Go long ol haf insaed long hem

Lesen 17: Protektem Pikinini Blong Yu

Lesen 17: Protektem Pikinini Blong Yu

!Ol papa mo mama, protektem pikinini blong yufala long denja!

Yu Save Luk

KAM FREN BLONG JEHOVA, OL PLEPLEI

!Jekem Voes Long Tingting Blong Yu!

?Ol perens oli save mekem wanem blong protektem pikinini blong olgeta mo blong oli stap sef?