Go long ol haf insaed long hem

OL PIJA

Hana i Halpem Samuel Blong i Mekem Wok Blong Jehova

Yu mekem wan klos blong Samuel, olsem olgeta we mama blong hem i stap somap blong hem.