Go long ol haf insaed long hem

PIJA BLONG TIJIM PIKININI

Bebi Jisas

Halpem pikinini blong yu blong i kasemsave long taem ya we Jisas i bon long hem.