Vɛ mu yiibera wa

Vɛ mu yiibera ɓuwiza wa

Jehova Sɛnɛla

Boomu

Wa lira wa ha’ire Yesu humu be wa

Wa lira wa ha’ire Yesu humu be wa

Zeremi wo zeremi, Jehova Sɛnɛla wee liri mi ha’ire Yesu humu be wa a o bara biyo Yesu barala mu. (Luka 22:19, 20) Wa ve o a o a pari ma wa bun be benu so wele. O a zun biyo o yira cunnu Yesu nucomu ma lo humuu.