Go long ol haf insaed long hem

PIJA BLONG TIJIM PIKININI

!Lanem Blong Givim Samting!

Ridim stori ya wetem pikinini blong yu mo yutufala i luk ol pija.