Go long ol haf insaed long hem

1 JENUWARE, 2020
WANEM NIUFALA SAMTING

Stadi Baebol Long Intenet i Kamaot Long Lanwis Arabik Mo Jaenis

Stadi Baebol Long Intenet i Kamaot Long Lanwis Arabik Mo Jaenis

Haf ya Stadi Baebol Long Intenet, i stap naoia long jw.org long lanwis Arabik, Jaenis Cantonese (Simplified), Jaenis Cantonese (Traditional), Jaenis Mandarin (Simplified), mo Jaenis Mandarin (Traditional).

Haf ya, we i stap tu long Inglis mo lanwis blong Potugal, hem i no tekem ples blong prapa program blong Baebol stadi blong yumi. Be, yu save kasem gudfala samting long Stadi Baebol Long Intenet sipos yu wan yu wantem save samting we Baebol i tokbaot, o sipos yu no save stadi Baebol wetem wan Witnes blong Jehova.

Yu luk Stadi Baebol Long Intenet.