Go long ol haf insaed long hem

WANEM NIUFALA SAMTING

Niu Wol Translesen i Kamaot Long Saen Lanwis Blong Peru

Niu Wol Translesen i Kamaot Long Saen Lanwis Blong Peru

Ol buk blong Matiu mo Jon long Baebol ya Niu Wol Translesen i kamaot long Saen Lanwis blong Peru long 22 Eprel 2018 long Lima, Peru. Oli tanem fulwan o sam haf blong Niu Wol Translesen i go long 165 lanwis.