Uwe zun ho pa’amayamu nɛ wa aa woro be le?— Oo, a Deeɓenu Pa’amayamu, li Pa’amayamu nɛ aa we li tun wure ma ariyana. Uwe miniyan a ara be cururu din Pa’amayamu so be wa le?—

Pa’amayamu pɛɛ pa’ama mi. A lo pa’ama mi mi tunsiyo wure ɲu. Uwe zun lɛ a Deeɓenu Pa’amayamu Pa’ama le?— Oo, a Yesu Kirisita. Lo mi ho wa. Fuwazo lo aa we li tunsiyo wure Pa’ama! Uwe se wa aa yi hɛra a Yesu yi wo li tun wure Pa’ama le?—

A webe uwe miniyan a we ho ariyanaa?

Wa aa yi damu benu! Ho ariyanaa, ɓa ni ɓɛɛ aa fi fuwo wurasin aa vɛ hiyan weele ma diyowoo. Ɓa ni aa waa wɛ. Nuu woo ɓɛɛ bana te vannu, nuu woo ɓɛɛ bana hi. Ɓa maniya yira aa mi, ɓa be’iya ɲuvanle aa ɲi be, a ɓa ni nɛ ɓɛɛ vɛsi maayi mu, ɓaa aa luwi a ɲa yema. Ɓa ni wure aa yi dirobe cururu maa di. A ɓa sɛbiya aa we wɛ yiralaa a ɲa we wabe yiralaa. Ɓa ni nɛ huru mu aa ve. Ɓa bara ma ɓa hanna cururu nɛ be o arana hobe vanlo nɛ yɛ yi, a obara Rebeka, ­Rahabu, Davide, ma Eli, ɓaa ɲa aa ve!  Uwe miniyan a mi ɓaa, a ɓa yi viya wonɛ le?—

Jehova wa uwe a lo miniyan a o yi hɛra. O yii vɛ ma wa aa ara Jehova be, aa fi li tannu na, to o da ɛn ho ariyana senu yi tuwite! A bun uwe miniyan na le?—

ARA O BIBILE YI

  • Ezayi 2:4; 11:6-9; 25:8; 33:24; 35:5, 6

  • Zan 5:28, 29; 17:3