1. Nan̈ino mô ôlo hitôndra tran̈o tôkony han̈ano mariazy?

Misy vaovao tsara amian̈a fianakavian̈a i Jehovah. Andriamanitra falifaly izy, kay tiany han̈an-jain̈y koa fianakavian̈a. (1 Timoty 1:11) Sady izy laste namôron̈o tôndra tran̈o. Ten̈a mila man̈ano mariazy ny ôlo hitôndra tran̈o, amin-jain̈y zare hifampatoky sady hifankatia tsara. Zanakan-jare ndraiky ho voaro sady voakarakara.Vakỳ Lioka 2:1, 4, 5.

Amin’Andriamanitra, de tsy dôlan-jaza fanambadian̈a zain̈y, kay tôkony haharitry mandrakizay. Man̈ano mariazy ny kristianina kô hanambady, satria man̈aja lalàn̈am-panjakan̈a. (Lioka 2:1, 4, 5) I Jehovah laste man̈asa kristianina tsy hivadiky amy vadiny. (Hebreo 13:4) Ten̈a halany kô misaraka ny mpivady. (Malakia 2:16) Ikehiny hisaraka ndraiky ny kristianina, izy kô nijangajanga ny lalahy, na nisengy ny viavy. Manjary manambady ôlon-kafa izy avake, kô zain̈y edy tiany.Vakỳ Matio 19:3-6, 9.

2. Tôkony han̈ankôry ny mpivady?

Nataon’i Jehovah hifan̈ampy ny lalahy sy viavy, kay samby manan̈a adidianazy. (Genesisy 2:18) Ny lalahy no lôham-pianakavian̈a. Dikan’izain̈y izy ten̈a tôkony hamelon̈o vady aman-janany, avake hampianatra Baiboly zare. Tôkony tsy hitsitsy ain̈y sady ho tia madamoanazy izy. Mila mifankatia avake mifan̈aja ny mpivady. Samby man̈ano diso zare, kay tôkony hifandefitry. Zain̈y ten̈a masambatra tôkantran̈o.Vakỳ Efesianina 4:31, 32; 5:22-25, 33; 1 Petera 3:7.

 3. Manjary mô misaraka kôfa misy gidragidra?

Tôkony hahay hifankatia fôn̈eky ny mpivady samba misy gidragidra. (1 Korintianina 13:4, 5) Na misy raha manahiran̈a an-tôkatran̈o, de tsy man̈asa mpivady hisaraka ny Baiboly. Tsy vahaolan̈a aby zain̈y!Vakỳ 1 Korintianina 7:10-13.

4. Irin’i Jehovah han̈ankôry anare zanaka?

Tian’i Jehovah ho sambatra anare. Amiany torohevitry ten̈a tsara anare, mbô hafahanare hankafy fatanoran̈a. Tiany koa anare han̈aja ray aman-dreny, satria hendry sady efa ela niain̈an̈a zare. (Kolosianina 3:20) Tian’i Jehovah ho hainare fô tsara manompo azy, sady man̈araka raha nampianarin’ny Zanany.Vakỳ Mpitoriteny 11:9–12:1; Matio 19:13-15; 21:15, 16.

5. Ino mô adidinare ray aman-dreny?

Mila miasa mafy anare, mbô han̈amiazan̈a hanin̈y, tran̈o ipitrahan̈a, avake lamba ataon’ny zanakare. (1 Timoty 5:8) Kanefa, tsy ho sambatra zanakare kô tsy ampianarinare ho tia Jehovah, sady hangala tahaka azy. (Efesianina 6:4) Môdely amianare koa ten̈a mahômby. Hangala tahaka anare zanakare, kô hitan-jare fô tia Andriamanitra anare. Kô ampianarinare Baiboly zanakare, de hanan̈a toe-tsain̈y tsara.Vakỳ Deoteronomia 6:4-7; Ohabolana 22:6.

Mila asain̈y han̈ano raha tsara ny zanaka, avake isaoran̈a kôfa nahefa raha. Mila anarin̈y koa zare. Miaro zare tsy higan̈an-draha sady tsy han̈ano halifahan̈a izain̈y. (Ohabolana 22:15) Kanefa, aza atao mafy loatra kôfa man̈asazy zaza.Vakỳ Kolosianina 3:21.

Mamoaka boky maro misy torohevitra ara-baiboly ny Vavolombelon’i Jehovah, mba hanampiana ny ray aman-dreny sy ny zanaka.—Vakio ny Salamo 19:7, 11.