Vɛ mu yiibera wa

Vɛ mu yiibera ɓuwiza wa

Vɛ mu yiibera wa

Jehova Sɛnɛla

Boomu

Mi arani mi za

Maana ma nuna, mi sɛ tonu ma bun bedanla so a aranina mi za ma li Bibile aralobera nɛ cunnu mi.

Hiyaɓuwɛ dɛmu

Biyowo mi yi oroni mi za, han wara nɛ mi Tuwatiyanro vanlo yi da de mi nure na maayi.

Sɛsɛbe deeso nɛ a wa yi wura haan o to mu wesin a

Sɛsɛbe deeso nɛ lo Deeɓenu se, li Bibile maa woro din be wa. Mu wesin a, aa zuun din sɛsɛbe so le?

Rebeka we miniyan a wɛɛ Jehova siin

A webe wa da we yawe a wa zin a obara Rebeka? Ara biyo wure cira Rebeka.

Rahabu we lara Jehova na

Ara biyo Rahabu ma mii zunsiyo bona isira biyowo Yeriko lo hara’iyo.

Lo we wiya mii miyan ma Jehova siin

A mu ɲulɛma yɛ Zɛfite hanminu we tiiyo ɲu? Amuyɛɛ maa nɛ a wa zin a obara Zɛfite hanminu be sin?

Samuyɛli va ma waa a wo be nɛ terena

A webe o da see la Samuyɛli co’o aa we be nɛ tereana hare o tin ya waa mi lo ɓɛɛ’a waa we be nɛ ɓɛɛ se?

Davide ɓɛɛ we zaanna

Ara Davide be li Bibile yi, bun nɛ wɛ siin, yawe a o zuun biyo lo bona yura ho se.

Uwe in deriyo pa lo o mi o dee a ɲa zaanna le?

Amuyɛɛ Jehova we baraa han Eli biyowo lo we pa lo mi mi midee? Biyo we yu Eli a webe bun da aranina o?

Yirala tetiya we mi Zoziyasi se

Li Bibile maa bara han wa, lo mu wodo ma tete Zoziyasi se a we betetiya. Piri’a a zuun biyo lo yirala dora lo nu na.

Zeremi ɓɛɛ vuniyan a woro Jehova be wa

Hare ɓa ni tiin ya yi wee zin Zeremi, a le mi siinyan laa, ayɛmu na lo ɓɛɛ vuniyan a woro Deeɓenu be wa?

Yesu ya wee fi tannu na wopɛɛJ

Mu ɓɛɛ nu’anyan a fi mii miyan ma mii naa tannu na wopɛɛ. Dɛɛ biyo Yesu co’o da dera o nu na.

Ɓa we tuwa Yesu be

Ara li Bibile tora ni hotin nɛ ma Yesu we ɛnna bin wa’ati de’ere be, a ɓa tuwa Yesu be.

Poli ɓaa hanminu zo siin wo he

Ho zofɛ so we isiyo mii naa ɓaa yaro li humu na. Amuyɛɛ lo we wo?

Timote we miniyan a seri ɓa ni

Amuyɛɛ o bena yira damu ma sinwɛ o nucomu a obara Timote be sin?

Ho pa’amayamu nɛ nuu li tun wure aa ɛn

Li tun aa zin a obara muyɛɛ a Yesu yi wo li Pa’ama? Uwe miniyan a ɛn bin le?