Skip to content

Skip to secondary menu

Jehovah Otátohká'tohtaaniksi

Siksikáíitsi'powahsini

Otsitáwaatsimoyihkahpiaawa Jehovah Otátohká’tohtaaniksi Áakitáakohkanooyaawa

Kitáakitohkóíssksinii’pa nitanistáóhkanoohpinnaana. Ohkóónit nitsitáóhkanoohpinnaana kitsito’tssátopiihpi.

Find a Location Near You

Nitsitáíkiihpinnaana Nitsitáóhkanoohpinnaana?

Jehovah Otátohká’tohtaaniksi áísto’kióhkanooyaawa áakiitáátsimoyihkaayaawa Naatoyíksistsikoyi ki mattóóhkiitsiksistsikoyi. (Hebrews 10:24, 25) Ámostsska ohkanóóhsiistsi, ohkanáwammayaawa kanáítapii, nitáókakisskska’tsii’pinnaana Naatóyssínaakssini ki nitááhkánistaisapaatoo’sinnaana nitsipáítapiiyssinnaani otssksínima’tstohksiistsi.

Nitohkanóóhsinnaanistsi ohpítstsiiwa sopówahtsi’siistsi, ni’tóyi anní iitáíssksinima’tstohkio’pi. Ohkanóóhsiistsi iihtáómatapa’piiyaawa ki iihtáíssika’piiyaawa ínihkssini ki áátsimoyihkaani.

Kimáátáaksstsinaa’nista’pssspa Jehovah Otátohká’tohtaaniksi kitááhkitáítsinohkanoohsi. Nitáóhkanawammannaani matápii ááhkáítsinohkanoohsaawa. Kimáátáakohtsiponihtaisskookoo kitááhkitsinohkanoohsi. Máátáísiiko’takiyaawa iihtáóhpommao’pi.