Go long ol haf insaed long hem

Lesen 8: Putum Long Stret Ples

Lesen 8: Putum Long Stret Ples

?Yu yu save gat fasin ya blong putum ol samting long stret ples blong olgeta olsem Jehova? Keleb i lanem wan lesen.

Yu Save Luk

KAM FREN BLONG JEHOVA, OL PLEPLEI

!Givhan Long Kaleb Blong Klinap!

Daonlodem o printim pleplei ya mo givhan long Kaleb blong faenem faef pleplei we hem i mas putumgud long stret ples blong olgeta.