Vɛ mu yiibera wa

Vɛ mu yiibera ɓuwiza wa

Jehova Sɛnɛla

Boomu

Bibile nɛ arana a wora ma ti’atirila yamu

Dɛ li Bibile ɛnna nɛ arana a wora ma ti’atirila yamu nɛ ma’an, ɓuwɛrosiyan ma’an ma wara ciya na li ɛntɛrnɛti wa. Han videora nɛ mi ɓa bobuwa tanre ɲa mibin.

Wɛ’a tannu de’ere han tanre wɛ’ale, a he mu tuwa lo piri’a ɲin bin wa yawe a o mi li Bibile nɛ arana a wora ma ti’atirila yamu nɛ mi diin tannu so. Too han wara ɲu ɛnna tuwan bun mana li Bibile vanlo yenu yawe a o mi li Bibile nɛ arana.

 

Fa'abere biyo o wa piri'a ɓɛɛ in mana li tannu nɛ yɛ li ɛntɛrnɛti wa.

A mu bera nɛ mi matun da yi li tannu nɛ yɛ, li ɛntɛrnɛti wa mu: