Go long ol haf insaed long hem

Lesen 14: Rerem Ansa Blong Yu

Lesen 14: Rerem Ansa Blong Yu

?From wanem i impoten tumas blong rerem ansa blong yu? ?Olsem wanem blong rerem wan ansa?

Yu Save Luk

KAM FREN BLONG JEHOVA, OL PLEPLEI

?Olsem Wanem Blong Rerem Wan Ansa?

?Wanem i givhan long Kaleb blong hem i tingbaot samting we bambae hem i talem?