Oendi makambo mana madjei ndondo

Watatoli wa Yehowa

Ebudza

“Nsango ndamu ene Wokonzi ekosakolama a moki mobimba mona moyabataka wato.”—Matai 24:14.

Iso Watatoli wa Yehowa todjɛi wa ndai?

Todjei wato wa wikolo la nkota ndenge la ndenge mpe tokoasaka nkota ndenge la ndenge, kasi mikano ndenge eito mitosangɛsi. Kasi, mposa esu e liwosoliwoso edjei e womokumɛsi Yehowa, Nzambe o Bibilya mpe Mokei-o-wihɔ bii. Tokokeaka makasi tomomekwe Yesu Kilisito, mpe la ntina eho, tosepelake ate watowele wakilisito. Motatoli motimoti akolɛkɛsɛkɛ ntango a likambo la osalesi wato waekole makambo ma Bibilya la Wokonzi wo Mongali. Iso toewani nda Watatoli wa Yehowa angbanga ate tokotatolaka, to tokoasaka, la ntina e Yehowa Mongali la Wokonzi wonde.

Ingya a siti esu e etɛlɛnɛti. Tanga Bibilya a etɛlɛnɛti. Uka oewi makambo maike maana matoendi la mateya masu.

 

Ongá oyekoli wo Bibilya

Okoki oekoli mateya ma Bibilya opele a ngonga la mpe ebete ene ewongi ano

Wavideyo yasu watatoli

Wavideyo yasu watatoli ina ikotongake wondimi.

Makita ma lisanga la Watatoli wa Yehowa

Uka oeni ebete e kokulanaka iso la pe ndenge ene ekosambelaka iso.

Makambo mana mahumi a mikanda misu

Enda mikanda miholi mina mingiesi iso.

Wavideyo a lokota lo wababa

Oekola Bibilya a lisalɛsi la wa videyo a lokota lo wababa.