Go long ol haf insaed long hem

PIJA BLONG TIJIM PIKININI

Ol 12 Aposol

Givhan long pikinini blong yu blong i tingbaot nem blong ol 12 aposol.