Go long ol haf insaed long hem

PIJA BLONG TIJIM PIKININI

!Yu Luk i Go Antap Long Skae!

Ridim stori ya wetem pikinini blong yu mo yutufala i luk ol pija tugeta.