Go long ol haf insaed long hem

27 OGIS 2018
WANEM NIUFALA SAMTING

Niu Wol Translesen i Kamaot Long Kiluba, Ndebele (Simbabwe), Mo Swahili

Niu Wol Translesen i Kamaot Long Kiluba, Ndebele (Simbabwe), Mo Swahili

Niu Wol Translesen Blong Grik Haf Blong Baebol (Matiu-Revelesen) i kamaot long lanwis blong Ndebele (Simbabwe) long 24 Ogis 2018, long ples ya Bulawayo, Simbabwe. Long sem dei ya, Ful Baebol blong Niu Wol Translesen i kamaot long lanwis blong Kiluba mo Swahili (Kongo), long ples ya Lubumbashi, Demokratik Blong Kongo. Naoia i gat ful Niu Wol Translesen o haf, we oli kamaot long 168 lanwis finis.