Go long ol haf insaed long hem

Lesen 18: Respektem Haos Blong Jehova

Lesen 18: Respektem Haos Blong Jehova

?From wanem yu mas respektem Haos Kingdom?

Yu Save Luk

KAM FREN BLONG JEHOVA, OL PLEPLEI

?Yu Yu Respektem Haos Blong Jehova?

?Weswan long ol pija ya we i soemaot fasin we yu mas gat taem yu stap long ol Kristin miting?