hanzunzo, lo we ɲa biyo Moyize we hecara ɓa Isira’ɛli ni wa, a unwanna na mu zenu ɲuu a ɓa lo la Misira tun. Lo ɲa we ɲa biyo Jehova we dora ɓa nu na a ɓa yura se han fuwo wure ɓa ze’ura wa. A wɛrɛ lo ɲa lo Isira’ɛli ni i’iriyo Yeriko lo na!

Rahabu we sa ɓa urasira bari lo we lara Jehova na

Ho domɛ deeso, Isira’ɛli ni niɲu va Yeriko loo a vɛɛ urasi ho. Ɓa mana Rahabu zuūn. A lo lo ɓa zo, a ɓa aa ɛsi. Ho tinaa so ho Yeriko pa’ama ɲa mu, lo urasira zo ho loo, lo a ɓa va Rahabu zuun. A lo pa’a’ma tuwo bara a vɛ fi ɓaa. Rahabu va ɓa urasira niɲu sa mi zun hanco, a lo bárá han lo pa’ama tura: ‘Ɓa bara so mana un zuūn, ɓa bárá so dɛnu lo ho loo. Mi yi baaba du ɓa hiya wa to mi o ɓaa!’ Uwe zun biyo na Rahabu waa sɛ ɓa urasira le?— Bari lo lara Jehova na, a lo ɲa zun lo li aa nɛ li Kana tun ɓa Isira’ɛli ni na.

Saani a ɓa urasira le Rahabu zuun, ɓa la mi ɲu lo lobe Rahabu ma mii zunsiyo aa isi biyowo Yeriko lo yi hara’iyo. Uwe zun biyo ɓa lo Rahabu we le?— Ɓa baraa lo: ‘See li huwinmuwinzo nɛ yɛ, a o cɛ din o bo’ɛn bɛnnɛ. O yi wo bun to nuu wo nuu nɛ yi mi o se li zuūn to ho aa isi.’ Rahabu wo biyo ɓa urasira wura haan lo a obara biyo mu tarawɛ. Uwe zun biyo wo bun bɛnnɛ le?—

Jehova isiyo Rahabu ma mii zunsiyo

Wozomaza bun bɛnnɛ, ɓa Isira’ɛli ni vasiyo a bere’a ho lo a ɓa ɓɛɛ wo ma’an woo. Ɓa bere’a ho lo cuwe wopɛɛ, fuwa wozoma hoozin. A li wozomɛ hooɲunize, ɓa bere’a ho lo cuwa hooɲu. A ɓa wure dɛnu ta wunɛ. Jehova na a han to’uwe nɛ bere’a ho lo to. Hare ma bun li zun nɛ bo’ɛn li huwinmuwinzo ca na ɓɛɛ to! Uwe yira mi din na ho foto wa le?— Rahabu ma mii zunsiyo isiyo.

Amuyɛɛ Rahabu be da aranina uwe?— Mu hanmarobera wure nɛ Rahabu we ɲa Jehova be wa, a bun na lo we lara Jehova na. Uwe ɲa waa ɲi hanmarobera cururu Jehova be wa. Uwe lara Jehova na a obara Rahabu be sin le?— Wa zun lo o waa we bun!

ARA O BIBILE YI

  • Yosuwe 2:1-24; 6:1-5, 14, 15, 20-25

  • Heburu 11:31