Go long ol haf insaed long hem

STADI WETEM PIKININI

?Bae Yu Leftemap Tingting Blong Hu?

Yu leftemap tingting blong narafala blong i gohed blong mekem wok blong Jehova, olsem we Elkana mo Hana i mekem long Samuel.