Go long ol haf insaed long hem

OL PIJA

Deved i Faet Long Nem Blong God

Putum ol leta ya long stret oda blong mekem nem blong God, mo biaen yu lanem mining blong nem blong hem.