Hizaha an̈atiny

Fifan̈ikian̈a Mikasiky Sekre

Raha Mikasiky Anao

Tsy hampiasa fan̈azavan̈a namianao tamy tran̈onkala tô ny Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc, na fikambanan̈a miara-miasa aminazy, kô tsy antony nikoran̈in̈y taminao, tamin’anao nampiasa voalôhany kôntinao. Tsy hatoron’ny Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. na zôvy na zôvy ny mikasikasiky anao, kô tsy efa nivolan̈an̈a mialôha anao fô hamian̈a ôlo izỳ mbô hahafahan̈a man̈atanteraka lay raha nangahonao, na kô hita fô takin’ny lalàn̈a han̈anaovan̈a izain̈y, na mbô hamantaran̈a avake hiarôvan̈a fan̈anaovan̈a piraty na olan̈a ara-tekniky hafa. Tsy hambidy na hatakalo na hampan̈ofain̈y fan̈azavan̈a jiaby mikasiky anao.

Adresy E-mail

Adresy e-mail namianao tamin’anao namôron̈o kônty tamy tran̈onkala tô hampiasainay mbô hifandraisan̈a aminao. Kô hadin̈onao, ôhatra, solon’an̈arana, kaody sekrenao, kay mangataka fan̈ampian̈a mbô hidiran̈a amy kôntinao anao, de i adresy e-mail i andifasanay hafatra mbô han̈ampian̈a anao.

Cookies

Malak’onon̈o raha tianao hiasan’ny tran̈onkala tô ny cookies. Malak’onon̈o teny tian’ôlo araiky hiasan̈a, ôhatra, ny cookies araiky, kay kôfa manôkatra jw.org i ôlo i, tônga de i teny in̈y ake. Tsy malaka na mikajy fan̈azavan̈a mikasiky anao manôkan̈a ny cookies.

Script na JavaScript

Mbô han̈atsaran̈a fomba iasany, de mampiasa script i tran̈onkala tô. Mampiasa script ny jw.org, mbô han̈ampian̈a ôlo hahazo fan̈azavan̈a tiany hizahan̈a. Tsy mampiasa script mbô hamitrahan̈a programa amin’ordinateran’ôlo mampiasa azy ny jw.org, avake tsy mampiasa script mbô hangalan̈a fan̈azavan̈a tsy nazahoany lalan̈a avy amy lay mampiasa azy.

Izy kô tianao hiboaka tsara amin’ordinateranao raha sasany amy jw.org, de alifaso ny script na ny JavaScript amy programa izahanao i tran̈onkala tô. Manjary alefa na tsy alefa ny script amin’ ankamaroan’iren̈y programa ren̈y, isaka tran̈onkala zahanao. Zahà toromariky mikasiky fampiasan̈a lay programa, izy kô tianao hiasa ny script amy tran̈onkala sasany.

Izy kô hita fô mila ivoan̈a i fifan̈ikian̈a mikasiky sekre tô, de halefanay amy pejy tô fôn̈a izain̈y. Ho hainao fôn̈a, amin-jain̈y hoe, ino mô fan̈azavan̈a halainay ary akôry hampiasan̈a anazy.