Go long ol haf insaed long hem

OL PIJA BLONG OL BAEBOL STORI

Samuel i Jusum Wok Blong Jehova

?Taem ol man raonabaot long Samuel oli no gat respek long God, hem i mekem wanem? Ridim stori ya mo lukluk ol pija long Intenet o printim PDF blong hem.