Go long ol haf insaed long hem

JULAE 23, 2019
WANEM NIUFALA SAMTING

Buk Blong Matiu (Stadi Baebol) i Kamaot Finis Long Websaet

Buk Blong Matiu (Stadi Baebol) i Kamaot Finis Long Websaet

Gospel blong Matiu i stap finis long Stadi Baebol blong Niu Wol Translesen long jw.org.

Ridim ol stadi not blong buk blong Matiu, mo lukluk ol pija, map, mo video long media galeri. Eksampol, wan video i soemaot ol ples long ol taon ya: Kapaneam, Korasin mo Betsaeda i stap long hem bifo. Mo tu, lukluk Apendiks C2, C3 mo C4, we i gat ol impoten save long saed blong nem blong God, Jehova.

Ridim buk blong Matiu.