Nan̈ino mô ôlo tsy natahotahotro nan̈aton̈o i Jesosy?—MATIO 11:29; MARKA 10:13-16.

1. Izôvy namôron̈o i Jesosy?

Voalôhany amy raha namboarin’i Jehovah i Jesosy. Anjely tan-dan̈itry tan̈y izy talôhaka nandihanany tambôny tany taketo. (Jaona 8:23) Nitahy i Jehovah izy namôron̈o raha hafa jiaby. Antsôvin̈y hoe Zanaka ‘lalahy tôkan̈’Andriamanitra’ i Jesosy, satria i Jehovah izy araiky fôn̈a namôron̈o azy. Antsôvin̈y hoe “ny Teny” koa izy, satria Mpitôndra tenin’Andriamanitra.—Jaona 1:14.Vakỳ Ohabolana 8:22, 23, 30; Kolosianina 1:15, 16.

2. Nan̈ino i Jesosy nirôron̈o tambôny tany?

Nasain’Andriamanitra nandeha tambôny tany tatô izy. Nataon’Andriamanitra tan-kibon’i Maria, tôvovavy jiosy mbôla tsy nan̈ano lalahy izy. Dikan’izain̈y tsy ôlombelon̈o baban’i Jesosy. (Lioka 1:30-35) Nisy raha telo diany taketo: 1) Hampianatra ny marin̈y mômba Andriamanitra; 2) han̈amia môdely atsika, satria tsy nivadiky izy samba voa mafy; avake 3) han̈amia ain̈ianazy tsisy tsin̈iny ho “vidim-pan̈avôtan̈a.”Vakỳ Matio 20:28.

3. Nan̈ino mô atsika mila vidim-pan̈avôtan̈a?

Tsy ino vidim-pan̈avôtan̈a zain̈y fô vôla na raha matomboko ifain̈y mbô han̈avôtan̈a ain̈in’ôlo. (Eksodosy 21:29, 30) Izy kô programan’Andriamanitra edy, tsy tôkony ho foaty na ho antitry ny ôlo. Satria nivôlan̈a i Jehovah fô, ho foaty i Adama kô manota. Kay tsy tôkony ho foaty izy koa tsy nanota. (Genesisy 2:16, 17; 5:5) Hazavain’ny Baiboly fô, kôfa nanota i Adama de nanjary mpanota aby ny ôlo. Nefa  fahafatesan̈a karaman’ny ota. Dikan’izain̈y, tsy maintsy maty aby ôlo jiaby. Izain̈y mahatônga atsika mila vidim-pan̈avôtan̈a.Vakỳ Romanina 5:12; 6:23.

Izôvy afaka man̈avotro atsika? Tsisy ôlo mpanota afaka man̈efa vidim-pan̈avôtan̈a mbô han̈afoan̈an̈a fahotan̈an’ôlon-kafa. Atsika kô maty de sazintsika fôn̈a voaefantsika.Vakỳ Salamo 49:7-9.

4. Nan̈ino i Jesosy maty?

Tsisy tsin̈iny i Jesosy, fô tsy mbô mpanota karaha atsika. Tsy fahotan̈anazy eky nahafaty azy fô fahotan̈an’ôlombelon̈o. Ten̈a tia atsika Andriamanitra, kay namiany zanany mbô hamonjian̈a atsika. I Jesosy koa tia atsika matoa nan̈eky ho foaty.Vakỳ Jaona 3:16; Romanina 5:18, 19.

5. Ino ataon’i Jesosy amin’andro ake y?

Maro raha nataon’i Jesosy tambôny tany taketo. Namelon̈o ôlo maty izy, namonjy ôlo nijaly, ny marary ndraiky nataony naïvan̈a. Karahan-dren̈y raha mbôla hataony andro hafa an̈y. (Matio 15:30, 31; Jaona 5:28) Kôfa maty i Jesosy, de nivilômin’i Jehovah sady nivoany fan̈ahy ndraiky. (1 Petera 3:18) Talôhak’izy hatao Ampanjaka, de nandìn̈y tan-kavanan̈an’Andriamanitra malôha. (Hebreo 10:12, 13) Amin’andro ake i ndraiky de efa manjaka an-dan̈itry an̈y i Jesosy, kay zain̈y vaovao tsara torin’ny mpan̈ara-dia azy man̈eran-tany.Vakỳ Daniela 7:13, 14; Matio 24:14.

Hely tavela de hampiasa fahifan̈anazy i Jesosy mbô han̈afoan̈an̈a jaly avake raha jiaby mahatônga izain̈y. Zay mino sady man̈araka raha koran̈iny ndraiky hiain̈y amy paradisa ambôny tany aketo.Vakỳ Salamo 37:9-11.