1. Marin̈y aby mô fivavahan̈a jiaby re?

Azo antoko fô misy ôlo tia Andriamanitra amy fivavahan̈a isan-karazany ren̈y. Hitan’i Jehovah aby izy ren̈y, sady ten̈a tiany. Kanefa, misy mampiasa fivavahan̈a mbô han̈anaovan̈a raha tsy manjary. (2 Korintianina 4:3, 4; 11:13-15) Ôhatra, koran̈in’ny vaovao fô misy ôlo mpivavaka mampatahotro sady mamono ôlo, mandray anjara amin’ady, mampijaly ny sasany, sady man̈olan-jaza. Ten̈a mampaïnakinaka raha karahan-jain̈y!Vakỳ Matio 24:3-5, 11, 12.

Fivavahan̈a marin̈y zain̈y man̈amia voninahitry Jehovah. Fivavahan̈a diso ndraiky mahavin̈itry azy, satria tsy mampianatra raha avy an̈aty Baiboly. An̈isan’izain̈y, fampianaran̈a diso mikasiky Andriamanitra avake ôlo maty. Kanefa tian’i Jehovah hahay ny marin̈y ny ôlo.Vakỳ Mpitoriteny 9:5, 10; 1 Timoty 2:3-5.

2. Ino hataon’Andriamanitra amy fivavahan-diso?

Hain’Andriamanitra fô tia izao tontolo zao fivavahan-diso fô tsy tia azy aby. Kanefa i Satana mitôndra izao tontolo zao. (Jakoba 4:4) I “Babylôna Be” an̈antsôvan’ny Baiboly fivavahan-diso jiaby. Tanàn̈a talôha be tan̈y i Babylôna zain̈y. Tan̈y nisy fivavahan-diso voalôhany, tafaran’ny Safodrano tamin’andron’i Noa. Tsy ho ela de hofoan̈an’Andriamanitra fivavahan-diso jiaby, satria mamitaka sady mampijaly ôlo.Vakỳ Apokalypsy 17:1, 2, 5, 16, 17; 18:8.

Mbôla misy vaovao tsara koa: Havorin’i Jehovah ôlo jiaby tia azy, zay mbôla tavela amy fivavahan-diso man̈eran-tany. Efa man̈ano izain̈y izy amy zao, kay mampianatra zare ny marin̈y.Vakỳ Mika 4:2, 5.

Mampihavan̈’ôlo fivavahan̈a marin̈y

 3. Ino raha tôkony hataon’ôlo tia Andriamanitra?

Tian’i Jehovah hivonjen̈y ôlo aby mifen̈y man̈ano raha tsara ren̈y. Asainy zare mbô hiala amy fivavahan-diso. Zare kô ten̈a tia Andriamanitra edy, de ho vôn̈on̈o hiala amy raha ratsy jiaby.Vakỳ Apokalypsy 18:4.

Efa nisy ôlo karahan-jain̈y tamy taonjato voalôhany. Zare kôfa nitorian’ny apostoly, tônga de nan̈eky sady ravoravo. Nan̈ôva fiainan̈a zare kay môdely tôkony harahintsika. Fan̈anaovan̈a sitrapôn’i Jehovah ten̈a natomboko tamin-jare. Nanjary nisy tanjon̈o sy fan̈antin̈ian̈a zare, kay sambatra.Vakỳ 1 Tesalonianina 1:8, 9; 2:13.

Ataon’i Jehovah fianakavian̈anazy ny ôlo miala amy fivavahan-diso. Anao kô man̈aton̈o i Jehovah, de hanjary kamaradiny sady hahazo fianakavian̈a vaovao. Hiain̈y mandrakizay koa anao.Vakỳ Marka 10:29, 30; 2 Korintianina 6:17, 18.

4. Ino raha mbôla hoisy?

Hely tavela de ho foan̈a an̈y fivavahan-diso jiaby. Tsy hijaly ny ôlo man̈eran-tany, satria tsy hoisy eky fivavahan-diso hamitaka na hampiady. Hihavan̈a aby ny ôlo, kay hivavaka amy lay ten̈a Andriamanitra tôkan̈a.Vakỳ Apokalypsy 18:20, 21; 21:3, 4.