Go long ol haf insaed long hem

Lesen 3: Yu Save Prea Enitaem Nomo

Lesen 3: Yu Save Prea Enitaem Nomo

Yu save singsing wetem Sofia long saed blong prea long Jehova enitaem.

Yu Save Luk

KAM FREN BLONG JEHOVA, OL PLEPLEI

?Yu Save Prea From Wanem Samting Tede?

Raetemdaon o droem ol samting we yu wantem prea from.

KAM FREN BLONG JEHOVA, OL PLEPLEI

Yu Save Prea Enitaem Nomo: Miusik Mo Ol Tok

Daonlodem pepa blong miusik mo ol tok blong singsing we yu save printim. !Bambae ol pikinini oli glad blong lanem singsing ya we i isi!