Skip to content

Skip to secondary menu

Jehovah Otátohká'tohtaaniksi

Siksikáíitsi'powahsini

Watchtower ki Awake! Sináákia’tsiistsi

Ámostsska nitssináákia’tsinnaanistsi ííhto’tstsiiyaawa Naatóyssínaakssini o’tsítskanistsoyaawa 200 i’pówahsiistsi, ni’tóyi a’páísstakssiistsi i’pówahsiistsi ámostsska kitáakohkottsitapohtoo’piaawa kitohtáíkkamssinaakihpi. Ámohka Watchtower sináákia’tsisi iihtáwai’stamattsootsspa Naatóyssínaakssini niitánistsikááyissitsinikatoo’si ánnohk otánistá’paississi kanó’takssksaahkoyi. Ámohka sináákia’tsisi iihtáwaapiiwaanistotoayaawa matápii áakitohtáí’taamitsinikiwa Iihtsipáítapiiyo’pa Otokákihtsimaani ki iihtáísspommootsspa ááhkitáómai’takio’si Jesus Christ. Ámohka Awake! iihtáwai’stamattsootsspa ááhkanistohkottsipoyisskihtsi’si iiyíkoistsi ánnohk ksístsikoyi ki iihtáwaaksistooyi’tsii’pa Á’pistotookiwa otánistsiksísttowatoo’si íssoohtsika otsitáaksikkinaa’pissi ksááhkoyi, anistápissi máánssksaahkoyi.

Iitsspíísao’sit i’pówahsini ámoyi i’pówahsini ataksáakssini, ki itsipsstááhkio’tsit Search kitáakiitsinii’pa iitstsíístsi kitsí’powahsini sináákia’tsiistsi.

 

Sorry, this type of online content is currently not available in this language.

Kitáakiitohtsimaa ámoyi i'pówahsini ámoyi sináákssini: