Go long ol haf insaed long hem

Lesen 4: Yu No Mas Stil

Lesen 4: Yu No Mas Stil

Keleb i wantem wan samting we i no blong hem. ?Wanem i givhan long hem blong i mekem gudfala desisen?

Yu Save Luk

KAM FREN BLONG JEHOVA, OL PLEPLEI

?Kaleb i Stap Ridim Wanem Buk?

Wajem video ya, “Yu No Mas Stil.” Afta yu printim pleplei ya mo yu kalarem.